I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Karjera

Laisvos pareigybės Nacionalinėje švietimo agentūroje

 


NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA IEŠKO DARBUOTOJŲ:

Reikalavimai pretendentui: 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne žemesnį kaip bakalauro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus švietimo srities teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • išmanyti raštvedybos ir kanceliarinės kalbos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti atlikti duomenų statistinę analizę ir naudotis SPSS arba kita duomenų statistinės analizės programa;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • sistemingai planuoja savo veiklą, teikia pasiūlymus Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyriaus (toliau – Skyrius) ir Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – Agentūra) metiniam darbo planui ir strateginiam planui parengti;
 • atlieka pavestas duomenų vadybos funkcijas vykdant darbo planuose priskirtus tarptautinius tyrimus Lietuvoje laikantis tyrimus vykdančiomis tarptautinėmis organizacijos nustatytos metodologijos, užtikrinant savalaikį tyrimų etapų atlikimą;
 • bendradarbiauja su tyrimus vykdančiomis tarptautinėmis organizacijomis, informuoja Skyriaus vedėją apie jų pavestus darbus, juos vykdo ar organizuoja ir koordinuoja jų vykdymą, atstovauja Lietuvai tarptautiniuose susitikimuose ir metodologiniuose seminaruose;
 • padeda tarptautinį tyrimą koordinuojančiam Skyriaus tyrėjui organizuoti pasirengimą tyrimams mokyklose, rengti darbo planuose priskirtų tarptautinių tyrimų įrankius, užtikrina jų konfidencialumą iki jų viešo paskelbimo;
 • padeda tarptautinį tyrimą koordinuojančiam Skyriaus tyrėjui organizuoti mokinių darbų priskirtuose tarptautiniuose tyrimuose vertinimą;
 • rengia ir tvarko tarptautinių tyrimų formas, dokumentus ir duomenų bazes;
 • dalyvauja kuriant technines užduotis darbo planuose priskirtų tarptautinių tyrimų darbų atlikimo paslaugoms pirkti;
 • rengia darbo planuose priskirtų nacionalinių tyrimų įrankius, koordinuoja ir vykdo klausimynų, užduočių, vykdymo tvarkų kūrimą, derinimą ir verifikavimą;
 • rengia mokyklų ir mokinių atrankos nacionaliniams tyrimams modelius ir juos įgyvendina;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus ir Agentūros darbu;
 • Agentūros direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal kompetenciją teikia pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
 • įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
 • atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo darbą;
 • vykdo kitas Agentūros direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas Agentūros uždaviniams įgyvendinti;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Jums siūlome:

 • neterminuotą darbo sutartį;
 • darbą pilno etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 7,4 – 8.

CV siųsti: iki 2021 m. lapkričio 25 d. teikti per https://portalas.vtd.lt/lt/svietimo-politikos-analizes-ir-tyrimu-skyrius-tyrejas-t-9-koef-74-8-uz-1-et-vieneta-322;750160.html

Atrankos būdas – pokalbis.

Dėkojame už susidomėjimą.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite:
Laima Markevičienė, tel. nr. +370 658 17943, el. p. laima.markeviciene@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu aurelija.rudzianskiene@nsa.smm.lt

Reikalavimai pretendentui: 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne žemesnį kaip bakalauro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus švietimo srities teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • išmanyti raštvedybos ir kanceliarinės kalbos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
 • mokėti atlikti duomenų statistinę analizę ir naudotis SPSS arba kita duomenų statistinės analizės programa;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą).

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • sistemingai planuoja savo veiklą, teikia pasiūlymus Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyriaus (toliau – Skyrius) ir Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – Agentūra) metiniam darbo planui ir strateginiam planui parengti;
 • atlieka pavestas funkcijas vykdant darbo planuose priskirtus tarptautinius tyrimus Lietuvoje laikantis nustatytos metodologijos, užtikrinant savalaikį šių tyrimų etapų atlikimą;
 • bendradarbiauja su tyrimus vykdančiomis tarptautinėmis organizacijomis, informuoja Skyriaus vedėją apie jų pavestus darbus, juos vykdo ar organizuoja ir koordinuoja jų vykdymą, atstovauja Lietuvai tarptautiniuose susitikimuose ir metodologiniuose seminaruose;
 • rengia darbo planuose priskirtų tarptautinių tyrimų įrankius, koordinuoja klausimynų, testo užduočių ir (ar) kitų tyrimo instrumentų, vykdymo tvarkų vertimą, adaptavimą, derinimą ir verifikavimą, užtikrina tyrimo įrankių ir rezultatų konfidencialumą iki viešo jų paskelbimo;
 • organizuoja pasirengimą tyrimams mokyklose;
 • organizuoja mokinių darbų priskirtuose tarptautiniuose tyrimuose vertinimą;
 • rengia darbo planuose numatytas tarptautinių tyrimų rezultatų ataskaitas;
 • dalyvauja kuriant technines užduotis darbo planuose priskirtų tarptautinių tyrimų darbų atlikimo paslaugoms pirkti;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus ir Agentūros darbu;
 • Agentūros direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal kompetenciją teikia pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
 • įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
 • atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo darbą;
 • vykdo kitas Agentūros direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas Agentūros uždaviniams įgyvendinti;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Jums siūlome:

 • neterminuotą darbo sutartį;
 • darbą pilno etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 7,4 – 8. 

CV siųsti: iki 2021 m. lapkričio 25 d. teikti per https://portalas.vtd.lt/lt/svietimo-politikos-analizes-ir-tyrimu-skyrius-tyrejas-t-8-koef-74-8-uz-1-et-vieneta-322;750170.html

Atrankos būdas – pokalbis.

Dėkojame už susidomėjimą.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite:
Laima Markevičienė, tel. nr. +370 658 17943, el. p. laima.markeviciene@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu aurelija.rudzianskiene@nsa.smm.lt

Projektai

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį ar jam prilyginamą išsilavinimą;
 • turėti ne mažiau nei 1 metus darbo su virtualiosiomis mokymosi aplinkomis (toliau – VMA) patirties (keliant mokymo medžiagą į VMA, organizuojant / koordinuojant mokymus VMA, administruojant besimokančiuosius VMA);
 • gebėti rengti su veikla susijusius dokumentus;
 • gebėti rinkti, valdyti, kaupti, apdoroti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti dirbti „MS Office“ paketo programomis, dokumentų valdymo sistema;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti, planuoti savo veiklą, operatyviai priimti racionalius sprendimus.

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • administruoja Projekto virtualiąją mokymosi aplinką „Moodle“ arba „Microsoft Teams“ (toliau – projekto VMA);
 • koordinuoja ir vykdo vartotojų prijungimą prie projekto VMA;
 • užtikrina asmens duomenų saugos reikalavimus;
 • sprendžia techninius klausimus, susijusius su projekto VMA;
 • teikia siūlymus Projekto vadovui dėl projekto VMA pritaikymo mokymams organizuoti;
 • bendradarbiauja su Projekto mokymus organizuojančiu personalu projekto VMA klausimais;
 • užtikrina projekto VMA tinkamą veikimą visą Projekto vykdymo laikotarpį;
 • įvykdžius Projekto organizuotus mokymus, užtikrina projekto VMA perkėlimą į Nacionalinės švietimo agentūros virtualiąją mokymosi aplinką „Moodle“ https://nsa.vma.lm.lt/ ar MsTeams.

Jums siūlome:

 • sudaryti projektinio darbo sutartį iki 2022 m. birželio 30 d. su galimybe pratęsti;
 • darbą iki vieno etato krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 6.6

CV siųsti: iki 2021 m. lapkričio 26 d. 17 val., rasa.snipiene@nsa.smm.lt

Atrankos būdas – pokalbis.

Dėkojame už susidomėjimą.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite:
rasa.snipiene@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu rasa.snipiene@nsa.smm.lt

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti patirties administruojant mokymus pedagogų kvalifikacijos tobulinimo srityje;
 • gebėti rinkti, valdyti, kaupti, apdoroti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • mokėti dirbti „MS Office“ programų paketu, „Teams“, „Zoom“ dokumentų valdymo sistemomis;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, gebėti bendrauti, planuoti savo veiklą, operatyviai priimti racionalius sprendimus.

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • teikia Projekto metodininkų, atsakingų už veiklos turinio koordinavimą, kartu su lektoriais parengtus mokymų grafikus duomenų mainų sistemoje (DMS);
 • derindamas veiksmus su Projekto metodininkais, atsakingais už veiklos turinio koordinavimą, mokymų dalyviams siunčia oficialius kvietimo į mokymus raštus;
 • bendradarbiauja su tiekėju ar įdarbintu asmeniu, teikiančiu mokymų organizavimo paslaugas: siunčia tiekėjui mokymų grafikus, mokymų programą ir dalyvio patvirtinimo formą, renka/kaupia mokymų ataskaitas, pildo fiksuotų įkainių formas pagal faktą ir pateikia finansininkui ir kt.;
 • kartu su Projekto metodininkais, atsakingais už veiklos turinio koordinavimą, prižiūri nuotolinių mokymų dalyvių organizavimą;
 • konsultuoja mokymų dalyvius prisijungimo į nuotolinius renginius klausimais, fiksuoja dalyvių lankomumą, teikia išvadas Projekto metodininkams, atsakingiems už veiklos turinio koordinavimą;
 • kiekvieno mėnesio pabaigoje pildo lankomumo suvestinę pagal mokymų dalyvių anketas, pagal poreikį teikia suvestines į Mokėjimo prašymus (MP);
 • renka mokymų dalyvių darbo laiko apskaitos žiniaraščius, skirtus nuosavam Projekto įnašui kaupti, pildo suvestinę ir kelia į MP;
 • pildo lektorių darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
 • renka lektorių ataskaitas;
 • vykdo kitas funkcijas, susijusias su Projekto veiklų įgyvendinimu.

Jums siūlome:

 • sudaryti projektinio darbo sutartį iki 2022 m. birželio 30 d. su galimybe pratęsti;
 • darbą iki vieno etato krūviu;;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 6.6

CV siųsti: iki 2021 m. lapkričio 26 d. 17 val., rasa.snipiene@nsa.smm.lt

Atrankos būdas – pokalbis.

Dėkojame už susidomėjimą.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite:
rasa.snipiene@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu rasa.snipiene@nsa.smm.lt

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius funkcijų vykdymą;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: tekstų rengykle „MS Word“, skaičiuokle „MS Excel“, elektroninio pašto programa „MS Outlook“, naudotis naršykle „Internet Explorer“;
 • gebėti kaupti, valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu;
 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą.

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • parengia lektorių mokymų grafikus ir derina juos su lektoriais;
 • informuoja lektorius apie mokymų grafiką;
 • suderina su lektoriais konsultacijų su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių rengėjais grafiką;
 • koordinuoja ir prižiūri lektorių darbą, sprendžia problemas;
 • koordinuoja mokymų dalyvių atranką;
 • parengia Mokymų dalyvių mokymosi grafiką;
 • informuoja Mokymų dalyvius apie mokymosi grafiką ir mokymosi programą;
 • mokymų dalyviams siunčia oficialus kvietimo į mokymus raštus;
 • koordinuoja lektorių įdarbinimą;
 • administruoja Projekto dalyvių informaciją Duomenų mainų svetainėje;
 • už darbo rezultatus atsiskaito Projekto vadovui;
 • vykdo kitas funkcijas, susijusias su projekto veiklų įgyvendinimu.

Jums siūlome:

 • sudaryti projektinio darbo sutartį iki 2022 m. liepos 29 d. su galimybe pratęsti;
 • darbą pilno etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 6.7 (už vieną etatinį vienetą)

CV siųsti: iki 2021 m. lapkričio 23 d. 17 val., irena.popieriene@nsa.smm.lt

Atrankos būdas – pokalbis.

Dėkojame už susidomėjimą.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite:
irena.popieriene@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu irena.popieriene@nsa.smm.lt

Ieškome projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ 2.1.1 veiklos „Metodinės pagalbos steigėjams  teikimas“ metodininkų (lektorių-konsultantų) šiomis temomis (8 lektoriai-konsultantai, po 2 kiekvienai temai):

 • Svarbiausi atnaujinamo ugdymo turinio aspektai
 • Pokyčių valdymas savivaldybės ir mokyklos lygmeniu diegiant  UTA
 • Strateginis planavimas savivaldybės ir mokyklos lygmeniu diegiant UTA
 • Tinklinis komunikavimas, bendradarbiavimas, viešinimas švietime

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį universitetinį ir / arba edukologijos išsilavinimą;
 • turėti patirties rengiant mokymų programas švietimo sektoriaus darbuotojams;
 • turėti lektoriaus patirties bent viena iš šių temų: svarbiausi atnaujinamo ugdymo turinio (UT) aspektai, pokyčių valdymas savivaldybės ir mokyklos lygmeniu diegiant atnaujintą UT, strateginis planavimas savivaldybės ir mokyklos lygmeniu diegiant atnaujintą UT, tinklinis komunikavimas, bendradarbiavimas, viešinimas;
 • turėti konsultanto švietimo sektoriuje patirties;
 • išmanyti Lietuvos švietimo sistemą, jos kaitos kryptis;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ugdymo turinį, jo atnaujinimą ir įgyvendinimą.

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • Parengia mokymų programą ir veda mokymus savivaldybių ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) komandų atstovams.
 • Konsultuoja nurodytomis mokymų temomis suformuotas savivaldybių UTA komandas.
 • Dirba komandoje ir dalyvauja Projekto veiklos pasitarimuose, viešosiose konsultacijose, konsultuoja pedagogų kvalifikacinių programų vykdytojus.
 • Atsako už savo veiklos rezultatus, galimų rizikų prognozavimą ir prevencijos priemonių numatymą.
 • Laikosi Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų vykdymo ir Nacionalinės švietimo agentūros veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. 

Jums siūlome:

 • sudaryti projektinio darbo sutartį iki 2022 m. birželio 30 d. su galimybe pratęsti;
 • darbą pusės etatinio vieneto krūviu (viena tema);
 • darbo užmokestį – BMA koef. 7.2 (už 1 etatinį vienetą).

CV  siųsti:  iki 2021 m. lapkričio 19 d. 16 val. el. p. irena.popieriene@nsa.smm.lt, nurodant pasirinktą temą.

Atrankos būdas – pokalbis.

Dėkojame už susidomėjimą.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams, susisiekite:

kristina.paulike@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu irena.popieriene@nsa.smm.lt.

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų pedagoginio ar mokslinio darbo patirtį per paskutinius 5 (penkerius) metus;
 • turėti patirties vertinant arba kuriant bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių arba skaitmeninių mokymo priemonių turinį;
 • turėti patirties rengiant kompetencijoms vertinti skirtas užduotis arba pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis arba nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo užduotis;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • tinkamai ir laiku atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, būti pareigingas, darbštus, objektyvus, gebėti bendrauti;
 • mokėti vartotojo lygiu dirbti raštinės programų paketu.

Pagrindinės darbo funkcijos:

 • kuriaturinį skaitmeniniams ištekliams išpildyti;
 • prižiūrinaujai kuriamų ir atnaujinamų skaitmeninių išteklių kokybę;
 • konsultuojanaujų skaitmeninių mokymo išteklių kūrėjus;
 • bendradarbiaujasu pedagogų asociacijomis;
 • yra atsakingas už savo veiklos projekte rezultatus, galimų rizikų prognozavimą ir prevencijos priemonių numatymą;
 • laikosi Europos struktūrinių fondų projektų vykdymo ir NŠA veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.

Lietuvių kalbos ir pradinio ugdymo metodininkams siūlome:

 • sudaryti projektiniodarbo sutartį iki 2022 m. vasario 28 d. su galimybe pratęsti;
 • darbą pusės etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 7.2

 CV siųsti: iki 2021 m. spalio 28 d. 17 val., irena.popieriene@nsa.smm.lt

Pilietiškumo pagrindų metodininkui siūlome:

 • sudaryti projektiniodarbo sutartį iki 2022 m. vasario 28 d. su galimybe pratęsti;
 • darbą pusės etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – BMA koef. 7.2

 CV siųsti: iki 2021 m. lapkričio 20 d. 17 val., irena.popieriene@nsa.smm.lt

Atrankos būdas – pokalbis.

Dėkojame už susidomėjimą.
Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Kilus klausimams – susisiekite:
irena.popieriene@nsa.smm.lt

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą Jūs sutinkate, kad jame pateikti duomenys bus saugomi Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazėje 12 mėnesių ir gali būti naudojami Jūsų kandidatūros svarstymui į atitinkamas darbo pozicijas. Sutikimą galite atšaukti mus informuodami el. paštu irena.popieriene@nsa.smm.lt

Skip to content