I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Bendrojo ugdymo mokyklų išorinis vertinimas

Išorinio vertinimo tikslas – skatinti mokyklas tobulėti siekiant geresnės ugdymo(si) kokybės ir geresnių mokinių pasiekimų.

Mokyklų veiklos kokybės išorinis vertinimas – formuojamasis mokykloje vykstančių procesų vertinimas, teikiantis informaciją mokyklos veiklai koreguoti ir jos rezultatams gerinti. Išorinis vertinimas remiasi mokyklos atliktu įsivertinimu.

Išorinis vertinimas gali būti:

  • visuminiskai vertinama visa mokyklos veikla;
  • teminis, kai vertinama mokyklos veikla, gilinantis į švietimo ir mokslo ministro nustatytą aktualią temą (problemą, klausimą);
  • rizikos, kai vykdomas mokyklos veiklos rizikos veiksnių identifikavimas, analizė ir veiklos tobulinimo galimybių numatymas.

Visuminis vertinimas vykdomas naudojant 2016 m. patvirtintą 25 rodiklių sistemą, apimančią 4 mokyklos veiklos sritis – rezultatus, ugdymą(si) ir mokinių patirtis, ugdymo(si) aplinkas, lyderystę ir vadybą.

Teminio vertinimo metu nustatyti rodikliai gali būti perstruktūruojami atsižvelgiant į švietimo ir mokslo ministro nustatytą probleminį klausimą. Analizuojamos 3 mokyklos veiklos sritys: rezultatai, ugdymas(is) ir mokinių patirtys, lyderystė ir vadyba.

Rizikos vertinimo metu analizuojami 3 mokyklos veiklos sričių (rezultatai, pagalba mokiniui, ugdymo(si) procesas) rodikliai. Lyderystė ir vadyba nėra išskirta kaip atskira sritis, tačiau ji yra labai svarbi (kaip kontekstinė informacija) analizuojant bet kuriuos mokyklos veiklos duomenis, identifikuojant reikšmingus, geresnę mokinių pažangą ir pasiekimus sąlygojančius veiksnius.

Praėjus metams po rizikos vertinimo analizuojami gauti duomenys apie mokyklos veiklos kokybės kaitą ir mokyklos vadovo veiklos vertinimo rezultatus. Praėjus dvejiems metams – organizuojamas pakartotinis  vertinimas. Teigiamas mokyklos veiklos pokytis konstatuojamas, jeigu pakartotinio vertinimo metu aukštesniu lygiu įvertinama daugiau kaip pusė rodiklių.

Vertinimo mokykloje metu daugiausiai dėmesio skiriama ugdymo proceso stebėjimui (tam skiriama ne mažiau kaip 75 procentai vertintojų darbo mokykloje laiko). Pastebėjimai fiksuojami:

Po stebėtos pamokos mokytojui pasakomi ne mažiau kaip 3 stiprieji ir ne daugiau kaip 2 tobulintini pamokos aspektai.

Vertinant mokyklos veiklą naudojami penki vertinimo lygiai.

Mokykla su išorinio vertinimo išvadomis supažindina mokinius ir jų tėvus.

Po vertinimo veiklos tobulinimu rūpinasi mokykla ir jos steigėjas, veiklos tobulinimui pasitelkiami konsultantai.

Agentūra kartu su Švietimo ir mokslo ministerija stebi ir analizuoja mokyklų pažangą ir mokykloms teikiamos pagalbos poveikį po išorinio vertinimo.

 

Dokumentai


2024-05-07 Įsakymas Nr. VK-423

Dėl Veiklos rizikos išorinio vertinimo, kuris vyks 2024 metų I pusmetį mokyklose, vykdančiose bendrojo ugdymo programas, tvarkaraščio patvirtinimo

2024-04-30 Įsakymas Nr. V-481

Dėl bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2024 metais bus atliekamas rizikos išorinis vertinimas, sąrašo patvirtinimo (e-tar.lt)

2023-12-22 Įsakymas Nr. VK-838

Dėl švietimo teikėjų (išskyrus aukštąsias mokyklas) veiklos planinių patikrinimų taisyklių patvirtinimo

2023-10-04 Įsakymas Nr. V-1300

Dėl bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2023 metų II pusmetį bus atliekamas rizikos išorinis vertinimas, sąrašo patvirtinimo

2023-01-23 Įsakymas Nr. VK-50

Bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2023 metų II ketvirtį bus atliekamas veiklos teminis išorinis vertinimas, tvarkaraštis

2023-01-11 Įsakymas Nr. VK-15

Bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2023 metų I ketvirtį bus atliekamas veiklos teminis išorinis vertinimas, tvarkaraštis

2023-01-04 Įsakymas Nr. V-15

V-15 Dėl mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos teminio išorinio vertinimo, organizuoja… (e-tar.lt)

2022-05-04 Įsakymas Nr. V-692

V-692 Dėl Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, atrankos kriterijų veiklos išoriniam rizikos ve… (e-tar.lt)

2022-02-15 Įsakymas Nr. V-261

V-261 Dėl Bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2022 metų II–III ketvirtį bus atliekamas… (e-tar.lt)

2022-02-09 Įsakymas Nr. V-200

V-200 Dėl bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2022 metais bus atliekamas teminis išori… (e-tar.lt)

2021-08-06 Įsakymas Nr. V-1443

Dėl Bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2021 metais bus atliekamas veiklos teminis išorinis vertinimas, sąrašo patvirtinimo

2021-07-26 Įsakymas Nr. V-1383 

Dėl bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2021–2022 metais bus atliekamas veiklos teminis išorinis vertinimas, atrankos kriterijų patvirtinimo

2021-07-09 Įsakymas Nr. V-1254 

Dėl mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos teminio išorinio vertinimo, organizuojamo 2021–2022 metais, temos, klausimų ir vertinimo rodiklių nustatymo

2021-06-21 Įsakymas Nr. V-1150  

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 2 d. Įsakymo Nr. ISAK-587 „Dėl Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (Suvestinė redakcija nuo 2021-06-22)

2019-09-04 Įsakymas Nr. V-981

Dėl bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2019 metų II pusmetį bus atliekamas rizikos išorinis vertinimas, sąrašo patvirtinimo

2019-09-04 Įsakymas Nr. V-980

Dėl bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2019 metų II pusmetį bus atliekamas visuminis išorinis vertinimas, sąrašo patvirtinimo

2019-02-15 Įsakymas Nr. V-129

Dėl bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2019 metų I pusmetį bus atliekamas rizikos išorinis vertinimas, sąrašo patvirtinimo

2018-12-03 Įsakymas Nr. V-962

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo nr. ISAK-587 „Dėl mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2018-01-29 Įsakymas Nr. 2V-11

Dėl Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros direktoriaus 2017 m. lapkričio 8 d. įsakymo nr. 2v-127 „Dėl mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, kurių veikla bus vertinama 2018 metų i pusmetį, tvarkaraščio tvirtinimo“ pakeitimo

Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, kurių veikla bus vertinama 2018 metų I pusmetį, tvarkaraštis

2017-11-07 Įsakymas Nr. V-856

Dėl lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymo nr. V-741 „Dėl mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, kurių veikla bus vertinama 2018 metų i pusmetį, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2017-10-03 Įsakymas Nr. V-741

Dėl mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, kurių veikla bus vertinama 2018 metų i pusmetį, sąrašo patvirtinimo

2017-10-03 Įsakymas Nr. V-742

Dėl mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, atrankos kriterijų 2018 metų I pusmečio išoriniams vertinimams

2017-10-02 Įsakymas Nr. V-734

Iš dalies pakeistas mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, kurių veikla bus vertinama 2017 m., sąrašas

2017-05-02 Įsakymas Nr. V-322

Dėl mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo išorės vertintojų atrankos ir atestavimo taisyklių patvirtinimo

2016-12-30 Įsakymas Nr. V-1167

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. ISAK-587 „Dėl Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2016-10-17 Įsakymas Nr. V-910

Dėl mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, kurių veikla bus vertinama 2017 metais, sąrašo patvirtinimo

Įsakymo priedas. 2017 m. vertinamų mokyklų sąrašas

2016-04-15 Įsakymas Nr. V-340

Dėl mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, kurių veikla bus vertinama 2016 m. II pusmetį, sąrašo patvirtinimo

Įsakymo priedas. 2016 m. II pusm. vertinamų mokyklų sąrašas

2016-04-13 Įsakymas Nr. V-321

Dėl bendrojo ugdymo mokyklų atrankos kriterijų 2016 m. II pusm. išoriniams vertinimams

2015-11-12 Įsakymas Nr. V-1165

Dėl 2016 m. I pusm. vertinamų bendrojo ugdymo mokyklų sąrašo patvirtinimo

Įsakymo priedas. 2016 m. I pusm. vertinamų mokyklų sąrašas.

2015-05-11 Įsakymas Nr. V-520

Dėl 2015 metais vertinamų bendrojo ugdymo mokyklų sąrašo patvirtinimo

Įsakymo priedas. 2015 m. vertinamų mokyklų sąrašas

2015-05-11 Įsakymas Nr. V-521

Dėl bendrojo ugdymo mokyklų atrankos kriterijų 2015 m. išoriniams vertinimams patvirtinimo

2014-09-16 Įsakymas Nr. V-811

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. liepos 7 d. įsakymo nr. V-596 „Dėl mokyklų vykdančių bendrojo ugdymo programas, kurių veikla bus vertinama 2014 metais, sąrašo patvirtinimo, pakeitimo

2013-03-26 Įsakymas Nr. V-248

Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. spalio 10 d. įsakymo nr. V-1445 „Dėl 2013 m. vertinamų bendrojo ugdymo mokyklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Įsakymo priedas. 2013 m. vertinamų mokyklų sąrašas.

2012-10-10 Įsakymas Nr. V-1445

Dėl 2013 metais vertinamų bendrojo ugdymo mokyklų sąrašo patvirtinimo

Įsakymo priedas. 2013 m. vertinamų mokyklų sąrašas

Atnaujinta: 2024-05-08

Skip to content