ŠVIETIMO PAGALBOS DEPARTAMENTAS

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos rezultatai

Bandomojo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos tyrimo apžvalga

2021 m. Nacionalinė švietimo agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-2 „Dėl įgaliojimų Nacionalinei švietimo agentūrai suteikimo“ ir Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. VK-159 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos vykdymo aprašo patvirtinimo“, atliko bandomąjį pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stebėsenos tyrimą.

Tyrime dalyvavo 9 savivaldybių (Jurbarko r., Kauno m., Klaipėdos m., Kretingos r., Marijampolės, Radviliškio r., Šiaulių m., Varėnos r., Vilkaviškio r.) administracijų švietimo padalinių ir akredituotų švietimo pagalbos institucijų, vykdančių pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, atstovai.

Pristatomos 2019–2020 m. m. surinktų stebėsenos duomenų apžvalgos: šalies pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kontekstas, mokytojų, pasinaudojusių 5 dienomis per metus kvalifikacijai tobulinti, situacija, nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo prioritetų (kvalifikacijos tobulinimo programų, kurių trukmė ne mažiau nei 40 akad. val.) įgyvendinimas bei skirtų lėšų panaudojimas, susisteminta medžiaga, kokios įtakos pedagoginių darbuotojų profesinis tobulėjimas turi mokinių pasiekimams ir pažangai.


Skip to content