ŠVIETIMO PAGALBOS DEPARTAMENTAS

Pagalba mokyklai ir mokytojui

Numatytas naujas mokyklų specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams vaidmuo įtraukiojo ugdymo sistemoje, atsižvelgiant į mokinių, turinčių įvairių ugdymosi poreikių įvairovę.   Bendrojo ugdymo mokyklos turi prisiimti atsakomybę už kiekvieno mokinio ugdymąsi, individualizuotų mokymo metodų taikymą, aktyvų mokinių dalyvavimą ugdymo procese bei  kokybiškos pagalbos  jiems  teikimą. Mokymosi pagalbą mokiniams mokykloje  teikia juos mokantis mokytojas. Jis vykdo mokinių mokymosi stebėseną, informuoja švietimo pagalbos specialistus, jei  mokiniai turi mokymosi sunkumų ir/ar sutrikimų,  kartu su specialistais konsultuojasi  kaip  organizuoti veiksmingą mokymosi pagalbą. Nuo mokytojo kaip mokinio pagalbininko kompetencijų priklauso  mokinio mokymosi pasiekimai, jo bendra savijauta klasėje, mokykloje. Užtikrinant švietimo prieinamumą, didės  iššūkis mokyklų vadovų atsakomybei, atsakant už palankias ugdymosi aplinkas mokykloje, inicijuojant pokyčius mokyklos kultūroje, įtraukiant visą mokyklos bendruomenę kaip palaikančią mokymosi bendruomenę.

 

Rekomendacijos dėl mokymo priemonių pasirinkimo


REKOMENDACIJOS MOKYKLOMS DĖL SPECIALIŲJŲ MOKYMO PRIEMONIŲ PASIRINKIMO

 

Rekomendacijos dėl programų pritaikymo


Švietimo ir mokslo ministerijos ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro užsakymu parengtos Lietuvių kalbos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo, taip pat metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos Bendrųjų ugdymo programų pritaikymo ar individualizavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Tikimės, kad šios rekomendacijos palengvins lietuvių kalbos mokytojų, dirbančių su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių darbą, padės tinkamai organizuoti ugdymo(si) procesą, sėkmingiau vykdyti įtraukųjį ugdymą. Šios rekomendacijos padės mokytojams atpažinti ne tik mokymosi sunkumus, bet mokinio stiprybes ir galias, kurias pažįstant, mokytojai galės sėkmingai planuoti ugdymo turinį ir mokymo(-si) veiklas, rekomendacijose pateiktos  nuorodos į mokymo priemones, sutrikimo raišką ir įtaką mokinio mokymuisi.

2017 m. rugpjūčio 3 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu V-625 patvirtintos Švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru parengtos „Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje”. Įsakymas įsigalioja š. m. rugsėjo 1 d.

Lietuvių kalbos pradinio ugdymo programos mokiniams

Lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo programos mokiniams

Rekomendacijos dėl pritaikymo

Rekomendacijos dėl individualizavimo

Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje

Skip to content