ŠVIETIMO PAGALBOS DEPARTAMENTAS

Psichologų atestacija

Psichologų, dirbančių švietimo sistemoje, kompetencijos ir praktinės veiklos įvertinimą bei kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką reglamentuoja Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatai (LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. ISAK-101 „Dėl psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. 2008 m. rugsėjo 15 d. Nr. ISAK-2575. Vilnius). Psichologų atestacijos nuostatai, 1 PRIEDAS, 2 PRIEDAS, 3 PRIEDAS)

Psichologų atestaciją vykdo Psichologų atestacijos komisija veikianti prie Nacionalinės švietimo agentūros. Psichologų atestacijos komisijos sudėtis patvirtinama LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu „Dėl psichologų atestacijos komisijos patvirtinimo“. Psichologų atestacijos komisijos pirmininke komisijos narių išrinkta Irma Čižienė.

Psichologo praktinė veikla vertinama pagal Psichologo praktinės veiklos vertinimo sričių ir kriterijų lentelę (Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų 1 priedas). Ją atlieka psichologo praktinės veiklos vertintojas. Psichologo praktinės veiklos vertintojų sąrašas patvirtintas Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymu.

Komisijos sekretore Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymu paskirta Vida Gudauskienė. Psichologai prašymą atestuotis atitinkamai kvalifikacinei kategorijai Prašymas I ar nustatyti jo veiklos atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai Prašymas II ir Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 17 punktuose nurodytus dokumentus (popieriniu variantu) pateikia Psichologų atestacijos komisijos sekretorei Vidai Gudauskienei (kontaktai pasiteiravimui: tel. 868315041, el.p.: vida.gudauskiene@nsa.smm.lt).

Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos komisijos posėdžių datos 2020 metais: birželio 19 d., rugsėjo 18 d. ir spalio 23 d.

Psichologų atestacijos nuostatai
1 PRIEDAS
2 PRIEDAS
3 PRIEDAS
Komisijos sudėtis
Vertintojų sąrašas
Prašymas 1
Prašymas 2

Skip to content