ŠVIETIMO PAGALBOS DEPARTAMENTAS

Kvalifikacijos tobulinimo skyrius

Dalyvauja švietimo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kokybės užtikrinimo procesuose, koordinuoja Agentūros parengtų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimą, analizuoja Agentūros vykdomų kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę, inicijuoja tyrimus kvalifikacijos tobulinimo srityje.

Inicijuoja ir rengia švietimo darbuotojų karjeros planavimo ir kompetencijų tobulinimo priemones, inicijuoja kompetencijų tobulinimo srities inovacijas,

Rengia ir vykdo kvalifikacijos tobulinimo programas ir projektus, vykdo kitas priemones, skirtas švietimo darbuotojų profesiniam tobulėjimui.

Rengia ir vykdo tarptautinius ir nacionalinius švietimo tinklų ir informacinių technologijų plėtros švietime projektus, dalyvauja rengiant projektus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšoms gauti bei dalyvauja juos vykdant.

Skip to content