ŠVIETIMO PAGALBOS DEPARTAMENTAS

Psichologų atestacija

Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, kompetencijas ir praktinės veiklos įvertinimą bei kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarką reglamentuoja Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatai (LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas „Dėl psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų patvirtinimo“. 2020 m. rugpjūčio 5 d. Nr. V-1161. Vilnius).

Psichologų atestaciją vykdo Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos komisija veikianti prie Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento. Psichologų atestacijos komisijos sudėtis patvirtinta LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu „Dėl psichologų atestacijos komisijos patvirtinimo“ (2020 m. birželio 16 d. Nr. V-910. Vilnius). Psichologų atestacijos komisijos pirmininke komisijos narių išrinkta Irma Čižienė.

Psichologo praktinė veikla vertinama pagal Psichologo praktinės veiklos vertinimo sričių ir kriterijų lentelę (Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų 1 priedas). Ją atlieka paskirtas psichologo praktinės veiklos vertintojas. Psichologo praktinės veiklos vertintojų sąrašas patvirtinamas Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento  direktoriaus įsakymu.

Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos komisijos sekretore paskirta Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Vaiko emocinės gerovės skyriaus psichologė Vida Gudauskienė. Psichologai prašymą atestuotis atitinkamai kvalifikacinei kategorijai (Prašymas I) ar nustatyti jo veiklos atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai (Prašymas II) ir Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos nuostatų 16., 17.1., 17.2., 17.3., 17.4., 17.5., 17.6., 18. punktuose nurodytus dokumentus pateikia Psichologų atestacijos komisijos sekretorei Vidai Gudauskienei (kontaktai pasiteiravimui: tel. 868315041, el.p.: vida.gudauskiene@nsa.smm.lt).

Psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestacijos komisijos posėdžių datos 2022 metais: balandžio 1 d. (nustatyti atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai), rugpjūčio 26 d., spalio 21 d., lapkričio 25 d.

Psichologų atestacijos nuostatai
1 PRIEDAS
2 PRIEDAS
3 PRIEDAS
Komisijos sudėtis
Vertintojų sąrašas
Prašymas 1
Prašymas 2

Skip to content