I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų išorinis vertinimas

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių institucijų veiklos išorinis vertinimas ir akreditacija

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 23 straipsnio 5 punktas nustato, kad kvalifikacijos tobulinimo programas įgyvendina švietimo ir mokslo ministro tvarka akredituotos kvalifikacijos tobulinimo įstaigos. Švietimo paslaugų teikėjų – juridinių asmenų – veiklos, susijusios su pedagogų kvalifikacijos tobulinimu, vertinimo ir akreditacijos tikslą, uždavinius, principus, kriterijus, vertinimo ir akreditacijos organizavimą bei vykdymą reglamentuoja Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklės (toliau – Akreditacijos taisyklės).

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijų veiklos kokybės vertinimas pagal Akreditacijos taisykles suprantamas kaip tyrimas, susidedantis iš įsivertinimo ir išorinio vertinimo. Išorinio vertinimo metu, remdamiesi įsivertinimo išvadomis, išorinio vertinimo ekspertai institucijai padeda nustatyti veiklos rezultatų kokybę ir teikia rekomendacijas dėl veiklos tobulinimo. Atsižvelgdamas į išorinio vertinimo išvadas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras priima sprendimą dėl institucijos akreditacijos 5 arba 3 metams.

 

Dokumentai


Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos išorinio vertinimo 2024 metų planas

2022-12-13 ŠMSM įsakymas Nr. V-1942 „Dėl pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) 2023-2025 metų prioritetinių kvalifikacijos tobulinimo sričių patvirtinimo“

Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos išorinio vertinimo 2023 metų planas

2020-04-02 Įsakymas Nr. V-504
Dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo

Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos išorinio vertinimo 2022 metų planas

2019-05-28 Įsakymas Nr. V-648
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. ISAK-109 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos“ pakeitimo


Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos išorinio vertinimo 2022 metų planas

2006-01-23 Įsakymas Nr. ISAK-109
Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos

2008-04-22 Įsakymas Nr. ISAK-1116
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. ISAK-109 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos“ pakeitimo

Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklės

Klausimynas institucijos veiklai įsivertinti pagal veiklos sritis ir jų dalis (1 priedas)

Veiklos sričių ir jų dalių vertinimo požymiai ir jų vertinimo skalė (2 priedas)

Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos įsivertinimo išvados (3 priedas)

Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos išorinio vertinimo išvados (4 priedas)

Atnaujinta: 2023-12-18

Skip to content