I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Karjera

Laisvos pareigybės Nacionalinėje švietimo agentūroje

 


NACIONALINĖ ŠVIETIMO AGENTŪRA IEŠKO DARBUOTOJŲ:

TAM, KAD GALĖTUM PRETENDUOTI Į TEISININKO PAREIGAS, BŪTINA:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimu;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teisės srityje;
 • išmanyti ir mokėti taikyti teisinės technikos reikalavimus;
 • gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, kitus šios pareigybės aprašyme įvardytoms funkcijoms vykdyti būtinus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos dokumentus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, kitus teisės aktus;
 • sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
 • gebėti dirbti komandoje, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba;
 • turėti darbo su informacinėmis sistemomis patirties;
 • mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 • turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“ (reikalavimas taikomas pradėjus eiti pareigas per Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatytą terminą).

TEISININKAS, KURIO IEŠKOME, ATLIKTŲ ŠIAS FUNKCIJAS:

 • sistemingai planuoja savo veiklą, teikia pasiūlymus Personalo ir teisės skyriaus (toliau – Skyrius) ir Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – Agentūra) metiniam darbo planui ir strateginiam planui parengti;
 • nagrinėja, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl Agentūros parengtų teisės aktų projektų;
 • konsultuoja Agentūros ir Agentūros vykdomų projektų darbuotojus, ar jų rengiami dokumentai neprieštarauja teisės aktams ir ar atitinka teisinės technikos reikalavimus, siekiant užtikrinti rengiamų dokumentų kokybę;
 • atstovauja Agentūrai teismuose, rengia procesinius ir kitus dokumentus teisėsaugos ir teisingumo institucijoms;
 • nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus, rengia atsakymus;
 • dalyvauja Agentūros direktoriaus patvirtintų darbo grupių ir komisijų veikloje;
 • kartu su Agentūros ir Agentūros vykdomų projektų darbuotojais dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;
 • konsultuoja Agentūros padalinių darbuotojus dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimą reglamentuojančių teisės aktų taikymo, siekiant užtikrinti jų laikymąsi;
 • teikia išvadas dėl Agentūros sudaromų sutarčių (jų pakeitimų), susijusių su Europos Sąjungos struktūrinių fondų įsisavinimu, administravimu, siekiant užtikrinti Agentūrai pavestų funkcijų vykdymą;
 • teikia siūlymus dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų geresnio, operatyvesnio administravimo tobulinimo;
 • atstovauja Agentūrai teismuose, bylose, susijusiose su Europos Sąjungos struktūrinių fondų įsisavinimu, administravimu, siekiant užtikrinti Agentūrai pavestų funkcijų vykdymą;
 • pagal kompetenciją rengia raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus ir Agentūros darbu;
 • Agentūros direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja komisijose bei darbo grupėse sprendžiant jo kompetencijai priskirtus klausimus;
 • derina ir vizuoja Agentūros ar Agentūros vykdomų projektų sudaromas sutartis;
 • įsivertina savo veiklą, analizuoja jos rezultatus, teikia siūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
 • atsiskaito Skyriaus vedėjui už savo darbą;
 • vykdo kitas Agentūros direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavestas funkcijas Agentūros uždaviniams įgyvendinti;
 • be šiame aprašyme įvardytų funkcijų vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

TEISININKUI SIŪLOME ŠIAS SĄLYGAS:

 • iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • bendradarbiavimą, atsakomybę ir profesionalumą;
 • neterminuotą sutartį;
 • darbą viso etatinio vieneto krūviu;
 • darbo užmokestį – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,6 – 8,4 (1227 Eur – 1562 Eur neatskaičius mokesčių)*.

*Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Tavo turimos profesinės darbo patirties. Taip pat, atsižvelgiant į Tavo pasiektus rezultatus, galimos priemokos prie darbo užmokesčio. 

Reikiamus dokumentus iki kovo 17 d. pateik adresu https://portalas.vtd.lt/lt/personalo-ir-teises-skyrius-teisininkas-koef-66-84-322;864330.html

Pretendentų, kurie atitiks kvalifikacijos reikalavimus, laukia testas žodžiu (pokalbis).

Projektai

Laisvų darbo vietų šiuo metu nėra.

Atnaujinta: 2023-03-06

Skip to content