I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pretendentų kompetencijų vertinimas

2011 metais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu buvo patvirtinta švietimo įstaigų vadovų skyrimo tvarka: 2011-07-01 įsakymas Nr. V-1193  „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su pakeitimais 2012-12-12 Nr. V-1740; 2015-04-28 Nr. V-398; 2016-12-01 Nr. V-1082; 2018-02-01 Nr. V-90; 2018-03-27 Nr. V-293; 2020-05-14 Nr. V-719; 2020-07-20 Nr. V-1098; 2020-11-09 Nr. V-1707) ir 2011-07-01 įsakymas Nr. V-1194 „Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašas“ (su pakeitimais 2015-04-28, Nr. V-399; 2016-12-01 Nr. V-1083; 2017-07-28 Nr. V-621; 2018-02-06 Nr. V-109; 2018-02-12 Nr. V-136; 2018-10-30 Nr. V-861; 2019-04-19 Nr. V-456; 2019-12-17 Nr. V-1505; 2020-05-15 Nr. V-727; 2020-07-20 Nr. V-1100; 2020-11-12 Nr. V-1744). Pagal šią tvarką, kiekvienas pretendentas, ketinantis dalyvauti paskelbtame konkurse švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigoms eiti, konkurso komisijai privalo pateikti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, liudijančios, kad pretendentas atitinka vadovui privalomas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kopiją. Kompetencijas vertina Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA) ir jos pasitelkti specialistai (toliau – vertintojas), kurie atitinka vieną arba abu iš nurodytų reikalavimų:
1. magistro kvalifikacinis laipsnis arba lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija ir ne mažesnė kaip 3 metų vadovų praktinės veiklos vertinimo ir (ar) vadybinių kompetencijų vertinimo patirtis;
2. pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnė kaip 5 metų vadovavimo švietimo įstaigai arba švietimo organizavimo ir (ar) švietimo stebėsenos patirtis, įgyta viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.

Tikslai

Objektyviai įvertinti asmenų, dalyvaujančių vertinime vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas ir jų potencialą, reikalingus vadovavimui mokyklai.

Suteikti profesionalią paramą vertinamiesiems, siekiantiems ugdyti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas ir tapti švietimo įstaigos lyderiais.

Kaupti informaciją apie bendrą Lietuvos švietimo įstaigų vadovų kompetencijų lygį ir numatyti kvalifikacijos tobulinimo žingsnius bei kitas priemones.

Konfidencialumo užtikrinimas

Vertinimas vyksta laikantis konfidencialumo, skaidrumo ir etiškumo principais bei vadovaujantis Asmens duomenų apsaugos taisyklėmis.

Prieš dalyvaudamas vertinime, pretendentas pasirašo sutikimą, kuriame patvirtina, jog savanoriškai dalyvauja vertinime ir patiki vertinimo organizatoriams (NŠA) tvarkyti asmens duomenis.

Pretendentų vertinimo informacija prieinama tik NŠA atsakingiems asmenims, vertinimą vykdantiems specialistams, vertinimo dalyviui bei komisijos nariams, kai šiems pateikiama vertinimo išvada kartu su kitais konkurso dokumentais.

Kokybės užtikrinimas

Siekiant užtikrinti vertinimo kokybę, kiekviena vertinama kompetencija tikrinama ne mažiau kaip dviem skirtingais metodais.

Vertinimo metu vertintojai stebi ir fiksuoja dalyvių elgesį įvairiose situacijose, siekdami nustatyti konkrečių vertinamų kompetencijų pasireiškimo laipsnį bei įžvelgti vertinamųjų vadovavimo švietimo įstaigai potencialą.

Vertinimas organizuojamas taip, kad kiekvienas vertinamasis būtų stebimas ne mažiau kaip vieno vertintojo. Vertinimo objektyvumo užtikrinimui, grupinėse užduotyse vertintojai stebi po kelis pasirinktus vertinimo dalyvius.

Siekiant užtikrinti vertinimo objektyvumą, daromas skaitmeninis įrašas, kad po vertinimo vertintojai turėtų galimybę surinkti daugiau informacijos, reikalingos vertinimo ataskaitai parengti.

Registracija vertinimui

Vertinime ketinantys dalyvauti asmenys registruojasi vertinimui, užpildydami Prašymo formą ir Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.

Vertinime gali dalyvauti pretendentai, atitinkantys formalius kvalifikacinius reikalavimus, kaip nustatyta Kvalifikacijų apraše. Pretendentai, kartu su prašymu ir gyvenimo aprašymu, parengtu Europass CV formatu lietuvių kalba, pateikia dokumentų, patvirtinančių, kad jie atitinka kvalifikacinius reikalavimus, kopijas. Dokumentų originalai pateikiami, teikiant dokumentus tiesiogiai arba kompetencijų vertinimo dieną prieš vertinimą, ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami.

Jeigu pretendentas jau yra pateikęs prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijoms vertinti jis turi registruotis per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

Vertinimui registruojamasi užpildant šioje svetainėje esančias „Prašymo“ ir „Gyvenimo aprašymo, parengto Europass CV formatu lietuvių kalba“ formas ir atsiunčiant kitus kvalifikaciją įrodančius dokumentus. (Informacija suteikiama telefonais: +370 658 18029).

Prašymą dalyvauti kompetencijų vertinimegyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba ir kvalifikaciją įrodančių dokumentų kopijas prašome siųsti el.p. inga.kudarauskiene@nsa.smm.lt arba paštu adresu: Nacionalinės švietimo agentūros Vertinimo skyriui, K. Kalinausko g. 7, LT-03107 Vilnius

Informavimas

Pretendentai informuojami apie numatytą vertinimo datą (oficialiu raštu el. paštu) ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki vertinimo dienos. Tvarkos apraše numatytais atvejais, kai vertinimas turi įvykti greičiau, pretendentui apie vertinimo vietą ir laiką pranešama ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki vertinimo.

Organizavimas

Atvykęs į vertinimą, pretendentas pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei dokumentus, patvirtinančius atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams.

Vertinimas vyksta keturias valandas (nuo 10 val. iki 14 val.). Į šį laiką neįskaitomos pertraukos pailsėti. Vertinimo pabaigos laikas gali skirtis, priklausomai nuo to, kaip greitai pretendentams pavyksta atlikti užduotis. Vertinimo metu numatyta viena kavos pertrauka.

Vertinimo metu naudojamos užduotys yra universalios ir nediferencijuojamos pagal atskirus švietimo įstaigų tipus.

Vertinimas vykdomas 3-4 vertinamųjų grupėmis.

Rezultatų analizė ir pateikimas

Vertintojai analizuoja visą vertinimo metu surinktą informaciją pagal vertintas kompetencijas. Visi vertintojai, vertinimo metu stebėję konkretų vertinimo dalyvį, apibendrina savo pastebėjimus ir sutaria dėl konkrečių kompetencijų galutinio vertinimo.

Vertinamajam pateikiama raštiška vertinimo ataskaita bei jos priedas. Ataskaitą pretendentas, dalyvaujantis konkurse, pateikia konkurso atrankos komisijai, kartu su kitais dokumentais, ataskaitos priedas – rekomendacijos tobulėjimui – skirtas vertinamajam.

Vertinimo rezultatai galioja septynerius metus nuo pretendento kompetencijų vertinimo dienos. Visą šį laiką vertinimo rezultatai saugomi NŠA.

Pakartotinai dalyvauti kompetencijų vertinime ar prilygintame vertinime asmuo gali ne anksčiau kaip praėjus pusei metų nuo ankstesnio kompetencijų ar prilyginto vertinimo. Atlikus pakartotinį pretendento kompetencijų vertinimą ar prilygintą vertinimą anksčiau atlikto vertinimo rezultatai pripažįstami netekusiais galios.

 

Dokumentai


 2011-07-01 įsakymas Nr. V-1193

„Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2012-12-12 Nr. V-1740; 2015-04-28 Nr. V-398; 2016-12-01 Nr. V-1082; 2018-02-01 Nr. V-90; 2018-03-27 Nr. V-293; 2020-05-14 Nr. V-719; 2020-07-20 Nr. V-1098, 2020-11-09 Nr. V-1707) Galiojanti suvestinė redakcija

2011-07-01 įsakymas  Nr. V-1194

„Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (2015-04-28 Nr. V-399; 2016-12-01 Nr. V-1083; 2017-07-28 Nr. V-621; 2018-02-06 Nr. V-109; 2018-02-12 Nr. V-136, 2018-10-30 Nr. V-861; 2019-04-19 Nr. V-456; 2019-12-17 Nr. V-1505; 2020-05-15 Nr. V-727; 2020-07-20 Nr. V-1100, 2020-11-12 Nr. V-1744) Galiojanti suvestinė redakcija

Atnaujinta: 2022-12-21

Skip to content