STEBĖSENOS IR VERTINIMO DEPARTAMENTAS

DUK

Rengiantis 2020–2021 mokslo metų brandos egzaminams svarbu žinoti DUK apie egzaminus

 1. Ar šiemet keičiasi brandos egzaminų tvarka lyginant su pernai?

Valstybiniai brandos egzaminai 2021 m. prasidės birželio 7 dieną arba dviem savaitėmis anksčiau nei 2020 m. Pagrindinė egzaminų sesija baigsis liepos 2 dieną. Egzaminų tvarkaraštis 2021 m. sudėliotas taip, kad svarbiausius egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos – skirtų net 10 kalendorinių dienų. Per šį laikotarpį mokyklos galės organizuoti papildomas egzaminų konsultacijas. Dar viena naujovė – abiturientai per egzaminus šiemet turės šiek tiek daugiau laiko, nes visų egzaminų laikas pailginamas 15 minučių. Per egzaminus šiemet nebus užduočių, kurioms atlikti būtų reikėję praktinių užsiėmimų ir eksperimentų.

 1. Kokia pagalba gali pasinaudoti abiturientai dėl nuotolinio mokymo karantino metu netekę kontaktinio mokymo įprastai teikiamų galimybių?

Mokyklos rengia papildomas tikslines konsultacijas. Taip pat abiturientai gali pasinaudoti ankstesnių metų brandos egzaminų užduočių baze bei universitetų siūlomomis konsultacijomis. Informacija apie siūlomas pagalbos priemones, nuorodos į aukštųjų mokyklų konsultacijų grafikus, vaizdo konsultacijos ir kita naudinga medžiaga skelbiama svetainėje pagalbamokytis.lt.

 1. Kiek egzaminų turėčiau išlaikyti norėdamas gauti brandos atestatą?

Norint gauti brandos atestatą reikia būti išlaikius du brandos egzaminus (išskyrus atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino mokyklos vadovo įsakymu abiturientas yra atleistas). Vienas iš jų privalomas – lietuvių kalbos ir literatūros. Šio egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkasi mokinys.

 1. Kiek egzaminų iš viso galima rinktis laikyti?

Kokius egzaminus ir kiek jų laikyti, priklauso nuo dalykų, kuriuos norėtum studijuoti. Be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino dar galima laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus ir parengti brandos darbą. Brandos darbas prilyginamas mokykliniam brandos egzaminui. Jo rezultatas įskaitomas stojant į aukštąsias mokyklas. Jei brandos darbas I ar II konkursinio dalyko bus įvertintas 9 ar 10, skaičiuojant konkursinį balą stojančiajam bus skiriama papildomai 0,25 balo.

 1. Su kokiais dokumentais prieš egzaminus turiu būti supažindintas pasirašytinai?

Mokyklos vadovo paskirti asmenys mokinius pasirašytinai supažindina su:

1) mokyklos vadovo sprendimu dėl mokymosi kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), kurios buvo mokoma pagal gimtosios kalbos programą, brandos egzaminų privalomo laikymo;
2) Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo nuostatomis: leidimu laikyti dalyko brandos egzaminą, atleidimu nuo dalyko brandos egzaminų, dalykų brandos egzaminų pasirinkimu, atidėjimu, pritaikymu, terminais, rezultatų paskelbimu, reikalavimais kandidatams, atsakomybe pažeidusiesiems šiuos reikalavimus, apeliacijomis ir pan.;
3) dalyko, išskyrus menų ir technologijų, brandos egzamino vykdymo instrukcija – ne vėliau kaip likus trims dienoms iki brandos egzamino datos;
4) brandos darbo, menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų vykdymo instrukcijomis – iki einamųjų metų rugsėjo 18 dienos, III gimnazijos klasių mokinius – su brandos darbo vykdymo instrukcija iki sausio 10 dienos;
5) brandos darbo ir dalyko brandos egzamino programa – pradėjus vykdyti vidurinio ugdymo programą;
6) Valstybinių brandos egzaminų kriterinio vertinimo nuostatais. Šiuose nuostatuose aprašomos preliminarios dalykų egzaminų pasiekimų lygių ribos taškais, nurodomi pasiekimų lygius atitinkantys balai, pateikiami brėžiniai schematiškai iliustruojantys priklausomybę tarp mokinio surinktų egzamino taškų procentinės dalies ir egzamino įvertinimo balais.

 1. Kur galiu rasti brandos egzaminų tvarkaraštį?

Egzaminų tvarkaraštį galite rasti čia.

 1. Ar per visus egzaminus galiu rašyti tik juodos spalvos tušinuku?

Taip, per egzaminus galima rašyti tik juodos spalvos tušinuku. Korektūros priemonėmis naudotis negalima.

 1. Kokios sąlygos keliamos, kad galėčiau laikyti privalomą lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą? Ar šiemet norint laikyti egzaminą reikės būti išlaikius įskaitą kaip ankstesniais metais?

Šiemet dėl besitęsiančio karantino nuspręsta abiturientus atleisti nuo lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos. Įskaitos taip pat nereikės laikyti ir ankstesnių metų buvusiems mokiniams, kurie šiemet yra pateikę prašymus laikyti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą. Bet reikėtų iki birželio 3 dienos turėti lietuvių kalbos ir literatūros patenkinamą metinį įvertinimą.

 1. Ar keičiasi lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas?
 • Egzaminas nesikeičia. Laikydami lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą abiturientai kaip ir praėjusiais metais autorius rašiniui galės pasirinkti iš visų šio dalyko programoje privalomų autorių.
 • Mokiniai per egzaminą galės naudotis privalomų programinių autorių kūriniais, pateiktais elektroniniu formatu. Kiekvienai 9 mokinių grupei bus skiriami ne mažiau kaip du kompiuteriai. Kompiuteryje bus galima rasti autorių kūrinius ir tai, kas svarbu, pasižymėti užduoties sąsiuvinyje. Pradėti naudotis kompiuteriu mokinys galės praėjus valandai nuo egzamino pradžios. Kiekvienas mokinys, kol iki egzamino pabaigos liks pusantros valandos, galės prieiti prie kompiuterio vieną kartą – ne ilgiau kaip 20 minučių arba du kartus – ne ilgiau kaip po 10 minučių. Jeigu iki egzamino pabaigos liko pusantros valandos ir mokinys kompiuteriu dar išvis nepasinaudojo (ar pasinaudojo tik 10 minučių), jis kompiuteriu per tą likusį 1,5 val. laiko galės pasinaudoti tik vieną kartą ir ne ilgiau kaip 10 minučių. Tokia tvarka nustatyta dėl to, kad, likus iki egzamino pabaigos 1,5 val., nesusidarytų eilės.
 • Kaip ir anksčiau per egzaminą bus galima naudotis Dabartinės lietuvių kalbos žodynu ir dvikalbiais žodynais.
 • Per valstybinį brandos egzaminą mokinio rašinys vertinamas 100 taškų. Mokinys, kuris nepasirems nė vienu iš 36 privalomų programinių autorių, egzamino neišlaikys.
 1. Ar tarptautinio užsienio kalbos egzamino rezultatas yra įrašomas į brandos atestatą?

Tarptautiniai užsienio kalbos egzaminai yra rengiami pagal egzaminus administruojančių užsienio institucijų parengtas programas, todėl jų rezultatai nėra įrašomi į brandos atestatą.

 1. Ar turiu laikyti užsienio kalbos egzaminą, jei jau išlaikiau tarptautinį užsienio kalbos egzaminą?

Jeigu pasirinkai laikyti valstybinį užsienio kalbos brandos egzaminą, tačiau atitinkamu lygiu išlaikei tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, nuo pasirinkto valstybinio atitinkamos užsienio kalbos egzamino gali būti atleistas. Mokinys, pasirinkęs laikyti užsienio kalbos valstybinį brandos egzaminą, iki birželio 4 d. mokyklos vadovui turi pateikti tarptautinį užsienio kalbos egzamino, kurio įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B1 lygio, išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo valstybinio brandos egzamino.

 1. Kur turėsiu laikyti pasirinktus brandos egzaminus?

Informacija, kuriose savivaldybių mokyklose abiturientai laikys brandos egzaminus, skelbiama savivaldybių tinklalapiuose ir mokyklose.

 1. Ką daryti, jei neatvykau į egzaminą?

Neatvykus į egzaminą, tą pačią ar kitą dieną mokyklos vadovui reikia pateikti neatvykimo priežastį paaiškinančius dokumentus ir prašymą atidėti pasirinktą egzaminą pakartotinei sesijai. Sprendimą dėl egzamino atidėjimo pakartotinei sesijai priims mokyklos vadovas.

 1. Kada sužinosiu savo valstybinių brandos egzaminų rezultatus?

Valstybinių brandos egzaminų rezultatai skelbiami per 3 darbo dienas nuo Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto posėdžio, patvirtinusio rezultatus, dienos. Planuojama visų valstybinių brandos egzaminų pagrindinės sesijos rezultatus paskelbti iki liepos 23 d.

 1. Kada sužinosiu savo mokyklinių brandos egzaminų rezultatus?

Muzikologijos mokyklinio brandos egzamino pagrindinės sesijos rezultatai paskelbiami per aštuonias darbo dienas, lietuvių kalbos ir literatūros ir gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) – per trylika darbo dienų nuo egzamino vykdymo dienos. Pakartotinės sesijos rezultatai paskelbiami: muzikologijos mokyklinio brandos egzamino – per dvi darbo dienas, lietuvių kalbos ir literatūros ir gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) mokyklinių brandos egzaminų – per keturias darbo dienas. Brandos darbo rezultatai paskelbiami per 13 darbo dienų nuo brandos darbo vykdymo pabaigos.

 1. Ką daryti, jei neišlaikiau egzamino?

Per pagrindinę sesiją lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino neišlaikę mokiniai pakartotinėje sesijoje galės laikyti tik mokyklinį brandos egzaminą. Neišlaikę kitų mokyklinių ar valstybinių brandos egzaminų, juos laikyti galės tik kitais metais. Jei tu svarbaus egzamino neišlaikei ar jį išlaikei nepakankamai gerai, kad įstotum į savo norimą studijų programą, specialiai jam ruoškis papildomai ir laikyk jį kitais metais.

 1. Ką galiu daryti, jei nesutinku su gautu egzamino darbo įvertinimu?

Per 2 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos gali teikti mokyklos vadovui apeliaciją, kad darbas būtų dar kartą peržiūrėtas ir įvertintas iš naujo. Apeliaciją rekomenduojama teikti tuo atveju, jei mokinys, susipažinęs su savo darbo rezultatais ir atlikto valstybinio brandos egzamino darbo virtualia kopija, yra pagrįstai įsitikinęs įvertinimo klaidingumu. Apeliacijos metu darbas vertinamas iš naujo, todėl įvertinimas gali ne tik padidėti, bet ir sumažėti.

 1. Kada gausiu brandos atestatą, jei pateikiau apeliaciją?

Brandos atestatas išduodamas tik gavus apeliacijų rezultatus. Apeliacijos išnagrinėjamos ne vėliau kaip iki rugpjūčio 3 d. Į brandos atestato priedą įrašomas apeliacijos rezultatas.

 1. Kas gali laikyti egzaminus per pakartotinę sesiją?

Pakartotinėje sesijoje brandos egzaminus gali laikyti tie mokiniai, kuriems pagrindinės sesijos dalykų brandos egzaminai buvo atidėti dėl pateisinamos priežasties. Ar priežastis tikrai pateisinama ir ar atidėti egzaminus, sprendžia mokyklos vadovas.

 1. Ar brandos darbą gali rinktis ir III gimnazijos klasių mokiniai?

Nuo 2018–2019 mokslo metų brandos darbą gali rinktis III ir IV gimnazijos klasės mokiniai. Brandos darbą IV gimnazijos klasės mokiniai pasirenka iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 25 dienos, o III gimnazijos klasės mokiniai – iki einamųjų mokslo metų sausio 15 dienos ir rengia tiek III, tiek IV gimnazijos klasėje. Nepasirinkęs brandos darbo III gimnazijos klasėje, mokinys jį pasirinkti gali IV gimnazijos klasėje.

 1. Ar per egzaminų sesiją susirgę, ar izoliacijoje esantys abiturientai brandos egzaminus galės laikyti vėliau?

Taip, visiems abiturientams ir kitiems laikantiesiems brandos egzaminus bus sudarytos sąlygos juos laikyti vėliau, pakartotinės sesijos metu, jei į egzaminą negalės atvykti dėl COVID-19 ar kitos ligos. Tokia pati tvarka galiojo ir ankstesniais metais.

 1. Kaip reikėtų elgtis, jei nutiktų taip, kad abiturientas serga koronaviruso infekcija ir pakartotinės sesijos metu?

Jei nutiktų taip, kad abiturientas serga koronaviruso infekcija ir pakartotinės sesijos metu, abiturientas arba jo artimieji turi apie tai pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po egzamino. Mokinys nuo pasirinktų ir nelaikytų brandos egzaminų bus atleistas.

 1. Ką daryti, jei brandos egzaminų metu paaiškės, kad kuris nors abiturientas susirgo koronavirusu? Kas turėtų izoliuotis?

Jei brandos egzaminų metu paaiškės, kad kuris nors abiturientas susirgo koronavirusu, artimo kontakto faktas turės būti vertinamas individualiai. Izoliuotis turėtų tik tie abiturientai, kurie turėjo ilgalaikį artimą kontaktą su susirgusiuoju. Kas turi izoliuotis, sprendžia Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai, apklausę susirgusį asmenį ir iš jo sužinoję apie arti buvusius asmenis.

 1. Ką daryti, jei pakartotinės sesijos metu abiturientui paskirta saviizoliacija? Kada tuomet abiturientas gali laikyti egzaminą?

Jeigu pakartotinės sesijos metu abiturientas privalo izoliuotis, palikti izoliavimo vietą ir laikyti brandos egzaminą pakartotinėje sesijoje gali, jei ne seniau kaip 48 val. iki egzamino atliko SARS-CoV-2 PGR tyrimą, gavo neigiamą tyrimo rezultatą ir egzamino dieną nejaučia jokių ūmiai viršutinių kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių, jei prieš patenkant į brandos egzamino centrą atliko greitąjį antigeno testą ir jo rezultatas yra neigiamas. Apie dalyvavimą egzamine privaloma informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą ne vėliau, kaip 48 val. iki egzamino pradžios, nurodant brandos egzamino centrą, kuriame vyks egzaminas.

 1. Kokių saugumo reikalavimų privalo laikytis abiturientai vykstant į brandos egzaminus ir jų metu?

Vykstant į brandos egzaminus šįmet visiems abiturientams reikia turėti ne tik asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, bet ir nepamiršti apsauginės kaukės. Egzaminų metu privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), jei privalomą apsaugos priemonių dėvėjimą viešoje vietoje numato karantino režimą ar ekstremalią situaciją reglamentuojantys teisės aktai.

Egzaminų vykdytojams nedraudžiama, suabejojus dėl egzaminą laikyti atvykusio mokinio tapatybės paprašyti, kad jis, saugiu, ne mažiau kaip dviejų metrų atstumu, trumpam nusiimtų veido kaukę, respiratorių ar kitą apsauginę priemonę.

Egzaminų metu kandidatams ir egzaminų vykdytojams privalu išlaikyti ne mažesnį kaip dviejų metrų atstumą vienam nuo kito. Kaip ir anksčiau, abiturientas galės į egzaminus atsinešti geriamojo vandens asmeniniam naudojimui.

Skip to content