Projektas „Tęsk“

TĘSK
Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001
Projekto trukmė 2018 m. kovo 12 d. – 2023 m. spalio 31 d.
Projekto vertė 9 056 743, 87 Eur

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Trumpas projekto apibūdinimas

Projektas „Tęsk“ finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus, skatinant veiksmingus pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Prie pokyčių įgyvendinimo bus prisidedama dviem kryptimis: a) diegiant inovacijas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo srityje ir b) pasirengimo dirbti pedagogo darbą srityje.

Projekto metu bus siekiama kokybinio poveikio šioms tikslinėms grupėms: studijas baigusiems ir pradedantiems dirbti pedagogams; siekiantiems persikvalifikuoti ar įgyti papildomą kvalifikaciją pedagogams; norintiems tapti pedagogais asmenims iš kitų sektorių, kurie jau turi aukštąjį išsilavinimą.

Identifikuotiems iššūkiams ir problemoms spręsti bus taikomos naujos priemonės:

  1. Sprendžiant jaunų mokytojų trūkumo mokyklose bei privalomos praktikos mokykloje kokybės ir aprėpties problemą, bus išbandoma pradedančiųjų mokytojų pedagoginė stažuotė. Projekto metu bus sukurtas stažuotės įgyvendinimo modelis ir jai įgyvendinti reikalingi instrumentai. Stažuotes įgyvendins projekto partneriai – aukštosios mokyklos. Numatomas sprendžiamos problemos rezultatas yra sisteminio pobūdžio – stažuočių įgyvendinimo modelis projektui pasibaigus bus įdiegtas visoje šalyje, o aukštosios mokyklos turės sustiprėjusius gebėjimus vykdyti pradedančiųjų mokytojų stažuotes bei užtikrins veiklos tęstinumą.
  2. Sprendžiant pedagogų trūkumo ir nepakankamo suaugusiųjų švietimo programose dalyvaujančių asmenų kiekio problemą, bus sudarytos sąlygos įgyti pedagogo kvalifikaciją asmenims iš kitų sektorių, turintiems aukštąjį išsilavinimą ir pageidaujantiems dirbti švietimo įstaigose. Pedagogo kvalifikaciją suteiks projekto partneriai. Numatomas sprendžiamos problemos rezultatas yra įveiklinantis sistemą – bus praplėstas pedagogo kvalifikacijos įgijimo būdų ratas, gerinamas pedagogo profesijos įvaizdis.
  3. Sprendžiant mokinių prastų mokymosi rezultatų problemą, bus sudarytos sąlygos dirbantiems pedagogams įgyti papildomą (kitą ar gretutinį) dalykinį (ugdymo srities) pasirengimą (kompetencijas). Bus taikomos pedagoginių studijų ir tęstinių kvalifikacijos tobulinimo programų priemonės. Priemones įgyvendins projekto partneriai – aukštosios mokyklos – kartu su pareiškėju – Ugdymo plėtotės centru. Numatomas sprendžiamos problemos rezultatas yra investicinis – padidės mokytojų, gebančių prisitaikyti prie besikeičiančio ugdymo turinio, skaičius bei bus sudarytos prielaidos pasididinti pedagogų darbo krūvį kai kuriose savivaldybėse ir (ar) mokyklose.

Projekto „Tęsk“ metu bus atliekamos papildomos, inovacijų diegimą paremiančios veiklos:

  • bus vykdomi pedagogų rengimo kaitos tyrimai: numatomų struktūrinių pokyčių poveikio pedagogų rengimui vertinimo tyrimas; struktūrinių pokyčių pedagogų rengimo srityje įgyvendinimo stebėsenos tyrimas; švietimo pagalbos, teikiamos mokykloms ir pedagogams, efektyvumo tyrimas. Šių tyrimų rezultatai prisidės prie pedagogų rengimo sistemos pertvarkos – pateiks pagrindimą sprendimams dėl pedagoginių studijų programų struktūros ir turinio, kokybės stebėsenos ir profesinio tobulėjimo sąlygų dirbančiam pedagogui gerinimo;
  • bus parengti ir išbandyti nauji pedagogų kompetencijų vertinimo, jų pripažinimo ir taikymo profesinėje veikloje instrumentai. Ši priemonė būtina, norint sėkmingai įdiegti pedagogų veiklos vertinimo sistemą, padėsiančią vertinti pedagogų darbo kokybę ir sėkmingai diegti etatinį darbo apmokėjimo modelį, skatinti pedagogų profesinį tobulėjimą, pereinant nuo kvalifikacinių kategorijų prie kompetencijų lygmenų.

Siekiami projekto rezultatai

Kokybiniai rezultatai: po projekto visoje šalyje įdiegtas pradedančiųjų pedagogų stažuočių modelis; pritraukti nauji asmenys į pedagogo profesiją ir pagerėjęs pedagogo profesijos įvaizdis; sudarytos prielaidos spręsti pedagogų darbo krūvio problemą ir išaugę mokytojų gebėjimai prisitaikyti prie kintančio ugdymo turinio; sudarytos prielaidos efektyviau vertinti pedagogų darbo kokybę.

Kiekybiniai rezultatai: 2221 dalyvis – 1400 asmenys, dalyvavę neformaliose veiklose ir 821 asmuo, baigęs studijas.

Projekto vadovė Eglė Vekerotienė Tel. nr. 8658 18035

Projekto finansininkė Jelena Šaulienė Tel. nr. 8659 37107