Projektas „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra“

PROJEKTAS NR. 09.4.1-ESFA-V-713-02-0001 „PROFESINIO MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ INFORMACINIŲ SISTEMŲ IR REGISTRŲ PLĖTRA”

Apie projektą:

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo agentūros. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra” (toliau – Projektas) finansavimą apibrėžia:

Sparčiai kintant darbo rinkos poreikiams ir technologijoms, profesinio mokymo svarba valstybei auga, todėl mokymo įstaigos turi gebėti lanksčiai prisitaikyti prie naujų aplinkybių ir didinti savo veiklos efektyvumą. Profesinės mokyklos šiuo metu negali užtikrinti elektroninio mokymo taikymo, silpnai išvystyta mokinių apskaita, mokymo rezultatų naudojimas priimant vadybinius sprendimus. Efektyvus valdymas leistų pasiekti užsibrėžtus profesinio mokymo tikslus: gerinti profesinio mokymo kokybę, optimaliai naudoti materialinius išteklius ir lėšas bei užtikrinti besimokančiųjų galimybes gauti kokybišką mokymą. Siekiant pagerinti profesinio mokymo patrauklumą ir kokybę, būtina užtikrinti kuo paprastesnius ir labiau automatizuotus dalyvavimo profesiniame mokyme ir jo vykdymo procesus, taip skiriant pagrindinį dėmesį mokymo paslaugos kokybės gerinimui ir efektyvesniam išteklių panaudojimui. Taip pat aktualu kurti profesinio mokymo nacionalinę stebėsenos sistemą. Esminė Projektu sprendžiama problema – skaitmeninės priemonės, naudojamos profesinio mokymo įstaigose yra nepakankamos ir nesuteikia galimybių automatizuoti veiklos procesus. Taip pat, taikant rinkoje jau esamas priemones (el. dienynams, tvarkaraščiams, virtualios mokymo aplinkos), bus sukurta informacinė sistema VMAK. Projekto įgyvendinime planuojamas projekto pilotinių mokyklų atstovų įdarbinimas projekto veiklose, kas užtikrins dar didesnį profesinių mokyklų poreikių įgyvendinimą projekte.

Projekto tikslas – automatizuoti profesinio mokymo ir administravimo veiklos procesų valdymą, sudaryti sąlygas organizuoti bendrąjį priėmimą į profesinio mokymo įstaigas bei vykdyti profesinio mokymo sistemos stebėseną, modernizuojant esamus ir kuriant naujus skaitmeninius įrankius (informacines sistemas, jų komponentus ir registrus), plečiant jų taikymo sritis.

Projekto uždaviniai:

  1. uždavinys. Veiklos procesų automatizavimas. Modernizuoti esamus ir sukurti naujus skaitmeninius įrankius (informacines sistemas ir / ar jų komponentus), siekiant automatizuoti profesinio mokymo įstaigų veiklos procesus ir sudaryti sąlygas bendrojo priėmimo į profesinio mokymo įstaigas organizavimui.
  2. uždavinys. Stebėsena. Išplėsti Švietimo valdymo informacinę sistemą (ŠVIS), siekiant sudaryti geresnes sąlygas profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą stebėsenai vykdyti.

2021 m. projektas buvo papildytas nauja veikla, suderinta su projekto tikslu ir uždaviniais. Šios naujos 3 veiklos tikslas: siekiant užtikrinti ir plėtoti projekte pradėtą įgyvendinti automatizuotą profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą administravimo veiklos procesų valdymą, vykdyti profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą sistemos stebėseną ir sudaryti sąlygas Nacionalinei švietimo agentūrai tapti kompetencijų centru, pasirengusiu vykdyti profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą stebėseną ir vertinimą.

Projekto partneriai: 

Projekto trukmė: 2017 m. gegužės 5 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Bendras projekto biudžetas: 6 846 381,34 eurai (ES fondų lėšos – 5 648 025,39 eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 1 198 355,95 eur)

Iš jų: 2.415.199,58 eurai skirti Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijai bendrajam priėmimui organizuoti,

542.040,86 eurai – Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui.

Projekto rezultatai:

  • Išplėsta LAMA BPO informacinė sistema į BPIS informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą lamabpo.lt/profesinis-mokymas;
  • Parengta „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtros analizės ataskaita“, 2018;
  • Atnaujinta finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (IS FVA). Vadovaujantis 2018 m. gruodžio 20 d. Nr. XIII-1871 Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 35 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei 35 straipsnio 4 dalimi  nuo 2022 m. sausio 1 d. naudojamas Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrojo posistemis (FABIS) ;
  • Sukurta virtuali profesinio mokymosi aplinka (VPMA) vpma.lt;
  • Sukurta virtualios mokymosi aplinkos komponentė ugdymo procesų informacinė sistema (VMAK UPIS) sudaryta iš elektroninio dienyno, elektroninio tvarkaraščio manodienynas.lt profesinių mokyklų bendruomenė jungiasi per pmis.lt;
  • Naudojama profesinio mokymo(si) informacinė sistema (PMIS) (su dokumentų valdymo sistema) pmis.lt;
  • Atnaujinti švietimo registrai (ŠR): mokinių registras ir pedagogų registras. Planuojama atnaujinti kitus švietimo registrus (ŠR): SMPKR, KTPR, DAR, LicR.
  • Atnaujinta švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS) svis.smm.lt;

Nuo 2021 m. projekto papildytų naujų veiklų rezultatai:

 

Projekto viešinimas:

2019 m. birželio 5 d. LAMA BPO organizuotuose profesinio mokymo įstaigų vadovų mokymuose pranešimas „Projektas „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra”„, Jūratė Drazdauskienė.

2022 m. kovo 4 d. KPMPC organizuotoje konferencijoje „Bendrosios kompetencijos profesiniame mokyme: skaitmeninės kompetencijos ugdymo situacija, poreikis ir perspektyvos” pranešimas „Mokytojo, mokinio, jo tėvų, globėjų skaitmeninės kompetencijos tobulinimas profesinio mokymo informacinėse sistemose„, Jūratė Drazdauskienė.

2022 m. spalio 20 d. Kauno švietimo inovacijų centro organizuojamoje parodoje „Inovacijos mokykloje” pranešimas „Inovatyvus mokytojo, mokinio, jo tėvų, globėjų bendradarbiavimas naudojantis informacinėmis sistemomis, profesinio mokymo rodikliai, skirti administracijai ir visuomenei„, Jūratė Drazdauskienė.

Informaciją teikia:

Projekto vadovė – Jūratė Drazdauskienė, jurate.drazdauskiene@nsa.smm.lt
Projekto buhalterė – Jurgita Kaukėnienė, jurgita.kaukeniene@nsa.smm.lt