UGDYMO TURINIO DEPARTAMENTAS

Skaitmeninės mokymo priemonės

Lietuvoje:


Informaciją apie skaitmenines mokymo priemones rasite švietimo portale įvairiomis formomis: paieškai pagal filtrus patogioje „Airtable“ lentelėje; patrauklioje „Airtable“  galerijoje; lentelėje suskirstytoje pagal ugdymo sritis, dalykus, klases ir mokymo priemonių tipą; informacijos apie skaitmenines mokymo priemones sąrašo atsisiuntimui patogiame skaičiuoklės faile. Skaitmeninių mokymo priemonių sąrašas

Primename, kad už papildomas mokymo lėšas, skirtas skaitmeninio ugdymo plėtrai (pagal DNR planą), mokyklos gali įsigyti skaitmeninių mokymo(si) išteklių ir priemonių (paslaugų ir (arba) prekių), atitinkančių Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532 patvirtintus „Reikalavimus skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti“ (5 punktas). Reikalavimus galima rasti

Skaitmeninių mokymo(si) priemonių sąraše teikiama informacija apie skaitmeninius mokymo(si) išteklius, sukauptus nuotolinio mokymo metu ar pasiūlytus verslo įmonių. Sąraše esančios mokamos priemonės nėra įvertintos dėl atitikties ministro nustatytiems reikalavimams, todėl rekomenduojame mokykloms, nusprendusioms įsigyti skaitmeninių mokymo(si) priemonių, atitiktį reikalavimams nustatyti pirkimo dokumentuose.

Ugdymo turinio informacinėje sistemoje esančioje skaitmeninių mokymo priemonių paieškoje  galima rasti ne tik skaitmeninių mokymo priemonių, bet ir mokymo objektų 

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme metodika – SMP metodika

Nuotoliniam mokymui naudojamos ir atvirosios programos – laisvai platinamos programos, kuriomis galima naudotis nemokamai. Jas galima modifikuoti, laikantis licencijose nurodytų sąlygų. Daugiau apie atvirąsias programas galite sužinoti susipažinę su tiriamuoju darbu „Atvirasis kodas švietime“. Šio tiriamojo darbo tikslas – išanalizuoti atvirųjų programų situaciją Lietuvoje, Europos Sąjungos ir kitose šalyse: kaip naudojama atviroji programinė įranga švietime, kokie vykdomi projektai, iniciatyvos, kaip vyksta atvirųjų programų adaptavimas ir lokalizavimas bei aptarnavimas.

Norėdami papildyti skaitmeninių mokymo priemonių sąrašą, ar pranešti apie neveikiančią priemonę kreipkitės el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt

Dokumentai:


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 1532 „Dėl reikalavimų skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V-2368 „Dėl švietimo aprūpinimo standartų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. V-755 „Dėl bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Europoje:


Europos mokymosi išteklių mainų portalas

Skip to content