Projektas „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“

Projekto Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001
Projekto trukmė 2016 m. gruodžio 2 d. – 2023 m. balandžio 30 d.
Projekto vertė 4 923 540 Eur

Projekto trumpas apibūdinimas

Projektas „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001) finansuojamas iš 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-V-715 priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas. Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams tobulinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, būtinas ugdymo turiniui formuoti, įgyvendinti ir efektyvinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą.

Projekto uždaviniai:

 1. Tobulinti mokytojų dalykines kompetencijas, atsižvelgiant į ugdymo turinio kaitos procesą.
 2. Tobulinti mokytojų bendrąsias kompetencijas, atsižvelgiant į modernios visuomenės iššūkius.
 3. Tobulinti mokytojų gebėjimus, orientuotus į ugdymo proceso tobulinimą bei praktinės patirties reflektavimą.

Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Siekiami projekto rezultatai

I uždavinys:

 • atlikta dalykinių kompetencijų tobulinimo poreikio ir turinio analizė;
 • sukurtos modulinės kvalifikacijos tobulinimo programos (6 dalykų sričių, kiekvienam dalykui KT programa, 48 akad. val.);
 • organizuotos trumposios dalykinės stažuotės kitose gerosios praktikos ES šalyse (po 2 kiekvienai dalykų sričiai, kiekvienoje stažuotėje po 10 mokytojų);
 • parengta atviros prieigos elektroninė priemonė mokytojams kiekvienai dalykų sričiai;
 • organizuotos savirefleksijos dienos projekto dalyviams (po mokymų, po stažuotės), padėsiančios pasiruošti skaidai ir bendradarbiavimui;
 • organizuotos viešosios konsultacijos su suinteresuotomis grupėmis dėl aktualių pedagogų karjeros temų;
 • organizuoti užsienio ugdymo ekspertų pristatymai Lietuvoje (kiekvienai sričiai 2 ekspertai), orientuoti į dalykinių kompetencijų tobulinimo aspektus.
 • surengta 1 apibendrinamoji konferencija

II uždavinys:

 • atlikta bendrųjų kompetencijų tobulinimo poreikio ir kokybinė turinio analizė;
 • sukurtos 6 modulinės kvalifikacijos tobulinimo programos (po 40 akad. val.);
 • parengta atviros prieigos elektroninė priemonė mokytojams, skirta bendrosioms kompetencijoms tobulinti
 • organizuotos savirefleksijos dienos projekto dalyviams, padėsiančios pasiruošti skaidai ir bedradarbiavimui

III uždavinys:

 • Įvykdytos trumposios stažuotės Lietuvoje (60 stažuočių mokyklose, 180 mokytojų dalyvavusių stažuotėse);
 • Įgyvendinta inovatyvios pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos (mokymai pagal 20 programų, 60 mokyklų komandų);
 • Įvykdytos veiklos susijusios su aktualių temų įgyvendinimu, orientuojantis į mokinių poreikių įvairovę (1 analizė, 2 programos, metodinis leidinys, 2 užsienio autorių knygos, 3 metodiniai filmai);
 • Diegiamos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo inovacijos (5 inovacijų ir bendradarbiavimo su verslo įmonėmis dienos, 500 dalyvių, inovacijos išbandytos 28 savivaldybėse)

Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto rezultataiBUT – Rezultatai (google.com)

Daugiau info

Projekto vadovo funkcijas atlieka

Vaino Brazdeikis
Tel. nr. 8 658 17927
el. p. vaino.brazdeikis@nsa.smm.lt