I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Informacija apie kandidatų pasirinkimus laikyti brandos egzaminus 2020 metais

2019-12-05

Baigėsi brandos egzaminų pasirinkimo laikas. Abiturientai iki lapkričio 24 dienos turėjo pasirinkti, kuriuos brandos egzaminus jie ketina 2020 metais laikyti. Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir  dar vieną dalyko brandos egzaminą  (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas) ar brandos darbą. Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinkosi laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima. Iš viso kandidatai galėjo rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

2019 metų gruodžio 3 d. duomenimis, prašymus 2020 metais laikyti egzaminus pateikė 28254 kandidatai (2019 metais – 30072 kandidatų). Tai 1818 kandidatais mažiau negu ankstesniais metais.

2020 m. laikyti privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą (toliau – VBE) pasirinko 17 178 kandidatai, užsienio kalbos (anglų) – 18 985 kandidatai, istorijos – 8942 kandidatai. Šiuos egzaminus laikančiųjų dalis 2020 m. sumažėjo truputį mažiau negu 0,5 procento. Matematikos egzaminą laikyti pasirinko 16 603 kandidatai. Kandidatų, pasirinkusių laikyti šį egzaminą, dalis sumažėjo beveik 5 procentais (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Duomenys apie kandidatų valstybinių brandos egzaminų pasirinkimus 2018–2020 metais 

Skaičiais   Procentais
2018 m. 2019 m. 2020 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.
Iš viso kandidatų 31640 30072 28254
Lietuvių kalba ir literatūra 18613 18415 17178 58,83 % 61,23 % 60,79%
Užsienio kalba (rusų) 1866 1873 1962 5,90 % 6,22 % 6,94%
Užsienio kalba (anglų) 20669 20296 18985 65,33 % 67,49 % 67,19%
Užsienio kalba (prancūzų) 28 45 33 0,09 % 0,15 % 0,11%
Užsienio kalba (vokiečių) 147 161 106 0,46 % 0,54 % 0,37%
Matematika 18233 19155 16603 57,63 % 63,69 % 58,75%
Informacinės technologijos 2627 3107 2834 8,30 % 10,33 % 10,03%
Biologija 6822 6891 6152 21,56 % 22,91 % 21,77%
Chemija 1598 1773 1405 5,05 % 5,89% 4,97 %
Fizika 2698 3107 2656 8,53 % 10,33 % 9,4 %
Istorija 10110 10132 8942 31,95 % 33,69 % 31,64 %
Geografija 3926 3675 3523 12,41 % 12,22 % 12,46 %

 

Matome, kad 2020 metais didesnė kandidatų dalis ketina laikyti užsienio kalbos (rusų) ir geografijos valstybinius brandos egzaminus. Likusių  brandos egzaminų  kandidatų pasirinkimai labiau panašūs ne į praėjusių metų, o į 2018 metų pasirinkimus. Matyt, 2019 metų pasirinkimų skaičiaus padidėjimą lėmė paankstintas pasirinkimų laikas. Kelerius pastaruosius metus panaši kandidatų dalis renkasi laikyti biologijos, užsienio kalbos (anglų) ir istorijos valstybinius brandos egzaminus. Iš mokyklinių brandos egzaminų populiariausias, kaip ir ankstesniais metais, technologijų brandos egzaminas (jį laikyti pasirinko 6514 kandidatų). Padidėjo mokinių, kurie renkasi laikyti menų, gimtosios kalbos (rusų) mokyklinius brandos egzaminus, skaičius (žr. 2 lentelę). 

2 lentelė. Duomenys apie kandidatų mokyklinių brandos egzaminų pasirinkimus 2019–2020 metais

Skaičiais Procentais
2018 m. 2019 m. 2020 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.
Iš viso kandidatų 31640 30072 28254
Lietuvių kalba ir literatūra 12030 10208 9644 38,02 % 33,95 % 34,13 %
Menai 1507 1766 1674 4,76 % 5,87 % 5,92 %
Muzikologija 202 177 141 0,63 % 0,59 % 0,49 %
Technologijos 7195 7102 6514 22,74 % 23,62 % 23,04 %
Gimtoji kalba (rusų) 276 329 328 0,87 % 1,09 % 1,16 %
Gimtoji kalba (lenkų) 829 739 763 2,62 % 2,46 % 2,70 %
Gimtoji kalba (baltarusių) 8 3 3 0,02 % 0,01 % 0,01 %

 

2020 metų pagrindinės sesijos valstybiniai brandos egzaminai prasidės balandžio mėnesį užsienio kalbos VBE kalbėjimo dalimi. Užsienio kalbos (anglų) VBE kalbėjimo dalis vyks balandžio 15–17 dienomis, užsienio kalbos (rusų) – balandžio 16–17 dienomis, užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) VBE kalbėjimo dalys vyks balandžio 17 dieną. Pagrindinės sesijos paskutinis valstybinis brandos egzaminas – fizikos – vyks birželio 19 d. Pakartotinė brandos egzaminų sesija vyks birželio 22 – liepos 10 dienomis.

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2020 metais, iki lapkričio 24 dienos galėjo  teikti prašymus savivaldybės, kurioje gyvena, administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios eksternai, nepateikę prašymo iki lapkričio 24 dienos, dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje. Prašymus galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Daugiau informacijos apie egzaminus, jų programas galima rasti Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėse www.nsa.smm.lt ir www.nec.lt bei Švietimo ir mokslo ministerijos  interneto svetainėje http://www.smm.lt/egzaminai/index.htm.

Nijolė Ivonienė
Nacionalinės švietimo agentūros
Stebėsenos ir vertinimo departamento
Pasiekimų patikrinimo aptarnavimo skyriaus metodininkė

El. p. nijole.ivoniene@nsa.smm.lt

Skip to content