I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Karjera

Laisvos pareigybės Nacionalinėje švietimo agentūroje

 


NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA IEŠKO DARBUOTOJŲ:

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į VEDĖJO PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne žemesnį kaip magistro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį iš matematikos mokslų ar informatikos mokslų studijų krypčių grupės;
 • turėti ne mažiau kaip trejų metų darbo patirtį informacinių technologijų taikymo arba mokinių pasiekimų vertinimo technologinio aprūpinimo srityje;
 • mokėti dirbti su „Microsoft Office 365″ programiniu paketu;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, teisės aktų rengimo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 ,,Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, kitus teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus;
 • mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1668 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
 • išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus ir kanceliarinės kalbos taisykles.

VEDĖJAS, KURIO IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • planuoja, organizuoja, koordinuoja ir prižiūri Skyriaus veiklą, Skyriaus plano įgyvendinimą, atsako už Skyriui nustatytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą bei veiklos rezultatus;
 • rengia ir teikia tvirtinti Agentūros direktoriui Skyriaus nuostatus, jų pakeitimus bei papildymus, Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus;
 • sistemingai planuoja savo veiklą, rengia ir teikia pasiūlymus Skyriaus ir Agentūros metiniam darbo planui ir strateginiam planui parengti;
 • sistemingai įsivertina savo ir Skyriaus veiklos rezultatus, teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus darbuotojų veiklą ir veiklos rezultatus;
 • koordinuoja valstybinių brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimo, vykdymo procesus;
 • koordinuoja brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimui ir vykdymui reikalingų tvarkos aprašų, tvarkaraščių, laikaraščių, vykdymo instrukcijų, dokumentų formų rengimą ir teikimą tvirtinti;
 • koordinuoja lėšų naudojimo sutarčių sudarymą ir vykdymą su juridiniais asmenimis, vykdančiais lietuvių kalbos mokėjimo lygio ir valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos nustatymo, valstybinės kalbos ir LR Konstitucijos pagrindų egzaminus;
 • bendradarbiaudamas su Informacinių išteklių departamentu užtikrina brandos egzaminuose, įskaitose ir pasiekimų patikrinimuose dalyvaujančių mokinių registraciją;
 • koordinuoja brandos egzaminų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams procesus;
 • koordinuoja informacijos apie administruojamus procesus teikimą mokykloms, savivaldybėms, švietimo bendruomenei;
 • teikia informaciją pagal kompetenciją atsakingiems kitiems Agentūros departamentams ar kitoms institucijoms;
 • pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis;
 • užtikrina Skyriaus bendradarbiavimą su kitais Agentūros padaliniais;
 • užtikrina Skyriaus atliktų darbų kokybę;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus ir Agentūros darbu;
 • Agentūros direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal kompetenciją teikia pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
 • atsiskaito Departamento direktoriui už savo darbą;
 • pagal kompetenciją skyriaus veiklos ribose konsultuoja rengiant paraiškas Europos socialinio fondo ir kitų fondų finansuojamiems projektams;
 • pagal kompetenciją užtikrina tinkamą Agentūros atstovavimą valstybės institucijose ir įstaigose;
 • vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo ir Departamento direktoriaus pavestas funkcijas Agentūros uždaviniams įgyvendinti;
 • vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas, kurios nenurodytos šiame pareigybės aprašyme.

VEDĖJUI SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • neterminuotą sutartį;
 • darbą viso etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 9,6 – 13,2 (1785,6 Eur – 2455,2 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Tavo turimos profesinės darbo patirties. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Reikiamus dokumentus iki rugsėjo 27 d. pateik adresu https://portalas.vtd.lt/lt/pasiekimu-patikrinimo-administravimo-skyrius-vedejas-1-et-koef-96-132-322;908470.html

Pretendentų, kurie atitiks kvalifikacijos reikalavimus, laukia testas žodžiu (pokalbis).

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į SPECIALISTO PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu iš teisės studijų krypties;
 • turėti ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį asmens duomenų apsaugos srityje;
 • mokėti dirbti su „Microsoft Office 365″ programiniu paketu;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus;
 • mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1668 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
 • išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus ir kanceliarinės kalbos taisykles, būti susipažinus su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 ,,Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.

SPECIALISTAS, KURIO IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • Stebi, analizuoja ir vertina kaip laikomasi Reglamento ir kitų asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir Agentūros politikos asmens duomenų apsaugos srityje, dalyvauja Agentūros asmens duomenų apsaugos audituose;
 • Informuoja Agentūros direktorių ir valstybės tarnautojus bei darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – Darbuotojai), apie jų pareigas pagal Reglamentą ir kitus asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančius teisės aktus bei konsultuoti juos asmens duomenų tvarkymo klausimais;
 • Konsultuoja Darbuotojus ir kitus duomenų subjektus klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu Agentūroje ir naudojimusi savo teisėmis pagal Reglamentą;
 • Rengia dokumentų projektus asmens duomenų apsaugos klausimais, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
 • Bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija;
 • Atlieka kontaktinio asmens funkcijas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kreipiantis su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant Reglamento 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas;
 • Tvarko Asmens duomenų saugumo pažeidimų registrą ir esant poreikiui informuoti Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir/arba duomenų subjektus apie tokį pažeidimą;
 • Tvarko duomenų veiklos įrašus pagal Reglamento 30 straipsnį;
 • Dalyvauja vystant asmens duomenų apsaugos kultūrą Agentūroje, organizuoti mokymus asmens duomenų tvarkymo klausimais bei teikti Darbuotojams metodinę pagalbą šiais klausimais;
 • Teikia Agentūros direktoriui siūlymus dėl asmens duomenų apsaugos priemonių (įskaitant technines ir organizacines priemones) taikymo siekiant sumažinti riziką duomenų subjektų teisėms ir interesams;
 • Rengia ir koordinuoti, nuolat atnaujinti asmens duomenų apsaugos politiką Agentūroje;
 • Rengia, tikslina ir vertina ataskaitas bei kitus dokumentus, susijusius su asmens duomenų apsauga;
 • Derina Agentūros tvarkomų ir (ar) valdomų informacinių sistemų, registrų nuostatų ir kitų su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisės aktų projektų teisinę atitiktį Reglamentui;
 • Pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant asmens duomenų apsaugos klausimus;
 • Teikia Agentūros direktoriui pasiūlymus dėl saugos politikos formavimo ir įgyvendinimo organizavimo, priežiūros ir elektroninės informacijos tvarkymo teisėtumo;
 • Koordinuoja ir prižiūri saugos politikos įgyvendinimą Agentūros valdomose informacinėse sistemose ir registruose;
 • Teikia Agentūros direktoriui pasiūlymus dėl saugos dokumentų priėmimo, keitimo;
 • Koordinuoja elektroninės informacijos saugos incidentų tyrimą ir bendradarbiauti su kompetentingoms institucijoms, tiriančiomis elektroninių ryšių tinklų, informacijos saugumo incidentus, išskyrus tuos atvejus, kai šią funkciją atlieka elektroninės informacijos saugos darbo grupės;
 • Teikia Agentūros valdomų ir tvarkomų informacinių sistemų ir registrų administratoriams ir naudotojams privalomus vykdyti nurodymus ir pavedimus, susijusius su saugos politikos įgyvendinimu;
 • pagal kompetenciją, suderinus su Agentūros direktoriumi, užtikrina tinkamą Agentūros atstovavimą valstybės institucijose ir įstaigose;
 • Agentūros direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su Agentūros darbu;
 • pagal kompetenciją teikia pagalbą kitų Agentūros padalinių darbuotojams;
 • įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
 • atsiskaito Agentūros direktoriui už savo darbą;
 • vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Agentūros direktoriaus pavestas funkcijas Agentūros uždaviniams įgyvendinti;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas;
 • Užtikrina informacijos, susijusios su savo užduočių vykdymu, konfidencialumą.

SPECIALISTUI SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • neterminuotą sutartį;
 • darbą viso etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 10,0 – 13,0 (1860 Eur – 2418 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Tavo turimos profesinės darbo patirties. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Reikiamus dokumentus iki rugsėjo 27 d. pateik adresu https://portalas.vtd.lt/lt/duomenu-kokybes-skyrius-specialistas-s-5-1-et-koef-100-130-322;908570.html

Pretendentų, kurie atitiks kvalifikacijos reikalavimus, laukia testas žodžiu (pokalbis).

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į SPECIALISTO PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu iš humanitarinių mokslų studijų srities filologijos studijų krypties;
 • turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį, susijusią su nacionalinio lygmens pasiekimų patikrinimų užduotimis;
 • išmanyti klasikinę testų teoriją;
 • mokėti dirbti su raštinės programiniu paketu, Microsoft Visio, Adobe InDesign, MS Visio, Adobe Photoshop, Corel Draw, Graph kompiuterinėmis programomis, bent viena elektronine testavimo sistema;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus;
 • mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1668 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
 • išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus ir kanceliarinės kalbos taisykles, būti susipažinus su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 ,,Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.

 

SPECIALISTAS, KURIO IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 

 • sudaro ir derina kuruojamų pasiekimų patikrinimų užduočių parengimo terminus, rengia kuruojamų pasiekimų patikrinimų užduočių rengėjų ir recenzentų paslaugų pirkimo technines specifikacijas;
 • redaguoja (taiso lietuvių kalbos gramatikos, skyrybos, kalbos kultūros ir stiliaus klaidas) pasiekimų patikrinimų užduočių projektus ir užduotis, siūlo ir tikslina užduočių formuluotes ir vertinimo instrukcijose pateiktus atsakymus;
 • bendradarbiaudamas su dalykų užduočių rengėjais, recenzentais, rūpinasi užduočių turinio ir vertinimo instrukcijų kokybės užtikrinimu, teikia jiems metodinę (kalbiniu aspektu) pagalbą;
 • koordinuoja ir prižiūri kuruojamų pasiekimų patikrinimų užduočių rengėjų ir recenzentų veiklą, teikia jiems metodinę (dalykinę) pagalbą, rūpinasi užduočių turinio ir vertinimo instrukcijų kokybės užtikrinimu;
 • planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja procesus, susijusius su kuruojamų pasiekimų patikrinimų organizavimu, vykdymu ir vertinimu, tvarko užduočių banką;
 • maketuoja bei paruošia spausdinti ir / arba įkelia į elektroninę aplinką kuruojamų pasiekimų patikrinimų užduotis ar jų dalis , užtikrina ir atsako už šių maketų kokybę;
 • maketuoja bei paruošia spausdinti kuruojamų pasiekimų patikrinimų vertinimo medžiagą ir teikia informaciją, reikalingą statistinėms analizėms parengti;
 • teikia informaciją tikslinėms grupėms apie kuruojamų pasiekimų patikrinimų struktūrą, pagrindinius principus, tikslus, organizavimą ir vykdymą;
 • atrenka ir paruošia skelbti tinklalapyje reikalingą medžiagą, susijusią su kuruojamų pasiekimų patikrinimų turiniu ir jo vertinimu;
 • Agentūros direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines, pirkimo ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus ir Agentūros darbu;
 • pagal kompetenciją teikia pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
 • įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
 • atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo darbą;
 • vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Agentūros direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas Agentūros uždaviniams įgyvendinti;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

SPECIALISTUI SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • neterminuotą sutartį;
 • darbą viso etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,5 – 10,0 (1581 Eur – 1860 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Tavo turimos profesinės darbo patirties. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Reikiamus dokumentus iki rugsėjo 27 d. pateik adresu https://portalas.vtd.lt/lt/pasiekimu-patikrinimo-uzduociu-skyrius-specialistas-s-14-1-et-koef-85-100-322;908450.html

Pretendentų, kurie atitiks kvalifikacijos reikalavimus, laukia testas žodžiu (pokalbis).

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į SPECIALISTO PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų vykdymo srityje;
 • turėti pirkimų specialisto pažymėjimą;
 • išmanyti ir mokėti dirbti su CVP IS sistema;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus;
 • mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1668 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
 • išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus ir kanceliarinės kalbos taisykles, būti susipažinus su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“;
 • turėti darbo su informacinėmis sistemomis patirties.

SPECIALISTAS, KURIO IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • atlieka nuolatinę teisės aktų, reglamentuojančių pirkimus, ir jų pakeitimų stebėseną;
 • atlieka Agentūros vidaus dokumentų, susijusių su pirkimais, tarp jų ir pirkimų organizavimo taisyklių atitikties galiojantiems teisės aktams, stebėseną ir, esant poreikiui, rengia jų pakeitimus, Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka juos derina, užtikrina Agentūros darbuotojų supažindinimą su jais ir konsultuoja juos dėl šių dokumentų vykdymo;
 • rengia su pirkimais susijusius vidaus teisės aktus ir užtikrina jų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams;
 • užtikrina, kad, pradėdamas vykdyti funkcijas, pirkimų iniciatorius, naujai paskirtas pirkimų organizatorius, visi naujai sudarytos viešųjų pirkimų komisijos nariai ir ekspertai, prieš pradėdami darbą, pasirašytų nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą;
 • dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų, kurių nariu ar komisijos primininku yra paskirtas, veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms suformuluoti uždaviniai;
 • sukuria ir registruoja naujus Agentūros CVP IS naudotojus, kuria naudotojų grupes CVP IS priemonėmis vykdomiems pirkimams, suteikia jiems įgaliojimus ir nustato prieigos prie duomenų ribas;
 • atsako už Agentūros teikiamų duomenų CVP IS aktualumą ir teisingumą, administruoja CVP IS Agentūros darbuotojams suteiktas teises;
 • Agentūros darbuotojams nutraukus darbo santykius, panaikina jų prieigą prie CVP IS;
 • siekdamas užtikrinti viešųjų pirkimų komisijų darbą: rengia Agentūros direktoriaus įsakymus viešųjų pirkimų komisijų sudarymo ir kitais savo kompetencijos klausimais; kviečia komisijos narius į komisijos posėdžius; protokoluoja komisijos posėdžius ir tvarko protokolų registrą; raštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis rengia ir teikia tiekėjams adresuotus raštus, paklausimus, paaiškinimus, pranešimus apie viešųjų pirkimų komisijos sprendimus;
 • atlieka tiekėjų pasiūlymų vertinimą ir palyginimą, nagrinėja tiekėjų pateiktas pretenzijas ir kartu su viešųjų pirkimo komisija priima sprendimus;
 • pagal kompetenciją nagrinėja ir (ar) perduoda atsakingam asmeniui (pirkimo iniciatoriui ir (ar) už sutarties įgyvendinimą atsakingam darbuotojui) tiekėjų prašymus, atsako raštu ir (ar) žodžiu į tiekėjų, įstaigų klausimus, užtikrina atsakymų parengimą nustatytais terminais;
 • įtraukia tiekėjus į nepatikimų tiekėjų ir melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus;
 • siekiant užtikrinti informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą, nuolat skelbia informaciją viešųjų pirkimų klausimais CVP IS;
 • rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų skelbimus, procedūrų ataskaitas, ataskaitas apie sudarytas ir įvykdytas sutartis;
 • nustatyta tvarka pildo ir tvarko priskirtus viešųjų pirkimų registrus, tvarko, apskaito ir saugo veiklos dokumentus iki jų perdavimo toliau saugoti į Agentūros archyvą;
 • teikia susijusias su viešaisiais pirkimais konsultacijas Agentūros darbuotojams, vykdantiems viešuosius pirkimus;
 • prižiūri viešųjų pirkimų sudarytose sutartyse nurodytų Agentūros darbuotojų tinkamą sutarties įgyvendinimą viešųjų pirkimų srityje, įskaitant terminus, gaunamų prekių, paslaugų, darbų kokybę;
 • pagal Agentūros darbuotojų pateiktą techninę užduotį, parengia viešųjų pirkimų sąlygas su susijusiais priedais, sutartis, kvalifikacijos reikalavimai ir pan.
 • Agentūrai įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus, gali būti priskirtas atlikti viešųjų pirkimų darbus projekte (-uose) numatytoms veikloms įgyvendinti;
 • pagal kompetenciją, suderinus su tiesioginiu vadovu, užtikrina tinkamą Agentūros atstovavimą valstybės institucijose ir įstaigose;
 • Agentūros direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus ir Agentūros darbu;
 • pagal kompetenciją teikia pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
 • įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
 • atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo darbą;
 • vykdo kitas Agentūros direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas Agentūros uždaviniams įgyvendinti;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

SPECIALISTUI SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • neterminuotą sutartį;
 • darbą viso etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,5 – 10,0 (1581 Eur – 1860 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Tavo turimos profesinės darbo patirties. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Reikiamus dokumentus iki rugsėjo 25 d. pateik adresu https://portalas.vtd.lt/lt/teises-ir-viesuju-pirkimu-skyrius-specialistas-1-et-koef-85-100-322;907930.html

Pretendentų, kurie atitiks kvalifikacijos reikalavimus, laukia testas žodžiu (pokalbis).

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į SPECIALISTO PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu iš ugdymo mokslų studijų krypčių grupės ar gamtos mokslų studijų srities matematikos studijų krypties;
 • turėti ne trumpesnę kaip 5 metų pedagoginio darbo patirtį;
 • turėti ugdymo programų rengimo/siūlymų ugdymo programoms teikimo, rekomendacijų, metodinės ar mokymo medžiagos rengimo patirties;
 • turėti patirties rengiant siūlymus/dalyvaujant matematikos išoriniame vertinime;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus;
 • mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1668 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
 • išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus ir kanceliarinės kalbos taisykles, būti susipažinus su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.

SPECIALISTAS, KURIO IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • organizuoja rengimą ir (ar) rengia matematikos bendrosios programos projektą, dalykų tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų užduočių aprašo dalį, skirtą matematikai, organizuoja pažinimo kompetencijos ir jos raidos aprašo projekto rengimą, esant poreikiui juos tobulina;
 • organizuoja rengimą ir (ar) rengia matematikos bendrosios programos įgyvendinimo, pažinimo kompetencijos ugdymo metodines rekomendacijas bei kitus dokumentus reikalingus ugdymo turinio įgyvendinimui, teikia siūlymų dėl jų diegimo ir įgyvendinimo;
 • rengia matematikos, pažinimo kompetencijos metodinę medžiagą įvairių poreikių mokiniams;
 • analizuoja kitų šalių matematikos bendrąsias programas, pažinimo kompetencijos ugdymo, matematikos didaktikos tendencijas, apibendrintus tyrimų duomenis;
 • renka, analizuoja ir skleidžia matematikos mokymo, pažinimo kompetencijos ugdymo gerosios pedagoginės, edukacinės patirties ir metodinės veiklos medžiagą;
 • kaupia ir dalinasi informacija apie pasaulyje diegiamas matematikos mokymo, pažinimo kompetencijos ugdymo inovacijas ir jų taikymo praktikas;
 • dalyvauja pasiekimų patikrinimų, susijusių su matematikos pasiekimų, pažinimo kompetencijos ugdymo rezultatų vertinimu, veiklose;
 • dalyvauja Agentūros vykdomuose su matematikos mokymu, pažinimo kompetencijos ugdymu susijusiuose tyrimuose, apklausose, išoriniuose vertinimuose, darbo grupėse;
 • dalyvauja rengiant matematikos mokymo, pažinimo kompetencijos ugdymo mokytojų kompetencijų plėtojimo programas, teikia siūlymus dėl mokytojų dalykinių kompetencijų plėtojimo;
 • kuria ir (ar) dalyvauja kuriant švietimo įstaigų aprūpinimo standarto dalį skirtą matematikai mokyti, pažinimo kompetencijai ugdyti;
 • analizuoja informaciją apie mokyklų įsigytas, Švietimo aprūpinimo standartus atitinkančias mokymo priemones, skirtas matematikai mokyti, pažinimo kompetencijai ugdyti;
 • teikia siūlymus švietimo įstaigoms, jų savininkams, Ministerijai dėl švietimo aprūpinimo gerinimo matematikos mokymui, pažinimo kompetencijos ugdymui;
 • analizuoja Agentūros matematikos, pažinimo kompetencijos ugdymo skaitmeninių mokymo priemonių (toliau – SMP) naudojimą ir teikia siūlymus dėl SMP tobulinimo, aktyvesnio SMP naudojimo;
 • dalyvauja rengiant, ieškant, sisteminant ir diegiant matematikos, pažinimo kompetencijos ugdymo SMP įvairių poreikių turintiems mokiniams;
 • konsultuoja aktualiais matematikos, pažinimo kompetencijos ugdymo turinio klausimais;
 • pagal kompetenciją, suderinus su tiesioginiu vadovu, užtikrina tinkamą Agentūros atstovavimą valstybės institucijose ir įstaigose;
 • Agentūros direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines, pirkimų ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus ir Agentūros darbu;
 • pagal kompetenciją teikia pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
 • įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
 • atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo darbą;
 • vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Agentūros direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas Agentūros uždaviniams įgyvendinti;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

SPECIALISTUI SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • neterminuotą sutartį;
 • darbą viso etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 12,0 – 15,6 (2232 Eur – 2901,6 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Tavo turimos profesinės darbo patirties. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Reikiamus dokumentus iki rugsėjo 25 d. pateik adresu https://portalas.vtd.lt/lt/ugdymo-turinio-skyrius-specialistas-s-1-1-et-koef-120-156-322;907890.html

Pretendentų, kurie atitiks kvalifikacijos reikalavimus, laukia testas žodžiu (pokalbis).

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į SPECIALISTO PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu iš ugdymo mokslų studijų krypčių grupės ar iš gamtos mokslų studijų srities;
 • turėti ne trumpesnę kaip 3 metų pedagoginio darbo patirtį;
 • turėti ugdymo programų rengimo / siūlymų ugdymo programoms teikimo / rekomendacijų, metodinės ar mokymo medžiagos rengimo patirties;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • gebėti dirbti komandoje, tvarkingai ir sistemingai apdoroti informaciją, ją apibendrinti ir analizuoti, struktūriškai mąstyti ir priimti sprendimus;
 • mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1668 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
 • išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus ir kanceliarinės kalbos taisykles, būti susipažinus su teisės aktų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 ,,Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.

SPECIALISTAS, KURIO IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • organizuoja rengimą ir rengia geografijos bendrosios programos projektą, organizuoja rengimą geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos bendrųjų programų projektų, esant poreikiui juos tobulina;
 • organizuoja rengimą ir (ar) rengia geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos bendrosios programos įgyvendinimo ir metodines rekomendacijas bei kitus dokumentus reikalingus ugdymo turinio įgyvendinimui, teikia siūlymų dėl jų diegimo ir įgyvendinimo;
 • rengia geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos bendrosios programos įgyvendinimo ir metodinę medžiagą įvairių poreikių mokiniams;
 • analizuoja kitų šalių geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos bendrąsias programas geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos bendrosios programos įgyvendinimo didaktikos tendencijas, apibendrintus tyrimų duomenis;
 • renka, analizuoja ir skleidžia geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos bendrosios programos įgyvendinimo, gerosios pedagoginės, edukacinės patirties ir metodinės veiklos medžiagą;
 • kaupia ir dalinasi informacija apie pasaulyje diegiamas geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos ugdymo inovacijas ir jų taikymo praktikas;
 • pagal kompetenciją dalyvauja pasiekimų patikrinimų, susijusių su geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos ugdymo rezultatų vertinimu, veiklose;
 • pagal kompetenciją dalyvauja Agentūros vykdomuose su geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos ugdymu susijusiuose tyrimuose, apklausose, išoriniuose vertinimuose, darbo grupėse;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos mokytojų kompetencijų plėtojimo programas, teikia siūlymus dėl mokytojų dalykinių kompetencijų plėtojimo;
 • kuria ir (ar) dalyvauja kuriant švietimo įstaigų aprūpinimo standarto dalį skirtą geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos ugdymui;
 • analizuoja informaciją apie mokyklų įsigytas, Švietimo aprūpinimo standartus atitinkančias mokymo priemones, skirtas geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos ugdymui;
 • teikia siūlymus švietimo įstaigoms, jų savininkams, Ministerijai dėl švietimo aprūpinimo gerinimo geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos ugdymui;
 • analizuoja Agentūros geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos skaitmeninių mokymo priemonių (toliau – SMP) naudojimą ir teikia siūlymus dėl SMP tobulinimo, aktyvesnio SMP naudojimo;
 • dalyvauja rengiant, ieškant, sisteminant ir geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos ugdymo SMP įvairių poreikių turintiems mokiniams;
 • konsultuoja aktualiais geografijos, ekonomikos ir verslumo, geografinės informacinės sistemos ugdymo turinio klausimais;
 • pagal kompetenciją, suderinus su tiesioginiu vadovu, užtikrina tinkamą Agentūros atstovavimą valstybės institucijose ir įstaigose;
 • Agentūros direktoriaus pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines, pirkimo ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus ir Agentūros darbu;
 • pagal kompetenciją teikia pagalbą kitų skyrių darbuotojams;
 • įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
 • 4atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo darbą;
 • vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Agentūros direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas Agentūros uždaviniams įgyvendinti;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

SPECIALISTUI SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • neterminuotą sutartį (su bandomuoju laikotarpiu);
 • darbą viso etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,5 – 10,0 (1581 Eur – 1860 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Tavo turimos profesinės darbo patirties. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Savo gyvenimo aprašymą pateik elektroniniu paštu laima.markeviciene@nsa.smm.lt

Susisieksime tik su atrinktais pretendentais

Projektai

Šiuo metu darbo pasiūlymų nėra.

Atnaujinta: 2023-09-25

Skip to content