Projektas „Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme“

Projektas „Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme, įskaitant mokytojų kaitą, kompetencijų gerinimą ir papildomo kvalifikacinio laipsnio įgijimą, skaitmeninio turinio rengimą ir skaitmeninių kompetencijų ugdymą ir STEAM atviros prieigos centrų veiklų plėtrą“.  Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Tikslas – Gerinti mokinių pasiekimus, mažinti socialinę atskirtį ir didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtrauktį, užtikrinant tolygų kokybiško skaitmeninio turinio ir švietimo inovacijų prieinamumą bei užtikrinti nenutrūkstamą STEAM plėtrą.

Uždaviniai:

  1. Skatinti mokytojus mokyklų vadovus įgyti papildomą dalyko kvalifikaciją. Sudaryti sąlygas didinti kompetencijas ir žinias mokytojams, mokyklų vadovams ir  pavaduotojams ugdymui.
  2. Aprūpinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklas kompiuterinėmis priemonėmis, kurios užtikrintų technologinių ir ugdymo inovacijų tolygų pasiskirstymą.
  3. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams sudaryti palankias aplinkos sąlygas, užtikrinančias tinkamą pagalbą ir sėkmingą įtrauktį švietime.
  4. Atnaujinti NŠA informacines sistemas ir duomenų perdavimo procesus tarp skirtingų tikslinių grupių (mokyklos, mokytojai, mokiniai, NŠA, savivaldybės, LAMA BPO), kad būtų užtikrintas duomenų kokybė ir efektyvus panaudojimas sprendimų priėmimui.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama:

  • Atnaujinti, papildyti ir skaitmenizuoti brandos egzaminų, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo procesus.
  • Sustiprinti mokytojų ir kito mokyklų administracinio personalo vadybines kompetencijas.
  • Aprūpinti mokyklas specialiomis mokymo priemonėmis.
  • Stiprinti visuomenės ir švietimo bendruomenės sąmoningumą dėl STEAM plėtros švietime ir įtraukaus ugdymo.

Naudos gavėjai – tėvai / globėjai, pedagogai, ugdymo įstaigų administracijos darbuotojai, kiti švietimo institucijų darbuotojai, privatūs juridiniai asmenys ir kiti.

„Švietimo inovacijos ir STEAM sričių plėtra bendrajame ugdyme, įskaitant mokytojų kaitą, kompetencijų gerinimą ir papildomo kvalifikacinio laipsnio įgijimą, skaitmeninio turinio rengimą ir skaitmeninių kompetencijų ugdymą ir STEAM atviros prieigos centrų veiklų plėtrą“ – vienas didžiausių švietimo srities projektų Lietuvos istorijoje.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos projekto, kurį įgyvendina Nacionalinė švietimo agentūra, investicijos nukreiptos į žmogiškąjį kapitalą.

Šiuo projektu siekiama pagerinti mokinių pasiekimus, sumažinti skirtingų mokinių grupių pasiekimų atotrūkį. Analizė rodo, kad ankstyvajame ir bendrajame ugdyme reikalingos didesnės apimties transformacijos, kurių pagrindinės kryptys yra ugdymo turinio skaitmenizacija, mokinių pasiekimų vertinimo efektyvumas ir patikimumas.

Be to, bus skiriamas didelis dėmesys mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kryptingumui, švietimo įtraukčiai bei prieinamumo didinimui specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams ir švietimo duomenų efektyviam valdymui bei panaudojimui.

Būtent šiems tikslams įvertinant ir COVID-19 epidemijos iššūkius švietime, yra numatytos priemonės, kurios, tikima, leis akseleruoti būtinas reformas.

Projekto pabaiga 2021 m. gruodžio 31 d.