I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Karjera

Laisvos pareigybės Nacionalinėje švietimo agentūroje

 


NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA IEŠKO DARBUOTOJŲ:

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į SPECIALISTO PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu iš ugdymo mokslų studijų krypčių grupės ar iš socialinių mokslų studijų srities pedagogikos krypties;
 • turėti ne trumpesnę kaip 3 metų pedagoginio darbo patirtį;
 • turėti ugdymo programų rengimo / siūlymų ugdymo programoms teikimo / rekomendacijų, metodinės ar mokymo medžiagos rengimo patirties;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus;
 • mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus;
 • išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus ir kanceliarinės kalbos taisykles, būti susipažinus su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 ,,Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.

SPECIALISTAS, KURIO IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • organizuoja rengimą ir rengia pradinio ugdymo bendrosios programos projektą, organizuoja rengimą ikimokyklinio, priešmokyklinio, visuomeninio ugdymo bendrųjų programų projektų, esant poreikiui juos tobulina;
 • organizuoja rengimą ir (ar) rengia pradinio, ikimokyklinio, priešmokyklinio, visuomeninio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo ir metodines rekomendacijas bei kitus dokumentus reikalingus ugdymo turinio įgyvendinimui, teikia siūlymų dėl jų diegimo ir įgyvendinimo;
 • rengia pradinio, ikimokyklinio, priešmokyklinio, visuomeninio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo ir metodinę medžiagą įvairių poreikių mokiniams;
 • analizuoja kitų šalių pradinio, ikimokyklinio, priešmokyklinio, visuomeninio ugdymo bendrąsias programas, pradinio, ikimokyklinio, priešmokyklinio, visuomeninio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo didaktikos tendencijas, apibendrintus tyrimų duomenis;
 • renka, analizuoja ir skleidžia pradinio, ikimokyklinio, priešmokyklinio, visuomeninio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimo, gerosios pedagoginės, edukacinės patirties ir metodinės veiklos medžiagą;
 • kaupia ir dalinasi informacija apie pasaulyje diegiamas pradinio, ikimokyklinio, priešmokyklinio, visuomeninio ugdymo inovacijas ir jų taikymo praktikas;
 • pagal kompetenciją dalyvauja pasiekimų patikrinimų, susijusių su pradinio, ikimokyklinio, priešmokyklinio, visuomeninio ugdymo rezultatų vertinimu, veiklose;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Agentūros vykdomuose su pradinio, ikimokyklinio, priešmokyklinio, visuomeninio ugdymu susijusiuose tyrimuose, apklausose, išoriniuose vertinimuose, darbo grupėse;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant pradinio, ikimokyklinio, priešmokyklinio, visuomeninio ugdymo mokytojų kompetencijų plėtojimo programas, teikia siūlymus dėl mokytojų dalykinių kompetencijų plėtojimo;
 • kuria ir (ar) dalyvauja kuriant švietimo įstaigų aprūpinimo standarto dalį skirtą pradinio, ikimokyklinio, priešmokyklinio, visuomeninio ugdymui;
 • analizuoja informaciją apie mokyklų įsigytas, Švietimo aprūpinimo standartus atitinkančias mokymo priemones, skirtas pradinio, ikimokyklinio, priešmokyklinio, visuomeninio ugdymui;
 • teikia siūlymus švietimo įstaigoms, jų savininkams, Ministerijai dėl švietimo aprūpinimo gerinimo pradinio, ikimokyklinio, priešmokyklinio, visuomeninio ugdymui;
 • analizuoja Agentūros pradinio, ikimokyklinio, priešmokyklinio, visuomeninio ugdymo skaitmeninių mokymo priemonių (toliau – SMP) naudojimą ir teikia siūlymus dėl SMP tobulinimo, aktyvesnio SMP naudojimo;
 • dalyvauja rengiant, ieškant, sisteminant ir diegiant pradinio, ikimokyklinio, priešmokyklinio, visuomeninio ugdymo SMP įvairių poreikių turintiems mokiniams;
 • konsultuoja aktualiais pradinio, ikimokyklinio, priešmokyklinio, visuomeninio ugdymo turinio klausimais;
 • pagal kompetenciją, suderinus su tiesioginiu vadovu, užtikrina tinkamą Agentūros atstovavimą valstybės institucijose ir įstaigose;
 • Agentūros direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines, pirkimo ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus ir Agentūros darbu;
 • pagal kompetenciją teikia pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
 • įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
 • atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo darbą;
 • vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Agentūros direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas Agentūros uždaviniams įgyvendinti;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

SPECIALISTUI SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • neterminuotą sutartį (su bandomuoju laikotarpiu);
 • darbą 0,5 etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas už 1 etatinį vienetą 0,89 – 1,25 (1589 Eur – 2232 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis bus nustatomas įvertinus Tavo turimą darbo patirtį, išsilavinimą, kompetencijas, rekomendacijas. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai darbuotojai turi galimybę: dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu, o kontaktinio darbo metu funkcijas atlikti Nacionalinės švietimo agentūros patalpose Vilniaus miesto centre (K. Kalinausko g. 7).

 

Reikiamus dokumentus pateik elektroniniu paštu laima.markeviciene@nsa.smm.lt

Susisieksime tik su atrinktais pretendentais.

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į SPECIALISTO PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu iš ugdymo mokslų studijų krypčių grupės ar iš gamtos mokslų studijų srities;
 • turėti ne trumpesnę kaip 3 metų pedagoginio darbo patirtį;
 • turėti ugdymo programų rengimo / siūlymų ugdymo programoms teikimo / rekomendacijų, metodinės ar mokymo medžiagos rengimo patirties;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus;
 • mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1668 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
 • išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus ir kanceliarinės kalbos taisykles, būti susipažinus su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 ,,Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.

SPECIALISTAS, KURIO IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • organizuoja rengimą ir rengia geografijos bendrosios programos projektą, organizuoja rengimą geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos bendrųjų programų projektų, esant poreikiui juos tobulina;
 • organizuoja rengimą ir (ar) rengia geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos bendrosios programos įgyvendinimo ir metodines rekomendacijas bei kitus dokumentus reikalingus ugdymo turinio įgyvendinimui, teikia siūlymų dėl jų diegimo ir įgyvendinimo;
 • rengia geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos bendrosios programos įgyvendinimo ir metodinę medžiagą įvairių poreikių mokiniams;
 • analizuoja kitų šalių geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos bendrąsias programas geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos bendrosios programos įgyvendinimo didaktikos tendencijas, apibendrintus tyrimų duomenis;
 • renka, analizuoja ir skleidžia geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos bendrosios programos įgyvendinimo, gerosios pedagoginės, edukacinės patirties ir metodinės veiklos medžiagą;
 • kaupia ir dalinasi informacija apie pasaulyje diegiamas geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos ugdymo inovacijas ir jų taikymo praktikas;
 • pagal kompetenciją dalyvauja pasiekimų patikrinimų, susijusių su geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos ugdymo rezultatų vertinimu, veiklose;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Agentūros vykdomuose su geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos ugdymu susijusiuose tyrimuose, apklausose, išoriniuose vertinimuose, darbo grupėse;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos mokytojų kompetencijų plėtojimo programas, teikia siūlymus dėl mokytojų dalykinių kompetencijų plėtojimo;
 • kuria ir (ar) dalyvauja kuriant švietimo įstaigų aprūpinimo standarto dalį skirtą geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos ugdymui;
 • analizuoja informaciją apie mokyklų įsigytas, Švietimo aprūpinimo standartus atitinkančias mokymo priemones, skirtas geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos ugdymui;
 • teikia siūlymus švietimo įstaigoms, jų savininkams, Ministerijai dėl švietimo aprūpinimo gerinimo geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos ugdymui;
 • analizuoja Agentūros geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos skaitmeninių mokymo priemonių (toliau – SMP) naudojimą ir teikia siūlymus dėl SMP tobulinimo, aktyvesnio SMP naudojimo;
 • dalyvauja rengiant, ieškant, sisteminant ir geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos ugdymo SMP įvairių poreikių turintiems mokiniams;
 • konsultuoja aktualiais geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos ugdymo turinio klausimais;
 • pagal kompetenciją, suderinus su tiesioginiu vadovu, užtikrina tinkamą Agentūros atstovavimą valstybės institucijose ir įstaigose;
 • Agentūros direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines, pirkimo ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus ir Agentūros darbu;
 • pagal kompetenciją teikia pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
 • įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
 • 4atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo darbą;
 • vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Agentūros direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas Agentūros uždaviniams įgyvendinti;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

SPECIALISTUI SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • neterminuotą sutartį (su bandomuoju laikotarpiu);
 • darbą viso etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 0,89 – 1,25 (1589 Eur – 2232 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis bus nustatomas įvertinus Tavo turimą darbo patirtį, išsilavinimą, kompetencijas, rekomendacijas. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai darbuotojai turi galimybę: dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu, o kontaktinio darbo metu funkcijas atlikti Nacionalinės švietimo agentūros patalpose Vilniaus miesto centre (K. Kalinausko g. 7).

Reikiamus dokumentus pateik elektroniniu paštu laima.markeviciene@nsa.smm.lt

Susisieksime tik su atrinktais pretendentais.

 

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į SPECIALISTO PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu iš gamtos mokslų studijų srities informatikos ar matematikos studijų krypties ar technologijų mokslų srities informatikos inžinerijos krypties

arba

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir ne trumpesnę kaip 2 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;

 • mokėti dirbti su SQL (angl. Structured Query Language) duomenų bazių valdymo sistemomis ir išmanyti jų administravimo principus;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus;
 • mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1668 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
 • išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus ir kanceliarinės kalbos taisykles, būti susipažinus su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 ,,Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“;
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ (reikalavimas taikomas pradėjus eiti pareigas per Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatytą terminą).

SPECIALISTAS, KURIO IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • sistemingai planuoja savo veiklą, teikia pasiūlymus Skyriaus ir Agentūros metiniam darbo planui ir strateginiam planui parengti;
 • administruoja, eksploatuoja ir prižiūri Nacionalinių egzaminų centralizuotą informacinę sistemą NECIS;
 • projektuoja, ruošia ir administruoja informacines sistemas, skirtas valstybinių brandos egzaminų, kitų egzaminų ir pasiekimų patikrinimų, lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo, valstybinės kalbos kategorijų ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų vykdymui ir vertinimui;
 • parengia programines priemones reikalingas pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų medžiagos spausdinimo, pakavimo, kandidatų darbų registravimo ir archyvavimo procesams užtikrinti;
 • apdoroja valstybinių brandos egzaminų rezultatus;
 • parengia rezultatų skelbimui ir kandidatų darbų publikavimui skirtą sistemą ir ją administruoja;
 • parengia ir administruoja informacinių technologijų brandos egzamino programavimo dalies vertinimui skirtą informacinę sistemą;
 • tvarko atsakymo-vertinimo ir vertinimo lapų duomenų bazę;
 • teikia siūlymus saugumui užtikrinti ir rengia informacinių sistemų technines specifikacijas;
 • atsako už informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų sistemų paruošimą vykdymui ir vertinimui bei kuruoja šiuos procesus;
 • pagal kompetenciją, suderinus su tiesioginiu vadovu, užtikrina tinkamą Agentūros atstovavimą valstybės institucijose ir įstaigose;
 • Agentūros direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus ir Agentūros darbu;
 • pagal kompetenciją teikia pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
 • įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
 • atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo darbą;
 • vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Agentūros direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas Agentūros uždaviniams įgyvendinti;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

SPECIALISTUI SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • neterminuotą sutartį (su bandomuoju laikotarpiu);
 • darbą viso etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 0,89 – 1,25 (1589 Eur – 2232 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis bus nustatomas įvertinus Tavo turimą darbo patirtį, išsilavinimą, kompetencijas, rekomendacijas. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai darbuotojai turi galimybę: dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu, o kontaktinio darbo metu funkcijas atlikti Nacionalinės švietimo agentūros patalpose Vilniaus miesto centre (K. Kalinausko g. 7).

Reikiamus dokumentus pateik el. paštu laima.markeviciene@nsa.smm.lt

Susisieksime tik su atrinktais pretendentais.

Projektai

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į VEIKLOS KOORDINATORIAUS (-ĖS) PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne žemesnį kaip bakalauro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų projekto veiklų koordinavimo ar administravimo arba darbo pedagogų profesinio tobulėjimo ir mokyklų veiklos tobulinimo srityse patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius funkcijų vykdymą;
 • dirbti biuro programinės įrangos paketu „MS Office 365“, šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“;
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 lygiu;
 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus.

VEIKLOS KOORDINATORIAI, KURIŲ IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • koordinuoja Projekto pedagoginių darbuotojų magistrantūros studijų įgyvendinimo priskirtą veiklą (toliau – VII veikla);
 • informuoja apie aukštųjų mokyklų siūlomų magistrantūros studijų programų atitikties finansavimo kriterijams vertinimą;
 • informuoja ir viešina įvairias kanalais jungtinių veiklos sutarčių įgyvendinimo eigą ir rezultatus;
 • viešina ir teikia informaciją raštu ir žodžiu apie galimybes studijuoti magistrantūros programose, atitinkančiose finansavimo kriterijus;
 • stebi studijų programų įgyvendinimo atitiktį kriterijams, studijų modulių įskaitymą;
 • komunikuoja įvairias kanalais bendrą informaciją apie įstojusių, studijuojančiųjų ir baigusiųjų skaičių;
 • sistemina informaciją apie aukštųjų mokyklų įskaitytus studijų kreditus;
 • komunikuoja veiklos klausimais su aukštųjų mokyklų atstovais;
 • esant poreikiui teikia pagalbą kitiems magistrantūros studijų veiklos koordinatoriams;
 • už darbo rezultatus atsiskaito turinio įgyvendinimo koordinatoriui ir Projekto vadovui;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų, vykdo kitas Projekto vadovo pavestas funkcijas Nacionalinės švietimo agentūros ir Projekto uždaviniams įgyvendinti;
 • darbuotojas pavaldus Projekto vadovui. 

VEIKLOS KOORDINATORIUI (-EI) SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • projektinio darbo sutartį iki 2024 m. gruodžio mėn. pabaigos (su galimybe pratęsti iki 2026 m. birželio mėn. pabaigos);
 • darbą sutartu krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos koeficientas (už 1 etatinį vienetą) 0,89– 1,25 (1589 Eur – 2231 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis bus nustatomas įvertinus Tavo turimą darbo patirtį, išsilavinimą, kompetencijas, rekomendacijas. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Gyvenimo aprašymą ir išsilavinimo dokumentus pateik iki 2024 m. birželio 21 d. (imtinai) el. paštu irena.popieriene@nsa.smm.lt

Susisieksime tik su atrinktais pretendentais.

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į VEIKLOS KOORDINATORIAUS (-ĖS) PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne žemesnį kaip bakalauro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų projekto veiklų koordinavimo ar administravimo arba darbo pedagogų profesinio tobulėjimo ir mokyklų veiklos tobulinimo srityse patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius funkcijų vykdymą;
 • mokėti dirbti biuro programinės įrangos paketu „MS Office 365“, šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“;
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 lygiu;
 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus.

VEIKLOS KOORDINATORIAI, KURIŲ IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • koordinuoja Projekto pedagoginių darbuotojų magistrantūros studijų įgyvendinimo priskirtą veiklą (toliau – VI veikla);
 • organizuoja aukštųjų mokyklų siūlomų magistrantūros studijų programų atitikties finansavimo kriterijams vertinimą;
 • rengia jungtinės veiklos sutartis ir jų papildymus;
 • viešina ir teikia informaciją raštu ir žodžiu apie galimybes studijuoti magistrantūros programose, atitinkančiose finansavimo kriterijus;
 • stebi studijų programų įgyvendinimo atitiktį kriterijams, studijų modulių įskaitymą;
 • veda bendrą informaciją apie įstojusių, studijuojančiųjų ir baigusiųjų skaičių;
 • sistemina informaciją apie aukštųjų mokyklų įskaitytus studijų kreditus;
 • komunikuoja su aukštųjų mokyklų atstovais;
 • esant poreikiui teikia pagalbą kitiems magistrantūros studijų veiklos koordinatoriams;
 • už darbo rezultatus atsiskaito turinio įgyvendinimo koordinatoriui ir Projekto vadovui;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų, vykdo kitas Projekto vadovo pavestas funkcijas Nacionalinės švietimo agentūros ir Projekto uždaviniams įgyvendinti;
 • darbuotojas pavaldus Projekto vadovui.

VEIKLOS KOORDINATORIUI (-EI) SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • projektinio darbo sutartį iki 2024 m. gruodžio mėn. pabaigos (su galimybe pratęsti iki 2026 m. birželio mėn. pabaigos);
 • darbą sutartu krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos koeficientas (už 1 etatinį vienetą) 0,89– 1,25 (1589 Eur – 2231 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis bus nustatomas įvertinus Tavo turimą darbo patirtį, išsilavinimą, kompetencijas, rekomendacijas. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Gyvenimo aprašymą ir išsilavinimo dokumentus pateik iki 2024 m. birželio 21 d. (imtinai) el. paštu irena.popieriene@nsa.smm.lt

Susisieksime tik su atrinktais pretendentais.

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į VEIKLOS KOORDINATORIAUS (-ĖS) PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne žemesnį kaip bakalauro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų projekto veiklų koordinavimo ar administravimo arba darbo pedagogų profesinio tobulėjimo ir mokyklų veiklos tobulinimo srityse patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius funkcijų vykdymą;
 • mokėti dirbti biuro programinės įrangos paketu „MS Office 365“, šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“;
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 lygiu;
 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus.

VEIKLOS KOORDINATORIAI, KURIŲ IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • koordinuoja Projekto pedagoginių darbuotojų magistrantūros studijų įgyvendinimo veiklą (toliau – V veikla);
 • organizuoja aukštųjų mokyklų siūlomų magistrantūros studijų programų atitikties finansavimo kriterijams vertinimą;
 • rengia jungtinės veiklos sutartis ir jų papildymus;
 • viešina ir teikia informaciją raštu ir žodžiu apie galimybes studijuoti magistrantūros programose, atitinkančiose finansavimo kriterijus;
 • stebi studijų programų įgyvendinimo atitiktį kriterijams, studijų modulių įskaitymą;
 • veda bendrą informaciją apie įstojusių, studijuojančiųjų ir baigusiųjų skaičių;
 • sistemina informaciją apie aukštųjų mokyklų įskaitytus studijų kreditus;
 • komunikuoja su aukštųjų mokyklų atstovais;
 • esant poreikiui teikia pagalbą kitiems magistrantūros studijų veiklos koordinatoriams;
 • už darbo rezultatus atsiskaito turinio įgyvendinimo koordinatoriui ir Projekto vadovui;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų, vykdo kitas Projekto vadovo pavestas funkcijas Nacionalinės švietimo agentūros ir Projekto uždaviniams įgyvendinti;
 • darbuotojas pavaldus Projekto vadovui.

VEIKLOS KOORDINATORIUI (-EI) SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • projektinio darbo sutartį iki 2024 m. gruodžio mėn. pabaigos (su galimybe pratęsti iki 2026 m. birželio mėn. pabaigos);
 • darbą sutartu krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos koeficientas (už 1 etatinį vienetą) 0,89– 1,25 (1589 Eur – 2231 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis bus nustatomas įvertinus Tavo turimą darbo patirtį, išsilavinimą, kompetencijas, rekomendacijas. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Gyvenimo aprašymą ir išsilavinimo dokumentus pateik iki 2024 m. birželio 21 d. (imtinai) el. paštu irena.popieriene@nsa.smm.lt

Susisieksime tik su atrinktais pretendentais.

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į VEIKLOS KOORDINATORIAUS (-ĖS) PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne žemesnį kaip bakalauro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų projekto veiklų koordinavimo ar administravimo arba darbo pedagogų profesinio tobulėjimo ir mokyklų veiklos tobulinimo srityse patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • mokėti dirbti biuro programinės įrangos paketu „MS Office 365“, šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“;
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 lygiu;
 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus

VEIKLOS KOORDINATORIAI, KURIŲ IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • koordinuoja priskirtos prioritetinės srities nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimą;
 • rūpinasi partnerių konkurso įgyvendinimu, rengia partnerystės sutartis;
 • koordinuoja organizacinius darbus su partneriais (organizuoja susitikimus, rengia ir siunčia informaciją ir medžiagą ar pan.);
 • rengia priskirto nacionalinio prioriteto veiklos dokumentus, sistemina programų įgyvendinimo įrodymus (dokumentus, mokymų medžiagą ir pan.);
 • veda ir tvarko duomenis apie mokymų dalyvius;
 • atsako už nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų pagal priskirtą prioritetinę sritį veiklos įgyvendinimo terminus;
 • bendradarbiauja su turinio įgyvendinimo koordinatoriumi ir stebėsenos specialistu-analitiku, teikia jiems su nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimu susijusius duomenis ir informaciją;
 • esant poreikiui teikia pagalbą kitų veiklų koordinatoriams;
 • už darbo rezultatus atsiskaito turinio įgyvendinimo koordinatoriui ir Projekto vadovui;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų, vykdo kitas Projekto vadovo pavestas funkcijas Nacionalinės švietimo agentūros ir Projekto uždaviniams įgyvendinti;
 • darbuotojas pavaldus Projekto vadovui.

VEIKLOS KOORDINATORIUI (-EI) SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • projektinio darbo sutartį iki 2024 m. gruodžio mėn. pabaigos (su galimybe pratęsti iki 2026 m. birželio mėn. pabaigos);
 • darbą sutartu krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos koeficientas (už 1 etatinį vienetą) 0,89– 1,25 (1589 Eur – 2231 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis bus nustatomas įvertinus Tavo turimą darbo patirtį, išsilavinimą, kompetencijas, rekomendacijas. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Gyvenimo aprašymą ir išsilavinimo dokumentus pateik iki 2024 m. birželio 21 d. (imtinai) el. paštu irena.popieriene@nsa.smm.lt

Susisieksime tik su atrinktais pretendentais.

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į VEIKLOS KOORDINATORIAUS (-ĖS) PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne žemesnį kaip bakalauro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti ne trumpesnę kaip 3 metų projekto veiklų koordinavimo ar administravimo arba darbo pedagogų profesinio tobulėjimo ir mokyklų veiklos tobulinimo srityse patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • mokėti dirbti biuro programinės įrangos paketu „MS Office 365“, šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“;
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 lygiu;
 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus.

VEIKLOS KOORDINATORIAI, KURIŲ IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • koordinuoja Projekto nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų pagal prioritetinę sritį „Ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų tobulinimas“ (toliau – III veikla);
 • rūpinasi partnerių konkurso įgyvendinimu, rengia partnerystės sutartis;
 • koordinuoja organizacinius darbus su partneriais (organizuoja susitikimus, rengia ir siunčia informaciją ir medžiagą ar pan.);
 • rengia III veiklos dokumentus, sistemina programų įgyvendinimo įrodymus (dokumentus, mokymų medžiagą ir pan.);
 • veda ir tvarko duomenis apie mokymų dalyvius;
 • atsako už nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų pagal prioritetinę sritį „Ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų tobulinimas“ veiklos įgyvendinimo terminus;
 • bendradarbiauja su turinio įgyvendinimo koordinatoriumi ir stebėsenos specialistu-analitiku, teikia jiems su nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimu susijusius duomenis ir informaciją;
 • esant poreikiui teikia pagalbą kitų veiklų koordinatoriams;
 • už darbo rezultatus atsiskaito turinio įgyvendinimo koordinatoriui ir Projekto vadovui;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų, vykdo kitas Projekto vadovo pavestas funkcijas Nacionalinės švietimo agentūros ir Projekto uždaviniams įgyvendinti;
 • darbuotojas pavaldus Projekto vadovui.

VEIKLOS KOORDINATORIUI (-EI) SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • projektinio darbo sutartį iki 2024 m. gruodžio mėn. pabaigos (su galimybe pratęsti iki 2026 m. birželio mėn. pabaigos);
 • darbą sutartu krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos koeficientas (už 1 etatinį vienetą) 0,89– 1,25 (1589 Eur – 2231 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis bus nustatomas įvertinus Tavo turimą darbo patirtį, išsilavinimą, kompetencijas, rekomendacijas. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Gyvenimo aprašymą ir išsilavinimo dokumentus pateik iki 2024 m. birželio 21 d. (imtinai) el. paštu irena.popieriene@nsa.smm.lt

Susisieksime tik su atrinktais pretendentais.

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į VEIKLOS KOORDINATORIAUS (-ĖS) PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne žemesnį kaip bakalauro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų projekto veiklų koordinavimo ar administravimo arba darbo pedagogų profesinio tobulėjimo ir mokyklų veiklos tobulinimo srityse patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • mokėti dirbti biuro programinės įrangos paketu „MS Office 365“, šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“;
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 lygiu;
 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus.

VEIKLOS KOORDINATORIAI, KURIŲ IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • koordinuoja priskirtos prioritetinės srities nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimą;
 • rūpinasi partnerių konkurso įgyvendinimu, rengia partnerystės sutartis;
 • koordinuoja organizacinius darbus su partneriais (organizuoja susitikimus, rengia ir siunčia informaciją ir medžiagą ar pan.);
 • rengia priskirto nacionalinio prioriteto veiklos dokumentus, sistemina programų įgyvendinimo įrodymus (dokumentus, mokymų medžiagą ir pan.);
 • veda ir tvarko duomenis apie mokymų dalyvius;
 • atsako už nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų pagal priskirtą prioritetinę sritį veiklos įgyvendinimo terminus;
 • bendradarbiauja su turinio įgyvendinimo koordinatoriumi ir stebėsenos specialistu-analitiku, teikia jiems su nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimu susijusius duomenis ir informaciją;
 • esant poreikiui teikia pagalbą kitų veiklų koordinatoriams;
 • už darbo rezultatus atsiskaito turinio įgyvendinimo koordinatoriui ir Projekto vadovui;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų, vykdo kitas Projekto vadovo pavestas funkcijas Nacionalinės švietimo agentūros ir Projekto uždaviniams įgyvendinti;
 • darbuotojas pavaldus Projekto vadovui.

VEIKLOS KOORDINATORIUI (-EI) SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • projektinio darbo sutartį iki 2024 m. gruodžio mėn. pabaigos (su galimybe pratęsti iki 2026 m. birželio mėn. pabaigos);
 • darbą sutartu krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos koeficientas (už 1 etatinį vienetą) 0,89– 1,25 (1589 Eur – 2231 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis bus nustatomas įvertinus Tavo turimą darbo patirtį, išsilavinimą, kompetencijas, rekomendacijas. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Gyvenimo aprašymą ir išsilavinimo dokumentus pateik iki 2024 m. birželio 21 d. (imtinai) el. paštu irena.popieriene@nsa.smm.lt

Susisieksime tik su atrinktais pretendentais.

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į VEIKLOS KOORDINATORIAUS (-ĖS) PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne žemesnį kaip bakalauro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų projekto veiklų koordinavimo ar administravimo arba darbo pedagogų profesinio tobulėjimo ir mokyklų veiklos tobulinimo srityse patirtį;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • mokėti dirbti biuro programinės įrangos paketu „MS Office 365“, šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“;
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 lygiu;
 • gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus.

VEIKLOS KOORDINATORIAI, KURIŲ IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • .koordinuoja Projekto nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų pagal prioritetinę sritį „Kompetencijų, reikalingų įtraukties principams įgyvendinti, tobulinimas“ įgyvendinimo veiklą (toliau – I veikla);
 • rūpinasi partnerių konkurso įgyvendinimu, rengia partnerystės sutartis;
 • koordinuoja organizacinius darbus su partneriais (organizuoja susitikimus, rengia ir siunčia informaciją ir medžiagą ar pan.);
 • rengia I veiklos dokumentus, sistemina programų įgyvendinimo įrodymus (dokumentus, mokymų medžiagą ir pan.);
 • veda ir tvarko duomenis apie mokymų dalyvius;
 • atsako už nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų pagal prioritetinę sritį „Kompetencijų, reikalingų įtraukties principams įgyvendinti, tobulinimas“ veiklos įgyvendinimo terminus;
 • bendradarbiauja su turinio įgyvendinimo koordinatoriumi ir stebėsenos specialistu-analitiku, teikia jiems su nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimu susijusius duomenis ir informaciją;
 • esant poreikiui teikia pagalbą kitų veiklų koordinatoriams;
 • už darbo rezultatus atsiskaito turinio įgyvendinimo koordinatoriui ir Projekto vadovui;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų, vykdo kitas Projekto vadovo pavestas funkcijas Nacionalinės švietimo agentūros ir Projekto uždaviniams įgyvendinti;
 • darbuotojas pavaldus Projekto vadovui.

VEIKLOS KOORDINATORIUI (-EI) SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • projektinio darbo sutartį iki 2024 m. gruodžio mėn. pabaigos (su galimybe pratęsti iki 2026 m. birželio mėn. pabaigos);
 • darbą sutartu krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos koeficientas (už 1 etatinį vienetą) 0,89– 1,25 (1589 Eur – 2231 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis bus nustatomas įvertinus Tavo turimą darbo patirtį, išsilavinimą, kompetencijas, rekomendacijas. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Gyvenimo aprašymą ir išsilavinimo dokumentus pateik iki 2024 m. birželio 21 d. (imtinai) el. paštu irena.popieriene@nsa.smm.lt

Susisieksime tik su atrinktais pretendentais.

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į ADMINISTRATORIAUS (-ĖS) PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne žemesnį kaip bakalauro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį projektų koordinavimo, įgyvendinimo, administravimo ar priežiūros srityje;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimą;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą

ADMINISTRATORIUS (-Ė), KURIO (-IOS) IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • padeda projekto vadovui koordinuoti Projekto veiklų įgyvendinimą, siekiant Projekto tikslų, uždavinių bei nustatytų rodiklių įgyvendinimo;
 • kaupia, rengia ir platina medžiagą, susijusią su vykdomu projektu, suinteresuotosioms institucijoms bei asmenims;
 • esant poreikiui, inicijuoja Projekto biudžeto ir kitus Projekto sutarties pakeitimus, pateikdamas informaciją Projekto vadovui;
 • organizuoja Projekto valdymo komiteto posėdžius;
 • kelia informaciją/duomenis į Duomenų mainų sistemą su partneriais teikiant atsiskaitymo dokumentus;
 • koordinuoja pirkimo/paslaugų sutarčių vykdymą, bendradarbiauja su tiekėjais teikiant atsiskaitymo dokumentus;
 • koordinuoja Projekto veiklų koordinatorių darbus;
 • nustatyta tvarka registruoja, koordinuoja, siunčia ir tvarko gaunamą bei siunčiamą informaciją, raštus ir kitą dokumentaciją, susijusią su Projektu;
 • pagal kompetenciją Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus ir (ar) Projekto vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje;
 • teikia informaciją apie vykdomas veiklas Projekto vadovui;
 • yra pavaldus Projekto vadovui;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų, vykdo kitas Projekto vadovo pavestas funkcijas Nacionalinės švietimo agentūros ir Projekto uždaviniams įgyvendinti.

ADMNISTRATORIUI (-EI) SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • projektinio darbo sutartį iki 2024 m. gruodžio mėn. pabaigos (su galimybe pratęsti iki 2026 m. birželio mėn. pabaigos);
 • darbą sutartu krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos koeficientas (už 1 etatinį vienetą) 0,89– 1,25 (1589 Eur – 2231 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis bus nustatomas įvertinus Tavo turimą darbo patirtį, išsilavinimą, kompetencijas, rekomendacijas. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Gyvenimo aprašymą ir išsilavinimo dokumentus pateik iki 2024 m. birželio 21 d. (imtinai) el. paštu irena.popieriene@nsa.smm.lt

Susisieksime tik su atrinktais pretendentais.

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į EKSPERTO PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne žemesnį kaip magistro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją;
 • turėti ne trumpesnę kaip 5 metų pedagoginio darbo patirtį;
 • turėti su ugdymo turinio rengimu arba įgyvendinimu (programų, rekomendacijų, metodinės ar mokomosios medžiagos, dalyvavimo tiriamosios veiklos konkursuose ar pan.) darbo patirties;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus;
 • mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus;
 • išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus ir kanceliarinės kalbos taisykles, būti susipažinus su teisės aktų rengimo rekomendacijomis.
 • išmanyti Lietuvos švietimo sistemą, jos kaitos kryptis, Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – Bendrosios programos), kitus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus ir teisės aktus, reglamentuojančius bendrojo ugdymo turinio atnaujinimą ir įgyvendinimą.

EKSPERTAI, KURIŲ IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • vadovaudamasis Bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, su visais jo pakeitimais (toliau – Bendrosios programos) ir pasiekimų patikrinimų aprašais, rengia užduočių pavyzdžius, bendradarbiauja juos skaitmeninant;
 • vadovaudamasis Bendrosiomis programomis rengia medžiagą pamokoms pagal nurodytas temas į ją integruodamas ugdomus pasiekimus, Bendrojoje programoje nurodytas kompetencijas ir tarpdalykines temas;
 • atsako už savo veiklos Projekte rezultatus, galimų rizikų prognozavimą ir prevencijos priemonių joms išvengti numatymą;
 • teikia reikalingą informaciją, susijusią su Projekte priskirtų veiklų įgyvendinimu, finansuojančioms ir kontroliuojančioms institucijoms ir bendradarbiauja su tikslinėmis grupėmis ir suinteresuotais asmenimis;
 • atstovauja įstaigą su Projekto veiklomis susijusiuose renginiuose, seminaruose ir konferencijose;
 • kaupia ir tvarko su Projekto veiklomis susijusią dokumentaciją, rengia ataskaitas;
 • pagal kompetenciją Agentūros direktoriaus ir (ar) Projekto vadovo pavedimu dalyvauja darbo grupių, komisijų ir kitų grupių veikloje;
 • užtikrina, kad visi nustatyti Agentūros įsipareigojimai būtų įgyvendinami laiku ir tinkamai, ir būtų imtasi visų reikiamų organizacinių ir vadybinių veiksmų, kad Projekto įgyvendinimo metu Agentūrai  nebūtų padaryta turtinė žala;
 • darbuotojas yra pavaldus Projekto vadovui;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų, vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Projekto vadovo pavestas funkcijas Agentūros ir Projekto uždaviniams įgyvendinti;
 • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

EKSPERTŲ IEŠKOME ŠIEMS DALYKAMS:

 • Lietuvių kalba ir literatūra
 • Matematika
 • Istorija
 • Filosofija
 • Ekonomika
 • Biologija
 • Fizika
 • Chemija
 • Informatika
 • Inžinerinės technologijos
 • Geografija

EKSPERTAMS SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • projektinio darbo sutartį iki 2024 m. rugsėjo pabaigos (su bandomuoju laikotarpiu);
 • darbą 0,5 etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos koeficientas (už 1 etatinį vienetą) 1,06– 1,48 (1893 Eur – 2642 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis bus nustatomas įvertinus Tavo turimą darbo patirtį, išsilavinimą, kompetencijas, rekomendacijas. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Darbo užmokestis – tik dalis atlygio. Papildomai darbuotojai turi galimybę: dirbti derinant nuotolinį ir kontaktinį darbą arba darbo funkcijas atlikti Nacionalinės švietimo agentūros patalpose Vilniaus miesto centre (K. Kalinausko g. 7).

Gyvenimo aprašymą ir išsilavinimo dokumentus pateik iki 2024 m. birželio 28 d. (imtinai) el. paštu laima.markeviciene@nsa.smm.lt

Susisieksime tik su atrinktais pretendentais.


 

Atnaujinta: 2024-06-14

Skip to content