Projektas „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“

Projekto „Tęsk: ateik, tobulėk, prisidėk!“ veiklomis siekiama sustiprinti pedagogo profesijos patrauklumą bei pedagogų rengimo ir profesinio augimo sistemą, užtikrinti naujų pedagogų atėjimą į švietimo sistemą. Todėl projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus finansuojamos mokomojo (-ųjų) dalyko (-ų) ir (ar) ugdymo srities pedagoginės specializacijos studijos, išbandomos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų pritraukimo į švietimo įstaigas alternatyvos. Sprendžiant naujų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų trūkumo mokyklose ir praktinio pasirengimo profesinei veiklai kokybės, sėkmingos integracijos į profesiją ir jų tolesnio darbo mokykloje specifines problemas bus vykdoma mentorystės programa mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, palydėjimas į profesinę veiklą, kvalifikacijos tobulinimo ir palaikymo veiklos. Projekto veiklose numatytas pagalbos švietimo įstaigų vadovams užtikrinimas – ilgalaikė vadovų mentorystė, švietimo įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas ir įgyvendinimas, pedagogų stažuočių aprašo parengimas ir stažuočių užsienyje organizavimas. Projekto veiklose taip pat numatyta finansuoti lituanistinio švietimo vykdytojų studijas ir kvalifikacijos tobulinimą.

Projekto tikslas – stiprinti švietimo sistemą suteikiant reikiamas kompetencijas pedagoginiams darbuotojams ir alternatyviuoju būdu pritraukiant mokytojus į mokyklas.

Projekto įgyvendinimas – nuo 2023 m. spalio 9 d. iki 2027 m. rugsėjo 30 d.

Projekto biudžetas – 41 632 489,60 Eur.

Projekto tikslinė grupė – pedagoginiai darbuotojai (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus), lituanistinio švietimo vykdytojai, kiti asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą.

Projekto veiklos

  1. Pritraukti naujų pedagogų ir suteikti pedagogo kvalifikaciją turintiems asmenims galimybę įgyti kito dalyko / specializacijos ar vadybinių kompetencijų bei užtikrinti galimybes tobulinti kvalifikaciją lituanistinio švietimo vykdytojams.
  2. Užtikrinti pagalbą švietimo įstaigų vadovams.
  3. Plėsti pedagogų bendradarbiavimo galimybes (pedagogų profesinės kompetencijos stažuočių užsienyje programa).

Siektini stebėsenos rodikliai:

  1. Asmenys, turintys tretinį (ISCED 5–8 kodai) išsilavinimą. Siektina reikšmė (asmenų skaičius): 7301.

Siekiama pritraukti naujų pedagogų ir suteikti pedagogo kvalifikaciją turintiems asmenims galimybę įgyti kito dalyko / specializacijos ar vadybinių kompetencijų, užtikrinti pagalbą švietimo įstaigų vadovams ir plėsti pedagogų bendradarbiavimo galimybes (pedagogų profesinės kompetencijos stažuočių užsienyje programa).

  1. Dalyviai, įgyjantys kvalifikaciją pasibaigus jų dalyvavimui mokymuose. Siektina reikšmė (asmenų skaičius): 6206.

Siekiama pritraukti naujų pedagogų ir suteikti pedagogo kvalifikaciją turintiems asmenims galimybę įgyti kito dalyko / specializacijos ar vadybinių kompetencijų, užtikrinti galimybes tobulinti kvalifikaciją lituanistinio švietimo vykdytojams, užtikrinti pagalbą švietimo įstaigų vadovams ir plėsti pedagogų bendradarbiavimo galimybes (pedagogų profesinės kompetencijos stažuočių užsienyje programa).

  1. Lituanistinio švietimo vykdytojų, įgijusių reikiamą kvalifikaciją, procentinė dalis nuo šios kvalifikacijos neturinčių asmenų. Siektina reikšmė (procentai): 10 (preliminariai 59 asmenys).

Siekiama pritraukti naujų pedagogų ir suteikti pedagogo kvalifikaciją turintiems asmenims galimybę įgyti kito dalyko / specializacijos ar vadybinių kompetencijų, užtikrinti galimybes tobulinti kvalifikaciją lituanistinio švietimo vykdytojams.

  1. Kvalifikaciją patobulinusių lituanistinio švietimo vykdytojų skaičius. Siektina reikšmė (asmenų skaičius): 100.

Siekiama pritraukti naujų pedagogų ir suteikti pedagogo kvalifikaciją turintiems asmenims galimybę įgyti kito dalyko / specializacijos ar vadybinių kompetencijų, užtikrinti galimybes tobulinti kvalifikaciją lituanistinio švietimo vykdytojams.

Informaciją teikia:

Projekto vadovas – Algimantas Kartočius, tel. +370 686 12 649, el. paštas algimantas.kartocius@nsa.smm.lt.

Poveiklės specialistė – Rita Baškienė, tel. +370 618 21951, el. paštas rita.baskiene@nsa.smm.lt
Konsultuoja pedagogų dalyko modulio ar specializacijos studijų klausimais.

 

Projektas Nr. 10-045-P-0001 vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“, finansuojamas Europos socialinio fondo + ir Europos Sąjungos bendrojo finansavimo lėšomis.