STEBĖSENOS IR VERTINIMO DEPARTAMENTAS

NMPP

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/08d783305be611eca9ac839120d251c4

2021-2022 mokslo metų Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ba81b8b0d38a11e69c5d8175b5879c31/asr

Skip to content