Projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001

Projekto trukmė 2018 m. gegužės 30 d. – 2023 m. liepos 31 d. (60 mėnesių)

Projekto vertė 8 225 386,72 EUR

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“.

Projekto tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

Uždaviniai:

  1. Parengti priemones ugdymo turiniui atnaujinti.
  2. Teikti steigėjams ir mokykloms pagalbą, reikalingą sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.

Trumpas projekto apibūdinimas

Nuolat kintantis pasaulis, globalizacijos iššūkiai, pokyčiai darbo rinkoje, ugdymo varomąja jėga tampantis problemų sprendimas, atradimai, mokymasis tyrinėjant ir aktyvus mokinių dalyvavimas procese kelia naujus iššūkius ugdymo turiniui. Todėl, atsižvelgus į visuomenės poreikius, mokinių pasiekimų rezultatus, pedagogikos mokslo naujoves ir iššūkius švietimui, būtina ugdymo turinio kaita. Pagrindinės ir būtinos ugdymo turinio kaitos kryptys, tikslai ir principai, raidos orientyrai šiuolaikinei mokyklai apibrėžti strateginiuose švietimo dokumentuose: „Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų apraše“ ir „Geros mokyklos koncepcijoje“.

Siekiant pokyčių, būtina optimizuoti bendrųjų ugdymo programų (toliau – programos) apimtį, atsisakant žanrui nebūdingų, perteklinių elementų, neaktualaus turinio. Taip pat būtina aktualizuoti ugdymo turinį, pateikiant naujausias mokslo žinias, mokiniui sudarant galimybes ugdytis reikiamus gebėjimus. Svarbu užtikrinti ugdymo turinio dermę, nurodant loginius ryšius tarp atskirų elementų ir išryškinant integravimo galimybes, aprašant mokinių pasiekimus kaip bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą, parengiant programas pagal sutartą sandarą, atsižvelgiant į ugdymo ankstinimą ir mokyklos struktūrą. Taip pat sukuriant vartotojui draugišką programų atvaizdavimą. Viena iš svarbių prielaidų ugdymo turinio kaitai yra mokinių pasiekimų vertinimo sistemos kaita. Šiame projekte planuojama sukurti įrankį mokinių pažangai vertinti ir pagalbai planuoti, taip pat ugdymui diferencijuoti ir individualizuoti, mokinių tiriamajai veiklai skatinti, mokinių kūrybiškumui ir inovatyvumui ugdyti. Šiems siekiams įgyvendinti planuojama veikla „Bendrųjų ugdymo programų ir lydinčios jų medžiagos rengimas“.

Atnaujinant ugdymo turinį programose „užkoduojamas“ įvairių mokymo išteklių ir priemonių naudojimas, užtikrinamos mokymo išteklių sąsajos su programų turiniu. Šie pokyčiai bus įgyvendinami kuriant lengvai pasiekiamus, modifikuojamus ir nuolat atnaujinamus atviruosius skaitmeninius mokymo išteklius, todėl suplanuota projekto veikla „Skaitmeninio ugdymo turinio atnaujinimas, kūrimas ar adaptavimas“.

Viena iš pagrindinių ugdymo kaitos sėkmės prielaidų yra visų suinteresuotų pusių dalyvavimas kaitos procese nuo pat pirmųjų kaitos įgyvendinimo etapų, jų motyvacija ir pasirengimas įgyvendinti pokyčius. Atskirų savivaldybių, mokyklų ir mokytojų motyvacija ir pasirengimas pokyčiams yra skirtingas, todėl projekte suplanuota išanalizuoti, kaip kiekvienas yra pasirengęs įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį, ir suplanuoti būtinas priemones, skirtas sėkmingai pasiruošti įgyvendinti atnaujintas programas. Kad nebūtų atotrūkio tarp ugdymo turinio kaitos inicijavimo, parengimo ir įgyvendinimo, būtinas pačių įvairiausių socialinių partnerių dalyvavimas kaitos procese. Diegiant atnaujintą ugdymo turinį ir inovacijas mokyklose, mokyklų steigėjai yra ypač svarbūs nacionalinio ugdymo turinio kūrėjų ir mokytojų, kuriančių ugdymo turinį mokyklose, partneriai. Jie turėtų tapti atsakingais už atnaujinto ugdymo turinio diegimą. Todėl, įgyvendinant veiklą „Metodinės pagalbos steigėjams teikimas“, planuojama kryptingai dirbti su savivaldybių administracijų ir švietimo centrų specialistais.

Kuriant, atnaujinant ir įgyvendinant ugdymo turinį itin svarbus mokytojų vaidmuo. Mokytojai yra svarbiausi ugdymo turinio įgyvendinimo dalyviai, nes turi patirties ir kompetencijų, geriausiai išmano mokymo praktikas ir mokinių poreikius. Kad mokytojai taptų nacionalinio turinio savininkais ir mokyklos turinio kūrėjais, su jais būtina nuolat kryptingai bendradarbiauti ir teikti jiems reikalingą pagalbą, todėl planuojama veikla „Metodinės pagalbos mokykloms, įgyvendinančioms atnaujintą ugdymo turinį, teikimas“.

Projekto ir ugdymo turinio kaitos sėkmei ir poveikiui įvertinti bus atliekama pokyčių stebėsena. Gauti ir išanalizuoti duomenys padės įvertinti priimtus sprendimus dėl ugdymo turinio atnaujinimo. Taip pat, remiantis tyrimo duomenimis parengtomis rekomendacijomis, bus užtikrintos prielaidos ugdymo turinio tvarumui. Tai numatyta projekto veikloje „Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo stebėsena“.

Siekiami projekto rezultatai: parengtos bendrosios ugdymo programos ir lydinti medžiaga; sukurti įrankiai bendrųjų programų rezultatams aprašyti ir talpinti virtualioje aplinkoje, individuliai mokinio pažangai stebėti ir pagalbai teikti; atnaujinti skaitmeniniai mokymo ištekliai; sukurti ar adaptuoti atvirieji skaitmeniniai mokymo ištekliai; adaptuota kalbinių gebėjimų ugdymo programinė įranga; metodinė pagalba ir konsultacijos steigėjams ir mokykloms, įgyvendinančioms atnaujintą ugdymo turinį.

Daugiau info 

Kontaktai
Finansininkė:     Inga Tučinskienė, el. p. Inga.Tucinskiene@nsa.smm.lt   Tel. 8 658 17 956
Administratorė: Irena Popierienė,  el. p. Irena.Popieriene@nsa.smm.lt   Tel. 8 687 25380