I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Veiklos sritys

Departamento uždaviniai:

 • vykdyti švietimo stebėseną, organizuoti nacionalinius, tarptautinius švietimo tyrimus;
 • organizuoti ir administruoti mokinių pasiekimų patikrinimus, brandos ir kitus egzaminus, asmens bendrųjų gebėjimų, įgytų profesinių kompetencijų vertinimus;
 • vykdyti švietimo įstaigų veiklos kokybės, pedagoginių darbuotojų praktinės veiklos ir kompetencijų atitikties nustatytiems reikalavimams stebėseną ir vertinimą.

Departamento funkcijos:

 • vykdo tarptautinius Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), Tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos (angl. IEA, International Association for the Evaluation of Educational Achievement) ir kitų organizacijų švietimo tyrimus, rengia ataskaitas ir vykdo rezultatų sklaidą;
 • analizuoja švietimo rezultatus ir problemas šalyje, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl švietimo kokybės gerinimo ir švietimo sistemos efektyvumo;
 • rengia šalies švietimo būklės apžvalgas, skirtas šalies švietimo bendruomenei ir visuomenei bei tarptautinėms institucijoms ir organizacijoms;
 • vykdo nacionalinius mokinių pasiekimų ir kitus švietimo būklės tyrimus, rengia tyrimų ataskaitas, teikia informaciją ir siūlymus švietimo valdymo subjektams dėl švietimo tobulinimo;
 • koordinuoja ir administruoja brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo, nacionalinių ir kitų mokinių pasiekimų patikrinimų vykdymą ir vertinimą, rengia jų vykdymo ir vertinimo reglamentavimo dokumentus, organizuoja šių mokinių pasiekimų patikrinimų užduočių kūrimą, organizuoja valstybinių brandos egzaminų užduočių atlikimo vertinimą, konsultuoja mokyklas bei jų savininkus, savininko teises ir pareigas įgyvendinančias institucijas, dalyvių susirinkimus;
 • koordinuoja ir administruoja valstybinės kalbos mokėjimo, lietuvių kalbos mokėjimo lygių nustatymo, Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus, organizuoja jų užduočių kūrimą, administruoja asmens bendrųjų gebėjimų ir (ar) įgytų profesinių kompetencijų vertinimus;
 • užtikrina techninį ir technologinį brandos egzaminų ir pasiekimų patikrinimų užduočių dauginimą, pristatymą ir (ar) elektroninį vykdymą, tobulina ir plėtoja asmens gebėjimų, mokinių pasiekimų vertinimo metodologiją ir technologijų panaudojimą;
 • užtikrina švietimo įstaigų vadovų rezervo funkcionavimą, organizuoja ir vykdo pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ar jam prilygintą vertinimą, vykdo švietimo įstaigų vadovų metinės veiklos vertinimo stebėseną;
 • dalyvauja vykdant mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų praktinės veiklos vertinimą ir (ar) atestaciją;
 • rengia ir (ar) įgyvendina departamento funkcijoms vykdyti reikalingas švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas;
 • organizuoja ir vykdo mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo ir formaliojo profesinio mokymo programas, veiklos išorinį vertinimą, organizuoja institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimą; vykdo vertintojų atranką ir (ar) jų veiklos vertinimą;
 • pagal priskirtą kompetenciją teikia informacinę, ekspertinę, konsultacinę pagalbą švietimo subjektams, organizuojantiems ir įgyvendinantiems švietimo veiklą;
 • kaupia duomenis apie asmenų žinių bei gebėjimų vertinimo, egzaminavimo, nuostatų tyrimų ir ugdymo rezultatus, kuria klausimų ir užduočių banką;
 • dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;
 • rengia, vykdo ir administruoja departamento funkcijas atitinkančius Europos Sąjungos remiamus projektus;
 • vykdo Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programos EURYDICE paprogramės koordinuotojo funkciją, Ministerijai įgaliojus atstovauja ją tarptautinėse organizacijose ar dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, kaupia ir dalijasi informacija apie pasaulyje diegiamas pažangias švietimo inovacijas ir jų taikymo praktikas;
 • rengia ir leidžia periodinius bei vienkartinius informacinius leidinius, tarp jų ir elektroninius, aprūpina švietimo įstaigas  patvirtintos formos spausdintais švietimo dokumentais;
 • teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją suinteresuotosioms institucijoms ir visuomenei;
 • pagal kompetenciją užtikrina tinkamą Agentūros atstovavimą valstybės institucijose ir įstaigose;
 • pagal kompetenciją nagrinėja valstybės įstaigų ir institucijų, fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pasiūlymus;
 • pagal priskirtą kompetenciją ir funkcijas atlieka kitas teisės aktais nustatytas ar Agentūros direktoriaus pavestas funkcijas.

Departamentą sudaro:

 • Švietimo politikos analizės ir tyrimų skyrius;
 • Vertinimo skyrius;
 • Pasiekimų patikrinimo užduočių skyrius;
 • Pasiekimų patikrinimo administravimo skyrius.

Departamento uždaviniai:

 • organizuoti ir koordinuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo turinio kūrimą ir jo įgyvendinimą.

Departamento funkcijos:

 • analizuoja vadovėlių ir kitų mokymo priemonių paklausą ir pasiūlą;
 • organizuoja ugdymo programų, metodikų ir mokymo medžiagos skirtingų poreikių mokiniams rengimą, siūlo ugdymo organizavimo modelius, juos išbando, apibendrina patirtis ir teikia rekomendacijas dėl taikymo;
 • inicijuoja ir vykdo švietimo įstaigų aprūpinimą mokymo priemonėmis;
 • organizuoja ir atlieka vadovėlių ir kitų mokymo priemonių tinkamumo naudoti ugdymo procese vertinimą;
 • teikia informacinę, ekspertinę, konsultacinę pagalbą švietimo subjektams, organizuojantiems ir įgyvendinantiems švietimo veiklą, susijusia su departamento veikla;
 • organizuoja ir koordinuoja mokyklų informacinio tinklo turinio kūrimą, skaitmeninių mokymo priemonių įvairių poreikių turintiems mokiniams rengimą, paiešką, sisteminimą, įsigijimą, diegimą, sklaidą, lokalizavimą;
 • inicijuoja virtualių aplinkų mokymuisi diegimą, skatina švietimo įstaigas diegti informacines technologijas organizacijos procesams valdyti;
 • rengia, vykdo ir administruoja Europos Sąjungos remiamus projektus;
 • atstovauja Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją European Schoolnet organizacijoje;
 • atlieka kitus jam pavestus darbus.

Departamentą sudaro:

 • Ugdymo turinio rengimo skyrius,
 • Mokymo priemonių sklaidos skyrius.

Departamento uždaviniai:

 • rengti ir (ar) vykdyti priemones, skirtas švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtrai ir švietimo įstaigų darbuotojų kompetencijų tobulinimui;
 • skatinti švietimo įstaigų veiklos kokybės gerinimą ir jų įsivertinimo kultūros pažangą švietimo kokybės ir įtraukties švietime nuostatų įgyvendinimo aspektais;
 • koordinuoti saugios ugdymuisi aplinkos kūrimui skirtų prevencinių priemonių diegimą, vykdyti šios srities stebėseną;
 • teikti metodinę konsultacinę pagalbą mokykloms, švietimo pagalbos įstaigoms (pedagoginėms psichologinėms, švietimo pagalbos tarnyboms, švietimo centrams) dėl švietimo pagalbos teikimo, prevencinių priemonių vykdymo, įtraukties švietime nuostatų įgyvendinimo.

Departamento funkcijos:

 • dalyvauja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kokybės užtikrinimo procesuose;
 • rengia ir vykdo švietimo įstaigų vadovų, pedagogų karjeros planavimo ir kompetencijų tobulinimo priemones, programas, projektus, inicijuoja šios srities inovacijas;
 • rengia ir (ar) įgyvendina švietimo įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas, nagrinėja Agentūros vykdomų kvalifikacijos renginių kokybę, koordinuoja parengtų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimą;
 • organizuoja ugdymo ir švietimo vadybos naujovių gerosios praktikos diegimą bei metodinės pagalbos švietimo įstaigų vadovams, pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams teikimą;
 • dalyvauja vykdant pagalbos mokiniui specialistų praktinės veiklos vertinimą ir (ar) atestaciją; organizuoja psichologų, teikiančių pagalbą mokiniui, atestaciją;
 • organizuoja ir vykdo priemones, skirtas švietimo įstaigų vadovų rezerve esančių asmenų kompetencijų tobulinimui;
 • koordinuoja ir (ar) vykdo projektus, skirtus švietimo įstaigų, kitų švietimo teikėjų veiklos kokybei gerinti;
 • organizuoja mokinio pažinimo ir individualių jo ugdymosi poreikių nustatymo metodikų ir instrumentų rengimą, teikia metodinę konsultacinę pagalbą mokykloms ir švietimo pagalbos įstaigoms;
 • nagrinėja mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo apeliacijas;
 • koordinuoja saugios ugdymui aplinkos kūrimui skirtų priemonių diegimą, inicijuoja naujų paieškas ir kūrimą, vykdo šios srities stebėseną;
 • dalyvauja įgyvendinant vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemones, kaupia ir analizuoja duomenis apie vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros vykdymą, teikia metodinę konsultacinę pagalbą savivaldybių administracijų vaiko gerovės komisijoms, vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vykdytojams;
 • teikia informacinę, ekspertinę, konsultacinę, metodinę pagalbą švietimo veiklą organizuojantiems ir įgyvendinantiems švietimo subjektams, susijusią su departamento veikla;
 • organizuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams pritaikytų vadovėlių ir specialiųjų mokymo priemonių turinio vertinimą, konsultuoja šių priemonių rengėjus ir leidėjus;
 • inicijuoja ir vykdo specialiųjų poreikių asmenų aprūpinimo specialiosiomis mokymo priemonėmis stebėseną ir sklaidą;
 • dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su departamento kuruojamomis sritimis, projektus;
 • rengia, vykdo ir administruoja tarptautinius ir nacionalinius bei Europos Sąjungos remiamus projektus;
 • Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai įgaliojus, pagal kompetenciją atstovauja jai tarptautinėse organizacijose ar pats dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, kaupia ir dalijasi informacija apie pasaulyje diegiamas pažangias švietimo inovacijas ir jų taikymo praktikas;
 • pagal kompetenciją užtikrina tinkamą Agentūros atstovavimą valstybės institucijose ir įstaigose;
 • vykdo leidybinę veiklą, rengia ir leidžia periodinius bei vienkartinius informacinius leidinius, tarp jų ir elektroninius;
 • teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją suinteresuotosioms institucijoms ir visuomenei;
 • pagal priskirtą kompetenciją atlieka kitas teisės aktais nustatytas ar Agentūros direktoriaus pavestas funkcijas, susijusias su departamento veikla.

Departamentą sudaro:

 • Mokyklų veiklos plėtros skyrius;
 • Vaiko emocinės gerovės skyrius;
 • Įtraukties plėtros skyrius.

Departamento uždaviniai:

 • organizuoti ir koordinuoti švietimo įstaigų aprūpinimą;
 • plėtoti ir administruoti švietimo registrus;
 • plėtoti ir administruoti informacines sistemas.

Departamento funkcijos:

 • inicijuoja ir vykdo švietimo įstaigų aprūpinimą mokymo priemonėmis, informacijos ir ryšių technologijų bei kita infrastruktūra; techniškai prižiūri virtualių aplinkų ir kitų mokymo priemonių palaikymą;
 • teikia informacinę, ekspertinę, konsultacinę pagalbą švietimo subjektams, organizuojantiems ir įgyvendinantiems švietimo veiklą, skatina veiklos įsivertinimo kultūros pažangą;
 • palaiko ir analizuoja švietimu suinteresuotų šalių iniciatyvas, koordinuoja ir (ar) vykdo projektus, skirtus švietimo įstaigų, kitų švietimo teikėjų veiklos kokybei gerinti;
 • kaupia duomenis apie asmenų žinių bei gebėjimų vertinimo, egzaminavimo, nuostatų tyrimų ir ugdymo rezultatus, kuria klausimų ir užduočių banką;
 • palaiko ir analizuoja švietimu suinteresuotų šalių iniciatyvas, koordinuoja ir (ar) vykdo projektus, skirtus švietimo įstaigų, kitų švietimo teikėjų veiklos kokybei gerinti;
 • rengia švietimo statistinės informacijos rinkimo metodikas, statistines suvestines bei teikia statistinę informaciją; renka, tvarko, integruoja, apdoroja duomenis apie nacionalinius žmogiškuosius išteklius, Lietuvos švietimą ir mokslą bei skaičiuoja ir skelbia nacionalinius žmogiškųjų išteklių, Valstybės švietimo stebėsenos ir kitus švietimo rodiklius;
 • viešina informaciją apie mokyklas, jų vykdomas švietimo programas, priėmimo į jas sąlygas, atlieka mokinių priėmimo į mokyklas proceso technologinį programinį palaikymą;
 • koordinuoja ir vykdo bendrąjį švietimo sistemos valdymo kompiuterizavimą: kuria klasifikatorius, valdo ir tvarko registrus, informacines sistemas; koordinuoja švietimo informacinių sistemų ir registrų integracijos procesus;
 • inicijuoja virtualių aplinkų mokymuisi diegimą, skatina švietimo įstaigas diegti informacines technologijas organizacijos procesams valdyti;
 • rengia, vykdo ir administruoja Europos Sąjungos remiamus projektus pagal kompetencija;
 • teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją suinteresuotosioms institucijoms ir visuomenei pagal savo kompetencija;
 • dalyvauja rengiant teisės aktų projektus.

Departamentą sudaro:

 • IT skyrius;
 • Švietimo duomenų skyrius;
 • Švietimo informacinių sistemų skyrius.

Departamento uždaviniai:

 • organizuoti Agentūros dokumentų valdymą;
 • užtikrinti Agentūros valdomo turto apsaugą ir sudaryti darbuotojams tinkamas darbo sąlygas;
 • užtikrinti Agentūros vykdomų viešųjų pirkimų skaidrumą ir procedūrų atitiktį teisės aktų reikalavimams;
 • organizuoti ir formuoti Agentūros personalo valdymo politiką;
 • užtikrinti Agentūros rengiamų teisės aktų ar sutarčių atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, taip pat teisinės technikos reikalavimams;
 • organizuoti švietimo įstaigų aprūpinimą;
 • organizuoti leidybinę veiklą.

Departamento funkcijos:

 • administruoja Agentūros dokumentų valdymo sistemą, kaupia, sistemina ir saugo Agentūros dokumentus;
 • koordinuoja, kontroliuoja ir konsultuoja Agentūros struktūrinių padalinių darbuotojus, atsakingus už dokumentų valdymo organizavimą, dokumentų rengimo, registravimo, bylų sudarymo, tvarkymo, saugojimo ir naudojimo klausimais;
 • kartu su kitais Agentūros struktūriniais padaliniais atlieka struktūrinių padalinių funkcijų, pareigybių analizę ir pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo; organizuoja atrankas ir konkursus į laisvas darbo vietas Agentūroje;
 • tvarko darbuotojų priėmimo į darbą, atleidimo iš darbo, atostogų, komandiruočių, laisvadienių ir kt. dokumentus su darbo santykiais susijusiais klausimais;
 • vykdo Agentūros viešųjų pirkimų procedūras;
 • užtikrina Agentūros turto naudojimo tvarką, jo apsaugą, transporto priemonių priežiūrą ir remontą;
 • prižiūri Agentūros patalpų sanitarinę būklę, inžinerinius tinklus ir energetinį ūkį, užtikrina priešgaisrinę saugą;
 • rūpinasi Agentūros organizuojamų renginių techniniu aptarnavimu, tinkamų darbo sąlygų darbuotojams sudarymu;
 • vykdo leidybinę veiklą, rengia ir leidžia periodinius bei vienkartinius informacinius leidinius, tarp jų ir elektroninius, aprūpina švietimo įstaigas patvirtintos formos spausdintais švietimo dokumentais;
 • inicijuoja ir vykdo švietimo įstaigų aprūpinimą mokymo priemonėmis, esant poreikiui organizuoja mokymo(si) medžiagos spausdinimą.

Departamentą sudaro:

 • Dokumentų valdymo skyrius;
 • Personalo ir teisės skyrius
 • Viešųjų pirkimų skyrius;
 • Ūkio skyrius.

Atnaujinta: 2023-02-22

Skip to content