Projekto naujienos

Projektas „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“

2022 05 12

Projekto tikslas – skatinti švietimo inovacijų, grįstų skaitmeninėmis technologijomis, diegimą švietimo sektoriuje, sudarant sąlygas inovacijoms kurti ir bandyti ugdymo įstaigose, konsultacijoms teikti pasitelkiant technologijų žinių turinčius ir su sukurtomis priemonėmis gebančius dirbti mokytojus inovatorius ir ekspertus, kurie teiks pagalbą švietimo įstaigoms Plačiau

Projektas „Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme“

2021 11 29

Tikslas – Gerinti mokinių pasiekimus, mažinti socialinę atskirtį ir didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtrauktį, užtikrinant tolygų kokybiško skaitmeninio turinio ir švietimo inovacijų prieinamumą bei užtikrinti nenutrūkstamą STEAM plėtrą.

Projektas „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“

2021 11 24

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams tobulinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, būtinas ugdymo turiniui formuoti, įgyvendinti ir efektyvinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą.

Projektas „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“

2021 11 23

Projekto tikslas – automatizuoti profesinio mokymo ir administravimo veiklos procesų valdymą, sudaryti sąlygas organizuoti bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas bei vykdyti profesinio mokymo sistemos stebėseną, modernizuojant esamus ir kuriant naujus skaitmeninius įrankius (informacines sistemas, jų komponentus ir registrus), plečiant jų Plačiau

Projektas „Bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos plėtra: mokinių pasiekimų vertinimas“

2021 11 04

Projekto tikslas – tobulinti mokinių pasiekimų vertinimą, sudarant sąlygas kaupiamojo vertinimo sistemos kūrimui ir individualios mokinių pasiekimų pažangos stebėsenos plėtotei.

Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

2021 11 04

Projekto tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

Projektas „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“

2021 11 03

Projekto tikslas – tobulinti įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemą.

Projektas „Inovacijos vaikų darželyje“

2021 09 28

Projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje.

Projektas „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“

2021 08 23

Projekto tikslas – įtvirtinti kokybės siekimo ciklą, tobulinant švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) veiklą.

Projekto naujienos