Projektas „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“

Projektas „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ (projekto kodas 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001)

Nacionalinis egzaminų centras kartu su Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru įgyvendina projektą „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“ (projekto kodas 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001). Tai valstybinis projektas, finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-V-734 įgyvendinimo priemonę „Lietuvos kvalifikacijų sandaros formavimas, kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos plėtra“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – tobulinti įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemą.

Nacionalinis egzaminų centras įgyvendina šias projekto veiklas: ,,Asmens bendrųjų gebėjimų (bendravimo lietuvių kalba) testavimo sistemos sukūrimas“ ir „Informavimas apie kompetencijų vertinimą ir pripažinimą“. Šios veiklos apima testų modelių pagal Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis parengimą, elektroninio testavimo  ir užduočių banko sukūrimą, testavimo procedūras reglamentuojančių dokumentų parengimą ir įteisinimą; vertintojų mokymus, centralizuotų vertinimo procedūrų reglamentavimą ir jų įgyvendinimą.

Ši testavimo ir vertinimo  sistema bus taikoma suaugusiųjų ir mokyklinio amžiaus asmenų (1417 metų), gyvenančių užsienyje ir siekiančių įsivertinti savo lietuvių kalbos mokėjimo lygį, taip pat asmenų, siekiančių imigruoti į Lietuvos Respubliką, taip pat siekiančių patvirtinti lietuvių kalbos mokėjimo lygį, kompetencijoms įvertinti. Kita tikslinė projekto veiklų grupė – mokiniai, kurie mokosi pagal profesinio rengimo programas, ir asmenys, norintys gauti savo neformaliai įgyto profesinio pasirengimo pripažinimą.

Projekto trukmė – 2018–2022 metai.

Projekto veiklos įgyvendinamos bendradarbiaujant su LR švietimo ir mokslo ministerija, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centru, Migracijos departamentu ir užsienyje įkurtomis lietuvių mokyklomis.