Projekto rezultatai

Projekto rezultatai:

 • Išplėsta LAMA BPO informacinė sistema į BPIS informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą lamabpo.lt/profesinis-mokymas;
 • Parengta „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtros analizės ataskaita“, 2018;
 • Atnaujinta finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema (IS FVA). Vadovaujantis 2018 m. gruodžio 20 d. Nr. XIII-1871 Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 35 straipsnio 1 ir 2 dalimis bei 35 straipsnio 4 dalimi  nuo 2022 m. sausio 1 d. naudojamas Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrojo posistemis (FABIS) ;
 • Sukurta virtuali profesinio mokymosi aplinka (VPMA) vpma.lt;
 • Sukurta virtualios mokymosi aplinkos komponentė ugdymo procesų informacinė sistema (VMAK UPIS) sudaryta iš elektroninio dienyno, elektroninio tvarkaraščio manodienynas.lt profesinių mokyklų bendruomenė jungiasi per pmis.lt;
 • Naudojama profesinio mokymo(si) informacinė sistema (PMIS) (su dokumentų valdymo sistema) pmis.lt;
 • Atnaujinti švietimo registrai (ŠR): mokinių registras ir pedagogų registras. Planuojama atnaujinti kitus švietimo registrus (ŠR): SMPKR, KTPR, DAR, LicR.
 • Atnaujinta švietimo valdymo informacinė sistema (ŠVIS) svis.smm.lt;
 • Įsigyti įrankiai ir pakelta darbuotojų kvalifikacija, reikalinga projekte įgyvendinamų veiklų ir tolesnei profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą stebėsenai vykdyti.
 • Patobulintos NŠA darbuotojų kompetencijos, reikalingos projekte įgyvendinamų veiklų ir tolesnei profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą stebėsenai vykdyti, kiekybinių tyrimų mokymuose ir kokybinių tyrimų mokymuose.
 • Parengta „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą stebėsenos rodiklių analizės ataskaita“, 2018;
 • Parengtas tarptautinio suaugusiųjų kompetencijų tyrimo PIAAC bandomojo tyrimo instrumentarijus ir atliktas bandomasis PIAAC tyrimas;

Projekto viešinimas:

2019 m. birželio 5 d. LAMA BPO organizuotuose profesinio mokymo įstaigų vadovų mokymuose pranešimas „Projektas „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių sistemų ir registrų plėtra““, Jūratė Drazdauskienė.

2022 m. kovo 4 d. KPMPC organizuotoje konferencijoje „Bendrosios kompetencijos profesiniame mokyme: skaitmeninės kompetencijos ugdymo situacija, poreikis ir perspektyvos“ pranešimas „Mokytojo, mokinio, jo tėvų, globėjų skaitmeninės kompetencijos tobulinimas profesinio mokymo informacinėse sistemose„, Jūratė Drazdauskienė.

2022 m. spalio 20 d. Kauno švietimo inovacijų centro organizuojamoje parodoje „Inovacijos mokykloje“ pranešimas „Inovatyvus mokytojo, mokinio, jo tėvų, globėjų bendradarbiavimas naudojantis informacinėmis sistemomis, profesinio mokymo rodikliai, skirti administracijai ir visuomenei“, Jūratė Drazdauskienė.