Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“

Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001

Projekto tikslas – kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą.

Šio projekto lėšomis:

  1. finansuojamas įvairių sričių 17 prevencinių programų įgyvendinamas mokyklose,
  2. organizuojami mokymai mokyklų vadovams apie saugios aplinkos mokykloje kūrimą ir prevencinės veiklos vykdymą,
  3. rengiama savižudybių prevencinės programos metodinė medžiaga ir išbandoma savižudybių prevencijos programa atrinktose mokykloje.
  4. steigiami psichologo etatai mokyklose ir teikiama psichologinė pagalba.

Per trejus projekto įgyvendinimo metus į projekto veiklas numatoma įtraukti apie 1000 mokyklų. Atsižvelgdamos į mokinių amžių, aktualius/ spręstinus klausimus, pačios mokyklos gali rinktis, kokias prevencines programas įgyvendinti.

Projekto veikloms įgyvendinti iš viso skirta 7,8 mln. Eur.

Projekto veiklų pradžia 2016 m. spalio 20 d.

Projekto sutartis pasirašyta 2017 m. kovo 31 d., trukmė 40 mėn.

Projekto uždaviniai:

I. Įgyvendinti smurto ir patyčių prevencijos programas šalies mokyklose bei stiprinti mokyklos administracijos kompetencijas prevencinių programų įgyvendinimo srityje.

Šio uždaviniui įgyvendinti finansuojamas septynių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programų ir vienos patyčių prevencijos programos diegimas:

Prevencinė programa Programos tikslinė grupė Projekto lėšomis bus apmokyta Programos  įgyvendinimo paslaugas teikia (įgyvendina programą)
Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Zipio draugai“ Priešmokyklinės ir 1 kl. mokiniai 620 pedagogų VšĮ „Vaiko labui“
www.vaikolabui.lt
Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Obuolio draugai“ 2-3 kl. mokiniai 530 mokytojų VšĮ „Vaiko labui“
www.vaikolabui.lt
Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Įveikime kartu“ 2-4 kl. mokiniai 120 mokytojų VšĮ „Vaiko labui“
www.vaikolabui.lt
Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Antras žingsnis“ 1-4 kl. mokiniai 720 mokytojų VšĮ „Paramos vaikams centras“
www.pvc.lt
LIONS QUEST programa „Laikas kartu“ Priešmokyklinės grupės ir 1-4 klasių mokiniai 830 mokytojų, klasių vadovų, švietimo pagalbos specialistų VšĮ „LIONS QUEST LEITUVA“
http://lions-quest.lt/
LIONS QUEST programa „Paauglystės kryžkelės“ 5-8 kl. mokiniai, jų mokytojai ir tėvai 4640 mokytojų, klasių vadovų, švietimo pagalbos specialistų VšĮ „LIONS QUEST LEITUVA“
http://lions-quest.lt/
LIONS QUEST „Raktai į sėkmę” I-IV gimnazijos klasės mokiniai 3500 mokytojų, klasių vadovų, švietimo pagalbos specialistų VšĮ „LIONS QUEST LEITUVA“
http://lions-quest.lt/
Olweus patyčių prevencijos programa Visa mokyklos bendruomenė 350 mokyklų bendruomenių nariai Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
www.sppc.lt

Stiprinant mokyklos administracijos kompetencijas prevencinių programų įgyvendinimo srityje numatoma organizuoti 40 val. trukmės mokymus dviem grupėms mokyklų vadovų (viso 50 dalyvių).

Mokymų metu bus siekiama dalyviams suteikti žinių ir įgūdžių, kaip kurti saugią aplinką mokyklose, mokyklos vadovo kaip lyderio vaidmenį šioje srityje, galimus būdus ir priemones, saugumui mokykloje kurti ir palaikyti, kaip organizuoti mokyklos veiklą, kad būtų pasiekti teigiami prevencinės veiklos rezultatai.

II. Įgyvendinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir seksualinės prievartos prevencines programas bei socialinių įgūdžių ir pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo programas.

Šio uždavinio siekiama įgyvendinant 9 programas:

Prevencinė programa Programos tikslinė grupė Projekto lėšomis bus apmokyta Programos  įgyvendinimo paslaugas teikia (įgyvendina programą)
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Gyvai“ 6-7 kl. mokiniai, jų mokytojai ir tėvai 120 mokytojų, klasių vadovų, švietimo pagalbos specialistų Asociacija „Mentor Lietuva“
http://mentor.lt/lt/
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Mentorystė“ 4-8 klasių mokiniai 36 mokiniai Asociacija „Mentor Lietuva“
http://mentor.lt/lt/
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Sniego gniūžtė“ 5-8 klasių mokiniai 1280 mokinių Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“
www.zingsnis.lt
Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa „Savu keliu“ 2-12 kl. mokiniai, jų mokytojai ir tėvai 5580 mokytojų, klasių vadovų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
www.sppc.lt
Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo programa 8-18 metų mokiniai, jų mokytojai, mokyklos administracijos atstovai 642, švietimo pagalbos specialistų, mokytojų VšĮ „Šeimos santykių institutas“
http://www.ssinstitut.lt/
Konfliktų prevencijos programa „Taiki mokykla“ 5-12 klasių mokiniai ir mokytojai 600 mokytojų, klasių vadovų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
www.sppc.ltVšĮ „Paramos vaikams centras“www.pvc.lt
Seksualinės prievartos prevencijos programa „Saugok ir gerbk mane“ 2-12 kl. mokiniai, jų mokytojai ir tėvai 520 mokytojų, klasių vadovų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
www.sppc.ltVšĮ „Paramos vaikams centras“www.pvc.lt
Tėvystės įgūdžių ugdymo programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ Mokytojai ir mokinių tėvai 240 mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba
http://vilniausppt.lt
Tėvystės įgūdžių ugdymo programa STEP Mokinių tėvai 10 švietimo pagalbos specialistų432 tėvai Dr. J. Jonynienė
http://www.stepgrupes.lt/

 

III. Parengti savižudybių prevencijos programos metodinę medžiagą ir išbandyti prevencinę programą.

Savižudybių prevencijos programos tikslas – įgalinti mokyklos bendruomenę vykdyti visapusišką, sistemingą, bendruomenės poreikius atitinkančią savižudybių prevenciją mokykloje. Siekiant šio tikslo rengiama ir tobulinama savižudybių prevencijos programos metodinė medžiaga. Programos metodinė medžiaga palengvins savižudybių prevencijos vykdymą mokyklose ir padės užtikrinti reikiamą šviečiamosios veiklos kokybę. Savižudybių prevencijos programa orientuota į 9-12 kl. mokinius, jų mokytojus, tėvus.

Programą numatoma išbandyti 20 atrinktų mokyklų. Programos įgyvendinimo eigoje mokyklos bendruomenė įgis būtinų savižudybių prevencijai žinių ir įgūdžių, o tai pagerins savižudybės grėsme pasižyminčių vaikų ir paauglių nustatymo, pirminės pagalbos bei tinkamo nukreipimo tęstinei pagalbai galimybes. Išbandžius metodinę medžiagą numatoma ją patobulinti atsižvelgiant į išbandymo rezultatus.

IV. Plėtoti psichologinės pagalbos prieinamumą mokiniams, jų tėvams, mokytojams ir kitiems švietimo įstaigų darbuotojams.

Psichologinė pagalba mokiniams, mokytojams ir mokinių tėvams bus teikiama 822 mokyklose 58-iose savivaldybėse. Psichologinė pagalba teikiama įdarbinant psichologus ir perkant psichologinės pagalbos teikimo paslaugas. Iš viso numatoma ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose ir švietimo pagalbos įstaigose projekto lėšomis įsteigti 195 psichologo pareigybės etatus. Įdarbinti psichologai teikdami psichologinę pagalbą Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2017 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-663.

35 savivaldybėse bus perkamos psichologinės pagalbos teikimo paslaugos: mokinių, mokytojų ir tėvų individualaus ir grupinio konsultavimo, paskaitų skaitymo tėvams ir mokytojams apie  konfliktų sprendimą, bendravimo su  mokiniais gerinimą, smurto atpažinimą, savižudybių prevenciją mokykloje, krizių valdymą bei kitomis aktualiomis psichologinėmis temomis, klasių valandėlių  vedimo mokiniams  aktualiomis psichologinėmis temomis, savipagalbos mokytojų grupių vedimo, mikroklimato mokykloje įvertinimo. Iš viso numatoma 22178 val. individualių ir grupinių konsultacijų mokiniams, tėvams ir mokytojams, 7746 val. paskaitų/ klasių valandėlių.

Šią veiklą padeda vykdyti 31 projekto partneris. Projekto partneriai perka psichologinės pagalbos teikimo paslaugas ir rūpinasi paslaugų teikimo kokybe.