I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Karjera

Laisvos pareigybės Nacionalinėje švietimo agentūroje

 


NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA IEŠKO DARBUOTOJŲ:

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į SPECIALISTO PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu iš humanitarinių mokslų studijų srities filologijos studijų krypties;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį, susijusią su nacionalinio lygmens pasiekimų patikrinimų užduotimis.
 • išmanyti klasikinę testų teoriją;
 • mokėti dirbti su raštinės programiniu paketu, Microsoft Visio, Adobe InDesign, MS Visio, Adobe Photoshop, Corel Draw, Graph kompiuterinėmis programomis, bent viena elektronine testavimo sistema;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus;
 • mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus;
 • išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus ir kanceliarinės kalbos taisykles, būti susipažinus su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 ,,Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.

SPECIALISTAS, KURIO IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • sudaro ir derina kuruojamų pasiekimų patikrinimų užduočių parengimo terminus, rengia kuruojamų pasiekimų patikrinimų užduočių rengėjų ir recenzentų paslaugų pirkimo technines specifikacijas;
 • redaguoja (taiso lietuvių kalbos gramatikos, skyrybos, kalbos kultūros ir stiliaus klaidas) pasiekimų patikrinimų užduočių projektus ir užduotis, siūlo ir tikslina užduočių formuluotes ir vertinimo instrukcijose pateiktus atsakymus;
 • bendradarbiaudamas su dalykų užduočių rengėjais, recenzentais, rūpinasi užduočių turinio ir vertinimo instrukcijų kokybės užtikrinimu, teikia jiems metodinę (kalbiniu aspektu) pagalbą;
 • koordinuoja ir prižiūri kuruojamų pasiekimų patikrinimų užduočių rengėjų ir recenzentų veiklą, teikia jiems metodinę (dalykinę) pagalbą, rūpinasi užduočių turinio ir vertinimo instrukcijų kokybės užtikrinimu;
 • planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja procesus, susijusius su kuruojamų pasiekimų patikrinimų organizavimu, vykdymu ir vertinimu, tvarko užduočių banką;
 • maketuoja bei paruošia spausdinti ir / arba įkelia į elektroninę aplinką kuruojamų pasiekimų patikrinimų užduotis ar jų dalis , užtikrina ir atsako už šių maketų kokybę;
 • maketuoja bei paruošia spausdinti kuruojamų pasiekimų patikrinimų vertinimo medžiagą ir teikia informaciją, reikalingą statistinėms analizėms parengti;
 • teikia informaciją tikslinėms grupėms apie kuruojamų pasiekimų patikrinimų struktūrą, pagrindinius principus, tikslus, organizavimą ir vykdymą;
 • atrenka ir paruošia skelbti tinklalapyje reikalingą medžiagą, susijusią su kuruojamų pasiekimų patikrinimų turiniu ir jo vertinimu;
 • Agentūros direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines, pirkimo ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus ir Agentūros darbu;
 • pagal kompetenciją teikia pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
 • įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
 • atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo darbą;
 • vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Agentūros direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas Agentūros uždaviniams įgyvendinti;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

SPECIALISTUI SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • neterminuotą sutartį (su bandomuoju laikotarpiu);
 • darbą 1 etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 0,89 – 1,25 (1589 Eur – 2232 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis bus nustatomas įvertinus Tavo turimą darbo patirtį, išsilavinimą, kompetencijas, rekomendacijas. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai darbuotojai turi galimybę: dirbti derinant nuotolinį ir kontaktinį darbą arba darbo funkcijas atlikti Nacionalinės švietimo agentūros patalpose Vilniaus miesto centre (K. Kalinausko g. 7).

Reikiamus dokumentus iki kovo 14 d. pateik adresu https://portalas.vtd.lt/lt/pasiekimu-patikrinimo-uzduociu-skyrius-specialistas-s-14-1-et-koef-089-125-322;942150.html

Pretendentų, kurie atitiks kvalifikacijos reikalavimus, laukia testas žodžiu (pokalbis).

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į SPECIALISTO PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį, susijusią su duomenų apdorojimu, statistinių analizių rengimų ir pan.
 • išmanyti ir gebėti taikyti klasikinę ir moderniąją testų teoriją;
 • mokėti dirbti su raštinės programiniu paketu, SPSS programomis;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus;
 • mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus;
 • išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus ir kanceliarinės kalbos taisykles, būti susipažinus su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 ,,Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.

SPECIALISTAS, KURIO IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • kaupia duomenis apie asmenų žinių bei gebėjimų vertinimo, egzaminavimo, nuostatų tyrimų ir ugdymo rezultatus;
 • rengia duomenų analizės vykdymo ir rezultatų pateikimo šablonus, pagal juos atvaizduoja duomenis ir rengia ataskaitas;
 • rengia pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų užduočių statistines analizes;
 • rengia pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų rezultatų savivaldybėse, skirtingo tipo mokyklose rezultatų analizes;
 • rengia valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertintojų vertinimo kokybės statistinę analizę;
 • konsultuoja pasiekimų patikrinimų ir brandos egzaminų užduočių rengėjų ir recenzentų grupes, tiekiant informaciją, grįstą statistinių duomenų analize;
 • teikia informaciją švietimo valdymo subjektams apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų rezultatus;
 • paruošia skelbimui tinklapyje brandos egzaminų užduočių statistinę analizę;
 • analizuoja ir kaupia informaciją apie pasaulines mokinių pasiekimų patikrinimo turinio tendencijas, praktikas, užduotis;
 • pagal kompetenciją, suderinus su tiesioginiu vadovu, užtikrina tinkamą Agentūros atstovavimą valstybės institucijose ir įstaigose;
 • Agentūros direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines, pirkimo ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus ir Agentūros darbu;
 • pagal kompetenciją teikia pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
 • įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
 • atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo darbą;
 • vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Agentūros direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas Agentūros uždaviniams įgyvendinti;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

SPECIALISTUI SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • neterminuotą sutartį (su bandomuoju laikotarpiu);
 • darbą 1 etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 0,89 – 1,25 (1589 Eur – 2232 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis bus nustatomas įvertinus Tavo turimą darbo patirtį, išsilavinimą, kompetencijas, rekomendacijas. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai darbuotojai turi galimybę: dirbti derinant nuotolinį ir kontaktinį darbą arba darbo funkcijas atlikti Nacionalinės švietimo agentūros patalpose Vilniaus miesto centre (K. Kalinausko g. 7).

Reikiamus dokumentus iki kovo 14 d. pateik adresu https://portalas.vtd.lt/lt/pasiekimu-patikrinimo-uzduociu-skyrius-specialistas-s-2-koef-089-125-322;942170.html

Pretendentų, kurie atitiks kvalifikacijos reikalavimus, laukia testas žodžiu (pokalbis).

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į SPECIALISTO PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu iš ugdymo mokslų studijų krypčių grupės ar iš gamtos mokslų studijų srities;
 • turėti ne trumpesnę kaip 3 metų pedagoginio darbo patirtį;
 • turėti ugdymo programų rengimo / siūlymų ugdymo programoms teikimo / rekomendacijų, metodinės ar mokymo medžiagos rengimo patirties;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus;
 • mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1668 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
 • išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus ir kanceliarinės kalbos taisykles, būti susipažinus su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 ,,Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.

SPECIALISTAS, KURIO IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • organizuoja rengimą ir rengia geografijos bendrosios programos projektą, organizuoja rengimą geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos bendrųjų programų projektų, esant poreikiui juos tobulina;
 • organizuoja rengimą ir (ar) rengia geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos bendrosios programos įgyvendinimo ir metodines rekomendacijas bei kitus dokumentus reikalingus ugdymo turinio įgyvendinimui, teikia siūlymų dėl jų diegimo ir įgyvendinimo;
 • rengia geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos bendrosios programos įgyvendinimo ir metodinę medžiagą įvairių poreikių mokiniams;
 • analizuoja kitų šalių geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos bendrąsias programas geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos bendrosios programos įgyvendinimo didaktikos tendencijas, apibendrintus tyrimų duomenis;
 • renka, analizuoja ir skleidžia geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos bendrosios programos įgyvendinimo, gerosios pedagoginės, edukacinės patirties ir metodinės veiklos medžiagą;
 • kaupia ir dalinasi informacija apie pasaulyje diegiamas geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos ugdymo inovacijas ir jų taikymo praktikas;
 • pagal kompetenciją dalyvauja pasiekimų patikrinimų, susijusių su geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos ugdymo rezultatų vertinimu, veiklose;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Agentūros vykdomuose su geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos ugdymu susijusiuose tyrimuose, apklausose, išoriniuose vertinimuose, darbo grupėse;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos mokytojų kompetencijų plėtojimo programas, teikia siūlymus dėl mokytojų dalykinių kompetencijų plėtojimo;
 • kuria ir (ar) dalyvauja kuriant švietimo įstaigų aprūpinimo standarto dalį skirtą geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos ugdymui;
 • analizuoja informaciją apie mokyklų įsigytas, Švietimo aprūpinimo standartus atitinkančias mokymo priemones, skirtas geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos ugdymui;
 • teikia siūlymus švietimo įstaigoms, jų savininkams, Ministerijai dėl švietimo aprūpinimo gerinimo geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos ugdymui;
 • analizuoja Agentūros geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos skaitmeninių mokymo priemonių (toliau – SMP) naudojimą ir teikia siūlymus dėl SMP tobulinimo, aktyvesnio SMP naudojimo;
 • dalyvauja rengiant, ieškant, sisteminant ir geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos ugdymo SMP įvairių poreikių turintiems mokiniams;
 • konsultuoja aktualiais geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos ugdymo turinio klausimais;
 • pagal kompetenciją, suderinus su tiesioginiu vadovu, užtikrina tinkamą Agentūros atstovavimą valstybės institucijose ir įstaigose;
 • Agentūros direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines, pirkimo ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus ir Agentūros darbu;
 • pagal kompetenciją teikia pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
 • įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
 • 4atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo darbą;
 • vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Agentūros direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas Agentūros uždaviniams įgyvendinti;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

SPECIALISTUI SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • neterminuotą sutartį (su bandomuoju laikotarpiu);
 • darbą viso etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 0,89 – 1,25 (1589 Eur – 2232 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis bus nustatomas įvertinus Tavo turimą darbo patirtį, išsilavinimą, kompetencijas, rekomendacijas. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai darbuotojai turi galimybę: dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu, o kontaktinio darbo metu funkcijas atlikti Nacionalinės švietimo agentūros patalpose Vilniaus miesto centre (K. Kalinausko g. 7).

Reikiamus dokumentus pateik elektroniniu paštu laima.markeviciene@nsa.smm.lt

Susisieksime tik su atrinktais pretendentais.

 

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į SPECIALISTO PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu iš gamtos mokslų studijų srities informatikos ar matematikos studijų krypties ar technologijų mokslų srities informatikos inžinerijos krypties

arba

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir ne trumpesnę kaip 2 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;

 • mokėti dirbti su SQL (angl. Structured Query Language) duomenų bazių valdymo sistemomis ir išmanyti jų administravimo principus;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus;
 • mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1668 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
 • išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus ir kanceliarinės kalbos taisykles, būti susipažinus su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 ,,Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ (reikalavimas taikomas pradėjus eiti pareigas per Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatytą terminą).

SPECIALISTAS, KURIO IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • sistemingai planuoja savo veiklą, teikia pasiūlymus Skyriaus ir Agentūros metiniam darbo planui ir strateginiam planui parengti;
 • administruoja, eksploatuoja ir prižiūri Nacionalinių egzaminų centralizuotą informacinę sistemą NECIS;
 • projektuoja, ruošia ir administruoja informacines sistemas, skirtas valstybinių brandos egzaminų, kitų egzaminų ir pasiekimų patikrinimų, lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo, valstybinės kalbos kategorijų ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų vykdymui ir vertinimui;
 • parengia programines priemones reikalingas pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų medžiagos spausdinimo, pakavimo, kandidatų darbų registravimo ir archyvavimo procesams užtikrinti;
 • apdoroja valstybinių brandos egzaminų rezultatus;
 • parengia rezultatų skelbimui ir kandidatų darbų publikavimui skirtą sistemą ir ją administruoja;
 • parengia ir administruoja informacinių technologijų brandos egzamino programavimo dalies vertinimui skirtą informacinę sistemą;
 • tvarko atsakymo-vertinimo ir vertinimo lapų duomenų bazę;
 • teikia siūlymus saugumui užtikrinti ir rengia informacinių sistemų technines specifikacijas;
 • atsako už informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų sistemų paruošimą vykdymui ir vertinimui bei kuruoja šiuos procesus;
 • pagal kompetenciją, suderinus su tiesioginiu vadovu, užtikrina tinkamą Agentūros atstovavimą valstybės institucijose ir įstaigose;
 • Agentūros direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus ir Agentūros darbu;
 • pagal kompetenciją teikia pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
 • įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
 • atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo darbą;
 • vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Agentūros direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas Agentūros uždaviniams įgyvendinti;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

SPECIALISTUI SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • neterminuotą sutartį (su bandomuoju laikotarpiu);
 • darbą viso etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 0,89 – 1,25 (1589 Eur – 2232 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis bus nustatomas įvertinus Tavo turimą darbo patirtį, išsilavinimą, kompetencijas, rekomendacijas. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai darbuotojai turi galimybę: dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu, o kontaktinio darbo metu funkcijas atlikti Nacionalinės švietimo agentūros patalpose Vilniaus miesto centre (K. Kalinausko g. 7).

Reikiamus dokumentus pateik el. paštu laima.markeviciene@nsa.smm.lt

Susisieksime tik su atrinktais pretendentais.

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į SPECIALISTO PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu iš socialinių mokslų studijų srities;
 • turėti ne trumpesnę kaip 5 metų darbo patirtį švietimo sistemos stebėsenos srityje;
 • turėti strateginio planavimo įgūdžių;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, turėti darbo su informacinėmis sistemomis patirties;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus;
 • mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1668 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
 • išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus ir kanceliarinės kalbos taisykles, būti susipažinus su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 ,,Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“;
 • ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendrosios Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

SPECIALISTAS, KURIO IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • sistemingai planuoja savo veiklą, teikia pasiūlymus Skyriaus ir Agentūros metiniam darbo planui ir strateginiam planui parengti;
 • renka informaciją apie švietimo sistemos strateginio planavimo pokyčius ir problemas;
 • organizuoja Agentūros strateginių veiklos planavimo dokumentų rengimą, atnaujinimą, įgyvendinimo stebėseną ir ataskaitų teikimą;
 • teikia Agentūros direktoriui pasiūlymus dėl Agentūros strateginių pokyčių, jų įgyvendinimo būdų, siektinų rezultatų, dėl procesų valdymo ir jų kokybės užtikrinimo;
 • konsultuoja švietimo administratorius, vadybininkus švietimo strateginio planavimo klausimais, dalyvauja rengiant seminarus;
 • dalyvauja rengiant šalies švietimo būklės ataskaitas, apžvalgas, rekomendacijas;
 • pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse ir komisijose, rengiančiose teisės aktų projektus;
 • pagal kompetenciją dalyvauja tarptautinėse darbo grupėse ir komisijose, rengiančiose švietimo politikos apžvalgas, rekomendacijas;
 • pagal kompetenciją, suderinus su tiesioginiu vadovu, užtikrina tinkamą Agentūros atstovavimą valstybės institucijose ir įstaigose;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus ir Agentūros darbu;
 • pagal kompetenciją teikia pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
 • įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
 • atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo darbą;
 • vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Agentūros direktoriaus ir Skyriaus vedėjo  pavestas funkcijas Agentūros uždaviniams įgyvendinti;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

SPECIALISTUI SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • neterminuotą darbo sutartį (su bandomuoju laikotarpiu);
 • darbą 0,5 etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos koeficientas (už 1 etatinį vienetą) 0,89– 1,25 (1589 Eur – 2232 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis bus nustatomas įvertinus Tavo turimą darbo patirtį, išsilavinimą, kompetencijas, rekomendacijas. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai darbuotojai turi galimybę: dirbti derinant nuotolinį ir kontaktinį darbą arba darbo funkcijas atlikti Nacionalinės švietimo agentūros patalpose Vilniaus miesto centre (K. Kalinausko g. 7).

Reikiamus dokumentus iki 2024 m. kovo 8 d. (imtinai) pateik el. paštu laima.markeviciene@nsa.smm.lt

Susisieksime tik su atrinktais pretendentais.

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į SPECIALISTO PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu iš gamtos mokslų studijų srities informatikos ar matematikos studijų krypties

arba

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir ne trumpesnę kaip 2 metų darbo patirtį duomenų bazių, duomenų ataskaitų kūrimo, BI (Business – Intelligence) analitikos srityse;

 • mokėti dirbti su „Microsoft Office 365″ programiniu paketu;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus;
 • mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1668 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
 • išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus ir kanceliarinės kalbos taisykles, būti susipažinus su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 ,,Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.

SPECIALISTAS, KURIO IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • organizuoja aukštojo mokslo ir studijų finansavimo duomenų surinkimą ir ataskaitų teikimą Švietimo, sporto ir mokslo ministerijai;
 • organizuoja aukštojo mokslo ir studijų statistikos rinkimą ir teikimą respondentams;
 • organizuoja (valstybės švietimo stebėsenos, profesinių mokyklų išorinio vertinimo, mokslo stebėsenos, asmenų padėties darbo rinkoje) rodiklių administravimą ir ataskaitų teikimą respondentams;
 • administruoja ir organizuoja statistikos apie vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros rinkimą bei teikimą;
 • konsultuoja ŠVIS naudotojus duomenų rinkimo ir teikimo klausimais;
 • esant poreikiui, padeda atnaujinti su kuruojama sritimi susijusius dokumentus (instrukcijas, metodikas) ir statistines ataskaitas. Teikia pasiūlymus dėl jų pakeitimų bei tobulinimų;
 • be savo statistikos kuruojamos dalies gilinasi į kitas švietimo statistikos sritis;
 • pagal kompetenciją, suderinus su tiesioginiu vadovu, užtikrina tinkamą Agentūros atstovavimą valstybės institucijose ir įstaigose;
 • Agentūros direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus ir Agentūros darbu;
 • pagal kompetenciją teikia pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
 • įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
 • atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo darbą;
 • vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Agentūros direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas Agentūros uždaviniams įgyvendinti;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

SPECIALISTUI SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • neterminuotą darbo sutartį (su bandomuoju laikotarpiu);
 • darbą 1 etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos koeficientas (už 1 etatinį vienetą) 0,89– 1,25 (1589 Eur – 2232 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis bus nustatomas įvertinus Tavo turimą darbo patirtį, išsilavinimą, kompetencijas, rekomendacijas. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai darbuotojai turi galimybę: dirbti derinant nuotolinį ir kontaktinį darbą arba darbo funkcijas atlikti Nacionalinės švietimo agentūros patalpose Vilniaus miesto centre (K. Kalinausko g. 7).

Reikiamus dokumentus iki 2024 m. kovo 8 d. (imtinai) pateik el. paštu laima.markeviciene@nsa.smm.lt

Susisieksime tik su atrinktais pretendentais.

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į SPECIALISTO PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu iš gamtos mokslų studijų srities informatikos ar matematikos studijų krypties

arba

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir ne trumpesnę kaip 2 metų darbo patirtį duomenų bazių, duomenų ataskaitų kūrimo, BI (Business – Intelligence) analitikos srityse;

 • mokėti dirbti su „Microsoft Office 365″ programiniu paketu;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus;
 • mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1668 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
 • išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus ir kanceliarinės kalbos taisykles, būti susipažinus su teisės aktų rengimo rekomendacijomis.

SPECIALISTAS, KURIO IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • organizuoja bendrojo ugdymo duomenų rinkimą ir teikimą respondentams;
 • organizuoja lėšų panaudojimo ataskaitų surinkimą ir ataskaitų teikimą;
 • padeda organizuoti bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo bei profesinio mokymo finansavimo duomenų surinkimą ir ataskaitų teikimą;
 • padeda organizuoti ikimokyklinio ir profesinio mokymo statistikos rinkimą ir teikimą respondentams;
 • konsultuoja ŠVIS naudotojus duomenų rinkimo ir teikimo klausimais;
 • esant poreikiui, padeda atnaujinti su kuruojama sritimi susijusius dokumentus (instrukcijas, metodikas) ir statistines ataskaitas. Teikia pasiūlymus dėl jų pakeitimų bei tobulinimų;
 • be savo statistikos kuruojamos dalies gilinasi į kitas švietimo statistikos sritis;
 • pagal kompetenciją, suderinus su tiesioginiu vadovu, užtikrina tinkamą Agentūros atstovavimą valstybės institucijose ir įstaigose;
 • Agentūros direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus ir Agentūros darbu;
 • pagal kompetenciją teikia pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
 • įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
 • atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo darbą;
 • vykdo kitas Agentūros direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas Agentūros uždaviniams įgyvendinti;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

SPECIALISTUI SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • neterminuotą darbo sutartį (su bandomuoju laikotarpiu);
 • darbą 1 etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos koeficientas (už 1 etatinį vienetą) 0,89– 1,25 (1589 Eur – 2232 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis bus nustatomas įvertinus Tavo turimą darbo patirtį, išsilavinimą, kompetencijas, rekomendacijas. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai darbuotojai turi galimybę: dirbti derinant nuotolinį ir kontaktinį darbą arba darbo funkcijas atlikti Nacionalinės švietimo agentūros patalpose Vilniaus miesto centre (K. Kalinausko g. 7).

Reikiamus dokumentus iki 2024 m. kovo 8 d. (imtinai) pateik el. paštu laima.markeviciene@nsa.smm.lt

Susisieksime tik su atrinktais pretendentais.

Projektai

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į SPECIALISTO (MOKYMŲ KOKYBĖS) PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu iš socialinių mokslų krypčių grupės psichologijos ar socialinio darbo studijų krypties arba ugdymo mokslų krypčių grupės edukologijos ar pedagogikos studijų krypties;
 • turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo švietimo pagalbos teikimo organizavimo įtraukties aspektu srityje patirties;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus;
 • mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus;
 • išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus ir kanceliarinės kalbos taisykles, būti susipažinus su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.

SPECIALISTAS (MOKYMŲ KOKYBĖS), KURIO IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • užtikrina Projekto veikloje „Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pažinimo, ugdymo programų pritaikymo, universalaus dizaino principų, įtraukiojo ugdymo srityje“ numatytos poveiklės įgyvendinimą ir jos rezultatų pasiekimą;
 • planuoja ir organizuoja savo veiklą;
 • rengia ir teikia informaciją (raštu, telefonu, elektroniniu paštu, renginių metu) apie vykdomus mokymus visiems suinteresuotiems asmenims bei institucijoms;
 • konsultuoja pedagoginius darbuotojus, mokyklų administracijų atstovus dėl Projekte vykdomų mokymų, jų pasirinkimo ir dalyvavimo juose;
 • koordinuoja mokymus, supervizijas, konsultacijas ir atsako už tinkamą mokymų, supervizijų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, mokytojo / mokinio padėjėjams, mokyklų vadovams / pavaduotojams vykdymą;
 • vykdo mokymų kokybės užtikrinimą, vyksta į mokymų vietas, stebi mokymų vykdymo atitiktį paslaugų sutartyse nustatytiems reikalavimams;
 • vertina mokymų dalyvių pasitenkinimą mokymų turiniu ir atitiktį jų poreikiams, teikia siūlymus paslaugų teikėjui mokymų programai tobulinti ir derina pakeitimus su paslaugų teikėju;
 • analizuoja Projekto tikslinių grupių kvalifikacijos poreikius, teikia siūlymus Projekto administravimo komandai;
 • apibendrina informaciją apie renginius, dalyvių įgytas kompetencijas, rengia ataskaitas ir teikia veiklos vadovui;
 • informuoja veiklos vadovą apie poveiklės vykdymo eigą, jos pokyčius ir teikia kitą susijusią informaciją;
 • bendradarbiauja su kitais Projekto darbuotojais, dirbančiais toje pačioje veikloje / poveiklėje;
 • bendradarbiauja su savivaldybių administracijomis, mokyklomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis savo kompetencijų srityje;
 • teikia siūlymus projekto vadovui, Agentūros Komunikacijos skyriui dėl projekto poveiklės viešinimo;
 • kaupia, rengia ir platina medžiagą, susijusią su poveiklės veiklomis, suinteresuotoms institucijoms bei asmenims;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų, vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Agentūros direktoriaus ir Projekto vadovo pavestas funkcijas Agentūros ir Projekto uždaviniams įgyvendinti;
 • yra pavaldus Projekto veiklos vadovui;
 • už atliktus darbus atsiskaito Projekto veiklos vadovui ir Projekto vadovui Agentūros nustatyta tvarka.

SPECIALISTUI (MOKYMŲ KOKYBĖS) SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • projektinio darbo sutartį 3 metams (su bandomuoju laikotarpiu);
 • darbą nuo 0,5 iki 1 etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos koeficientas (už 1 etatinį vienetą) 0,89– 1,25 (1589 Eur – 2231,8 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis bus nustatomas įvertinus Tavo turimą darbo patirtį, išsilavinimą, kompetencijas, rekomendacijas. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai darbuotojai turi galimybę: dirbti derinant nuotolinį ir kontaktinį darbą arba darbo funkcijas atlikti Nacionalinės švietimo agentūros patalpose Vilniaus miesto centre (K. Kalinausko g. 7).

Gyvenimo aprašymą ir išsilavinimo dokumentus iki 2024 m. kovo 6 d. (imtinai) pateik el. paštu laima.markeviciene@nsa.smm.lt

Susisieksime tik su atrinktais pretendentais.

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į SPECIALISTO (TURINIO) PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu iš socialinių mokslų krypčių grupės psichologijos studijų krypties arba ugdymo mokslų krypčių grupės edukologijos ar pedagogikos studijų krypties;
 • turėti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų ar rekomendacijų švietimo pagalbos srityje rengimo patirties;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus;
 • mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus;
 • išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus ir kanceliarinės kalbos taisykles, būti susipažinus su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.

SPECIALISTAS (TURINIO), KURIO IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • rengia mokytojams, ugdantiems 5–8 klasių mokinius, skirtą kvalifikacijos tobulinimo programą, kurios tikslas suteikti mokytojams žinių apie mokinio pažinimą, mokyti praktinių mokinio pažinimo įgūdžių;
 • rengia mokytojams, ugdantiems 5–8 klasių mokinius, skirtą kvalifikacijos tobulinimo programą, kurios tikslas suteikti mokytojams žinių apie pamokos organizavimą universalaus dizaino ir įtraukties švietime principais bei ugdyti bendradarbiavimo su mokytojo / mokinio padėjėjais, švietimo pagalbos specialistais įgūdžius;
 • pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos rengiamos vadovaujantis Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo, vertinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Agentūros direktoriaus 2023 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. VK-220, arba naujesne jo versija;
 • rengia tarpines ataskaitas apie Projekto veiklos įgyvendinimo eigą;
 • konsultuoja projekto administraciją bei kitus darbuotojus dėl projekto veiklos įgyvendinimo;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų, vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Agentūros direktoriaus ir Projekto vadovo pavestas funkcijas Agentūros ir Projekto uždaviniams įgyvendinti;
 • yra pavaldus Projekto veiklos vadovui;
 • už atliktus darbus atsiskaito Projekto veiklos vadovui ir Projekto vadovui Agentūros nustatyta tvarka.

SPECIALISTUI (TURINIO) SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • projektinio darbo sutartį 8 mėnesiams (su bandomuoju laikotarpiu);
 • darbą 1 etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos koeficientas (už 1 etatinį vienetą) 1,06– 1,48 (1892,53 Eur – 2642,4 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis bus nustatomas įvertinus Tavo turimą darbo patirtį, išsilavinimą, kompetencijas, rekomendacijas. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai darbuotojai turi galimybę: dirbti derinant nuotolinį ir kontaktinį darbą arba darbo funkcijas atlikti Nacionalinės švietimo agentūros patalpose Vilniaus miesto centre (K. Kalinausko g. 7).

Gyvenimo aprašymą ir išsilavinimo dokumentus iki 2024 m. kovo 6 d. (imtinai) pateik el. paštu laima.markeviciene@nsa.smm.lt

Susisieksime tik su atrinktais pretendentais.

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į VEIKLOS VADOVO PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu iš socialinių mokslų krypčių grupės psichologijos studijų krypties;
 • turėti ne mažiau kaip 5 metus vadybinio darbo ir švietimo pagalbos teikimo organizavimo įtraukties aspektu srityje patirties;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus;
 • mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus;
 • išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus ir kanceliarinės kalbos taisykles, būti susipažinus su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.

VEIKLOS VADOVAS, KURIO IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • užtikrina Projekto veiklos „Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pažinimo, ugdymo programų pritaikymo, universalaus dizaino principų, įtraukiojo ugdymo srityje“ (toliau – Veikla) įgyvendinimą ir rezultatų pasiekimą;
 • pagal kompetencijas rengia Veikloje numatytų viešųjų pirkimų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijus, tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir technines specifikacijas;
 • vertina, teikia siūlymus rengiamai metodinei medžiagai, kvalifikacijos tobulinimo programoms;
 • rengia mokyklų, norinčių dalyvauti Projekto Veikloje, atrankos kriterijus, informuoja šalies mokyklas ir vykdo atranką;
 • konsultuoja mokyklas įtraukties švietime klausimais, prireikus vyksta į mokyklas Projekto Veiklos įgyvendinimo klausimais;
 • organizuoja Projekto Veiklos darbus, bendradarbiaudamas su poveiklėse dirbančiais darbuotojais;
 • vykdo atsakomybių paskirstymus, kitų komandos narių indėlio priežiūrą ir jų darbo kokybės patikrą, poveiklių darbuotojų konsultavimą ekspertiniu turinio aspektu;
 • rengia tarpines ataskaitas apie Projekto Veiklos įgyvendinimo eigą, kokybę ir rodiklių vykdymą;
 • konsultuoja Projekto administraciją bei kitus darbuotojus dėl Projekto Veiklos įgyvendinimo;
 • teikia siūlymus projekto vadovui dėl Projekto Veiklos įgyvendinimo tobulinimo;
 • bendradarbiauja su savivaldybių administracijomis, mokyklomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis savo kompetencijų srityje;
 • teikia siūlymus Projekto vadovui, Agentūros Komunikacijos skyriui dėl Projekto Veiklos viešinimo;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų, vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Agentūros direktoriaus ir Projekto vadovo pavestas funkcijas Agentūros ir Projekto uždaviniams įgyvendinti;
 • yra pavaldus Projekto vadovui;
 • už atliktus darbus atsiskaito Projekto vadovui Agentūros nustatyta tvarka.

VEIKLOS VADOVUI SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • projektinio darbo sutartį 3 metams (su bandomuoju laikotarpiu);
 • darbą 1 etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos koeficientas (už 1 etatinį vienetą) 1,0– 1,4 (1785,4 Eur – 2499,6 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis bus nustatomas įvertinus Tavo turimą darbo patirtį, išsilavinimą, kompetencijas, rekomendacijas. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai darbuotojai turi galimybę: dirbti derinant nuotolinį ir kontaktinį darbą arba darbo funkcijas atlikti Nacionalinės švietimo agentūros patalpose Vilniaus miesto centre (K. Kalinausko g. 7).

Gyvenimo aprašymą ir išsilavinimo dokumentus iki 2024 m. kovo 6 d. (imtinai) pateik el. paštu laima.markeviciene@nsa.smm.lt

Susisieksime tik su atrinktais pretendentais.

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į PROJEKTO VADOVO PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne žemesnį kaip magistro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti ne mažiau kaip 5 metus švietimo srities projektų, finansuojamų viešųjų finansų lėšomis (Europos Sąjungos programų ar valstybės lėšomis), vadovavimo patirties

arba

 • turėti daugiau kaip 5 metus projektų priežiūros ir administravimo patirties;
 • turėti patirties rengiant viešųjų finansų lėšomis (Europos Sąjungos programų ar valstybės lėšomis) finansuojamų projektų paraiškas ir kitus parengiamuosius bei su projektų įgyvendinimu susijusius dokumentus, įskaitant viešųjų pirkimų dokumentaciją;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus;
 • mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus;
 • išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus ir kanceliarinės kalbos taisykles, būti susipažinus su teisės aktų rengimo rekomendacijomis.

PROJEKTO VADOVAS, KURIO IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • planuoja, organizuoja ir koordinuoja Projekto veiklų įgyvendinimą – siekia numatytų Projekto rezultatų, tikslų ir uždavinių, prisiima atsakomybę dėl Projekto veiklų įgyvendinimo ir rodiklių pasiekimo;
 • teikia reikalingą informaciją, susijusią su Projekto įgyvendinimu, finansuojančioms ir kontroliuojančioms institucijoms ir bendradarbiauja su tikslinėmis grupėmis bei suinteresuotais asmenimis;
 • atstovauja Agentūrai su Projektu susijusiuose renginiuose, seminaruose ir konferencijose;
 • dalyvauja formuojant Projekto komandą ir vadovauja jai, analizuoja ir formuoja užduočių srautus, prioritetus, terminus ir vykdomų užduočių kokybę, teisės aktų nustatyta tvarka vertina jų veiklos rezultatus;
 • koordinuoja ir organizuoja Projekto darbuotojų darbą;
 • dalyvauja formuojant Projekto biudžetą, atlieka Projekto įgyvendinimo išlaidų būtinumo, taip pat išlaidų tinkamumo ir atitikties skaidraus finansų valdymo, sąnaudų efektyvumo ir išlaidų naudos principams vertinimą;
 • yra atsakingas už Projekto įgyvendinimo terminų valdymą, galimų rizikų prognozavimą ir prevencijos priemonių numatymą;
 • pagal kompetenciją Agentūros direktoriaus pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje;
 • užtikrina, kad visi nustatyti Projekto įsipareigojimai būtų įgyvendinami laiku ir tinkamai ir būtų imtasi visų reikiamų organizacinių ir vadybinių veiksmų, kad Projekto įgyvendinimo metu Agentūrai nebūtų padaryta turtinės žalos;
 • teikia informaciją, susijusią su Projekto veikla, biudžetu ir planavimu, taip pat kiekvieną mėnesį teikia Projekto įgyvendinimo ataskaitą Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sudarytai Projekto valdymo grupei;
 • yra pavaldus Agentūros direktoriui ir atskaitingas Agentūros direktoriui bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sudarytai Projekto valdymo grupei;
 • Agentūros direktoriaus pavedimu, vykdo kitas teisės aktais nustatytas ir su Projekto įgyvendinimu susijusias funkcijas, kurios nenurodytos šiame pareigybės aprašyme.

PROJEKTO VADOVUI SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • projektinio darbo sutartį (su bandomuoju laikotarpiu);
 • darbą 1 etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos koeficientas (už 1 etatinį vienetą) 1,19– 1,67 (2125 Eur – 2982 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis bus nustatomas įvertinus Tavo turimą darbo patirtį, išsilavinimą, kompetencijas, rekomendacijas. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai darbuotojai turi galimybę: dirbti derinant nuotolinį ir kontaktinį darbą arba darbo funkcijas atlikti Nacionalinės švietimo agentūros patalpose Vilniaus miesto centre (K. Kalinausko g. 7).

Reikiamus dokumentus iki kovo 6 d. pateik adresu https://portalas.vtd.lt/lt/projektas-galimybiu-mokykla-projekto-vadovas-1-et-koef-119-167-322;940170.html

Pretendentų, kurie atitiks kvalifikacijos reikalavimus, laukia testas žodžiu (pokalbis).

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į SPECIALISTO PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne trumpesnę kaip 5 metų pedagoginio darbo patirtį;
 • turėti su bendrojo ugdymo turinio rengimu arba įgyvendinimu nacionaliniu lygmeniu (bendrųjų programų, įgyvendinimo rekomendacijų, metodinės ar mokomosios medžiagos, dalyvavimo tiriamosios veiklos konkursuose ar pan.) darbo patirties;
 • gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu lietuvių kalba;
 • gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • puikiai mokėti vartotojo lygiu dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
 • pageidautina mokėti užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų) kalbą B1 lygiu;
 • išmanyti Lietuvos švietimo sistemą, jos kaitos kryptis, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios programos), kitus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus ir teisės aktus, reglamentuojančius bendrojo ugdymo turinio atnaujinimą ir įgyvendinimą.

SPECIALISTAS, KURIO IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • vadovaujantis Bendrosiomis programomis, Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių švietimo įstaigų aprūpinimo standarto (toliau – Standartas) rengimo vadovu (toliau – Vadovas), rengia Standarto dalį, skirtą pagrindinio ir vidurinio ugdymo dalykui ir (ar) jo daliai integruotai į kitus dalykus (Lietuvių kalba ir literatūra, Baltarusių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra, Vokiečių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra, Istorija, Pilietiškumo pagrindai, Geografija, GIS, Ekonomika ir verslumas, Teisė, Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba, Matematika, Muzika, Teatras, Šokis, Medijų menas, Gyvenimo įgūdžiai):
 • analizuoja Lietuvos ir kitų šalių mokyklose ugdymui taikomas mokymo(si) priemones;
 • bendradarbiaudamas su NŠA Ugdymo turinio skyriaus specialistu pagal Bendrųjų programų mokymo(si) turinio temas rengia joms įgyvendinti reikalingų mokymo(si) priemonių paskirties (funkcijų) ir (ar) savybių aprašus nuo 5 iki IV gimnazijos klasės ir pateikia jų galutines versijas. Aprašai rengiami pagal suderintas formas, turinį ir struktūrą;
 • informaciją pateikia pagal ugdymo programas, pagrindinio ugdymo programą skiriant į pirmą (5–8 klasės) ir antrą (9–10 ir I–II gimnazijos klasės) dalis pateikdamas Vadove nurodytą informaciją;
 • teikia savo dalyko ekspertinius siūlymus pagal pradinio ugdymo mokymo(si) turinio temas parengtiems įgyvendinti reikalingų mokymo(si) priemonių paskirties (funkcijų) ir (ar) savybių aprašams, konsultuoja pradinio ugdymo programos Standarto rengėjus;
 • derina dalyko Bendrajai programai įgyvendinti reikalingų mokymo(si) priemonių paskirties (funkcijų) ir (ar) savybių aprašus su kitais tos pačios dalykų grupės aprašais bei NŠA Ugdymo turinio skyriaus specialistais;
 • koreguoja aprašus atsižvelgdamas į NŠA Ugdymo turinio skyriaus specialisto ir kitų suinteresuotų asmenų pateiktas pastabas;
 • Dalyvauja Standarto rengėjų pasitarimuose, viešosiose konsultacijose, pristato Standarto projektą (jo dalis);
 • Atsako už savo veiklos Projekte rezultatus, galimų rizikų prognozavimą ir prevencijos priemonių joms išvengti numatymą;
 • Yra pavaldus Projekto darbo grupės vadovui;
 • Periodiškai, bet ne rečiau kaip kas dvi savaites, pagal iš anksto numatytą grafiką teikia ataskaitas apie atliktą darbą Projekto darbo grupės vadovui.
 • Laikosi Europos struktūrinių fondų projektų vykdymo ir NŠA veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.

SPECIALISTUI SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • projektinio darbo sutartį 3 – 4 mėnesiams (su bandomuoju laikotarpiu, su galimybe pratęsti dar iki 2 mėnesių);
 • darbą nuo 0,25 iki 1 etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos koeficientas (už 1 etatinį vienetą) 0,89– 1,07 (1589 Eur – 1910,4 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis bus nustatomas įvertinus Tavo turimą darbo patirtį, išsilavinimą, kompetencijas, rekomendacijas. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai darbuotojai turi galimybę: dirbti derinant nuotolinį ir kontaktinį darbą arba darbo funkcijas atlikti Nacionalinės švietimo agentūros patalpose Vilniaus miesto centre (K. Kalinausko g. 7).

Gyvenimo aprašymą ir išsilavinimo dokumentus pateik iki 2024 m. kovo 8 d. (imtinai) pateik el. paštu irena.popieriene@nsa.smm.lt

Susisieksime tik su atrinktais pretendentais.

Atnaujinta: 2024-03-01

Skip to content