Įtraukties principo įgyvendinimo gairės mokykloje (Įtraukties principo gairės)

„Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, tai labai aiškiai atsispindi Geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Įtraukusis ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, … Tęskite Įtraukties principo įgyvendinimo gairės mokykloje (Įtraukties principo gairės) skaitymą