Projekto rezultatai

Projekto rezultatai:

  • Išplėsta LAMA BPO informacinė sistema į BPIS informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą lamabpo.lt/profesinis-mokymas;
  • Parengta profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtros analizės ataskaita;
  • Atnaujinta finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (IS FVA). Vadovaujantis 2018 m. gruodžio 20 d. Nr. XIII-1871 Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 35 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei 35 straipsnio 4 dalimi nuo 2022 m. sausio 1 d. naudojamas Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrojo posistemis (FABIS) ;
  • Sukurta virtuali profesinio mokymosi aplinka (VPMA) vpma.lt;
  • Sukurta virtualios mokymosi aplinkos komponentė ugdymo procesų informacinė sistema (VMAK UPIS) sudaryta iš elektroninio dienyno, elektroninio tvarkaraščio manodienynas.lt profesinių mokyklų bendruomenė jungiasi per pmis.lt;
  • Naudojama profesinio mokymo(si) informacinė sistema (PMIS) (su dokumentų valdymo sistema) pmis.lt;
  • Atnaujinti švietimo registrai (ŠR): mokinių registras ir pedagogų registras. Planuojama atnaujinti kitus švietimo registrus (ŠR): SMPKR, KTPR, DAR, LicR.
  • Atnaujinta švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS) svis.smm.lt;

Nuo 2021 m. projekto papildytų naujų veiklų rezultatai:

Projekto viešinimas:

2019 m. birželio 5 d. LAMA BPO organizuotuose profesinio mokymo įstaigų vadovų mokymuose pranešimas „Projektas „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra““, Jūratė Drazdauskienė.

2022 m. kovo 4 d. KPMPC organizuotoje konferencijoje „Bendrosios kompetencijos profesiniame mokyme: skaitmeninės kompetencijos ugdymo situacija, poreikis ir perspektyvos“ pranešimas „Mokytojo, mokinio, jo tėvų, globėjų skaitmeninės kompetencijos tobulinimas profesinio mokymo informacinėse sistemose„, Jūratė Drazdauskienė.

2022 m. spalio 20 d. Kauno švietimo inovacijų centro organizuojamoje parodoje „Inovacijos mokykloje“ pranešimas „Inovatyvus mokytojo, mokinio, jo tėvų, globėjų bendradarbiavimas naudojantis informacinėmis sistemomis, profesinio mokymo rodikliai, skirti administracijai ir visuomenei“, Jūratė Drazdauskienė.