I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Veiklos sritys

Pasiekimų departamentas yra Agentūros padalinys, veikiantis mokinių pasiekimų išorinio vertinimo ir tarptautinių tyrimų organizavimo ir vykdymo srityje.

Departamente yra Pasiekimų patikrinimo užduočių skyrius, Pasiekimų patikrinimo administravimo skyrius, Pasiekimų tyrimų skyrius.

Departamento veikla:

 • organizuoja ir administruoja mokinių pasiekimų patikrinimus, brandos ir kitus egzaminus, asmens bendrųjų gebėjimų, įgytų profesinių kompetencijų vertinimus;
 • organizuoja valstybinės kalbos ir valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos, lietuvių kalbos mokėjimo lygių nustatymo, Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, jų užduočių kūrimą;
 • užtikrina mokinių pasiekimų patikrinimų užduočių parengimą ir jų kokybę, organizuoja valstybinių brandos egzaminų užduočių atlikimo vertinimą;
 • analizuoja pasiekimų patikrinimų rezultatus pasiekimų patikrinimų užduočių kokybei užtikrinti, švietimo kokybei ir mokinių pasiekimams gerinti;
 • vykdo mokinių pasiekimų nacionalinius ir tarptautinius kiekybinius ir kokybinius tyrimus, analizuoja rezultatus, teikia išvadas bei rekomendacijas mokinių pasiekimų gerinimo klausimais.

Ugdymo departamentas yra Agentūros padalinys, veikiantis ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo turinio rengimo ir jo diegimo koordinavimo srityje.

Departamente yra Ugdymo turinio, Ugdymo inovacijų, Ugdymo įvairovės skyriai.

Departamento veikla:

 • rengia ikimokyklinio ugdymo programos gairių, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektus, metodikas, rekomendacijas ir kitus dokumentus, reikalingus ugdymo turiniui įgyvendinti;
 • kuria ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas įgyvendinančių švietimo įstaigų aprūpinimo standartą, analizuoja švietimo įstaigų aprūpinimo situaciją šalyje;
 • analizuoja informaciją apie skaitmeninių mokymo priemonių naudojimą, prižiūri Agentūros sukurtas ar įsigytas skaitmenines mokymo priemones, Agentūros virtualiųjų mokymo aplinkų turinį;
 • organizuoja vadovėlių ir kitų mokymo priemonių tinkamumo naudoti ugdymo procese vertinimą;
 • vykdo prevencinių programų įgyvendinimo mokyklose stebėseną.

Informacinių išteklių departamentas yra Agentūros padalinys, veikiantis švietimo informacinių sistemų ir švietimo registrų plėtros, techninio palaikymo ir duomenų kokybės bei duomenų prieinamumo vartotojams srityje.

Departamente yra Informacinių sistemų plėtros, Informacinių technologijų, Duomenų bazių, Duomenų kokybės skyriai.

Departamento veikla:

 • administruoja ir plėtoja valstybines švietimo informacines sistemas ir švietimo registrus;
 • užtikrina technologinį brandos egzaminų ir pasiekimų patikrinimų užduočių elektroninį vykdymą;
 • užtikrina švietimo informacinėse sistemose ir švietimo registruose esančių duomenų kokybę ir prieinamumą vartotojams;
 • užtikrina informacinių sistemų, registrų ir skaitmeninių mokymo priemonių sklandų veikimą.
 • teikia informacinę, ekspertinę, konsultacinę pagalbą švietimo subjektams, organizuojantiems ir įgyvendinantiems švietimo veiklą, susijusią su Departamento veikla.

Pedagoginių darbuotojų departamentas yra Agentūros padalinys, veikiantis pedagoginių darbuotojų pritraukimo, jų kvalifikacijos tobulinimo, lyderystės plėtotės srityse.

Departamente yra Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, Vadybos ir lyderystės, Kvalifikacijos tobulinimo skyriai.

Departamento veikla:

 • analizuoja pedagoginių darbuotojų atitiktį kvalifikacijos reikalavimams; koordinuoja ir plėtotoja pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą;
 • analizuoja švietimo įstaigų vadovų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atlygio sistemą ir karjeros tendencijas;
 • organizuoja ir vykdo pretendentų į valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ar jam prilygintą vertinimą;
 • organizuoja ir dalyvauja vykdant mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų praktinės veiklos vertinimą ir atestaciją, vykdo psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestaciją.
 • užtikrina švietimo įstaigų vadovų rezervo funkcionavimą.

Kokybės vertinimo departamentas yra Agentūros padalinys kokybės vertinimo ir ūkio subjektų veiklos priežiūros srityse.

Departamente yra Švietimo tiekėjų veiklos vertinimo rizikos, Veiklos kokybės priežiūros, Vertinimo organizavimo skyriai.

Departamento veikla:

 • atlieka švietimo teikėjų veiklos rizikos analizę, organizuoja ir vykdo švietimo teikėjų planinius ir neplaninius patikrinimus jų veiklos kokybei įvertinti;
 • organizuoja mokyklų, kvalifikacijos tobulinimo institucijų, pedagoginių psichologinių tarnybų veiklos vertinimą, akreditavimą;
 • organizuoja licencijuojamos veiklos (profesinio mokymo) priežiūrą;
 • teikia metodinę pagalbą, konsultacijas, įgyvendina kitas prevencines priemones, padedančias švietimo teikėjams laikytis švietimo politiką įgyvendinančių teisės aktų reikalavimų;
 • taiko poveikio priemones, padedančias švietimo teikėjams veiksmingai ir kokybiškai vykdyti veiklą įstatymų ir pagal juos priimtų teisės aktų nustatyta tvarka.

Bendrųjų reikalų departamentas yra Agentūros padalinys, veikiantis sklandaus ir efektyvaus Agentūros darbo užtikrinimo srityje.

Departamente yra Administravimo skyrius ir Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius.

Departamento veikla:

 • organizuoja Agentūros dokumentų valdymą ir archyvo darbą;
 • užtikrina Agentūros rengiamų teisės aktų ar sutarčių atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams bei teisinės technikos reikalavimams;
 • vykdo Agentūros viešųjų pirkimų procedūras, užtikrinti jų skaidrumą ir procedūrų atitiktį teisės aktų reikalavimams;
 • užtikrina Agentūros naudojamo turto priežiūrą ir apsaugą, rūpinasi tinkamų darbo sąlygų darbuotojams sudarymu.
 • organizuoja elektroninių ir popierinių leidinių leidybos procesus.

Atnaujinta: 2023-08-28

Skip to content