Projekto naujienos

2023 08 10

Įgyvendinant projekte „Kokybės krepšelis“ numatytas veiklas 2023 m. parengtas ir išleistas el. formatu metodinis leidinys „Vadovas mokyklų edukacinėms erdvėms kurti ir naudoti“.  Jame rasite Lietuvos mokyklų gerosios edukacinių erdvių kūrimo ir pritaikymo ugdymui patirties pavyzdžių, edukacinių erdvių ekspertų patarimus, rekomendacijas mokykloms, pradedančioms kurti ugdomąją mokyklų aplinką.

Leidinyje nagrinėtos temos:

 • Edukacinių erdvių samprata. Istorinis kontekstas ir šiuolaikinis ugdymas.
 • Edukacinių erdvių kūrimo ir naudojimo vadybos bruožai.
 • Architektūra, jos sąsaja su universaliuoju dizainu ir kraštovaizdžiu.
 • Edukacinės erdvės mokyklos viduje.
 • Mokyklos lauko aplinka, jos zonavimas, funkcijų įvairovė ir vienovė.
 • Vidaus ir lauko edukacinių erdvių jungčių kūrimas.
 • Komunikacijos ir informavimo sistemos mokyklos edukacinėse erdvėse.
 • Mokyklos aplinka ir jos jungtys su gyvenvietės, miesto aplinka: bendrakūros aspektas.
 • Virtuali aplinka – mokyklos edukacinės erdvės tęsinys.

Projekto „Kokybės krepšelis“ vadovės Aušros Liubinienės žodžiais „Šis metodinis leidinys vienas pirmųjų, siekiantis apibendrinti edukacinių erdvių kūrimo patirtį, pateikti srities profesionalų nuomonę ir patarimus, palengvinti mokykloms ugdymo proceso tobulinimo etape kylančių uždavinių sprendimą dėl aplinkos įvairovės, dermės, daugiafunkciškumo <…>. Tikimės, kad leidinys tarnaus mokyklų vadovams, mokytojams, mokiniams, visiems mokyklos kūrime dalyvaujantiems bendruomenės nariams.“.

2023 06 23

Su Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos vykdomomis projekto veiklomis galite susipažinti čia >>>. Telšių švietimo centras dėkoja gimnazijai, daugiau apie tai – čia >>>.

Kauno r. Vilkijos gimnazijos projekto naujienos – čia >>>.

Apie kūrybinį virusą Pasvalio Svalios gimnazijoje skaitykite čia >>>.

2023 m. birželio 13 dieną Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko respublikinė praktinė-metodinė konferencija „Savivaldus mokymas(is) kaip kokybiško ugdymo(si) sąlyga – patirtys, sėkmės ir veiklų tvarumas“, daugiau apie ją – čia >>>.

2023 06 09

Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazijoje vyko konferencija „Projekto „Kokybės krepšelis“ galimybės, nauda įstaigai ir švietimo bendruomenei“. Skaitykite daugiau >>>

Trakų rajono savivaldybės tinklalapyje – informacija apie metodinę-praktinę konferenciją  „Inovacijų link: geroji projekto „Kokybės krepšelis“ praktika“ Lentvario „Versmės“ gimnazijoje. Daugiau skaitykite čia >>>

Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje vyko rajoninė konferencija „Kokybės krepšelis mokinių pažangai ir gerai savijautai“. Daugiau apie tai – Širvintų rajono savivaldybės tinklalapyje.

2023 06 06

90 projekto „Kokybės krepšelis“ II etapo mokyklų 2023 m. gegužės 15 – birželio 6 dienomis dalyvavo informaciniuose metodiniuose renginiuose „MOKYKLOS VEIKLOS TOBULINIMO ĮGYVENDINIMAS. Baigiamieji darbai ir pažanga“, kuriuose dalinosi projekto sėkmės istorijomis, diskutavo projekto įgyvendinimo, jo rezultatų apibendrinimo, galutinių ataskaitų rengimo klausimais.

Diskutuojant apie mokyklų veiklos tobulinimo planų II metų įgyvendinimo specifiką, buvo gvildenami klausimai:

 1. MVTP rengimo patirtis: darbas su duomenimis, stipriųjų/tobulintinų sričių identifikavimas, tikslo, uždavinių formulavimas; rodiklių pasirinkimas;
 2. Planas ar planavimas (vienas lyderis ar/ir projekto komanda; tarpinių duomenų peržiūra; rodiklių pasiekimo prognozavimas);
 3. MVTP įgyvendinimo terminai ir sparta, plano tikslinimo/koregavimo priežastys;
 4. Steigėjo pagalbos poreikis;
 5. Metodininko/konsultanto vaidmuo/indėlis rengiant/įgyvendinant MVTP;
 6. MVTP tikslo (uždavinių) pasiekimo pamatavimas: nepasiektas, pasiektas iš dalies, pasiektas (įrankiai: veiklos kokybės įsivertinimas; išorinis vertinimas).

Renginių metu mokyklų atstovai pasidalino MVTP įgyvendinimo patirtimi, pristatydami projekto įgyvendinimo sėkmės istorijas, įvardindami labiausiai pasiteisinusių mokyklos veiklų tęstinumo perspektyvas.

Projekto metodininkė Asta Žukauskienė, remdamasi I etapo mokyklų patirtimi bei apibendrindama II etapo mokyklų išsakytas mintis, su dalyviais pasidalino įžvalgomis apie projekto veiklų tęstinumo galimybes. Aušra Liubinienė, projekto „Kokybės krepšelis“ vadovė, apžvelgė galutinės veiklos tobulinimo įgyvendinimo ataskaitos parengimo aspektus, supažindino su veiklos tobulinimo įgyvendinimo rezultatų apibendrinimo rekomendacijomis.

Renginius moderavo projekto „Kokybės krepšelis“ metodininkai.

2023 05 31

2023 m. gegužės 11 d. vyko nuotolinė viešoji konsultacija „Mokyklų veiklos planavimas, įsivertinimas, tobulinimas ir pažanga“, kurią organizavo Nacionalinės švietimo agentūros Mokyklų veiklos plėtros skyrius kartu su projektu „Kokybės krepšelis“. Konsultacijos tikslas – stiprinti bendrojo ugdymo mokyklų planavimo ir veiklos kokybės įsivertinimo procesus.

Sveikinimo žodį renginio dalyviams tarė Albina Vilimienė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus vedėja. Su bendrojo ugdymo mokyklų veiklos planavimo ir planų įgyvendinimo praktiniais aspektais bei galimybėmis pasinaudoti gerosiomis patirtimis planuojant tobulintinas veiklas supažindino Aušra Liubinienė, Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Kokybės krepšelis“ vadovė. Kristina Rūta Dzeventlauskienė, projekto „Kokybės krepšelis“ metodininkė, pristatė mokyklų patirtis atliekant kasmetinį veiklos įsivertinimą, išryškėjusias analizuojant 30-ties projekto mokyklų veiklos įsivertinimo ataskaitas. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą ir pažangą apžvelgė projekto mokyklų atstovės Valentina Čeponienė, Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos direktorė, Jolita Mianikienė, Vilniaus Radvilų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ir Reda Bardauskienė, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja, remdamasi atvejų analize kalbėjo apie bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo veiksmingumą.

Nuorodoje po tekstu rasite ir Jelizavetos Tumlovskajos, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkės pranešimą „Mokyklos įsivertinimas kaip veiklos tyrimas: prasmingų pokyčių link“.

Renginio pabaigoje vyko diskusija, buvo atsakyta į dalyvių klausimus. Renginį apibendrino jį moderavusi Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė.

Konsultacijos vaizdo įrašą galite peržiūrėti čia >>>.

Pranešimus rasite čia >>>.

2023 05 12

Naujienos iš projekto mokyklų – socialiname tinkle Facebook

Grįžę po pavasario atostogų Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos 1a klasės mokiniai pamokas pradėjo projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis įrengtoje laboratorijoje. Daugiau apie tai – mokyklos Facebook paskyroje

Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje vyko metodinė diena „Tarpdalykinės integracijos galimybės“. Projektas „Kokybės krepšelis“. Skaitykite apie tai gimnazijos Facebook paskyroje.

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokiniai vyko į edukacinę kelionę į Vilnių. Kelionės įspūdžiai – gimnazijos Facebook paskyroje.

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos pradinių klasių mokiniai vykdė matematikos projektą „MATEMATIKA IR METŲ LAIKAI“. Kaip jiems pavyko, sužinosite progimnazijos Facebook paskyroje.

Jonavos Panerio pradinės mokyklos mokiniai išbandė naują žaidybinį skaičiavimo būdą – „TRIMINO“. Apie tai, kaip sekėsi mokiniams, sužinosite mokyklos Facebook paskyroje.

Klaipėdos „Varpo“ gimnazijoje vyksta „Dėmesio akademijos“ užsiėmimai. Pamatyti užsiėmimo akimirkas galite gimnazijos Facebook paskyroje.

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos atstovai dalyvavo respublikinėje metodinėje – praktinėje konferencijoje. Skaitykite daugiau gimnazijos Facebook paskyroje.

2023 05 03

59 šalies savivaldybių, projekto „Kokybės krepšelis“ partnerių, atstovai 2023 m. balandžio 25-27 dienomis buvo pakviesti į informacinį metodinį renginį „MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS – VARDAN AUKŠTESNĖS MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS“ tikslu plėtoti savivaldybių švietimo padalinių specialistų kompetenciją mokyklos veiklos įsivertinimo klausimais.

Pranešimą „Mokyklos veiklos įsivertinimas – vadybinės veiklos kokybės dalis. Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos įsivertinimo veiksmingumo analizė (iš išorinio vertinimo ataskaitų)“ skaitė NŠA Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė.

Su mokyklų patirtimis atliekant kasmetinį veiklos įsivertinimą, kurios išryškėjo rengiant projekto sąlygose numatytas veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitas, supažindino projekto metodininkė Kristina Dzeventlauskienė.

Gerąją savivaldybių praktiką naudojant apibendrintus mokyklų veiklos įsivertinimo duomenis bei savivaldybių švietimo padalinių specialistų apklausos, vykdytos metų pradžioje, duomenis pristatė projekto metodininkė Monika Bilotienė. Ji patarė dalyviams, kaip padėti mokykloms atliekant įsivertinimą, akcentavo, kokie mokyklos veiklos įsivertinimo duomenys yra (gali būti) svarbūs švietimo padaliniui.

Renginio pabaigoje dalyviai pasidalino mintimis, kiek naudinga buvo dalyvauti renginyje, ką naujo sužinojo, ką galės pritaikyti praktikoje.

Renginį moderavo Monika Bilotienė, Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Kokybės krepšelis“ metodininkė.

2023 04 28

Panevėžio miesto savivaldybės interneto svetainėje paskelbtas straipsnis apie tai, kaip Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijai sekasi įgyvendinti projekte „Kokybės krepšelis“ numatytas veiklas. Straipsnį rasite čia.

2023 04 28

2023 m. balandžio 24 d. Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos mokytojai, vykdydami mokyklos veiklos tobulinimo plane numatytas veiklas, lankėsi Klaipėdos S. Dacho progimnazijoje ir sėmėsi patyriminio ugdymo patirties. Daugiau informacijos rasite čia.

2023 04 28

Pasvalio Svalios progimnazijoje balandžio 21-ąją sujudimas, svečiai, sveikinimai, dainos, šypsenos, puiki nuotaika, saulė… Prieš dvejus metus kilusi idėja virto realybe! Atidaryta lauko kupolinė klasė! Šios netradicinės klasės atsiradimą lėmė dalyvavimas ES struktūrinių fondų ir Pasvalio rajono savivaldybės bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“. Bendruomenės iniciatyvumas bei kūrybiškas žvilgsnis į šiuolaikinę pamoką ir noras, kad vaikai, mokytojai, tėvai – visa bendruomenė turėtų netradicinę erdvę, kurioje vyktų pamokos, neformalūs užsiėmimai, įvairūs susitikimai. Daugiau informacijos rasite čia.

2023 04 27

2023 metų balandžio 13 dieną Joniškio rajono Skaistgirio gimnazijoje vyko Tarptautinė metodinė – praktinė konferencija „Sėkmingos pamokos receptai“, organizuota įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų/ Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ metu parengtą gimnazijos veiklos tobulinimo planą. Daugiau informacijos rasite čia.

2023 04 27

2023 metų balandžio 13 dieną Kauno Palemono gimnazijoje vyko respublikinė teorinė-praktinė konferencija „STEAM. Ugdome inovatorių kartą“, kurioje dalyvavo NŠA projekto „Kokybės krepšelis“ konsultantė A. Turskienė, įvairių dalykų mokytojai ir 6-IV klasių mokiniai. Daugiau informacijos rasite čia.

2023 03 29

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje, įgyvendinančioje projekte numatytas veiklas, vyksta daug įdomių renginių mokiniams. Daugiau informacijos rasite čia.

2023 03 28

Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė, Švietimo pagalbos departamento direktorė Irma Čižienė, jos pavaduotoja Inga Nekrošienė bei projekto „Kokybės krepšelis“ vadovė Aušra Liubinienė 2023 m. kovo 24 d. viešėjo Utenos rajono švietimo įstaigose.  Apie susitikimą Aukštakalnio progimnazijoje galima skaityti čia. Daugiau informacijos apie projekto vykdymą progimnazijoje rasite čia.

2023 01 30

Kazlų Rūdos savivaldybė informuoja apie sėkmingai įgyvendintą projektą „Kokybės krepšelis“ Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriuje Prano Dovydaičio progimnazijoje. Daugiau apie tai galima skaityti čia.

2023 01 26

2023 m. sausio 19 d., 26 d. vyko 8 akad. val. informaciniai metodiniai renginiai „Pasirengimas teminiam išoriniam vertinimui“, kuriuose dalyvavo apie 160 išorės vertintojų, besirengiančių vertinti projekto II etapo mokyklų pasiektą veiklos tobulinimo pažangą.

Projekto „Kokybės krepšelis“ vadovė Aušra Liubinienė, pasveikinusi renginio dalyvius, apžvelgė projekto veiklų aktualijas, pasidalijo informacija apie II-jo etapo MVTP rengimo principus, terminus, specifiką, MVTP įgyvendinimo stebėsenos aspektus bei inicijuotus pokyčius, prielaidas pažangos matavimui, pagrindinius skirtumus dėl atnaujinto Kokybės krepšelio aprašo nuostatų.

Mokyklų teminio vertinimo organizacinius aspektus, teminio vertinimo tikslą, rodiklius, objektą su renginio dalyviais aptarė Snieguole Vaičekauskiene, NŠA Stebėsenos ir vertinimo departamento Vertinimo skyriaus vedėja.

Vertinimo ataskaitos struktūra ir turinys išanalizuoti kartu su Snieguole Vaičekauskiene ir jos vadovaujamo NŠA Stebėsenos ir vertinimo departamento Vertinimo skyriaus metodininkais Skaidre Pavlovskaja bei Linu Jašinausku.

Teorinę paskaitą išorės vertintojams skaitė doc. dr. Jūratė Valuckienė (Vilniaus universiteto Šiaulių akademija). Paskaitos metu buvo gvildenami mokinių pasiekimų gerinimo veiksniai, veiksmingos mokyklos bruožai, kokybės siekimo/užtikrinimo būdai.

Renginių pabaigoje vyko diskusija, buvo atsakoma į dalyvių klausimus. Renginius moderavo ir veiklą renginių metu apibendrino Snieguolė Vaičekauskienė, Stebėsenos ir vertinimo departamento Vertinimo skyriaus vedėja.

2023 01 16

Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija antrus metus vykdo projektą „Kokybės krepšelis“. Progimnazija pasidalino mintimis apie 2022-aisiais metais įgyvendintas sėkmingas projekto veiklas bei atliktus darbus. Daugiau apie tai skaitykite čia.

2023 01 16

2023 m. sausio 11 d. rytą Panevėžio pradinėje mokykloje džiaugėsi mokiniai, mokytojai, vadovai ir svečiai! Atidaryta atnaujinta kompiuterių klasė.  Daugiau apie tai – čia.

2023 01 12

2022 metų pradžioje, Šiaulių Salduvės progimnazijai pradėjus įgyvendinti projekto „Kokybės krepšelis 2“ veiklos tobulinimo planą, viena iš prioritetinių progimnazijos pedagogų profesinio tobulėjimo krypčių tapo mokytojų vertinimo ugdymui kompetencijos stiprinimas. Skaitykite daugiau:   https://www.svietimonaujienos.lt/vertinimo-ugdymui-kulturos-pletojimas-veiklos-tyrimo-metodu-siauliu-salduves-progimnazijoje/

2022 12 27

Su Klaipėdos Vitės progimnazijos projekto „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimo naujienomis galite susipažinti čia.

2022 12 23

Naujų galimybių mokytis įdomiai ir rezultatyviai suteikia projektas ,,Kokybės krepšelis”. Daugiau apie tai skaitykite Zarasų rajono savivaldybės interneto svetainėje.

2022 12 15

Ignalinos rajono savivaldybė informuoja apie Nacionalinės švietimo agentūros organizuotą išorinį vertinimą, vykusį projekte „Kokybės krepšelis“ dalyvavusiose mokyklose – Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijoje ir Ignalinos r. Vidiškių gimnazijoje. Buvo vertinama projekto vykdymo laikotarpiu padaryta mokyklų veiklos pažanga. Skaitykite daugiau >>>.

2022 12 14

2022 m. lapkričio 22, 23 d. šalies savivaldybių, projekto partnerių, atstovai, kuruojantys projektą „Kokybės krepšelis“, buvo pakviesti į informacinį metodinį renginį, kurio tikslas – pristatyti ir aptarti I etapo mokyklų veiklos tobulinimo planų įgyvendinimo rezultatus.

Mokyklų, įgyvendinusių veiklos tobulinimo planus 2019/2020-2020/2021 m. m., rezultatus ir pažangą apžvelgė projekto metodininkė Kristina Rūta Dzeventlauskienė. Mokyklų, įgyvendinusių veiklos tobulinimo planus 2020/2021-2021/2022 m. m, rezultatus pristatė projekto metodininkė Monika Bilotienė.

Nagrinėjant temą „Mokyklų pažanga projekte“ su preliminariomis išorinio vertinimo išvadomis dalyvius supažindino Snieguolė Vaičekauskienė, Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Vertinimo skyriaus vedėja.

Su projekto „Kokybės krepšelis“ partnerystės sutarčių įsipareigojimų vykdymo situacija, eiga, reikalavimais renginio dalyvius supažindino Aušra Liubinienė, projekto „Kokybės krepšelis“ vadovė.

Renginį moderavo projekto „Kokybės krepšelis“ metodininkė Monika Bilotienė.

 

2022 12 13

2022 m. spalio, lapkričio mėnesį visos 90 II etapo projekto mokyklų rinkosi į informacinius metodinius renginius, kuriuose dalinosi veiklos tobulinimo planų įgyvendinimo patirtimi.

Pagrindinės mokyklų patirties pristatymų kryptys: edukacinių priemonių ir/arba erdvių įveiklinimas ugdymo procese, pagalbos mokiniui mokantis teikimas. Dalis mokyklų  pasidalino patirtimi, kaip joms sekasi STEAM ugdymo sistemos taikymas ugdymo procese, STEM ugdymas taikant tarpdalykinių projektų metodą, ugdymo karjerai – STEAM mokslų populiarinimas, patyriminė veikla, patyriminės stovyklos organizavimas, eksperimentais pagrįstas mokymas, ugdymo(si) organizavimas kitaip  – „Mokymas(is) be sienų“.

Buvo gvildentos temos: atsakomybė, mokymas(is), bendradarbiavimas, mokymosi pažanga, mokinių aukštesnių gebėjimų ugdymas tikslingai panaudojant konsultacijas, įtraukiojo ugdymo kultūros stiprinimas kiekvieno mokinio individualiai pažangai, personalizuoto ugdymo modelio, taikant projektinės veiklos metodą, įgyvendinimas, savirealizacijos ir saviraiškos poreikių tenkinimas įgalinant bendruomenės narių lyderystę, motyvacijos mokytis skatinimas, gamtamokslinio projektinio ugdymo įgyvendinimas, mąstymo žemėlapių taikymas ugdymo procese, kvalifikacijos tobulinimas bei kolegialus mokymasis.

Renginių metu Aušra Liubinienė, projekto „Kokybės krepšelis“ vadovė, pristatė projekto „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimo eigą, dar kartą atkreipė dalyvių dėmesį į projekto veiklų viešinimo reikalavimus.

Apie mokyklos veiklos įsivertinimo reikšmę pažangos matavimui kalbėjo Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė, NŠA Švietimo pagalbos departamento Mokyklų veiklos plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja.

Renginius moderavo projekto „Kokybės krepšelis“ metodininkai.

 

2022 11 14

2022 m. baigiasi projekto „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ pirmas etapas, kuriame dalyvavo net devynios Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos. Daugiau apie tai skaitykite čia.

 

2022 11 03

Kelmės J. Graičiūno gimnazija, dalyvaujanti projekte „Kokybės krepšelis“, organizavo gerosios patirties sklaidos renginį „Kokybės krepšelis” – naujų idėjų link!“. Renginyje lankėsi Nacionalinės švietimo agentūros, Kelmės r. savivaldybės atstovai, kiti svečiai. Skaitykite daugiau gimnazijos svetainėje ir Kelmės r. savivaldybės svetainėje.

2022 10 05

Su Mokytojo diena!

 

 

 

 

2022 10 05

Projekto sėkmė bei puikus vertinimas nudžiugino Žiežmarių gimnazijos kolektyvą. Daugiau apie tai skaitykite čia.

2022 08 29

2022 m. birželio – rugpjūčio mėn. vyko 6 informaciniai metodiniai renginiai išorės vertintojams „Pakartotinio rizikos vertinimo praktiniai aspektai“, kuriuose dalyvavo apie 160 išorės vertintojų.

Renginių tikslas – tinkamai pasirengti projekto I-jį etapą baigiančių mokyklų pasiektos veiklos tobulinimo pažangos vertinimui.

Sveikindama renginio dalyvius projekto „Kokybės krepšelis“ vadovė Aušra Liubinienė supažindino dalyvius su projekto aktualijomis, I-ajame etape dalyvaujančių mokyklų veikla ir pažanga. Vadovė akcentavo, kad projektu siekiama įdiegti duomenimis grįstą kokybės kultūrą, kad mokyklų veiklos tobulinimas taptų nuolatinis ir nuoseklus. Ji teigė, kad įgyvendintos projekto veiklos yra pagrindas sisteminiam praktiniam kokybės kultūros įgyvendinimui mokyklose.

Mokyklų grupės ir rizikos išorinio vertinimo organizacinius aspektus su renginio dalyviais aptarė Jurga Ilčiukė, projekto „Kokybės krepšelis“ 1.2 veiklos metodininkė.

Apie rizikos veiksnius kalbėjo Dr. Linas Jašinauskas, Stebėsenos ir vertinimo departamento Vertinimo skyriaus metodininkas.

Su mokyklų veiklos tobulinimo planų rengimo ir įgyvendinimo aspektais, įgyvendinimo stebėsenos etapo išvadomis supažindino Monika Bilotienė, projekto „Kokybės krepšelis“ 1.3 veiklos metodininkė. Ji priminė, kad pagrindinis projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose, ir pasidalijo įžvalgomis iš pateiktų projekto mokyklų sėkmių istorijų bei projekto metodininkų stebėsenos, vykdytos projekto metu dirbant su mokyklomis ir savivaldybėmis. Nebuvo nė vienos mokyklos, kuri nebūtų projekto metu dariusi pažangos. O ryškiausios mokyklų veiklos įvardintos  kaitos sritys  (temos) yra šios::

 • Tradicinė (poveikio) paradigma užleidžia vietą šiuolaikiniam mokymui(si).
 • Kuriama motyvuojanti mokymo(si) aplinka.
 • Keičiasi pamoka: kolegialaus grįžtamojo ryšio taikymas padeda gerinti pamokos kokybę.
 • Mokinių mokymesi atsiranda savivaldumo apraiškų.
 • Keičiasi pamokos vadyba – mokinys vis dažniau tampa aktyvus pamokų dalyvis.
 • Dominuoja patirtinis ugdymas(is).
 • Dėmesys lietuvių kalbai, matematikai, užsienio kalboms.
 • 5-10 klasių matematikos „horizontaliųjų“ konsultacijų organizavimas.
 • Gerinami skaitymo gebėjimai įvairių dalykų pamokose.
 • Ryškesnis bibliotekos vaidmuo – populiarėja knygų skaitymas.
 • Pagalbos mokiniui organizavimas: konsultacijos mokiniams iškart po įvykusios pamokos vykdymas, mokiniai mentoriai, konsultantai savo draugams.
 • Mokytojo meistriškumo didinimas: išorės (mokslininkų) ir mokyklos mentorių pagalba, kolegialus mokymasis, stebint vieniems kitų pamokas, keičiant ir kuriant mokykloje mokymosi kultūrą.
 • Mokymui(si) naudojamos šiuolaikinės priemonės.
 • Mokiniai mokosi įsivertinti pasiektus rezultatus ir reflektuoti veiklą.
 • Mokinių asmeninės pažangos stebėjimas, grįžtamasis ryšys.
 • Daugiau dėmesio mokyklos strategijai ir vadybai (Mokyklos ima suprasti planavimo svarbą, nes Kokybės krepšelio projektas sudarė galimybę planuoti pačioms mokykloms ne tik veiklas, bet ir lėšas, įsivertinti sėkmę).

Mokyklų veiklos analizės šaltinių, ataskaitos struktūros ir turinio, rodiklių konvertavimo klausimus išnagrinėjo ir į dalyvių klausimus atsakė Dr. Snieguolė Vaičekauskienė, Stebėsenos ir vertinimo departamento Vertinimo skyriaus vedėja.

Renginių metu buvo atliekami praktiniai darbai: simuliacinis vertinimas.

Renginius moderavo Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė, projekto „Kokybės krepšelis“ 1.2 veiklos metodininkė.

2022 06 23

Nacionalinė švietimo agentūra pradeda projekte „Kokybės krepšelis“ dalyvavusių mokyklų veiklos kokybės rizikos išorinį vertinimą, kaip mokykloms pavyko patobulinti savo veiklą.
Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/nsa-pradeda-vertinti-kokybes-krepselio-projekto-mokyklu-veiklos-kokybe-ir-pazanga/

2022 06 23

Vilniaus J. I. Kraševskio gimnazijoje įgyvendintas „Kokybės krepšelio“ projektas.
Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/vilniaus-j-i-krasevskio-gimnazijoje-igyvendintas-kokybes-krepselio-projektas/

2022 06 01

Klaipėdos švietimo įstaigos noriai dalijasi patirtimi, įgyta įgyvendinant projektą „Kokybės krepšelis“. Ir tos, kuriose projektas jau finišavo, ir tos, kuriose jis dar tęsiamas, kalba apie tą patį – projektas sudarė galimybes padidinti ugdymo įvairovę ir tuo padėjo mokiniams pasiekti pažangos. Daugiau apie tai dienraštyje „Vakarų ekspresas“ >>>.

2022 05 30

Šiaulių Dainų progimnazijoje 2022 m. gegužės 11 d.  lankėsi NŠA ir Šiaulių miesto savivaldybės atstovai. Daugiau apie tai >>>.

2022 05 25

Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijoje 2022 m. gegužės 5 d. vyko konferencija „Mokinių pasiekimus ir pažangą lemiantys veiksniai“. Daugiau apie tai >>>.

2022 05 18

Šių metų balandžio 27-28 ir gegužės 11-12 dienomis vyko metodinis renginys „Mokyklų veiklos tobulinimo planų įgyvendinimas“, skirtas savivaldybių specialistams, kuruojantiems projekto „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimą savivaldybėse. Renginio metu buvo aptartos projekto „Kokybės krepšelis“ I-jo etapo mokyklų veiklos ir jų tvarumas. Pranešimus skaitė projekto vadovė A. Liubinienė, metodininkai G. Kazakevičius, M. Bilotienė, V. Kamenskienė, K. Dzeventlauskienė. Dalyviai išsakė savo įžvalgas ir diskutavo projekto poveikio bei tęstinumo galimybių klausimais.

2022 04 15

Panevėžyje vyko „Kokybės krepšelio“ projekto įgyvendinimo eigos aptarimas. Skaitykite plačiau čia >>> arba čia >>>.

2022 04 08

Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė kartu su komanda lankėsi Kauno mokyklose. Dalis aplankytų mokyklų dalyvauja NŠA vykdomame projekte „Kokybės krepšelis“ ir įgyvendina mokyklos veiklos tobulinimo planą.  Daugiau apie tai čia >>>.

2022 03 04

Keturios Kauno miesto mokyklos, projekto „Kokybės krepošelis“ I etapo dalyvės, 2022 m. vasario 18 d. susibūrė ir dalijosi mintimis apie įgyvendintus projekto tikslus bei uždavinius konferencijoje „Užprogramuoti sėkmei: geroji projekto „Kokybės krepšelis“ praktika.“ Daugiau skaitykite čia >>>.

2022 02 25

Loreta Garozienė, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dalinasi patirtimi, kaip Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijai sekėsi įgyvendinti planuotas projekto „Kokybės krepšelis“ veiklas.
Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/kokybes-krepselis-galimybe-tobuleti/

 

2022 02 24

Nuo 2022 m. vasario 22 dienos įsibėgėja projekto „Kokybės krepšelis“ gerosios patirties sklaidos renginiai. Visos 180 I etapo mokyklų parengė savo sėkmės istorijas, kuriomis dalinsis vienos su kitomis iki pat kovo mėnesio pabaigos. 130-čiai mokyklų pasirengti „mažosioms konferencijoms“ padėjo konsultantai. Visos mokyklos suskirstytos į grupes po 5 mokyklas, renginio metu jos išklauso pristatymus ir pasidalina savo įžvalgomis, įspūdžiais, mintimis apie galimybes pasimokyti, pritaikyti kolegų patirtį savo veikloje.

2022 02 21

Visos 30 stiprios geros mokyklos požymių raiškos mokyklų vasario mėnesį baigia įgyvendinti planuotas projekto veiklas ir kovo mėnesį rengs Mokyklos veiklos tobulinimo planų įgyvendinimo galutines ataskaitas bei įsivertins rezultatus. Pasitarti tais klausimais mokyklų atstovai kartu su projekto komanda rinkosi vasario 2-3 ir 17-18 dienomis. Renginiuose buvo kalbama apie mokinių pasiekimus projekto mokyklose, planuotus ir neplanuotus rezultatus, ataskaitų rengimą, gerosios patirties sklaidą, projekto tęstinumo galimybes. Pranešimus skaitė Evaldas Bakonis, Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyriaus vedėjas, Aušra Liubinienė, projekto vadovė, Monika Bilotienė, Kristina Dzeventlauskienė, Gražvydas Kazakevičius, projekto metodininkai. Projekto „Kokybės krepšelis“ rezultatų apibendrinimo patirtimi pasidalino Vitalija Dziuričienė, Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos direktorė. Projekto tęstinumo tema savo įžvalgomis pasidalino Vida Bubliauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus patarėja, Dalia Brazienė, Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, ir Raimonda Jančauskienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė. Diskutuota darbo grupėse.

2022 01 17

2022 m. sausio 5-12 dienomis virtualioje aplinkoje vyko informacinis renginys „Mokyklos pasirengimas gerosios patirties sklaidos renginiams“, skirtas konsultantams, dirbantiems su 150 projekto mokyklų. Renginyje buvo aptartos mokyklų sėkmės istorijų temos, mokyklų gerosios patirties pristatymo struktūra, konsultacijų mokyklose turinys, eiga ir kt.

2022 01 11

Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykla-daugiafunkcis centras, antrus metus dalyvaujantis projekte „Kokybės krepšelis“, įvykdė beveik visas numatytas veiklas: įsigyti 4 išmanieji ekranai, sukurta šiuolaikiška, interaktyvi  edukacinė/ poilsio erdvė „Žaidžiu ir mokausi su draugu“, vykdyti edukaciniai projektai. Vertinant projekto kokybinius rezultatus, konstatuojami ypač išaugusios 5-8 klasių mokinių bendravimo, bendradarbiavimo ir skaitmeninė kompetencijos, fiksuojami aukštesni matematikos ir IT metiniai įvertinimai.

Projekto „Kalbos skrynią pravėrus“ veikloje mokiniai mokėsi rašyti laišką/sveikinimą, kūrė intriguojančias istorijas, leidžiančias pasinerti į fantazijos labirintus. Projekto ,,Aš ir pasaulis“ metu buvo ruošiamos ir Kauno beglobių gyvūnų labdaros ir paramos fondo „Nojus“ gyvūnėliams dovanojamos dovanėlės. Mokiniai dalyvavo edukacijoje „Seniausieji Lietuvos žaislai“ žaislų muziejuje Vilniuje.  Edukacijos tikslas – įtraukti moksleivius į diskusiją apie vaikystės sampratą skatinant remtis asmenine patirtimi ir analizuoti priežastis, kurios šimtmečiais lemia kartų gyvenimo skirtumus, suteikti galimybę dirbti grupėmis. O „Nuotykių akademijoje“ organizuotoje pažintinėje – patyriminėje veikloje vaikai mokėsi lauko žaidimų, reikalaujančių aktyvumo ir komandinio darbo, žygiavo po mišką haskių draugijoje. Haskiai – tai ypatingi šunys, kuriuos mokiniai pažino iš arčiau, mokėsi jais rūpintis, bendrauti.

Projekto „Aš ir pasaulis“ metu mokiniai jungėsi prie Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimo, kūrė savo svajonių miestą, aktyviai dalyvavo viktorinoje. Centro bibliotekoje žiūrėjo ir aptarinėjo filmą; jaukiai įsitaisę atnaujintoje mokyklos laisvalaikio zonoje kalbėjosi apie pasiruošimą žiemos šventėms ir apie tai, kaip svarbu būti kartu su mylimais žmonėmis, o vėliau gamino šventines kaukes ne tik sau, bet ir savo šeimos nariams.

Veiklos „Skaičiavimo ir IT mozaika“ metu 5-8 klasių mokiniai susipažino su fraktalų pasauliu, patys konstravo Koch snaigę ir Sierpinskio nėrinį. Jaunieji matematikai vyko į Kauno tvirtovės VII forto edukacinę programą „IQ iššūkis. Matematinės dėlionės“, kurios metu susipažino su įvairiomis 2D ir 3D dėlionėmis, sužinojo, kokių matematinių gudrybių reikia sudarant dėliones, kas yra projekcijos ir kodėl jos tokios svarbios analizuojant įvairius 3D modelius. Be to, vaikai spręsdami dėliones „Pentomino“, „Tangrama“, „T“, „Soma kubas“ ugdėsi loginį ir erdvinį mąstymą bei kūrybiškumą.

Vykdant veiklą ,,Stebėk, tyrinėk, pažink“ buvo pasinaudota gamtamokslinių eksperimentų laboratorijos galimybėmis. Vyko veikla ,,Piešimas karštu vašku šaltame vandenyje“ – mokiniai sukūrė ypač originalius piešinius „Lietuva“ ir „Spalvoti kalnai“. Atliekant tirpalų tankio tyrimus mokiniai, panaudoję paprastas priemones – vandenį, druską, ir bulvės griežinėlius atsakė į klausimus: kodėl gėlame vandenyje griežinėliai skendo, o sūriame iškilo į paviršių bei kaip griežinėlius vandenyje išlaikyti panirusius? Veiklos ,,Pažintis su mikroskopu“ metu mokiniai susipažino su mikroskopo sandara, paskirtimi. Pro mikroskopo objektyvą stebėjo augalų fragmentus ir smulkius gyvūnus: vaisinę muselę, blusą. Išsiaiškino, kad kitais mikroskopais (elektroniniais) galima stebėti netgi virusus ar bakterijas.

Projekto „Kokybės krepšelis“ lėšomis buvo organizuotos veiklos ne tik mokiniams, bet ir mokytojams. Kolegialaus grįžtamojo ryšio „Kolega – kolegai“ mokymosi metu patobulėjo mokytojų pamokų/ veiklų reflektavimo gebėjimai. Mokytojams suorganizuoti kvalifikacijos tobulinimo seminarai „Kaip įtampą paversti naujomis galimybėmis“, „Patyriminis mokymasis“, „Skaitmeninių priemonių naudojimas pamokoje“.

Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro projekto „Kokybės krepšelis“ darbo grupė

2021-12-06

Telšių apskrities laikraštyje „Telšių žinios“  paskelbtas straipsnis „Telšių Žemaitės gimnazija: plečiamas mokinių akiratis padeda susiplanuoti ateities karjerą“. Rasite čia >>>.

„Utenos apskrities žiniose“ paskelbtas straipsnis „Kokybės krepšelis“ Utenos Vyturių progimnazijos mokiniams suteikė naujų galimybių“. Rasite čia >>>.

Klaipėdos miesto dienraštyje „Klaipėda“ paskelbtas straipsnis „Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija stiprina mokinių matematinius gebėjimus ir žinias“. Rasite čia >>>.

Marijampolės apskrities laikraštyje „Suvalkietis“ paskelbtas straipsnis „Šakių r. Kidulių pagrindinėje mokykloje – dėmesys mokinių pasiekimams ir pažangai“. Rasite čia >>>.

Klaipėdos miesto dienaraštyje „Klaipėda“ paskelbtas straipsnis „Kretingos Simono Daukanto progimnazijos direktorė: dalyvavimas „Kokybės krepšelio“ veiklose padeda mokiniams atsiskleisti“. Rasite čia >>>.

Dienraštyje „Kauno diena“ paskelbtas straispnis „Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla spėjo pajusti „Kokybės krepšelio“ naudą“. Rasite čia >>>.

Alytaus krašto laikraštyje „Alytaus naujienos“ paskelbtas straispnis „Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje – dėmesys STEAM ugdymui“. Rasite čia >>>.

2021-11-16

2021 m. lapkričio 11-12 dienomis virtualioje aplinkoje vyko informacinis metodinis renginys „Projekto „Kokybės krepšelis“ mokyklų lygmens rodikliai“, skirtas projektą kuruojantiems savivaldybių darbuotojams. Renginį moderavo Vida Kamenskienė, Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Kokybės krepšelis“ metodininkė. Dalyviai gvildeno dvi temas: mokyklų vadovų veiklos vertinimas ir mokinių pasiekimai projekto mokyklose. Pranešimus skaitė Evaldas Bakonis, Nacionalinės švietimo agentūros Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyriaus vedėjas, projekto „Kokybės krepšelis“ metodininkas. Vyko darbas grupėse. Jo metu dalyviai dalinosi mokyklų vadovų veiklos vertinimo patirtimi ir atliko mokyklos vadovo vertinimo atvejų analizę. Projekto metodininkas Gražvydas Kazakevičius pasiūlė pastarąją temą tęsti  kituose susitikimuose, dauguma dalyvių idėjai mokytis kartu pritarė.

2021-08-24

Metodinio renginio 150-ties projeko mokyklų vadovams ir pavaduotojams „Mokyklos veiklos tobulinimo plano įgyvendinimas“, įvykusio 2021 m. rugpjūčio 24 d., medžiaga:

2021-08-11

Kretingos r. Darbėnų gimnazijos bendruomenė pasidalino veiklos tobulinimo plano, parengto dalyvaujant projekte „Kokybės krepšelis“, įgyvendinimo patirtimi. Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/kokybes-krepselio-sekmes/

2021-08-06

Informuojame, kad nuo 2021 m. rugpjūčio mėnesio projektui „Kokybės krepšelis“ vadovauja Aušra Liubinienė, jos el. paštas ausra.liubiniene@nsa.smm.lt, tel. 8 666 29553.

2021-07-23

Patvirtintas Mokyklų, siekiančių gauti kokybės krepšelį, skirtą mokinių ugdymosi pasiekimams gerinti, sąrašas! Rasite čia >>>.

„Beveik 90-čiai mokyklų – papildomos valstybės lėšos ugdymo kokybei tobulinti“. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija.

2021-05-31

Kauno Simono Daukanto progimnazija, projekto „Kokybės krepšelis“ dalyvė, ir Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kvietė mokytojus, specialiuosius ir socialinius pedagogus, psichologus, mokinių tėvus ir globėjus, aukštųjų mokyklų dėstytojus, socialinius partnerius dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „ŠVIETIMO IŠŠŪKIŲ GREITKELIS: DALYVAUTI AR STEBĖTI?“. Konferencija vyko nuotoliniu būdu ZOOM konferencijų platformoje 2021 m. birželio 10 d. 12.00 val. Daugiau informacijos  >>>.

2021-05-25

Susitinka Lietuvos vakarų krašto mokyklos, dalyvaujančios projekte. Kretingos Simono Daukanto progimnazijos sėkmės istorijos. Daugiau informacijos >>>. Susitikimo įrašo nuoroda https://youtu.be/C6PrEoUwwR8.

2021-05-18

Klaipėdos „Versmės“ progimnazija kartu su partneriais organizuoja nuotolinę respublikinę praktinę pedagogų metodinę dieną „Kūrybiškumą ugdančios strategijos priešmokykliniame ir pradiniame ugdyme“. Daugiau informacijos >>>.

2021-05-14

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija kartu su Kretingos rajono švietimo centru šalies mokytojus pakvietė į nuotolinę metodinę-praktinę konferenciją „Inovatyvi mokykla – mokausi ir dalinuosi“. Joje dalyvavo beveik 150 klausytojų… Daugiau apie tai >>>.

2021-05-12

Teksto suvokimo skatinimas Kauno Suzukio pradinėje mokykloje. Apie tai – skyriuje „Projekto medžiaga“.

2021-05-11

Įtraukusis skaitymas – Kauno Suzukio pradinės mokyklos projekto „Kokybės krepšelis“ kryptisDaugiau apie tai galima paskaityti skyriuje „Projekto medžiaga“.

2021-05-03

Šiaulių „Romuvos” gimnazija kviečia progimnazijų, gimnazijų, pagrindinių, vidurinių, profesinių mokyklų mokytojus, specialiuosius ir socialinius pedagogus, psichologus, mokinių tėvus ir globėjus, aukštųjų mokyklų dėstytojus, socialinius partnerius dalyvauti metodinėje-praktinėje konferencijoje „Įgalinanti partnerystė“, kuri vyks nuotoliniu būdu ZOOM platformoje 2021 m. birželio 8 d. 10.00 val. Programą rasite čia >>>. Konferencijos dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Informuoja Šiaulių ,,Romuvos“ gimnazijos Vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Kristina Gerčaitė

2021-04-29

Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos informaciją projekto „Kokybės krepšelis“ tema rasite čia >>> . Kviečiame susipažinti.

2021-04-27

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija dalinasi dalyvavimo projekte „Kokybės krepšelis“ įspūdžiais ir patirtimi. Straipsnį „Pandemijos iššūkiai tobulėti nesutrukdė“ rasite adresu https://www.pajurionaujienos.com/?sid=21410&act=exp

2021-04-23

Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija dalinasi patyriminio, integruoto ugdymo patirtimi. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Projekto medžiaga“.

2021-04-21

Kauno Suzukio pradinė mokykla dalinasi mokinių skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžių gerinimo patirtimi ir tiki, kad tai bus pravartu šalies kolegoms. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Projekto medžiaga“.

2021-04-20

2021 m. balandžio 15 d. Klaipėdos rajono Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje įvyko ketvirtasis projekto „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimo sklaidos renginys. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Projekto renginiai“.

2021-04-14

Nuo 2020 m. pradžios Panevėžio Rožyno progimnazija dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis“, finansuojamame Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Progimnazijos bendruomenės parengto veiklos tobulinimo plano tikslas – mokinių mokymosi pasiekimų gerinimas stiprinant dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymą, kuriant pasitikėjimu grįstą mokymosi aplinką ir panaudojant socialinių emocinių kompetencijų metodus ir priemones.

Per 2020 m. jau investuota 83003,7 eurų projekto lėšų. Ženkliai pasikeitė progimnazijos ugdymosi aplinkos: naujais baldais ir įranga aprūpintos gamtos mokslų laboratorija ir projektinių veiklų erdvė, atnaujinta aktų salės garso ir apšvietimo aparatūra, mokomieji kabinetai praturtinti interaktyviaisiais ekranais. Mokytojų darbo vietos aprūpintos techninėmis priemonėmis. Įrengta interaktyvi mokymosi ir fizinio aktyvumo siena, skirta įvairaus amžiaus ir gebėjimų mokiniams. Progimnazijos teritorijoje įrengtos dvi lauko klasės.

Projekto įgyvendinimas tęsiamas. 2021 m. gegužės 14 d. vyks respublikinė mokytojų metodinė konferencija ,,Šiuolaikinio mokymo(si) planavimas ir įsivertinimas“, į kurią kviečiami ne tik projekte dalyvaujančių mokyklų mokytojai, bet ir visos respublikos pedagogai.

Daugiau apie projekto veiklas mokykloje: https://www.rozyno.panevezys.lm.lt/index.php/31-kkp/447-kokybes-krepselio-projektas-2

Panevėžio Rožyno progimnazijos direktorė Alma Ramoškaitė

2021-04-12

Apie projekte dalyvaujančios Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos kartu su partneriais organizuotą respublikinę teorinę-praktinę pedagogų konferenciją „Aplinkos įtaka XXI amžiaus ugdymo(si) kokybei“ – straipsnis „Vakarų eksprese“.

2021-04-09

Respublikinė metodinė konferencija ,,Šiuolaikinio  mokymo(si) planavimas ir įsivertinimas“. KVIETIMAS

2021-04-09

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija atnaujino kokybės krepšelio skyrimo savivaldybėms bei jų mokykloms sąlygas ir praplėtė potencialių kokybės krepšelio gavėjų skaičių, suteikdama savivaldybėms teisę atrinkti specialią dotaciją gausiančias mokyklas. Plačiau apie tai skaitykite čia >>>.

Atnaujintą Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašą rasite čia >>>.

2021-03-30

Šalies pedagogai apie ateities mokyklą 

Kretingos Simono Daukanto progimnazija, Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto  „Kokybės krepšelis“  ir projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ dalyvė, veiklas pradėjo vykdyti  šį rudenį.  Viena iš organizuotų veiklų – 2021 m. kovo 25 dieną įvykusi respublikinė nuotolinė teorinė-praktinė konferencija ,,ATEITIES MOKYKLA“. Joje dalyvavo pedagogai iš 20 Lietuvos miestų ir rajonų,  60 skirtingų Lietuvos švietimo įstaigų, skaityti 27 pranešimai. Konferencijoje gerąja patirtimi dalinosi  8 Kretingos Simono Daukanto progimnazijos pedagogai.

2021-03-29

Klaipėdos Simono Dacho progimnazija kartu su Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centru 2021 m. balandžio 14 d. organizuoja konferenciją „Kodėl vaikui reikia teatro“. Kviečiame dalyvauti. Būtina registracija sistemoje www.semiplius.lt. Konferencijos nuostatus ir programą prisegame.

2021-03-22

Plungės rajono savivaldybės tinklapyje skelbiamas straipsnis „Įveikiant sunkumus ir keičiant nuostatas, vyksta pokyčiai…“, kuriame pateikiama informacija apie Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos organizuotą renginį, įvykusį kovo 4 d. Jame dalyvavo 133 asmenys iš Vakarų Lietuvos regiono ugdymo įstaigų bei Nacionalinės švietimo agentūros. Daugiau informacijos rasite čia >>>.

2021-03-19

Elektrėnų savivaldybės Semeliškių gimnazijos informaciją apie vykdomas projekto veiklas rasite čia >>>.

2021-03-17

Skyrelyje „Projekto medžiaga“ rasite informaciją apie Akmenės gimnazijos kartu su Akmenės PPT organizuotą metodų, padedančių kurti santykį su vaiku, jį suprasti, stiprinti jo psichinę sveikatą, jam padėti, mugę, galėsite susipažinti su mugei pateiktais darbais (yra nuoroda).

2021-03-12

Skyrelyje „Projekto renginiai“ rasite informaciją apie projekto „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimą Vilniaus rajone.

2021-03-12

Skyrelyje „Projekto renginiai“ rasite informaciją apie projekto „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimą Šalčininkų rajono mokyklose.

2021-03-08

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija dalinasi projekto „Kokybės krepšelis“ naujienomis, kurias rasite čia >>> .

2021-02-25

Skyrelyje „Projekto renginiai“ rasite informaciją apie Vilniaus miesto savivaldybės mokyklų, projekto dalyvių, susitikimą, vykusį 2021 m. vasario 3 d. ir apie Trakų rajono savivaldybės mokyklų, projekto dalyvių, susitikimą, vykusį 2021 m. vasario 19 d.

2021-02-23

Kviečiame susipažinti su Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos patirtimi vykdant projekte numatytas veiklas. Informaciją rasite čia >>>.

2021 m. balandžio 7 d. 10 val. „Versmės“ progimnazija kartu su Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centru kviečia šalies pedagogus dalyvauti nuotolinėje respublikinėje teorinėje-praktinėje pedagogų konferencijoje „Aplinkos įtaka XXI amžiaus ugdymo(si) kokybei“. Konferencijos uždavinys – sudaryti sąlygas keistis darbo edukuojančiose erdvėse, patyriminio ugdymo, efektyvių metodų pamokose, integruojamų programų įgyvendinimo, virtualių įrankių įveiklinimo pavyzdžiais, padedančiais organizuoti inovatyvų, įtraukiantį bei kokybišką ugdymo(si) procesą. Į konferenciją registruotis galima iki 2021 m. kovo 29 d. adresu www.semiplius.lt.

2021-02-22

Žiniomis apie projekto eigą dalinasi Ruklos Jono Stanislausko mokykla-daugiafunkcis centras.

„Vykdydami Kokybės Krepšelio projekto veiklą „Skaičiavimo ir IT mozaika”, 5-8 kl. mokiniai lapkričio mėnesį įtvirtino matematinių ir informacinių technologijų sąvokas, terminus ir apibrėžimus, kurdami visų mūsų pamėgtus kryžiažodžius. Džiaugiamės, kad mokiniai ne tik pasikartojo, bet ir atrado naujų ar primirštų žodžių, tobulino savo įgūdžius, dirbdami programomis MS WORD (5-6 kl.) ir MS EXCEL (7-8 kl.). Mokiniai diskutavo, kas galėtų padėti jiems siekti geresnių rezultatų matematikos pamokose? Taigi, lengvai randama taisyklė, informacija ar formulė visuomet padeda, kai yra šalia. Tobulindami savo IT įgūdžius, mokiniai paruošė informacinius plakatus, kuriais pasipuoš matematikos kabinetas. Tai bus puiki pagalba visiems mokiniams.

Nuotolinis mokymas suteikė naujų atspalvių ir idėjų  kūrybai, mokiniai atliko puikų kūrybinį darbą ,,Mano kambario planas“. Vyresnieji net išbandė naują programą MS Publisher. Sausio mėnesį mokiniai paruošė mėgstamiausių patiekalų receptų knygą.

Pasauly gyvenu ne vienas, todėl priimti turiu kiekvieną! Vykdydami Kokybės Krepšelio projekto veiklą ,,Aš ir pasaulis“, šiemetinę Tolerancijos dieną paminėjome kiek kitaip – mažomis grupelėmis, bet įdomiai ir išsamiai. Tolerancijos dienos simbolis – dėlionė. Joje nepaprastai svarbi kiekviena detalė. Mes pasirinkome emocijų dėlionę, kad geriau išmoktume jas sukontroliuoti. Piešdami save, mokiniai sužinojo, koks žmogus yra tolerantiškas ir kodėl reikia gerbti save ir kitus.

Kokybės Krepšelio projekto veikla „Kalbos skrynią pravėrus“. Jau žiema. Šąla. Ant stiklo pirmieji šerkšno piešiniai. Kur ne kur boluoja sniegas, žaižaruodamas mėnulio šviesoje. O mano širdyje? Tylus laukimas… Kalėdų, karantino pabaigos, linksmo bendraklasių siautulio. Ir dar… Gerumo. Ir kad jo būtų tiek, kiek Bruno Ferrero pasakojimuose. „Tapk poetu ir įrašyk užpustytus žodžius“ — tokią užduotį atliko užsiėmimo „Kalbos skrynią pavėrus“ mokiniai. Smagu buvo klausytis netikėtų minties ir rimų viražų.

Projekto veiklą ,,Stebėk, tyrinėk, pažink” mokiniai tyrė garsą ir stebėjo, kaip stiprus garsas veikia ant įtemptos plėvelės pabertus smulkaus cukraus kristalus bei atliko šio eksperimento aprašymą. Daugelis nustebo pamatę, kad cukraus kristalai tarsi „šokinėja“ ant plėvelės. Tai įrodymas, kad garsas yra banga. Už lango vis dar žiema, tad yra puiki proga patyrinėti snaiges, ledo varveklius. „Apsiginklavę“ mobiliųjų telefonų fotokameromis, mokiniai fotografavo snaiges iš labai arti. Darbas nelengvas, tačiau labai įdomus. Atlikę šią neįprastą užduotį, mokiniai įsitikino, kad snaigės – mažos sniego dalelės, susidarančios iš smulkių ledo kristalų. „Ką gali vanduo“, buvo įdomu sužinoti, kad moneta ar siuvimo adata neskęsta vandenyje. Išsilaikyti vandens paviršiuje geba ne tik negyvi daiktai, bet ir gyvieji organizmai – vandeniniai čiuožikai.

Projekto veikla „Mano virtualus pasaulis”. Karantino metu 1-4 klasių mokytojos su mokiniais efektyviai bendrauja virtualiai: vaizdo užsiėmimuose, elektroniniu paštu, „Google Apps for Education“ Classroom įrankiais bei kitomis virtualiomis priemonėmis. Virtualus mokytojų ir mokinių bendravimas tobulėja, naudojamos įvairios priemonės. Mokiniai mokosi visų dalykų, įgyja skaitmenines kompetencijas, kurios, kaip dabar galime įsitikint, būtinos kiekvieno žmogaus visaverčiam gyvenimui.

Nuolat vyksta Kokybės Krepšelio projekto darbo grupės susitikimai, kuriuose aptariame sėkmes ir nesėkmes, iš planų parenkamos tos užduotys, kurias paprasčiau atlikti nuotolinio mokymosi metu. Mokinius motyvuojame papildomais balais matematikos atsiskaitymų darbuose, informacinių technologijų pamokose. Kadangi tyrimų, eksperimentų, vykdyti mokykloje negalime, kuriame užduotis mokiniams pagal jų turimas priemones namuose. Mokiniams veiklos patinka, jos fiksuojamos mokinio veiklos lape, kuriame jie mokosi išsikelti tikslus, hipotezes, rašo savo stebėjimų rezultatus, daro išvadas. Tačiau ne visi vaikai atlieka užduotis. Sunkumus sukelia reikiamų priemonių eksperimentinei veiklai vykdyti stoka, dalis vaikų dirba telefonu.

Nors mokykloje mūsų tylu, snieguos nepraminti takai, darbai vis vyksta, tobulėjame ir viliamės, kad greitai susitiksime gyvai. Nestabdo mūsų ši žiema – juk tobulėjimui ribų nėra!!!“

Kokybės krepšelio darbo grupė

Plačiau skaityti galite čia:  https://www.rukla.jonava.lm.lt/index.php?qw=txt&id=129

 

2021-02-22

Edukacinės išvykos – ilgalaikių dalykinių projektų startas

Žmogus geriausiai savo gabumus gali atskleisti ir savo sumanymus įgyvendinti tik kartu su kitais žmonėmis. Todėl neatsitiktinai teigiama, kad žmogaus esmė – tai gebėjimas lengvai bendrauti, būti draugišku, dalyvauti pokalbyje, bendroje veikloje . Ignalinos r. Vidiškių gimnazijoje, vykdydami „Kokybės krepšelio“ projekto veiklas, siekiame 3–6 klasių mokinių mokymosi pažangos, sudarydami jiems sąlygas mokytis bendradarbiaujant. Projektinė veikla – puiki galimybė atsiskleisti ir ugdytis kiekvienam mokiniui, o jei projektas prasideda smagia edukacine išvyka, vaikų susidomėjimas įsijungia iš karto, ypač po ilgo nuotolinio mokymosi laikotarpio ir karantino suvaržymų. O ir per vasaros atostogas gyvai bendrauti su klasės draugais ne visi galėjo, nes mūsų mokiniai gyvena įvairiose seniūnijose, esančiose tolokai nuo mokyklos, todėl rugsėjis ir spalio pradžia buvo puikus laikas vėl burtis draugėn.

Pirmieji sujudo trečios klasės mokiniai. Kartu su savo mokytoja Elena Abeciūniene suplanavę šiais mokslo metais vykdyti projektą „Senovės lietuvių vaikų buitis ir žaidimai“, jo veiklas nusprendė pradėti apsilankymu Rumšiškių liaudies buities muziejuje. Rengdamiesi edukacinei išvykai, vaikai rinko žinias apie Lietuvos etnografinius regionus, domėjosi savo gimtuoju kraštu – Aukštaitija. Nuvykę į Rumšiškes, mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje „Kūdikystė, vaikystė senoje pirkioje“. Daug įdomaus sužinojo apie tai, kaip Lietuvos kaime buvo švenčiamos vaiko gimtuvės, krikštynos, turėjo progą pažaisti su senaisiais mediniais žaislais, paragauti „beržinės košės”, sužinojo apie tikėjimus, spėliones, išmoko lopšinių ir žaidimų, pasimatavo to meto drabužėlius ir apavą, klausėsi, kaip vaikai buvo mokomi elgtis prie stalo ir svečiuose. Išvykos metu mokiniai ugdėsi pažinimo, asmenines ir komunikavimo kompetencijas. Apsilankę liaudies buities muziejuje, įgytas žinias ir gebėjimus dabar vaikai pritaiko pasaulio pažinimo ir muzikos pamokose nagrinėdami temas, susijusias su Lietuvos etnografiniais regionais, toliau tęsia projektines veiklas.

Ketvirtos klasės mokiniai vykdo integruoto ugdymo projektą „Gyvūnų karalystėje“. Jį pradėjo išvyka į Vilniaus universiteto zoologijos muziejų, kuriame susipažino su pasaulio gyvūnų įvairove ir įdomybėmis. Vadovaujami mokytojos Ilonos Pakalkienės, mokiniai toliau gilinasi į teorinius projekto temos aspektus: mokosi grupuoti tiriamus objektus, išskirti jų skirtumus ir panašumus, suvokti ir paaiškinti gyvų organizmų prisitaikymo prie aplinkos reikšmę. Konkrečiais pavyzdžiais iliustruoti, pateikti faktus apie gyvūnų gyvenimą bendruomenėmis, išlikimo galimybes. Mokiniai mokosi ieškoti reikiamos informacijos, ją tvarko, analizuoja ir interpretuoja; ugdosi gebėjimą kritiškai mąstyti. Ketvirtokai tobulina ne tik dalykines kompetencijas, jie kartu mokosi bendrauti bei bendradarbiauti. Pasiskirstę į grupes, pasirinkę patinkančią dailės techniką, piešė, lipdė, lankstė gyvūnus, pristatė savo darbus klasės draugams. Taip ugdėsi kalbėjimo ir klausymo įgūdžius bei gebėjimą dirbti komandoje. Nagrinėdami gyvūnų paveikslus literatūroje, tobulino skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžius. Gebėjimą naudotis skaitmeninėmis technologijomis tobulino atlikdami užduotį „Gyvūnų pasaulis per objektyvą“, kurios metu ieškojo ir fiksavo gyvūnų pėdsakus sniege. Šį projektą ketvirtokai vykdys iki mokslo metų pabaigos.

Penktos klasės išvyka į Širvintų rajone Družų kaime esantį  muziejų „Vikingų kaimas“ buvo viena iš pirmų integruoto istorijos ir informacinių technologijų projekto „Senovės baltų gyvensena“ veiklų. Dalyvaudami edukacinėje programoje, mokiniai neįprastai ir žaismingai susipažino su baltų gyvenimo būdu, buitimi ir karyba. Dalyvavimas patyriminėse veiklose skatino mokinius bendrauti ir bendradarbiauti. Grupelėmis vienas kitam padėdami vaikai patys gamino maistą nuo grūdų malimo girnomis iki duonelės kepimo, kūreno virtuvės laužus, skrudino grūdus, virė žolelių arbatą, kepė blynus. Dalyvaudami karybos pratybose taip pat turėjo bendrauti ir bendradarbiauti, susitarti dėl gynybos ir puolimo strategijų. Kadangi jau prieš ekskursiją mokiniai gavo mokytojų paruoštas istorijos ir informacinių technologijų užduotis, tai ne tik pramogavo su edukatoriais, bet ir pasidaliję į grupes bei pasiskirstę pareigomis rinko medžiagą projekto užduotims atlikti. Šiuo metu vaikai ieško papildomos informacijos internete, apdoroja surinktą informaciją, piešia baltų karių aprangą ir ginkluotę, ruošia medžiagą projekto pristatymui – filmukui, pasakojančiam ir iliustruojančiam senovės baltų gyvenseną.

Šeštos klasės mokiniai vykdo integruotą lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos projektą ,,Prisijaukink istoriją ir knygą” o pradėjo jį išvyka į atokiausią Anykščių rajono vienkiemį –Griežionėlius. Pirmoji edukacinė pamoka prasidėjo knygnešių Stanislovo ir Liudvikos Didžiulių sodyboje-muziejuje. Mokiniai klausėsi muziejininkės pasakojimo apie aktyvią Didžiulių šeimos veiklą, platinant lietuvišką spaudą, sužinojo, kad spaudos draudimo laikotarpiu šioje sodyboje buvo spaudos platinimo centras. Pasitelkę visas savo jėgas berniukai stumdė priemenėje išlikusią spintą, nuo žandarų akių slėpusią įėjimą į tarpusienį, kur buvo laikoma draudžiama lietuviška spauda, atgabenta knygnešių. Apžiūrėję eksponuojamas Stanislovo ir Liudvikos Didžiulių šeimos ir artimųjų nuotraukas, rašytojos laiškus ir rankraščių kopijas, knygas, draudžiamąją spaudą, platintą šios gausios šeimos narių, mokiniai mielai patys pabandė rašyti žąsies plunksna, skaitė rusiškais rašmenimis rašytas lietuviškas knygas, žaidė žaidimą ,,Knygnešiai ir žandarai‘‘, dalyvavo viktorinoje apie knygnešius. Apibendrindami tai, ką sužinojo ir nuveikė išvykos metu, vaikai nusprendė, kad mūsų šalies istorijos pažinimas netradicinėje aplinkoje pasidaro daug patrauklesnis ir įsimintinesnis, o įgytas žinias ir gebėjimus jie galės pritaikyti ne tik projektinėse veiklose, bet ir lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos pamokose. Tobulindami bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius dabar šeštokai rengia ,,kalbančią” knygą. Mokiniai, pasiskirstę į mažas grupeles, atlieka kelias užduotis: viena grupė ruošia viktoriną ,,Knygnešių keliais”, kita grupė – pristatymą apie švietėjus – Stanislovą ir Liudviką Didžiulius, trečia tyrinėja lietuvybės puoselėtojos Liudvikos Didžiulienės-Žmonos gastronominę knygelę „Lietuvos gaspadinė, arba Pamokinimai, kaip prigulinčiai suvartoti Dievo dovanas“, ketvirta mokinių grupė kuria padėkos žodžius knygai (,,Nežinau, ką mąsto apie knygas mano bendraamžiai, bet man žodis knyga yra daugiau negu žinios. Knyga – tai visai kitas pasaulis…”). Visas atliktas projekto užduotis mokiniai ir jų mokytojos Neringa Mudėnienė, Danguolė Bajarūnienė ruošiasi pristatyti renginyje, skirtame Knygnešio dienai paminėti ir tikisi, kad jis įvyks gyvai.

Džiaugiamės, jog mūsų lūkesčiai, kad edukacinės išvykos motyvuos mokinius aktyviau įsitraukti į dalykinių projektų veiklas, išsipildė, o projektinės „Kokybės krepšelio“ finansuojamos veiklos sėkmingai padeda burti mokinius į grupeles, kuriose jie ne tik mokosi atlikti užduotis – prisiimdami asmeninę atsakomybę, bandydami konstruktyviai spręsti iškilusias problema, tobulina bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos mokytojos

Elena Abeciūnienė, Ilona Pakalkienė, Joana Garnevičienė, Neringa Mudėnienė

2021-02-19

Dėmesio! Jau paskelbta registracija į 2021 m. balandžio 7 d. vyksiantį forumą „Kiek GEROS MOKYKLOS geroje mokykloje?“. Forumą organizuoja Panevėžio „Vyturio“ progimnazija ir Panevėžio švietimo centras. Partneriai – projektų „LYDERIŲ LAIKAS 3“ ir „KOKYBĖS KREPŠELIS“ dalyviai.

2021-02-18

2021 m. vasaryje įvyko du metodiniai renginiai įsivertinimo tema, kuriuose dalyvavo virš 70-ties 30 šalies mokyklų atstovų, NŠA darbuotojai, projekto komandos nariai. Pasitarimų metu buvo gvildenamos įsivertinimo po projekto ir įsivertinimo, kurį tradiciškai atlieka mokyklos, analizuodamos savo veiklą, temos. Patirtimi ir įžvalgomis pasidalino Irena Griškienė, Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Vida Bubliauskienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus patarėja; Jolita Andrijauskienė, Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos direktorė; Gražina Pocienė, Klaipėdos ,,Versmės“ progimnazijos direktorė; Renata Mikienė, Klaipėdos ,,Gilijos“ pradinės mokyklos direktorė; Rima Bėčiuvienė, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktorė; Daiva Marozienė, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos direktorė. Mintimis pasidalino ir kiti renginių dalyviai. Buvo susitarta dėl pagrindinių įsivertinimo po projekto aspektų (eiga, forma, trukmė ir kt.). Panevėžio „Vyturio“ progimnazija pakvietė visus dalyvauti blandžio mėnesį organizuojamame Forume „Kiek GEROS MOKYKLOS geroje mokykloje?“.

2021-02-18

Leidinyje „Švietimo naujienos“ paskelbtas straipsnis „Kūrybos ir atradimo džiaugsmas“, kuriame rasite informaciją apie Kretingos Simono Daukanto progimnazijos bendruomenės vykdomas veiklas projekte „Kokybės krepšelis“.
Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/kurybos-ir-atradimo-dziaugsmas/

2021-02-15

Leidinyje „Švietimo naujienos“ paskelbtas straipsnis „Kokybės krepšelis“: praktinė dviejų mokyklų patirtis“. Mintimis ir patirtimi dalinasi Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos direktorė Vitalija Dziuričienė ir Skuodo Mosėdžio gimnazijos direktorė Audronė Šverienė.

Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/kokybes-krepselis-praktine-dvieju-mokyklu-patirtis/. Straipnio autorė Dovilė Šileikytė.
2021-02-15

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos neformaliojo švietimo veikla 5-8 klasių mokiniams  „Jaunieji tyrėjai – gamtos praktikai“

Nuo spalio mėnesio progimnazijoje veikia projekto „Kokybės krepšelis“ finansuojamas gamtos mokslų būrelis „Jaunieji tyrėjai – gamtos praktikai”. Būrelio tikslas skatinti kūrybiškumą, gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, atliekant įvairius stebėjimus, tyrimus, kolektyvines ir individualias užduotis. Būrelio veikla nenutrūko ir prasidėjus nuotoliniam mokymuisi. Mokiniai stebi gamtą, atlieka įvairias praktines veiklas, nesudėtingus eksperimentus (kristalų auginimas, vandens judėjimas augaluose ir kt.), maitina paukštelius užklupus žiemai. Taip pat nepamiršta stebėti nuotolinių pamokų, kurias organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Stebėjome pamokas „Išsaugoti negalime prarasti. Kur padėsime kablelį?“; „Seniausi pasaulio gyventojai – ropliai“, „Varliagyviai. Įvairovė ir jų gyvenimo ciklas“ ir ne tik stebėjome, bet ir atlikome pateiktas užduotis. Nuotoliniu būdu mokiniai susipažino su mikroskopavimu bei mikroskopinio preparato ruošimo taisyklėmis. Be minėtos veiklos keli užsiėmimai buvo skirti „Gamtos mitų griovėjai“ pamokų peržiūrai. Pailsint nuo virtualios realybės mokiniams smagu tyrinėti natūralią aplinką, patiems išgyventi pažinimo džiaugsmą, pasitikrinti savo išsikeltas hipotezes.

Ši neformaliojo švietimo veikla praturtino mokinių gamtamokslines žinias ir sudarė galimybes mokiniams ne tik domėtis Lietuvos gamta ir ekologija, bet ir atrasti naujas bendradarbiavimo erdves, susirasti bendraminčių.

Informaciją parengė  Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos   biologijos mokytoja metodininkė

Raminta Trinkūnienė

 

2021-01-18

Ar „Projektas“ gali sušildyti?

Nuo praėjusiųjų metų spalio Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazijoje vykdomas projektas „Kokybės krepšelis“. Oi, sakysite, vėl tas įgrisęs žodis „projektas“. Taip, projektas. Na ir kas? Juk neraupsuotas šis žodis. Anaiptol pati veikla, lūkesčiai. Aptartos pirmosios įžvalgos, padedančios koreguoti veiklą pamokoje, pirmieji susitarimai dėl sistemingo reflektavimo siekiant kiekvieno mokinio pažangos tolimesnio planavimo. Kaip gi mums sekėsi?

Iš šio projekto lėšų gimnazija įsigijo interneto prieigos stotelę, 11 LegoEducationWeDo 2.0 robotikos konstruktorių pradedantiesiems ir 9 LegoMindstorms EV3 robotus konstruktorius pažengusiesiems. Konstravimo ir robotikos užsiėmimai iki Kalėdų atostogų vyko smalsučiams –  pradinių klasių mokiniams. Užsiėmimų metu mokiniai, atlikdami kūrybines konstravimo užduotis su LEGO, lavino susikaupimo bei dėmesio išlaikymo įgūdžius, o atlikdami nesudėtingas interaktyvias užduotis mokėsi reikšti mintis. Gaila, bet vyresniųjų klasių mokiniams organizuoti užsiėmimų ir praktiškai taikyti teorinių žinių nepavyko dėl nuotolinio mokymo(si) proceso. Teks palaukti. O jau tada…

Na o mokytojai jau dalyvavo suplanuotos kvalifikacijos tobulinimo programos „Modernios pamokos vadyba ir mokymosi pasiekimai mokinių asmenybės brandai“ pirmojo modulio „Šiuolaikiškos pamokos vadyba ir aktyvus kiekvieno mokinio mokymasis“ seminare. Jie įgijo žinių, kaip planuojant konkrečią pamoką numatyti mokymosi uždavinius, organizuoti mokinių veiklą, pritaikyti tinkamas individualizavimo ir diferencijavimo strategijas bei užduotis, vertinimo kriterijus, rodančius, kas jau išmokta, ką dar mokiniams reikės išmokti. Seminaro metu buvo akcentuota, kad pasikeitus gyvenimui, privalo keistis ir mokytojas (ne tik mokytojas) – nepakanka turėti tik dalykinių, bet reikia ir pamokos vadybos žinių bei įgūdžių ir juos taikant planuoti ir organizuoti savo darbą bei veiklas.

Nauja yra tai, kad pradėta teikti individuali ir grupinė mokytojo padėjėjo-konsultanto pagalba 3-6 klasių mokiniams. Taikant aktyvaus ugdymo strategijas lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gimtosios kalbos pamokose šių klasių mokiniams pagalbą teikia du mokytojai padėjėjai-konsultantai. Mokytojo padėjėjo-konsultanto pagalba ugdymo procese orientuota į mokinį ir aktyvią jo veiklą. Kadangi šiuo metu mokymas(is) vyksta nuotoliniu būdu, mokytojas padėjėjas-konsultantas tokią pagalbą teikia individualiai nuotoliniu būdu pasirinkdamas mokiniui patogiausią mokymosi būdą ir platformą.

Inovatyviau dirbti mus skatina ir įsteigta mokytojo-mentoriaus, koordinuojančio mokymosi iš kolegų ir kolegialiųjų pamokų aptarimo veiklas, pareigybė. Koordinuojant mokytojui-mentoriui pravestos ir aptartos kolegialiosios pamokos, kurių viena jau vyko naujai – nuotoliniu būdu. Mokytojai mokėsi derinti integruotos pamokos veiklas naujais būdais, kūrybiškai išnaudoti virtualios erdvės galimybes, ieškojo metodų, skatinančių mokinių aktyvumą. Reflektuojant stebėtas pamokas atkreiptas dėmesys į pamokos tikslo konkretinimą, laiko vadybą pamokoje, aptartos problemos ir mokinių veiklų alternatyvos techninių trukdžių atvejais. Įdomu ir praktiškai naudinga tai, kad 6a klasėje pamoką vedusios mokytojos kritiškai įsivertino savo techninį pasiruošimą nuotolinei pamokai, o 3a klasės mokytoja pastebėjo, kad kolegialioji pamoka paskatino ją pakoreguoti turimus mokinių įsivertinimo įrankius, kryptingiau atsirinkti mokymo metodus.

Šis projektas skatina mokytojus tobulinti kvalifikaciją, ieškoti naujų mokymo metodų. To nepaneigsi. Bet svarbiausia – suteikia galimybę šiltai ir prasmingai bendrauti su kolegomis (kažkada tai vadinome, o ir tebevadiname dalijimusi gerąja patirtimi). Dalijimasis yra čia ir dabar. Konkrečioje pamokoje ir su realiu kolega bei mokiniu, kurio akys ne laukia, o klausia dabar ir išmokti, sužinoti, neatsilikti nori dabar. Ne rytoj.

Švenčionių r. Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Onutė Bieliauskienė

 

2021-01-12

Kretingos S. Daukanto progimnazija dalinasi projekto vykdymo patirtimi.

 

2021-01-06

Kokybės krepšelio veiklos Šiaulių „Rasos“ progimnazijoje įsibėgėja

2020–2021 mokslo metais „Rasos“ progimnazijoje startavo Kokybės krepšelis, kurio lėšos skirtos mokinių pasiekimams gerinti. Per pirmąjį šių mokslo metų pusmetį progimnazijoje jau atlikta nemažai veiklų.

Pirmiausia parengtas dvejų metų veiklos tobulinimo planas, kuriame numatytos konkrečios veiklos, šių veiklų kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai, įgyvendinimo laikotarpiai. Plane numatytas tikslas – sudaryti sąlygas skirtingų ugdymosi poreikių mokiniams pagerinti ugdymosi pasiekimus. Tikslui pasiekti iškelti tokie uždaviniai:

 1. Mokytojui reikalingų kompetencijų efektyviam pamokos organizavimui tobulinimas ir įvaldymas.
 2. Sąlygų skirtingų ugdymosi poreikių mokiniams tikslingai įsivertinti savo pasiekimus ir daromą pažangą sudarymas.
 3. Ugdymo(si) aplinkų STEAM veikloms ir mokinių kompetencijų (mokėjimo mokytis, pažinimo, komunikavimo) ugdymui pritaikymas.

Siekiant gerinti mokinių pasiekimus, 2019–2020 mokslo metais progimnazijoje buvo įkurtas 5–8 klasių mokiniams Mokymosi centras, kuriame mokiniai po pamokų galėjo konsultuotis su atskirų dalykų mokytojais. Šiais mokslo metais Mokymosi centras darbą tęsia gerokai atsinaujinęs, nes, pasitelkus Kokybės krepšelio lėšas, teikiama daugiau veiksmingos ir efektyvios pagalbos progimnazijos mokiniams. 2020–2021 mokslo metais Centre darbą pradėjo aštuonių dėstomų dalykų (lietuvių k., matematikos, anglų k., istorijos, gamtos ir žmogaus, biologijos, geografijos, fizikos) mokytojai, iš viso Centre dirba 10 mokytojų – tai leidžia geriau prisitaikyti prie mokinių poreikių, efektyviau organizuoti ir individualizuoti ugdymo procesą. Šiuo metu Mokymosi centrą lanko 46 mokiniai.

Siekiant padidinti pagalbos mokiniui sistemos veiksmingumą, progimnazijoje pradėjo veikti Savarankiškų darbų atlikimo centras, kuriame mokytojų padėjėjos visą savaitę po pamokų teikia pagalbą 5–8 klasių mokiniams dėl įvairių priežasčių negalintiems savarankiškai tinkamai atlikti jiems skiriamų užduočių. Tokia mokymosi pagalbos organizavimo forma siekiama prisidėti prie asmeninės mokinių pasiekimų pažangos.

Kokybės krepšelio veiklos tobulinimo plane kaip vienas iš svarbiausių uždavinių numatytas šiuolaikinės pamokos strategijų įsisavinimas, efektyvių metodų ir būdų taikymas pamokose. Uždavinys glaudžiai susijęs su mokytojo profesinės veiklos įsivertinimu, reflektavimu, tobulintinos veiklos aspektų išskyrimu, todėl kiekvienas progimnazijos mokytojas pagal nustatytus kriterijus įsivertino savo pamokų lygį, sėkmingiausias ir tobulintinas sritis. Tokį įsivertinimą numatyta atlikti sistemingai ir nuosekliai per visus mokslo metus.

Komandinis darbas, kolegialus bendravimas ir bendradarbiavimas padeda sėkmingiau ir efektyviau dirbti, siekti numatytų tikslų. Šiais mokymosi metais progimnazijoje susikūrė ir darbą pradėjo 13 (2–3 mokytojų) mokymosi grupių. Grupės nusimatė savo veiklos tobulinimo elementus: pamokos uždavinio formulavimą numatė dauguma (11) grupių, grįžtamojo ryšio taikymą ir reflektavimą – dvi mokytojų grupės. Grupėse mokytojai du kartus per mėnesį aptarė pamokos gerinimo elementus, efektyvumo dinamiką, dalijosi įžvalgomis, kolegiška patirtimi, reflektavo kolegų stebėtas atviras veiklas, išskyrė stipriąsias veiklos puses. Tikėtina, kad sėkmingas darbas grupėse padės mokytojams pagerinti savo pamokas, papildyti jas naujomis veiklomis ir metodais, o mokiniams suteiks galimybę siekti geresnių mokymosi rezultatų.

Progimnazijos veiklos tobulinimo plane numatyta, kad šiais mokymosi metais mokytojai organizuos ir ves ne mažiau kaip 10 proc. (proporcingai metiniam mokytojo kontaktinio darbo valandų skaičiui) atvirų veiklų ir pasidalys savo pedagogine patirtimi pasirinkta tema (pamokos uždavinio kėlimas, grįžtamasis ryšys, vertinimas ir įsivertinimas, diferencijavimas ir individualizavimas ir kt.). Progimnazijos veiklos organizuojamos pagal parengtą atvirų veiklų stebėjimo tvarkaraštį. Iki sausio pirmos dienos progimnazijoje vestos 176 atviros veiklos, iš jų 90 veiklų stebėjo kolegos. Stebimos veiklos vyksta dviem aspektais. Pirmuoju aspektu progimnazijos administracija vykdo veiklų stebėjimą siekdama nustatyti ugdymo(si) paradigmų raiškos kaitą (siekiama didinti pamokų, kuriose taikoma mokymosi paradigma, skaičių).

Antruoju aspektu, stebėdamas kolegų vedamas atviras veiklas, kiekvienas stebėtojas išskiria tris stipriuosius veiklos aspektus, kurie vėliau aptariami metodinėse grupėse (pogrupiuose), tada priimamas sprendimas dėl gerosios patirties sklaidos virtualiame banke „Kolega kolegai“. Taip pamažu kuriasi progimnazijos gerosios edukacinės patirties bankas.

Veiklų stebėjimas vykdomas pagal mokytojų bendruomenėje aptartus veiklų (pamokų) stebėjimo protokolus, kurie yra analizuojami, teikiamas grįžtamasis ryšys mokytojams. Tikėtina, jog kartu su mokytojų įsivertinimu, refleksijomis kolegų pamokų stebėjimas taps mokytojų profesinio tobulėjimo modelio sukūrimo ir įgyvendinimo pradžia progimnazijoje.

Metų pabaigoje progimnazijos administracija, stebėjusi visas vykdomas atviras veiklas, apibendrino kiekvieno mokytojo atviras veiklas, parengė ir individualiai kiekvienam mokytojui pateikė pastebėjimus apie jo pamokose pastebėtos paradigmos raišką.

Efektyvus mokymasis iš savo patirties susijęs su nuolatine refleksija, įsivertinimu, apmąstymu, ką padariau, kas pavyko, ką reikėtų daryti geriau. Todėl gruodžio pabaigoje mokytojai įsivertino stebėtą ir vestą veiklą, trumpai apžvelgė savo nuveiktus darbus, įvardijo dalykus, kuriuos išmoko arba pabandė per šį laikotarpį, numatė, kokius dalykus planuoja pritaikyti arba išbandyti per kitus du mėnesius. Tikėtina, kad mokytojų meistriškumo kėlimas turės įtakos nuolatinei mokinių pažangai, o pats ugdymas (mokymas) nebus savitikslis.

Dema Juškienė,

Šiaulių „Rasos“ progimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja

 

2021-01-06

Šiaulių Dainų progimnazijos pažangai – ES struktūrinių fondų projektas „Kokybės krepšelis“

Nuo 2019 metų Šiaulių Dainų progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekte „Kokybės krepšelis“. Tai tikslinės lėšos, suteikiamos išimtinai mokinių ugdymosi  pasiekimų gerinimui. Trys Šiaulių miesto mokyklos: Juliaus Janonio gimnazija, „Romuvos“ gimnazija ir Dainų progimnazija atrinktos į 30 stiprios geros mokyklos požymių raiškos mokyklų sąrašą.

Progimnazijoje buvo sukurta projekto įgyvendinimo darbo grupė, kuri, remdamasi mokyklos ir savivaldybės, mokinių pasiekimų rezultatų, įsivertinimo, išorinio vertinimo ir kitais duomenimis, parengė mokyklos veiklos tobulinimo planą. Rengiant planą buvo bendradarbiaujama su Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Kokybės krepšelis“ metodininku ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistais. Planas suderintas su steigėju ir Nacionaline švietimo agentūra bei patvirtintas Šiaulių Dainų progimnazijos direktorės Astos Vaičiūnienės.

Geros mokyklos koncepcijoje apibrėžti 5 pagrindiniai veiksniai, būtini mokyklos misijai įgyvendinti: ugdymas (mokymas), darbuotojai, ugdymo(si) aplinka, mokyklos bendruomenė kaip besimokanti organizacija, lyderystė ir vadyba. Būtent jie lemia mokinių įgyjamas patirtis (gyvenimą mokykloje, ugdymąsi (mokymąsi)) ir rezultatus (asmenybės brandą, pasiekimus ir pažangą). Remiantis Geros mokyklos koncepcija, turimų duomenų analize, progimnazijos bendruomenei sutarus projekto lėšas nutarta skirti mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai bei pedagogų kvalifikacijos tobulinimui.

Siekiant gero mokinių pažinimo, asmeninės mokinio pažangos ir geresnių mokyklos rezultatų 1–8 klasių mokiniams organizuojamos įvairių dalykų konsultacijos, kurios padeda mokiniams gilinti žinias, gerinant savo mokymosi rezultatus.

Investuojant projekto „Kokybės krepšelis“ lėšas, ugdymo įstaigoje atnaujinta turima IKT bazė. Pradinių klasių mokiniams nupirkta 50 naujų planšetinių kompiuterių, socialinių mokslų pamokoms – 30 nešiojamų kompiuterių, gamtos ir tiksliųjų mokslų pamokoms – 3 išmanieji ekranai. Pamokų metu mokiniai naudojasi „Microsoft Office 365“ programos paketu pažangos įsivertinimui, nes visose progimnazijos zonose veikia belaidis interneto ryšys.

Progimnazijai svarbu užtikrinti veiksmingos švietimo pagalbos tekimą, todėl nuspręsta modernizuoti švietimo pagalbos kabinetus. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymui įsigytos priemonės padeda ugdyti vaikų kūrybinį mąstymą, atskleisti vaiko išraišką per žaidimą, atsipalaiduoti, nusiraminti, jaustis komfortiškai, geriau pažinti savo jausmus, valdyti emocijas. Jos suteikia daug teigiamų emocijų, motyvuoja, grupinio darbo metu skatina bendradarbiauti. Logopedės ir specialiosios pedagogės įsigytas priemones naudoja smulkiosios motorikos ir kitų pažintinių procesų lavinimui, skaitymo, rašymo, matematinių gebėjimų ugdymui.

Mokymosi aplinka daro įtaką mokinių motyvacijai ir pasiekimams, padeda formuotis mokinių kultūrai, savarankiškumui ir atsakomybei, skatina norą mokytis, bendrauti ir veikti kartu su bendraklasiais, mokytoju. Gerinant ugdymo(si) aplinką bei siekiant užtikrinti geresnį ugdymo(si) procesą, įrengta moderni Technologijų laboratorija su mitybos ir konstrukcinių medžiagų zonomis. Greitu metu bus įrengta Muzikos laboratorija, kurioje visoms ugdymo priemonėms ir muzikos instrumentams lėšos skirtos  taip pat iš projekto „Kokybės krepšelis“.

Dviejų lauko klasių atsiradimą lėmė kūrybiškas žvilgsnis į pamoką ir siekis, kad netradicinėje aplinkoje mokantis mokiniams būtų suteiktos galimybės pritaikyti įgytas žinias ir gebėjimus praktikoje. Pamokos, vedamos lauko klasėse, skatina mokinius labiau domėtis juos supančia aplinka ir pamėgti mokymąsi, paremtą atradimais, įdomiais užsiėmimais bei kūrybiškumu. Panaudojant projekto „Kokybės krepšelis“ lėšas buvo įsigytos reikalingos medžiagos ir priemonės lauko klasių įrengimui.

Įgyvendinant Dainų progimnazijos veiklos tobulinimo plane numatytus tikslus ir uždavinius mokytojai rengė įvairius projektus ir programas. Organizuojamos mokinių ir mokytojų bendros patirtinio ugdymosi veiklos – projektinė veikla. Šios veiklos buvo organizuojamos siekiant užtikrinti gerus mokinių mokymosi rezultatus, gerą elgesį ir lankomumą. Mokymasis mokiniams tampa patrauklesnis, skatinantis jų smalsumą ir kūrybiškumą.

1–8 klasių mokiniams atsirado didesnė būrelių mokykloje pasiūla. Meno kolektyvams atsirado didesnė galimybė dalyvauti įvairiuose konkursuose, festivaliuose, koncertuose, nes iš Kokybės krepšelio lėšų apmokamos transporto paslaugos, įsigyti koncertiniai drabužiai. Už mokinių konsultavimą ir būrelių vedimą mokytojams apmokama iš Kokybės krepšelio lėšų.

Progimnazijoje svarbus lyderių ugdymas, mokyklos savivaldos stiprinimas, veikimas ir mokymasis komandomis (kolegialus mokytojų mokymasis, bendradarbiavimas su tėvais, socialiniais partneriais). Kai mokytojai mokosi drauge ir vienas iš kito, jie daugiausia dėmesio gali skirti toms priemonėms, nuo kurių labiausiai priklauso mokinių mokymosi kokybė. Besimokantys mokytojai planuoja ir kuria nuolatinį tobulėjimo procesą, kuria savo mokyklos kultūrą, padeda mokiniams geriau mokytis ir daro teigiamą poveikį savo kolegų darbui. Mokytojai tobulina lyderystės įgūdžius dalindamiesi profesine patirtimi su miesto ir šalies pedagogine bendruomene.

Organizuojamos kūrybinės veiklos šeimoms, tėveliams ir mokytojų bendruomenei. Tėvų dalyvavimas mokyklos veikloje daro didelę įtaką tiek mokinių rezultatams, tiek mokytojų darbui ir bendradarbiavimui, veikia besimokančiųjų jausmus ir skatina dalyvauti bendroje veikloje. Siekdami stiprinti mokinių pažinimą ir tobulėjimą, tėvai ir pedagogai veikia išvien.

Dalyvavimas ES struktūrinių fondų projekte „Kokybės krepšelis“ padeda Šiaulių Dainų progimnazijai siekti strateginiame plane apibrėžtos vizijos – „Šiaulių Dainų progimnazija – kiekvieno mokinio asmenybės ūgties siekianti šiuolaikiška, patraukli, atvira naujovėms, bendruomeniška ir lyderiaujanti, atsakomybės kultūrą puoselėjanti progimnazija“.

Neformaliojo švietimo organizatorė Laura Pikelienė

 

2020-12-25

Kartu su Klaipėdos Gilijos pradinės mokyklos mokinukais sveikiname visus šv. Kalėdų proga ir linkime sveikatos bei geros kloties įgyvendinant sumanymus ir idėjas!

 

2020-12-10

Tauragės rajono savivaldybė informuoja apie projekto vykdymą Tauragės rajone. Daugiau informacijos rasite čia >>>.

2020-12-03

2020 m. gruodžio 2 d. įvyko virtuali viešoji konsultacija „Projekto „Kokybės krepšelis“ įgyvendinimas“, kurioje dalyvavo per 60 savivaldybių švietimo padalinių specialistų, kuruojančių projektą „Kokybės krepšelis“ savivaldybėse. Konsultacijos metu buvo aptarta Geros mokyklos koncepcija kaip iššūkis mokyklų veiklos tobulinimo planams, mokyklos veiklos tobulinimo planų turinys, mokyklų veiklos tobulinimo planų apžvalga, susitarimai dėl mokyklų tarpinių atsiskaitymų už veiklą, savivaldybės švietimo padalinio specialistų vaidmuo įgyvendinant projektą, organizaciniai ir kiti klausimai, kylantys įgyvendinant projektą.

2020-12-03

Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro projekto darbo grupė dalinasi mintimis…

Truputis šviesos tamsiam karūnuotam advente. Norime pasidalinti šviesia ir džiaugsminga žinia – lai šypsos širdys, kai laimi jaunoji karta… Kur vyksta? Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykloje-daugiafunkciniame centre. Kas vyksta? Nacionalinės švietimo agentūros, Jonavos rajono savivaldybės ir mokyklos-daugiafunkcio centro projektas ,,Kokybės krepšelis“. Šis projektas per ateinančius du metus suteiks papildomas galimybes mūsų vaikams pagerinti savo pasiekimus, praplėsti akademinį, socialinį-kultūrinį akiratį, sudarys sąlygas kurti naujas mokymo(si) aplinkas ir skaitmeninėmis priemonėmis praturtins vaikų mokymąsį.

Koks projekto tikslas? Stiprinti mokinių mokymosi pažangą ir gerinti pasiekimus, kuriant mokymuisi palankias ir patrauklias sąlygas. Kokie uždaviniai? Sukurti ir įrengti patrauklesnes ir šiuolaikiškesnes ugdymosi aplinkas. Kas jau daroma? Įrengiamos interaktyvios mokymosi erdvės, įsigytas išmanus ekranas. Įrenginėjamos edukacinės/poilsio erdvės ,,Žaidžiu ir mokausi su draugu”. Tobulinamos mokytojų asmeninės ir dalykinės kompetencijos.

Niekas neprieštaraus, kad stiprus savam dalyke ir laimingas mokytojas yra didžiulė gyvenimo sėkmė mokiniui, todėl mokytojai aktyviai dalyvauja seminaruose, stažuotėse, kolegialiuose mokymuose. Kokios vykdomos veiklos? ,,Kalbos skrynią pravėrus“ 2-4 kl. mokiniams, ,,Mano virtualus pasaulis“ 1-4 kl. mokiniams, ,,Stebėk, tyrinėk, pažink“ 5-7 kl. mokiniams, ,,Skaičiavimo ir IT mozaika“ 5-8 kl. mokiniams, ,,Aš ir pasaulis“ 5-9 kl. spec. poreikių turintiems ir patiriantiems socialinę riziką mokiniams.

Laukiami rezultatai. Pagerės mokymo(si) planavimas ir organizavimas, mokytojų kompetencijos, mokymosi aplinkos, mokinių savijauta, skaitymo, pasaulio pažinimo ir gamtos mokslų, matematikos, informacinių technologijų mokinių pasiekimų rezultatai.

Projekto ,,Kokybės krepšelis“ dėka mokykloje jau vyko vaikų piešinių paroda ,,Simetrija piešiniuose“. Su dideliu džiaugsmu 6 kl. mokiniai tyrė garsą. Turbūt ne visi ir mes žinome, kad garsas yra banga. Šeštokai atliko bandymus ,,Trinties jėga buityje“, eksperimentavo, lygino išvadas. Veiklos ,,Stebėk, tyrinėk, pažink“ metu atliko orientavimosi aplinkoje užduotis ,,Mano kelias į mokyklą“ (mokiniai piešė, žymėjo objektus sutartiniais ženklais).

Ir turbūt pačios smagiausios akimirkos – iš ekskursijų. Labai rimta ir pamokanti programa Vilniaus katedros požemiuose, edukacija po dokumentinio filmo ,,Koko“ ir įsimintiniausios valandos paties Prezidento rūmuose. 7-10 kl. mokiniai Širvintų rajone ,,Vikingų kaime“ nusikėlė į senoviško kaimo buitį, gaminosi pusryčius ir mokėsi karybos meno. 4-10 kl. mokiniai dalyvavo ekskursijoje ,,Kitokie Trakai“ – plaukė laivu ir aplankė alpakų ūkį.

4 kl. mokiniai susitiko su bendruomenės pareigūne Larisa Paklina, kuri priminė saugaus elgesio gatvėje taisykles, supažindino su elektroninių paspirtukų ir riedžių naudojimosi gatvėje rekomendacijomis. 1-4 kl. mokiniai džiaugėsi Kauno valstybinio lėlių teatro spektakliu, programoje ,,Mano virtualusis pasaulis“ susipažino su išmaniaisiais įrenginiais.

Džiaugiamės projekto ,,Kokybės krepšelis“ teikiamomis galimybėmis mokiniams!

      Projekto „Kokybės krepšelis“ darbo grupė

Plačiau skaityti galite čia:  https://www.rukla.jonava.lm.lt/index.php?qw=txt&id=129

2020-12-03

Kauno rajono savivaldybės informaciją apie dalyvavimą projekte „Kokybės krepšelis“ galima rasti adresu https://www.krs.lt/savivaldybe/struktura-ir-kontaktai/administracijos-direktorius/kulturos-svietimo-ir-sporto-skyrius/aktualijos/es-kokybes-krepselis/.

2020-12-03

Jonavos r. Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras tęsia projekto veiklų įgyvendinimą. Daugiau informacijos rasite adresu https://www.zeimiai.jonava.lm.lt/naujas/kokybes-krepselis/

2020-11-26

Kėdainių r. Labūnavos pagrindinė mokykla,  dalyvaujanti projekte „Kokybės krepšelis“, įgyvendina mokyklos veiklos tobulinimo plane numatytas veiklas. Daugiau informacijos rasite adresu http://www.labunavosmokykla.lt/kokybes-krepselis/

2020-11-26

Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla pradeda įgyvendinti projektą „Kokybės krepšelis“. Daugiau informacijos https://www.jovarai.taurage.lm.lt/index.php?qw=txt&id=157

2020-11-26

Ukmergės r. Siesikų gimnazija išsikėlė tikslą per 2020–2022 metus taikant įvairias mokymo strategijas, stiprinant bendradarbiavimą su tėvais pagerinti 5–8 klasių mokinių pasiekimus. Daugiau informacijos http://siesikaigimnazija.lt/index.php?option=com_content&view=category&id=153&Itemid=130

2020-11-26

Kėdainių r. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija susiplanavo ir jau pradėjo įgyvendinti veiklą, kad pagerintų mokinių lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokymosi pasiekimus. Daugiau informacijos https://www.katkaus.kedainiai.lm.lt/index2.php?site=projektai

2020-11-09

Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko mokykla – daugiafunkcis centras, dalyvaujantis projekte „Kokybės krepšelis“, įgyvendina mokyklos veiklos tobulinimo plane numatytas veiklas. Daugiau informacijos rasite adresu https://www.rukla.jonava.lm.lt/index.php?qw=txt&id=129

2020-11-09

Prienų r. Jiezno gimnazija, išsianalizavusi turimus duomenis, numatė veiklos tikslą ir uždavinius bei parengė mokyklos veiklos tobulinimo planą. Daugiau informacijos http://jieznogimnazija.lt/kokybes-krepselis/

2020-11-09

Raseinių  r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. dalyvauja 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-719 priemonės „Kokybės krepšelis“ projekte. Gimnazijoje sudaryta darbo grupė parengė Mokyklos veiklos tobulinimo planą 2020-2021 m. m.  ir 2021-2022 m. m.

Gimnazijos tikslas – ugdyti mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, tobulinant mokymąsi ir įdiegiant veiksmingą mokinių (įsi)vertinimo bei refleksijos sistemą. Siekdama tikslo gimnazija planuoja sustiprinti mokinių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymą, nustatyti ir taikyti vieningus mokinių mokymosi pasiekimų (įsi)vertinimo pamokoje kriterijus, būdus bei procedūras, vykdyti ugdymo proceso kokybės stebėseną ir sudaryti sąlygas mokytojų profesiniam augimui, užtikrinant mokinių poreikių tenkinimą.

Daugiau informacijos rasite adresu: https://www.vssg.lt/veikla/dokumentai

2020-11-09

Mokyklos veiklos tobulinimo plane numatytas veiklas pradėjo įgyvendinti Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinė mokykla. Daugiau informacijos rasite adresu https://www.zasliu.kaisiadorys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=292:kokybes-krepselis&catid=30&Itemid=146

2020-11-06

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazija, dalyvaujanti projekte „Kokybės krepšelis“, įgyvendina mokyklos veiklos tobulinimo plane numatytas veiklas. Daugiau informacijos rasite adresu https://www.stulginskis.silale.lm.lt/index.php/lt/kokybes-krepselis

2020-11-06

2020 m. lapkričio 5 d. įvyko ŠMSM Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Mokyklų veiklos skyriaus vedėjo A. Puodžiuko inicijuotas ir moderuotas renginys, kuriame dalyvavo 30 stiprios geros mokyklos požymių raiškos mokyklų, ŠMSM, NŠA atstovai. Metų veiklos projekte patirtimi, įžvalgomis pasidalino Kauno Simono Daukanto progimnazijos, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos, Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos, Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos ir Ignalinos gimnazijos vadovai arba jų atstovai. Renginio dalyviai akcentavo projekto naudą, projekto tvarumo svarbą, nerimavo dėl mokyklų veiklos tobulinimo planų įgyvendinimo sudėtingomis pandemijos sąlygomis. Buvo prašoma rasti galimybių pratęsti projekto terminus. Renginio pabaigoje mintimis apie projekto eigą ir perspektyvas pasidalino ŠMSM Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas ir Viešosios politikos ir analizės instituto atstovė Alina Markevičienė.

2020-10-02

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija, dalyvaujanti projekte „Kokybės krepšelis“, įgyvendina mokyklos veiklos tobulinimo plane numatytas veiklas. Daugiau informacijos rasite adresu http://www.nemaksciugimnazija.lt/index.php/kokybes-krepselis

2020-10-02

Vilniaus miesto savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriaus vyr. specialistė Loreta Lisauskienė, kuruojanti projekto „Kokybės krepšelis“ veiklas, 2020 m. rugsėjo 11 d. organizavo renginį, kuriame dalyvavo NŠA projekto „Kokybės krepšelis“ mokyklos: Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija, „Saulėtekio“ mokykla-daugiafunkcis centras, Levo Karsavino mokykla, Pavilnio progimnazija, Lazdynų mokykla, Naujamiesčio mokykla, Pranciškaus Skorinos gimnazija, „Vilnios“ pagrindinė mokykla, Grigiškių gimnazija, „Santaros“ gimnazija ir „Ateities“ mokykla. Renginio metu mokyklų atstovai pristatė rengiamus mokyklų veiklos tobulinimo planų projektus, pasidalino patirtimi, pasisėmė naujų idėjų. Vilniaus savivaldybės vicemeras Vytautas Mitalas akcentavo projekto reikšmę Vilniaus savivaldybei. Jis mato projektą kaip galimybę mokykloms tapti patrauklesnėmis mokiniams ir jų tėvams bei pagerinti 5-8 klasių mokinių pasiekimus.

Rugsėjo mėnesį visos Vilniaus miesto savivaldybės mokyklos baigė rengti planus ir jau pradeda juos įgyvendinti.

Vida Kamenskienė, projekto „Kokybės krepšelis“ 1.3.1 veiklos metodininkė

2020-10-02

Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazija, dalyvaujanti projekte „Kokybės krepšelis“, įgyvendina mokyklos veiklos tobulinimo plane numatytas veiklas. Daugiau informacijos rasite adresu http://www.kybartupagmok.com/bendruomene

2020-07-28

Kauno Simono Daukanto progimnazija, dalyvaujanti projekte „Kokybės krepšelis“, įgyvendina mokyklos veiklos tobulinimo plane numatytas veiklas. Daugiau informacijos rasite adresu https://www.daukantas.kaunas.lm.lt/naujienos/kokybes-krepselis/

2020-07-08

2020 birželio 25 d. – liepos 16 d. projekto „Kokybės krepšelis“ mokyklų atstovai (direktoriai ir jų pavaduotojai ugdymui) dalyvauja mokymuose. Jų metu gvildenamos temos: projekto „Kokybės krepšelis“ (KK) idėjos pagrindimas, sąsajos su Geros mokyklos koncepcija, Formaliojo švietimo kokybės užtikrinimo sistemos koncepcija, strateginiais šalies švietimo dokumentais; mokyklos veiklos tobulinimo plano dermė su kitais mokyklos veiklos planavimo dokumentais; planuojamas mokyklos veiklos tobulinimo plano (MVTP) įgyvendinimo poveikis (mokyklos funkcijų stiprinimas / veiklos tobulinimas / organizacijos vystymas); veiklos pokyčio sritys /  kryptys; kriterijų ir rodiklių samprata; MTP uždavinių, priemonių, rodiklių dermė; sprendimų dėl mokyklos veiklos tobulinimo pagrįstumas / objektyvumas; duomenų šaltiniai / tyrimo metodai; pedagoginė stebėsena kaip duomenų šaltinis mokyklos veiklos tobulinimo sprendimams grįsti; duomenų panaudojimas; įsivertinimo proceso ir mokyklos veiklos tobulinimo planavimo sąsajos.

Akimirkos iš vykstančių mokymų: