Projektas „Kokybės krepšelis“

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2019 m. birželio 17 d. – 2023 m. rugsėjo 01 d. 

Projektui skirtos lėšos: 30 324 200,95  Eur.

Projekto vadovas: Aušra Liubinienė, el. p. ausra.liubiniene@nsa.smm.lt, tel. nr. + 370 666 29553

Projekto veiklų aprašymas

Siekiant įdiegti duomenimis grįstą kokybės kultūrą (kokybės samprata – vertinimas – tobulinimas) planuota kryptingai dirbti su mokyklų steigėjais – savivaldybėmis ir mokyklomis:

I projekto etape su 180 bendrojo ugdymo mokyklų, atrinktų į dvi tikslines grupes:  30 mokyklų, turinčių stiprią geros mokyklos požymių raišką, ir 150 mokyklų, turinčių silpną geros mokyklos požymių raišką (pagal Geros mokyklos koncepcijos nuostatas); bei

II projekto etape su 90 bendrojo ugdymo mokyklų.

Mokyklų veiklos tobulinimas buvo vykdomas nuosekliai, t. y.:

  • atliekamas mokyklų išorinis vertinimas arba įsivertinimas;
  • remiantis mokyklų ir savivaldybių turimais statistiniais, mokinių pasiekimų rezultatų, išorinio vertinimo ataskaitų ir kitais duomenimis parengti mokyklų veiklos tobulinimo planai (toliau MVT planai), kurie buvo derinami su steigėju ir Nacionaline švietimo agentūra bei tvirtinami mokyklų vadovų. I etapo silpną geros mokyklos požymių raišką turinčioms mokykloms (150) ir II etapo mokykloms MVT planus padėjo rengti projekto konsultantai ar metodininkai, o stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos (30) MVT planus rengė savarankiškai;
  • vadovaujantis projekto tvarkos aprašu, MOKYKLOMS skirtos tikslinės projekto lėšos MVT planams įgyvendinti;
  • skyrus lėšas, buvo vykdoma suplanuotų veiklų įgyvendinimo stebėsena ir padarytos pažangos vertinimas kiekvienoje mokykloje. Pažangos vertinimas buvo vykdomas po dvejų metų (150 mokyklų atliktas veiklos rizikos išorinis vertinimas) arba ne anksčiau kaip po pirmųjų projekto metų (90 mokyklų atliktas išorinis vertinimas). Pasibaigus MVT planų įgyvendinimui stiprią geros mokyklos požymių raišką turinčios mokyklos atliko savo veiklos kokybės įsivertinimą.

Tikimasi, kad įgyvendintos projekto veiklos (išorinis vertinimas, pagalba mokyklų veiklos tobulinimui ir jų daromos pažangos vertinimas) taps pagrindu sisteminiam praktiniam kokybės kultūros įgyvendinimui visose šalies mokyklose.

Siektini rodikliai – 270 finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusių mokyklų.

Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašas >>>patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-707 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-496 .

Projekto mokyklų sąrašai >>>patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-888 I-jam projekto etapui.

Projekto mokyklų sąrašas >>>patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m.liepos 22 d. įsakymu Nr. V-1321 II-jam projekto etapui.