Projekto naujienos

Rugpjūčio 22–25 d. vyko nuotoliniai įsivertinimo renginiai „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“ projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ dalyvavusių 100 bandomųjų mokyklų mokytojams, šių mokyklų komandų vadovams ir savivaldybių atstovams. Renginių tikslas – įsivertinti, kaip mokytojams sekėsi integruoti informatikos gebėjimų ugdymą pradinėse klasėse.

Renginių dalyvius pasveikino Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo departamento direktorius Vaino Brazdeikis. Jis pasidžiaugė 100 projekto bandomųjų mokyklų aktyviu įsitraukimu į informatikos integravimo pradiniame ugdyme išbandymą, palinkėjo nesustoti, domėtis naujovėmis ir sėkmingai pradėti naujus mokslo metus integruojant informatiką pagal atnaujintas bendrąsias programas.

Renginiuose Vilniaus universiteto mokslinė darbuotoja dr. Gabrielė Stupurienė apibūdino, kas yra dirbtinis intelektas ir jo raštingumas, kalbėjo apie jo vaidmenį švietime, apie mokymą ir mokymąsi naudojant dirbtinį intelektą ir dirbtinio intelekto integracijos pradiniame ugdyme galimybes. Dalyviai išbandė lektorės pateiktas skaitmenines mokymosi priemones ir atliko praktines užduotis.

Projekto metodininkė Giedrė Čiapienė pasidalijo mokymų „Informatikos gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse“ anketinės apklausos rezultatais ir Nacionalinės švietimo agentūros svetainėse pateikta pradinių klasių mokytojams aktualia informacija.

Patirtimi, įžvalgomis ir idėjomis dalijosi projekto metu informatiką į pradinį ugdymą integravę mokytojai. Vyko diskusijos grupėse. Diskusijų grupių rezultatus apibendrino ir pristatė pradinių klasių mokytojos Asta Aperavičienė iš Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos, Rūta Bakūnienė iš Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos, Lina Kairiūkštienė iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus, Laura Palivonienė iš Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos ir Teresė Siniauskytė iš Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos.

Įsivertinimo renginius Nacionalinė švietimo agentūra organizavo kartu su Lietuvos informatikos mokytojų asociacija. Juos vedė Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos prezidentas Aidas Žandaris ir Šilutės Vydūno gimnazijos informacinių technologijų mokytoja ekspertė Tatjana Balvočienė.

Įsivertinimo renginio vaizdo įrašas

Pranešimų medžiaga:

Giedrė Čiapienė, projekto 2.2 veiklos metodininkė, el. p. Giedre.Ciapiene@nsa.smm.lt

Prieš prasidedant naujiems mokslo metams, rugpjūčio pabaigoje, vyks nuotoliniai įsivertinimo renginiai „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“ projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ dalyvavusių 100 bandomųjų mokyklų mokytojams, šių mokyklų komandų vadovams ir savivaldybių atstovams. Renginių tikslas – įsivertinti, kaip mokytojams sekėsi integruoti informatikos gebėjimų ugdymą pradinėse klasėse.

Per planuojamus keturis nuotolinius renginius dr. Gabrielė Stupurienė pristatys dirbtinio intelekto integracijos pradiniame ugdyme galimybes, patirtimi, įžvalgomis ir idėjomis dalysis projekto metu informatiką į pradinį ugdymą integravę mokytojai. Registraciją į renginius vykdo įsivertinimo renginių organizatorius – Lietuvos informatikos mokytojų asociacija. Renginiai skirti tik 100 projekto bandomųjų mokyklų mokytojams.

Po renginių aktualiausių pranešimų vaizdo įrašai bus paviešinti Nacionalinės švietimo agentūros „YouTube“ kanale.

Projekto 2.2 veiklos metodininkės Giedrė Čiapienė, el. p. Giedre.Ciapiene@nsa.smm.lt, ir Vilma Dainienė, el. p. Vilma.Dainiene@nsa.smm.lt.

Nuosekliai pereinant prie mokinių informatikos gebėjimų ugdymo pradinėse klasėse ir įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ Lietuvos pradinių klasių mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, vykdantys pradinio ugdymo programą, turėjo galimybę dalyvauti vasario–gegužės mėnesiais vykusiose nuotolinėse konsultacijose. Konsultacijas organizavo ir kartu su projekto darbuotojais pagal paslaugų teikimo sutartį vykdė Lietuvos informatikos mokytojų asociacija.

Buvo suorganizuota 450 konsultacijų, kuriose dalyvavo daugiau kaip 5 tūkst. dalyvių. Per konsultacijas buvo aptartos temos, padedančios geriau suprasti integruotą informatikos programą, mokytojai turėjo galimybę išbandyti praktinį informatikos taikymą mokomuosiuose dalykuose.

Mokytojams buvo pasiūlyta daugybė su informatikos integravimu pradiniame ugdyme susijusių temų: nuo informatikos bendrosios programos ir jos įgyvendinimo rekomendacijų, algoritmavimo mokymo iki interaktyvaus mokymo turinio kūrimo ir robotukų panaudojimo galimybių pradinėse klasėse.

Mokytojai galėjo rinktis jiems aktualiausias konsultacijų temas. Kiekvienai temai aptarti buvo skiriama po 4 akademines valandas. Norėdamas gauti pažymą apie dalyvavimą konsultacijose, kiekvienas dalyvis turėjo pasirinkti mažiausiai dvi skirtingas konsultacijas.

Tikimės, kad konsultacijose dalyvavę mokytojai gavo naujų žinių, drąsiau integruos informatiką pradiniame ugdyme pagal atnaujintas pradinio ugdymo bendrąsias programas ir kartu su mokiniais pasieks gerų mokymosi rezultatų.

Parengė Giedrė Čiapienė ir Vilma Dainienė, projekto veiklos 2.2 metodininkės,

Inesa Vilkelė, kalbos redaktorė

2018–2023 metais Lietuvoje įgyvendinamas projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (09.2.1-ESFA-V-726-04-0001). Diegti informatika pradinėse klasėse pradėjo 10 Lietuvos mokyklų, vėliau prie jų prisijungė dar 90.

Kaip šioms mokykloms sekasi, kuo galima pasidžiaugti bei su kokiomis problemomis teko susidurti projekte dalyvavusioms mokykloms?

Savo patirtimi dalijasi šių mokyklų mokytojai.

Renginį organizuoja Nacionaline švietimo agentūra bendradarbiaudama su Lietuvos informatikos mokytojų asociacija.

Renginio data: 2023 m. gegužės 17 d.

Organizuojami mokymai siekiant praktiškai kuo sklandžiau įgyvendinti atnaujintą Vaikų socializacijos centrų ugdymo organizavimo modelį. Šis modelis diegiamas pagal projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ projekto 1.1. veiklą „Naujų ugdymo organizavimo modelių vaikų socializacijos centruose parengimas ir įgyvendinimas“.

Mokytojui svarbu suprasti, kaip mokymosi procese pasireiškia personalizuotas mokymasis, ko reikia, kad būtų galima modeliuoti tokiam mokymuisi tinkamą aplinką, kokių mokymo strategijų laikytis, kad būtų užtikrinta tiek akademinių pasiekimų, tiek kompetencijų ir asmenybės ūgties dermė. Personalizuoto ir savivaldžio mokymosi prieigos nauda akcentuojama ne tik asmeniniu lygiu, bet ir instituciniu bei nacionaliniu lygmenimis.

Nuotoliniuose mokymuose, kuriuos veda doc. dr. Ramutė Gaučaitė, dalyvauja Gruzdžių vaikų socializacijos centro ir Kunionių skyriaus darbuotojai. Šio etapo mokymai vyksta 2023 m. balandžio 8, 21 d., gegužės 8, 15 d.

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“, organizavo vaikų socializacijos centrų (Kunionių ir Gruzdžių) darbuotojams (9 dalyviai) ir projekto darbuotojams (2 dalyviai) gerosios praktinės patirties sklaidos vizitą Švedijoje (vietovės: Solna,Enköping, Ekerö), kur projekto stažuotės dalyvių komanda susipažino su analogiškų centrų veikla Švedijoje ir ugdymo organizavimu juose. Vizitas vyko 2023 m. gegužės 1–5 d.

Projekto vadovė Gintarė Andrijauskienė.

Įgyvendinant projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (09.2.1-ESFA-V-726-04-0001) 1.3 veiklą „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“, buvo parengtas modelių aprašų elektroninis leidinys „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“ (toliau – Modeliai), kuriame pateikiami sukurti Modeliai ir pristatoma mokyklų bendruomenių patirtis. Projekte dalyvaujančiose 47 mokyklose iš dvidešimties savivaldybių buvo analizuojamos mokinių žemų pasiekimų priežastys, rengiami ir įgyvendinami ilgalaikiai veiksmų planai mokinių pasiekimams gerinti bei kiekvienoje mokykloje kuriami ir išbandomi ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modeliai mokinių žemiems pasiekimams gerinti. Elektroninio formato leidinį galima atsisiųsti čia >>>.

Tęsdami projektą, 1.3 veiklos vykdytojai 2023 m. vasario mėnesį parengė rekomendacijas ir praktinį vadovą Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo mokinių žemiems pasiekimams gerinti modelių praktinis vadovas ir rekomendacijos“. Šis leidinys parengtas remiantis projekte dalyvavusių mokyklų ir šias mokyklas kuravusiu konsultantų įžvalgomis. Kviečiame susipažinti su modelių įgyvendinimo vadovu ir rekomendacijomis mokinių žemiems pasiekimams gerinti, prevencijai. Elektroninio formato rekomendacijas ir praktinį vadovą galima atsisiųsti čia >>>.

Vykdant projekto 1.3 veiklą, buvo atliktas poveikio tyrimas „Pedagogų ir mokyklų vadovų požiūris į ugdymo organizavimo priemonių, didinančių mokymosi sunkumų turinčių mokinių motyvaciją ir pažangą, paveikumą“. Tyrimo rezultatai atskleidžia, koks pedagogų ir vadovų (dalyvaujančių projekte) požiūris į ugdymo organizavimo priemonių, didinančių mokymosi sunkumų turinčių mokinių motyvaciją ir pažangą, poveikį. Jie gali būti vienas iš informacijos šaltinių mokykloms priimant sprendimus dėl ugdymo, siekiant aukštesnės mokinių mokymosi motyvacijos ir pažangos, organizavimo. Tyrimo ataskaitą galima atsisiųsti čia >>>.

Panaudojant mokyklų komandų, dalyvavusių projekte, refleksijų medžiagą, parengtos trumpos tyrėjų rekomendacijos mokyklų vadovams dėl ugdymo organizavimo pokyčių įgyvendinimo, atsižvelgiant į iššūkius, su kuriais susidurs mokyklos, pradėdamos įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas. Tyrėjų parengtos rekomendacijos orientuotos į organizacinius / vadybinius sprendimus įgyvendinant ugdymo proceso organizavimo pokyčius. Elektroninio formato rekomendacijas galima atsisiųsti čia >>>.

Tęsdami projekto veiklą, tyrėjai papildomai parengė Mokyklų komandų refleksijų, apibendrinančių modelių kūrimo ir išbandymo patirtis, ataskaitą. Ją galima atsisiųsti čia >>>.

Parengė:

Jelena Žilinska, projekto 1.3 veiklos specialistė
Vilma Pavelčikaitė-Bialoglovienė, kalbos redaktorė

Projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ organizuoja 2023 m. vasario 15 d. nuotolinį renginį tema „Laboratorinių darbų organizavimas, pavyzdžiai ir įsitraukimas į tarptautinę projektinę veiklą”.

Lektorė dr. Neringa Gastevičienė, Gamtos tyrimų centras.

Renginyje bus nagrinėjami klausimai: kaip tikslingai taikyti ugdymui šiuolaikinius mokslo, mokymo ir mokymosi metodus; kaip pamokose plačiau taikyti tyrinėjimu grindžiamą mokymąsi ir užtikrintai organizuoti praktinius darbus; kaip planuoti, atsirinkti, modeliuoti praktinius, laboratorinius darbus. Taip pat renginyje bus aptartos: skaitmeninių technologijų ir priemonių taikymo; mokinių dalyvavimo tarptautinėje projektinėje veikloje galimybės.
Renginiai vyks nuotoliniu būdu. Pradžia 9 val. Renginių trukmė 8 akad. val. Renginiai skirti gamtos mokslų mokytojams ir administracijos atstovams.

Projekte parengtos rekomendacijos „Rekomendacijos, praktinės įžvalgos ir siūlymai dėl pagalbos diferencijavimo skirtingo potencialo mokykloms diegiant gamtos mokslų bendrąją programą”. Projekto metodininkų parengtų rekomendacijų  paskirtis praktinės įžvalgos ir siūlymai dėl pagalbos diferencijavimo skirtingo potencialo mokykloms diegiant bendrąsias programas (skirtingo potencialo mokykloms parenkamas ir pagal jų konkrečius poreikius pritaikomas informavimo, mokymo ir pagalbos paslaugų paketas).

Šios rekomendacijos skirtos bendrojo ugdymo gamtos mokslų mokytojams. Tikimasi, kad parengtos rekomendacijos turės išliekamąją reikšmę ir ja galės naudotis mokyklos diegdamos gamtos mokslų bendrąją programą.

Atsisiųsti rekomendacijas


Projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ 1.3 veiklos „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“ vykdytojai kartu su Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centru organizavo Lietuvos mokykloms keturias respublikines konferencijas „Ugdymo organizavimas ir pagalbos teikimas pasiekimų gerinimui“. Visų konferencijų metu dalyvavo apie 490 dalyvių, 410 konferencijų dalyvių gavo pažymėjimus.

Projekto veiklos „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“ metodininkė I. Vietienė pateikė svarbiausių projekto veiklų teorines bei praktines įžvalgas. Ji pristatė projekto tikslus, tikslines grupes, pasiektus rezultatus, pasidalijo praktinėmis įžvalgomis.

Veiklos metodininkė L. Gudaitė pristatė projekto veiklos kelią modelių mokinių pasiekimų gerinimui kūrimo link. Buvo akcentuota aktyvaus projekto dalyvių įsitraukimo svarba projekto rezultatams, diskutuota apie bendros krypties ir nuoseklių žingsnių svarbą, pabrėžta didelė projekto geografinė aprėptis, trumpai aptarti projekto metu parengti leidiniai.

Projekto darbuotoja ir konsultantė-ekspertė dr. G. Žibėnienė konferencijoje pristatė elektroninį leidinį „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modeliai mokinių žemiems pasiekimams gerinti“ (toliau – Modeliai). Tikimasi, kad kitos mokyklos galės perimti patikusias, sudominusias patirtis, o Modeliai bus įdomūs ir naudingi, siekiant pagerinti situaciją daugiausiai žemų pasiekimų mokinių turinčiose mokyklose. Ekspertė atskleidė, su kokiais iššūkiais teko susidurti mokykloms, kas padėjo pasiekti gerų rezultatų, kaip sekėsi stiprinti reflektuojančią bendruomenę. Pabrėžė, kad tokia bendruomenė yra viena iš svarbių sąlygų sėkmingam pokyčiui pasiekti.

Projekto konsultantas-ekspertas V. Bacys pasidalijo įžvalgomis, kaip vyksta pokyčiai mokykloje. Buvo aptarta pokyčių teorija ir jos taikymas ugdymo įstaigoje, kalbėta apie tikslų ir kelio jiems pasiekti nusistatymo svarbą, paskatino visus nebijoti pokyčių.

Tyrėjų komandos atstovė dr. Jūratė Valuckienė pristatė tyrimo apie pedagogų ir mokyklų vadovų požiūrį į ugdymo organizavimo priemonių reikšmę mokinių pažangai rezultatus. Buvo pristatyti tyrimo tikslai, palyginti ugdymo priemonių poveikio žemiems mokinių pasiekimams tyrimų rezultatai šio projekto metu ir panašių tyrimų rezultatai šalyje ir užsienyje, pateikta rekomendacijų.

Mokyklų pranešimai buvo suskirstyti pagal temines sritis į 3 sekcijas, mokyklų bendruomenės dalijosi patirtimi, kaip joms pavyko pagerinti mokinių matematikos, skaitymo ir raštingumo ir kitus pasiekimus dalyvaujant projekte. Konferencijos metu vykusiose diskusijose bei dalyvių pasisakymuose išryškėjo, kad kiekviena praktine patirtimi pasidalijusi mokykla konstatavo akivaizdų parengtų ir išbandytų ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių poveikį mokinių žemiems pasiekimams gerinti, kadangi projekto metu modelių kūrimas buvo vykdomas kompleksiškai, t. y. veiklos buvo ne tik planuojamos, bet ir vertinamas jų poveikis. Mokyklų bendruomenių pasidalijimų patirtimi galima rasti elektroninio formato leidinyje NŠA puslapyje.

Konferencijų vaizdo įrašus galima rasti NŠA „YouTube“ paskyroje:

Kviečiame skaityti „Švietimo naujienų“ parengtą straipsnį apie įvykusias konferencijas ir kai kurių mokyklų pristatytus Modelius „Kaip pagerinti mokinių pasiekimus? Mokyklų patirtys“: https://www.svietimonaujienos.lt/kaip-pagerinti-mokiniu-pasiekimus-mokyklu-patirtys/.

Parengė:

Jelena Žilinska, projekto veiklos 1.3 specialistė
Vilma Pavelčikaitė- Bialoglovienė, kalbos redaktorė


Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001) vykdytojai, įgyvendinantys 1.3 veiklą „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“, gruodžio 9 d. organizuoja paskutinę ketvirtąją respublikinę konferenciją „Ugdymo organizavimas ir pagalbos teikimas pasiekimų gerinimui“.

Konferencijoje bus pristatomi mokyklų sukurti modeliai, skirti žemiems mokinių pasiekimams gerinti, modelių kūrimo ir išbandymo pirmųjų metų patirtis bei tyrimo apie pedagogų ir mokyklų vadovų požiūrį į ugdymo organizavimo priemonių reikšmę mokinių pažangai rezultatai. Konferencija organizuojama bendradarbiaujant su Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centru.

Konferencijos programa 2022-12-09

Kviečiame dalyvauti! Būtina registracija!

Svarbi informacija:

 • dalyvavimas konferencijoje yra nemokamas;
 • registracija vyksta svetainėje svcentras.lt ir registravimo sistemoje http://www.semiplius.lt/;
 • prisijungti prie registravimo sistemos galima ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro interneto svetainėje www.svcentras.lt, skyrelyje „Registracija“;
 • prisijungimo prie „Zoom“ platformos nuoroda bus išsiųsta užsiregistravusiems asmenims el. paštu;
 • pažymėjimai bus išduoti tik užsiregistravusiems nurodytoje sistemoje ir konferencijoje dalyvavusiems asmenims.

Projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ organizuoja 2 nuotolinius renginius. Renginių pradžia – 9 val. 2023 m. sausio 3 d.vyks nuotolinius renginys „Nuo tiriamojo iki brandos darbo – inovatyvios ir integralios tiriamosios veiklos organizavimas atnaujinamų gamtamokslinio ugdymo bendrųjų programų kontekste“, lektorė  Rigonda Skorulskienė. Tiek mokytojams, tiek administracijos atstovams aktuali tema, kurios metu lektorė, ne tik supažindins su priemonėmis, metodais, bet ir aptars, kaip visa tai organizuoti mokyklos veikloje ir pritaikyti atnaujintoms bendrosioms programoms. Galima bus užduoti klausimus. Jeigu jau turite aktualių klausimų, juos galite užduoti iš anksto, registracijos formoje.

2023 m. sausio 4 d. vyks nuotolinius renginys „Pokyčių valdymas įtraukiojo ugdymo kontekste“, lektorė vaiko raidos specialistė, logoterapeutė, logopedė, specialioji pedagogė Lina Liutvinienė.

Ši tema neatsiejama nuo šiuolaikinės mokyklos. Tiek mokytojams, tiek administracijos atstovams įtraukusis ugdymas šiandien kelia daug klausimų, daug nežinomybės ir nerimo dėl laukiančių iššūkių, o taip pat ir žinių bei praktikos trūkumo. Renginio lektorė pasidalins žiniomis apie įtraukųjį  ugdymą, patirtimi, kas padės lengviau pasiruošti svarbiausių ugdymo principų įgyvendinimui. Galima bus užduoti klausimus.  Jeigu jau turite aktualių klausimų, juos galite užduoti iš anksto, registracijos formoje.

Renginiai skirti gamtos mokslų mokytojams ir administracijos atstovams, bet gali registruotis ir kiti besidomintys šiomis temomis Jūsų mokyklos mokytojai ir vadovai.

Prašome mokyklų vadovų sudaryti sąlygas mokytojams dalyvauti renginiuose.

Prašome pasidalyti registracijos nuoroda su savo mokyklos mokytojais, kuriems aktualios šių renginių temos.

Prašome užsiregistruoti https://forms.office.com/e/EmkWNXA7uk iki gruodžio 16 d. 12 val.

Vietų skaičius ribotas.

Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001) vykdytojai, įgyvendinantys 1.3 veiklą „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“, gruodžio 1 d. organizuoja trečiąją respublikinę konferenciją „Ugdymo organizavimas ir pagalbos teikimas pasiekimų gerinimui“, kuri vyks nuotoliniu būdu.

Konferencijoje bus pristatomi mokyklų sukurti modeliai, skirti žemiems mokinių pasiekimams gerinti, modelių kūrimo ir išbandymo pirmųjų metų patirtis bei tyrimo apie pedagogų ir mokyklų vadovų požiūrį į ugdymo organizavimo priemonių reikšmę mokinių pažangai rezultatai. Konferencija organizuojama bendradarbiaujant su Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centru.

Konferencijos programa 2022 12 01

Kviečiame dalyvauti konferencijoje ir sekti naujienas apie registraciją į paskutinę, ketvirtąją, konferenciją, kuri vyks gruodžio 9 dieną. Būtina registracija!

Svarbi informacija:

 • dalyvavimas konferencijoje yra nemokamas;
 • registracija vyksta svetainėje svcentras.lt ir registravimo sistemoje http://www.semiplius.lt/;
 • prisijungti prie registravimo sistemos galima ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro interneto svetainėje www.svcentras.lt, skyrelyje „Registracija“;
 • prisijungimo prie „Zoom“ platformos nuoroda bus išsiųsta užsiregistravusiems asmenims el. paštu, likus 2 dienom iki renginio;
 • pažymėjimai bus išduoti tik užsiregistravusiems nurodytoje sistemoje ir konferencijoje dalyvavusiems asmenims.

Leidinyje Pradinio ugdymo informatikos programos ugdymo gairės aprašoma galima pradinio ugdymo informatikos ir kitų dalykų integracija: nurodomos mokymosi temos, pateikiama pradinio ugdymo informatikos ilgalaikių planų (nurodant galimas veiklas, integracijos ryšius, reikalingas priemones) pavyzdžių kiekvieniems mokymosi metams, taip pat pradinio ugdymo informatikos pasiekimų lygius iliustruojančių pavyzdžių. Leidinio autoriai pasidalijo savo gerąja patirtimi: leidinyje gausu kiekvienos pasiekimų srities užduočių mokiniams, taip pat pateikiama mokinių atliktų užduočių, demonstruojančių skirtingus pasiekimų lygius, pavyzdžių.

Leidinyje Rekomendacijos pradinio ugdymo informatikos turinio įgyvendinimui aprašytos kokybiškam pradinio ugdymo informatikos turinio įgyvendinimui reikalingos sąlygos ir būtini nacionalinio, regioninio bei mokyklos lygmens pokyčiai; pateikiami ugdymo proceso organizavimo ypatumai ugdant informatikos gebėjimus pradinėse klasėse (ugdymo metodai, ugdymosi aplinka bei reikalingos priemonės). Leidinio autoriai pasidalijo pradinio ugdymo programai baigti tinkamų ilgalaikių asmeninių ir grupinių projektinių darbų rengimo aprašais. Mokytojai ras rekomendacijų, kaip vertinti mokinių pasiekimus ir kaip sudaryti ugdymosi rezultatų aplanką. Leidinyje apžvelgiamos pradinio ugdymo informatikos gebėjimų ugdymui tinkamos skaitmeninės ir neskaitmeninės mokymosi priemonės (įrankiai), suskirstytos pagal pasiekimų sritis ir mokinių amžių.

Leidinyje Rekomendacijos pradinio ugdymo informatikos turinio pritaikymui specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pateikiama siūlymų, kaip dirbti su įvairių ugdymosi poreikių turinčiais pradinio ugdymo mokiniais, įskaitant gabių vaikų, atvykusių iš užsienio vaikų, mokinių, turinčių įvairių kalbinių poreikių bei mokymosi sutrikimų, ugdymą. Mokytojai gali susipažinti su pradinio ugdymo informatikos gebėjimų integruoto ugdymo pavyzdžiais ir su skaitmeninių ir neskaitmeninių mokymosi priemonių, tinkamų specialiųjų mokymosi poreikių turintiems mokiniams, apžvalga. Šios priemonės suskirstytos pagal pasiekimų sritis ir mokinių amžių.

Tikimasi, kad šie leidiniai bus įdomūs ir naudingi mokytojams bei pagalbos mokiniui specialistams.

Parengė:

Povilas Leonavičius, projekto veiklos 2.2 metodininkas
Vilma Pavelčikaitė- Bialoglovienė, kalbos redaktorė

2022 metų spalio 31 dieną pradėta įgyvendinti nacionalinio lygio kvalifikacijos tobulinimo programa Gruzdžių vaikų socializacijos centro Kunionių skyriaus darbuotojams. Programos įgyvendinimo laikotarpiu UAB „Eurointegracijos projektai“ (Vilniaus g. 4, 01102, Vilnius) lektorės Daiva Čeponienė ir Gabrielė Chmieliauskaitė pakaitomis apmokys centro darbuotojus pagal parengtą 120 valandų kvalifikacijos tobulinimo programą.

Nacionalinio lygio kvalifikacijos tobulinimo programą parengė VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“, pasirašiusios sutartį su Nacionaline švietimo agentūra. „Kvalifikacijos tobulinimo programą vaikų socializacijos centrų darbuotojams“ rengė – Simona Bieliūnė, Mykolas Baltrūnas, prof. dr. Ilona Klanienė, dr. Neringa Grigutytė, Ramunė Mazaliauskienė, Virginija Klimukienė, Karilė Levickaitė.

Siekiant tobulinti vaikų socializacijos centrų darbuotojų asmenines kompetencijas ir tuo pat metu gerinti šių mokyklų veiklos rezultatus, atliepti valstybės bei visuomenės lūkesčius, remiamasi mokslo ir faktiniais duomenimis, jų pagrindu parengta nacionalinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo programa. Programos tikslas – skatinti mokslo įrodymais grindžiamą, nacionalinius ir tarptautinius standartus atitinkančią, ugdymo, kompleksinės pagalbos organizavimo pokyčius skatinančią, vaikų socializacijos centruose besimokančių vaikų ugdymo kokybę gerinančią organizacinę elgseną bei tobulinant šio tipo darbuotojų kompetencijas: suteikiant vaiko resocializacijai reikšmingų žinių, įgūdžių; ugdant vaikų, gyvenančių sudėtingame socialiniame ekonominiame kontekste, patyrusių psichologinių ar kitų problemų, nemotyvuotų mokytis vaikų poreikius atliepiančias nuostatas ir sudarant sąlygas palankiai integracijai.

Programa siekiama įgalinti kiekvieno vaikų socializacijos centro darbuotojus parengti unikalų konkrečios mokyklos veiklos organizavimo modelį. Tikimasi, kad parengta programa turės išliekamąją reikšmę, ja galės naudotis ir kiti.

Projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo
modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“
metodininkė Vitalija Grigaitienė

Projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001) vykdytojai, įgyvendinantys 1.3 veiklą „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“, organizuoja antrąją respublikinę konferenciją „Ugdymo organizavimas ir pagalbos teikimas pasiekimų gerinimui“, kuri vyks nuotoliniu būdu. Konferencijoje bus pristatomi mokyklų sukurti modeliai, skirti žemiems mokinių pasiekimams gerinti, modelių kūrimo ir išbandymo pirmųjų metų patirtis bei tyrimo apie pedagogų ir mokyklų vadovų požiūrį į ugdymo organizavimo priemonių reikšmę mokinių pažangai rezultatai.

Konferencija organizuojama bendradarbiaujant su Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centru. Didelio susidomėjimo ir teigiamų reakcijų sulaukė pirmoji konferencija, vykusi spalio 26 d., joje dalyvavo 125 dalyviai ir 27 pranešėjai.

Kviečiame dalyvauti konferencijose 2022 m. lapkričio 9 d., gruodžio 1 ir 9 dienomis. Būtina registracija!

Svarbi informacija:

 • dalyvavimas konferencijoje yra nemokamas;
 • norinčiuosius dalyvauti  konferencijose nurodytomis dienomis prašome sekti interneto svetainėje svcentras.lt naujienas apie registracijos pradžią ir registruotis registravimo sistemoje http://www.semiplius.lt/;
 • prisijungti prie registravimo sistemos galima ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro interneto svetainėje www.svcentras.lt, skyrelyje „Registracija“;
 • prisijungimo prie „Zoom“ platformos nuoroda bus išsiųsta užsiregistravusiems asmenims el. paštu, likus dviem dienom iki renginio;
 • pažymėjimai bus išduoti tik užsiregistravusiems nurodytoje sistemoje ir konferencijoje dalyvavusiems asmenims;
 • registracija bus baigta susirinkus maksimaliam dalyvių skaičiui.

Konferencijos programa

2022 m. spalio 26 d. Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001) 1.3 veiklą „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“, kviečia dalyvauti konferencijoje „Ugdymo organizavimas ir pagalbos teikimas pasiekimų gerinimui. Konferencija organizuojama bendradarbiaujant su Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centru.

Konferencijos tikslas – pristatyti mokyklų sukurtus modelius, skirtus žemiems mokinių pasiekimams gerinti; modelių leidinį, modelių kūrimo ir išbandymo pirmųjų metų patirtis; projekto mokyklų mokytojų ir vadovų požiūrio į ugdymo organizavimo priemonių, didinančių mokymosi sunkumų turinčių mokinių motyvaciją ir pažangą, paveikumą tyrimo rezultatus. 

Konferencijos programa

Svarbi informacija:

 • Būtina registracija internetinėje registravimo sistemoje http://www.semiplius.lt/ iki 2022 m. spalio 26 d.
 • Prisijungti prie registravimo sistemos galima ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro interneto svetainėje www.svcentras.lt, skyrelyje „Registracija“.
 • Prisijungimo prie „Zoom“ platformos nuoroda bus išsiųsta http://www.semiplius.lt/ užsiregistravusiems asmenims el. paštu, likus trims dienoms iki renginio.
 • Užsiregistravusiesiems ir dalyvavusiesiems konferencijoje bus išduoti pažymėjimai.
 • Dalyvavimas konferencijoje yra nemokamas.

Kviečiame susipažinti su projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ dalyvaujančių mokyklų patirtimi – elektroniniu leidiniu „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modeliai mokinių žemiems pasiekimams“, kurį galima peržiūrėti čia.

Leidinyje pristatomi projekte dalyvaujančių 47 mokyklų sukurti modeliai, skirti žemiems mokinių pasiekimams gerinti, bei šių mokyklų modelių kūrimo ir išbandymo pirmųjų metų patirtis. Tikimasi, kad modeliai bus įdomūs ir naudingi, siekiant pagerinti situaciją daugiausiai žemų pasiekimų mokinių turinčiose mokyklose, o kitos Lietuvos mokyklos galės perimti patikusias, sudominusias patirtis.

Projekte sukurti produktai – modelių leidinys „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modeliai mokinių žemiems pasiekimams“ ir atlikto tyrimo rezultatai apie pedagogų ir mokyklų vadovų požiūrį į ugdymo organizavimo priemonių reikšmę mokinių pažangai – bus pristatomi organizuojamuose konferencijose „Ugdymo organizavimas ir pagalbos teikimas pasiekimų gerinimui“ 2022 metų spalio 26 d., lapkričio 9 d., gruodžio 1 ir 9 dienomis.

Modelių leidinys ir poveikio tyrimas parengti įgyvendinant projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001), finansuojamo Europos socialinio fondo lėšomis, 1.3 veiklą „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“.

Parengė:
projekto darbuotojos dr. Gintautė Žibėnienė ir Jelena Žilinska

Kviečiame susipažinti su projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ 1.3 veikloje „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“ atliktu tyrimu „Pedagogų ir mokyklų vadovų požiūris į ugdymo organizavimo priemonių, didinančių mokymosi sunkumų turinčių mokinių motyvaciją ir pažangą, paveikumą“.

Projekto 1.3 veikloje dalyvavo 47 mokyklos, jos išbandė savo sukurtus ugdymo organizavimo modelius. Tyrime dalyvavusių mokyklų pedagogų ir vadovų apklausos (iš viso atsakymus pateikė 382 asmenys) rezultatai atspindi rajono centrų ir kaimiškųjų vietovių mokyklų, dažnai susiduriančių su žema mokinių mokymosi motyvacija ir mokymosi sunkumais, pedagogų ir vadovų nuomonę apie tradicinių ir inovatyvių ugdymo organizavimo priemonių tinkamumą, didinant tokių mokinių mokymosi motyvaciją ir pažangą, atskleidžia pedagogų ir mokyklų vadovų požiūrio į priemonių tinkamumą skirtumus, nevienodą darbo patirtį turinčių mokytojų pasirinkimus, pradinių klasių ir dalykų mokytojų nuomonę apie tėvų pagalbą vaikui ir kt.

Tyrimo rezultatai gali būti vienas iš informacijos / sprendimų paieškos šaltinių kitoms mokykloms, ieškančioms atsakymo į klausimą, kaip keisti žemų pasiekimų mokinių ugdymą.

Tyrėjų komanda, dėkodama visiems tyrime dalyvavusiems mokyklų pedagogams ir vadovams, linki atkakliai ir nuosekliai tęsti projekte pradėtus ugdymo organizavimo pokyčius, nepamirštant to, kas vykstant nuolatinei kaitai svarbiausia, – būti nusiteikusiems suprasti vieniems kitus, kolegialiai ieškoti sprendimų ir tikėti, kad kiekvienas mokinys nori mokytis ir pasiekti jo galimybes atitinkantį rezultatą.

Su projekto tyrimo ataskaita kviečiame susipažinti čia >>>

NŠA sukurta Ugdymo organizavimo modelio ir praktinio vadovo rengėjų grupė – Vitalija Grigaitienė, dr. Ramutė Gaučaitė, Indrė Valančienė, Gražina Plekavičienė – parengė Ugdymo organizavimo modelio praktinį vadovą.

Ugdymo organizavimo modelio praktinis vadovas (toliau – praktinis vadovas) yra sukurtas Lietuvoje veikiantiems ir pradedantiems veikti vaikų socializacijos centrams (toliau – VSC) skirto Ugdymo organizavimo modelio (toliau – Modelis) pagrindu. Praktinis vadovas parengtas įgyvendinant Nacionalinės švietimo agentūros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos projekto Nr. 09.2.1 -ESFA-V-726-04-0001 „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ 1.1 veiklą „Naujų ugdymo organizavimo modelių vaikų socializacijos centruose parengimas ir įgyvendinimas“. Praktinio vadovo uždavinys – padėti pritaikyti parengtą Ugdymo organizavimo modelį bei atnaujintą ugdymo turinį specifinių grupių poreikiams.

Ugdymo organizavimo modelio įgyvendinimo VSC praktinis vadovas parengtas remiantis Modeliu, todėl laikomasi Modelyje pristatytų metodologinių nuostatų, struktūrinių dalių bei jų realizavimo VPP / APP taikymo konteksto nuoseklumo. Leidinyje pateikti pavyzdžiai atitinka Modelio struktūrą, kurie suteiks skaitytojui galimybę geriau susipažinti su parengtu Modeliu, aprašomo turinio pritaikymu kasdienėje veikloje. Tikimasi, kad parengtas praktinis vadovas turės išliekamąją reikšmę, o juo naudotis galės ir kitos uždaro tipo įstaigos.

Elektroniniame leidinyje „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modeliai mokinių žemiems pasiekimams gerinti“ (toliau – Modeliai) pristatoma bendrojo ugdymo mokyklų kūrimo ir išbandymo pirmųjų metų patirtis. Suderinus su visais Modelių autoriais ir konsultantais, leidinys bus skelbiamas viešai, kad kitos mokyklos galėtų perimti patikusias, sudominusias patirtis; tikimasi, kad Modeliai bus įdomūs ir naudingi, siekiant pagerinti situaciją daugiausiai žemų pasiekimų mokinių turinčiose mokyklose.

Parengtus Modelius pasiūlyti Lietuvos mokykloms planuojama 2022 metų pabaigoje, informavimo ir gerosios patirties dalijimosi renginių metu.

Leidinys rengiamas įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001), finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis (2018 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-474 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-726 įgyvendinimo priemonės „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“), pagal 1.3 veiklą „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“.

Parengė:
Gintautė Žibėnienė, projekto 1.3 veiklos metodininkė

Nacionalinės švietimo agentūros suburta Ugdymo organizavimo modelio rengėjų grupė parengė Ugdymo organizavimo modelį. Rengėjai: Vitalija Grigaitienė, dr. Ramutė Gaučaitė, Indrė Valančienė, dr. Auksė Petruškevičiūtė, dr. Rolandas Paulauskas, Gražina Plekavičienė.

Įvertinus besimokančiųjų Vaikų socializacijos centrų ugdymo kokybę bei ugdymo turinį, jo organizavimą pagal vaikų poreikius, nulemtą sudėtingo socialinio ekonominio konteksto, turimų patirčių, patirtų psichologinių ir kitų problemų, motyvacijos mokytis stokos, žemų pasiekimų, yra siūlomas VSC ugdymo organizavimo modelis, kuris padėtų spręsti susirūpinimą keliančias problemas ir jų kontekste atsirandančius mokymosi trikdžius, būtų praktiškai įgyvendinamas, atlieptų itraukiojo ugdymo principus. VSC ugdymo organizavimo modelis, kurio esminis siekis yra užtikrinti kokybišką ugdymo organizavimo procesą vaikų socializacijos centruose, yra kuriamas Lietuvoje įgyvendinant ES projektą SFMIS Nr. 09.2.1 -ESFA-V-726-04-0001 „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ . Tikimasi, kad parengtas ugdymo organizavimo modelis turės išliekamąją reikšmę ir juo galės naudotis ir kitos uždaro tipo įstaigos.

Parengė :

Vitalija Grigaitienė, metodininkė
Vilma Pavelčikaitė- Bialoglovienė, kalbos redaktorė

Nacionalinė švietimo agentūra pasirašė sutartį su VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ ir parengė kvalifikacijos tobulinimo programą vaikų socializacijos centrų darbuotojams. Programą rengė Simona Bieliūnė, Mykolas Baltrūnas, prof. dr. Ilona Klanienė, dr. Neringa Grigutytė, Ramunė Mazaliauskienė, Virginija Klimukienė, Karilė Levickaitė.

Siekiant tobulinti vaikų socializacijos centrų darbuotojų asmenines kompetencijas, o kartu gerinti šių įstaigų veiklos rezultatus, atliepti valstybės bei visuomenės lūkesčius, remiantis mokslo ir faktiniais duomenimis, parengta nacionalinio lygmens kvalifikacijos tobulinimo programa. Jos tikslas – skatinti mokslo įrodymais grįstą, nacionalinius ir tarptautinius standartus atitinkančią, ugdymo, kompleksinės pagalbos organizavimo pokyčius skatinančią, vaikų socializacijos centruose besimokančių vaikų ugdymo kokybę gerinančią organizacinę elgseną, tobulinant šio tipo darbuotojų kompetencijas: suteikiant vaiko resocializacijai reikšmingų žinių, įgūdžių, ugdant integracijai palankias sudėtingame socialiniame ekonominiame kontekste gyvenančių, psichologinių ar kitų problemų patyrusių, nemotyvuotų mokytis vaikų poreikius atliepiančias nuostatas. Programa siekiama įgalinti kiekvieno vaikų socializacijos centro darbuotojus pasirengti unikalų jų įstaigos veiklos organizavimo modelį. Tikimasi, kad parengta programa turės išliekamąją reikšmę ir ja galės naudotis ir kiti.

2022 m. gegužės mėnesį visos projekto 1.3.3 veiklos mokyklos, išbandžiusios savo sukurtus ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelius, dalyvavo paskutiniame tyrėjų komandos numatytame tyrime, kurio paskirtis – remiantis mokyklų patirtimi, nustatyti, kas paveiku klasėje dirbant su mokiniais, kurių mokymosi motyvacija ir pasiekimai yra žemi.

Virtualų klausimyną užpildė 382 respondentai iš 48 projekto mokyklų. Dažniausiai į tyrėjų klausimynus atsakė dalyko mokytojai (63,1 proc.), beveik po lygiai pradinių klasių mokytojų (18,3 proc.) ir mokyklų vadovų (18,6 proc.).

Remiantis apklausos dalyvių atsakymais, nustatyta, kad efektyviausi metodai, dirbant su mokymosi sunkumų patiriančiais mokiniais, yra: individualios ar mažų grupių mokytojo konsultacijos, užduočių diferencijavimas pagal mokinių gebėjimus, praktinio turinio užduočių sprendimas klasėje. Mokinių pasiekimus gerinti veikiant kolegialiai padeda teksto skaitymo ir suvokimo gebėjimų, mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas visose pamokose, drausmės ir disciplinos palaikymas, pagalbos mokiniui specialistų darbas su mokiniu, asmeninis mokinio kuravimas (mokytojo mentorystė). Santykinai mažiausiai mokymosi sunkumų patiriančių mokinių pasiekimams paveikios yra mokymosi užduotys vasaros atostogoms, mokinių skirstymas į klases pagal pasiekimus, dalijimas į grupes pagal gebėjimus pamokoje, dažnas pasiekimų tikrinimas (savarankiški ir kontroliniai darbai).

Tyrimo rezultatai atskleidžia, kad didžiausia nuomonių įvairovė dėl metodų veiksmingumo yra vertinant mokinių skirstymą į klases pagal pasiekimus, klasės dalijimą pusiau, tėvų mokiniui duodamus pinigus ar kitą materialų paskatinimą už geresnius akademinius rezultatus. Visų apklausos dalyvių grupių nuomonės sutampa vertinant mokytojo mentorystės, praktinio turinio užduočių sprendimo klasėje, individualių ar mažų grupių mokytojo konsultacijų paveikumą stiprinant mokinių mokymosi motyvaciją ir gerinant pasiekimus. Jos išsiskiria vertinant sprendimus ir priemones mokinių mokymosi motyvacijai didinti: mokyklų vadovai, dažniau nei pedagogai, mano, kad mokinių pasiekimus gerina praktinio turinio užduotys ir projektai už mokyklos ribų, keleto mokytojų bendradarbiavimas sprendžiant konkretaus mokinio pasiekimų problemas, galimybė mokiniui pačiam pasirinkti užduotis pagal sunkumą, mokinių mokymosi įsivertinimas kiekvienoje pamokoje ir nuolatinis mokinio pažangos stebėjimas bei individualus grįžtamasis ryšys. O mokytojai palankiau vertina priedus mokytojams už darbą nepalankaus SEK mokyklose / klasėse, tėvų samdomų korepetitorių pagalbą, pačių tėvų pagalbą vaikui mokantis namuose ar materialų paskatinimą už geresnius mokymosi rezultatus.

Su detalia šio tyrimo ataskaita susipažinti viešai bus galima spalio mėnesį. Ataskaita >>>

Parengė doc. dr. Jūratė Valuckienė, kalbos redaktorė Vilma Pavelčikaitė-Bialoglovienė

Baigiantis 2021–2022 mokslo metams, parengti trys metodiniai leidiniai apie informatikos gebėjimų ugdymą pradinėse klasėse.

Leidinyje „Pradinio ugdymo informatikos programos ugdymo gairės“ aprašoma galima pradinio ugdymo informatikos ir kitų dalykų integracija: nurodomos mokymosi temos, pateikiama pradinio ugdymo informatikos ilgalaikių planų (nurodant galimas veiklas, integracijos ryšius, reikalingas priemones) pavyzdžių kiekvieniems mokymosi metams, taip pat pradinio ugdymo informatikos pasiekimų lygius iliustruojančių pavyzdžių. Leidinio autoriai pasidalijo savo gerąja patirtimi: leidinyje gausu kiekvienos pasiekimų srities užduočių mokiniams, taip pat pateikiama mokinių atliktų užduočių, demonstruojančių skirtingus pasiekimų lygius, pavyzdžių.

Leidinyje „Rekomendacijos pradinio ugdymo informatikos turinio įgyvendinimui“ aprašytos kokybiškam pradinio ugdymo informatikos turinio įgyvendinimui reikalingos sąlygos ir būtini nacionalinio, regioninio bei mokyklos lygmens pokyčiai; pateikiami ugdymo proceso organizavimo ypatumai ugdant informatikos gebėjimus pradinėse klasėse (ugdymo metodai, ugdymosi aplinka bei reikalingos priemonės). Leidinio autoriai pasidalijo pradinio ugdymo programai baigti tinkamų ilgalaikių asmeninių ir grupinių projektinių darbų rengimo aprašais. Mokytojai ras rekomendacijų, kaip vertinti mokinių pasiekimus ir kaip sudaryti ugdymosi rezultatų aplanką. Leidinyje apžvelgiamos pradinio ugdymo informatikos gebėjimų ugdymui tinkamos skaitmeninės ir neskaitmeninės mokymosi priemonės (įrankiai), suskirstytos pagal pasiekimų sritis ir mokinių amžių.

Leidinyje „Rekomendacijos pradinio ugdymo informatikos turinio pritaikymui specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“ pateikiama siūlymų, kaip dirbti su įvairių ugdymosi poreikių turinčiais pradinio ugdymo mokiniais, įskaitant gabių vaikų, atvykusių iš užsienio vaikų, mokinių, turinčių įvairių kalbinių poreikių bei mokymosi sutrikimų, ugdymą. Mokytojai gali susipažinti su pradinio ugdymo informatikos gebėjimų integruoto ugdymo pavyzdžiais ir su skaitmeninių ir neskaitmeninių mokymosi priemonių, tinkamų specialiųjų mokymosi poreikių turintiems mokiniams, apžvalga. Šios priemonės suskirstytos pagal pasiekimų sritis ir mokinių amžių.

Tikimasi, kad šie netrukus viešai pasirodysiantys leidiniai bus įdomūs ir naudingi mokytojams bei pagalbos mokiniui specialistams.

Parengė:

Povilas Leonavičius, projekto veiklos 2.2 metodininkas
Vilma Pavelčikaitė- Bialoglovienė, kalbos redaktorė

Projekto metu mokyklų komandoms vyko nuotolinės konsultacijos. 2021 m. buvo vykdytos trumposios informacinės konsultacijos, jose buvo pristatomos projekto naujienos, aptartos planuojamos projekto mokyklų komandų veiklos ir konsultacijų apie integruoto informatikos kurso turinio kūrimą ir išbandymą turinys bei eiga. Vėlesnėse pristatytas Pradinio ugdymo informatikos bendrosios programos projektas, skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo ir informatikos gebėjimų ugdymo pradinėse klasėse kvalifikacijos tobulinimo programų medžiaga ir mokymų pagal jas eiga. Paskutinėje pristatyti parengti metodiniai leidiniai apie informatikos gebėjimų ugdymą pradinėse klasėse, informatikos ir kitų dalykų integraciją pradinėse klasėse bei planuojamas veiklas pratęsus projektą.

Populiariausios buvo 2022 m. kovo–balandžio mėnesiais vykusios ilgesnės (4 akad. val.) konsultacijos temomis „XLogo panaudojimas pradinėse klasėse“ ir „Saugesnis technologijų ir interneto naudojimas“.

Pirmosiose trijose konsultacijoje buvo pristatyta „Logo“ pedagoginė filosofija, apžvelgtos darbo su „XLogo Online“ sistema galimybės mokant 1–2 ir 3–4 klasių mokinius. Užsiėmimų dalyviai atliko mokymų vadovės pateiktas ir „XLogo Online“ sistemoje esančias praktines užduotis, patys sukūrė įvairaus sudėtingumo užduočių, kurias galės pritaikyti praktiškai integruodami informatiką į pradinį ugdymą. Konsultacijose dalyvavo 225 mokytojai.

Kitų trijų konsultacijų metu dalyviai sužinojo apie galimas grėsmes internete ir kaip nuo jų apsisaugoti, kaip atsakingai bendrauti internetu ir saugiai dalytis informacija tiek vieniems su kitais, tiek internete. Konsultantai pateikė patarimų, kaip būti saugesniems patiems, pasidalijo įžvalgomis, kaip pradinių klasių mokinius mokyti saugiai elgtis internete. Šiose konsultacijose dalyvavo net 315 mokytojų.

Parengė:

Giedrė Čiapienė, projekto veiklos 2.2 metodininkė
Vilma Pavelčikaitė- Bialoglovienė, kalbos redaktorė

Skaitmeninė kompetencija yra būtina kiekvienam XXI a. žmogui, todėl ypač svarbu kaip įmanoma anksčiau sudaryti vaikams galimybes naudotis skaitmeninėmis technologijomis mokantis kurti ir tyrinėti, bendrauti ir bendradarbiauti.

Siekiant sudaryti lygias galimybes visiems vaikams ugdyti skaitmeninę kompetenciją, kūrybiškumą, informatinį mąstymą, gebėjimą juos taikyti, projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ įgyvendinama 2.2 veikla „Pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas“. Įgyvendinant šią veiklą, kartu su pradinių klasių mokytojais kuriamas ir išbandomas integruoto informatikos kurso turinys, vykdomos konsultacijos.

Siekiant padėti pradinių klasių mokytojams pasirengti dirbti su Pradinio ugdymo informatikos programa bei įgyti trūkstamų skaitmeninių kompetencijų, parengtos ir šalies mastu įgyvendintos kvalifikacijos tobulinimo programos:

 • Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas;
 • Informatikos gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse.

Projekte dalyvaujančių mokyklų komandų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimas pradėtas nuo įvadinių mokymų 2021 m. rudenį. Juose dalyvavo daugiau nei 600 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, kuriuos konsultavo ir savo patirtimi dalijosi mokytojai-praktikai.

Baigę įvadinius mokymus, nuo 2022 m. vasario skaitmeninės kompetencijos tobulinimą dalyviai tęsė mokymosi aplinkoje „Moodle“.

72 akad. valandų mokymų programą sudaro 4 moduliai: Informacijos valdymas, saugumas, skaitmeninio raštingumo problemų sprendimas; Komunikavimas (skirtas ugdyti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų gebėjimus saugiai ir etiškai komunikuoti elektroninėje erdvėje); Skaitmeninio turinio kūrimas (skirtas plėtoti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų gebėjimus kurti, vaizduoti ir pristatyti įvairų skaitmeninį turinį); Skaitmeninis mokymas ir mokymasis (skirtas tobulinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio mokymo ir mokymosi gebėjimus).

Kiekvieno modulio turinys pradedamas nuo modulio apžvalgos, toliau keliami tikslai, uždaviniai, aprašoma struktūra ir pateikiami reikšminiai modulio žodžiai su trumpais paaiškinimais. Toliau pateikiama teorinė medžiaga, klausimai apmąstymui, savarankiško darbo užduotys, praktikos darbai ir savikontrolės testai.

Kiekvienas besimokantysis, surinkęs mokymuose 80 ir daugiau procentų taškų, laikomas sėkmingai baigusiu mokymus, šiuo metu pažymėjimus gavo jau beveik 400 besimokančiųjų. Mokymai įdomūs ir naudingi mokytojams bei pagalbos mokiniui specialistams, gauta patirtimi sustiprinusiems savo skaitmeninę kompetenciją.

2022 m. rudenį mokytojai tęs mokymus pagal programą „Informatikos gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse“.

Parengė:

Povilas Leonavičius, projekto veiklos 2.2. metodininkas
Giedrė Čiapienė, projekto veiklos 2.2. metodininkė
Vilma Pavelčikaitė- Bialoglovienė, kalbos redaktorė

Įgyvendinant projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ 1.3.2 veiklą „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“, numatytos veiklos situacijai daugiausia žemų pasiekimų mokinių turinčiose mokyklose gerinti: siekiama kartu su savivaldybėmis ir mokyklomis išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis, parengti ir išbandyti galimus modelius šioms priežastims šalinti ir mokinių pasiekimams gerinti.

Iš 20 savivaldybių atrinktos 47 mokyklos, kurioms konsultantų komanda padėjo įsivardyti stiprintinas sritis, parengti veiksmų planus (modelius) ir juos įgyvendinti. Projekte dalyvaujančių mokyklų pedagogų komandos, globojamos konsultantų, išsikėlė skirtingus tikslus, siekdamos visapusės mokinių ugdymo(si) pažangos. Galime pasidžiaugti mokyklų bendruomenių sutelktumu ir kūrybingumu, puikiomis patirtimis, kai dėl mokytojų komandų bendrystės buvo sukurtos įdomios veiklos mokiniams. Nors projekto dalyviams teko susidurti su įvairiais iššūkiais (mokymasis nuotoliniu būdu), tačiau po vienerių veiklos metų mokyklos parengė modelius, projekto darbuotojų pastangomis baigiami rengti modelių aprašai ir praktinis jų taikymo vadovas, kurie bus skirti mokykloms, norinčioms kurį nors modelį taikyti savo praktikoje. Sukurti modeliai paremti skirtingomis ir įdomiomis patirtimis, sklaidai tinkamos patirties pasiūlyta net ir iš nedidelių mokyklų.

Parengtus ugdymo organizavimo modelius pasiūlyti Lietuvos mokykloms, susiduriančioms su žemų mokinių pasiekimų problema, planuojama 2022–2023 metais informavimo ir gerosios patirties dalijimosi renginių metu.

Mokykloms planų įgyvendinimo metu užtikrintos kompetencijų tobulinimo galimybės, taip sukuriant prielaidas laiku suteikti mokymo(si) pagalbą. Mokyklų komandoms buvo parengti vidiniai mokymai jiems aktualiomis temomis: mokymo(si) organizavimas; ugdymo(si) planavimas; mokymo(si) strategijos, metodai, būdai; skaitymas (ir rašymas); mokymasis; individualios pažangos stebėjimas; vertinimas / įsivertinimas; mokinio (vaiko) pažinimas; savęs pažinimas; mokymo(si) aplinkos; savivaldus mokymasis: laiko planavimas; asmeninė pažanga; refleksija; įsivertinimas; mokėjimo mokytis kompetencija.

Tikslinė mokymų grupė – mokyklos administracija, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokiniai, tėvai ir kiti bendruomenės nariai. Šiuos metus apsunkino pandemija, bet mokytojai noriai dalyvavo nuotoliniuose mokymuose.

Vidiniai mokymai nuo 2021 m. rugsėjo 8 d. iki 2022 m. kovo 31 d. vykdyti kartu su UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“, atsižvelgiant į mokyklų pasirinktas vidinių mokymų temas. Kiekvienai komandai buvo skirti ne trumpesni kaip 16 akad. val. trukmės mokymai. Visi mokymų dalyviai gavo pažymas. Džiugu, kad kompetencijas mokymų metu patobulino daugiau kaip 900 dalyvių, nors veiklos rodiklis – 750 asmenų.

Parengė:
Jelena Žilinska, projekto veiklos 1.3 specialistė
Vilma Pavelčikaitė- Bialoglovienė, kalbos redaktorė