I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Mokinių registras

Mokinių registro paskirtis – registruoti mokinius, kurie mokosi pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir (ar) formaliojo profesinio mokymo, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančias, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti Registro duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims (toliau – Registro duomenų gavėjai), atlikti kitus Registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Mokinių registre tvarkomų asmens duomenų tvarkymo tikslas – veiksmingas švietimo sistemos valdymas ir apskaita mokyklos, savivaldybių ir nacionaliniu lygmenimis, teisingų, išsamių, nuolat atnaujinamų duomenų teikimas institucijoms ir kitiems juridiniams asmenims.

Juo siekiama:

  • užtikrinti patikimos bei aktualios informacijos apie mokinius naudojimą mokyklos, savivaldybės, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos lygmeniu;
  • sisteminti ir analizuoti duomenis apie mokinių judėjimą mokymosi įstaigose;
  • sisteminti ir analizuoti duomenis apie moksleivius ir asmenis, kuriems išduoti išsilavinimo pažymėjimai, brandos atestatai arba jų dublikatai, profesinio mokymo diplomai, įgytų kompetencijų pažymėjimai;
  • sudaryti galimybę formuoti ir tvirtinti bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo mokyklose išduodamus pažymėjimus, brandos atestatus bei jų dublikatus ir pažymėjimus apie įgytą kompetenciją;
  • įgyvendinti duomenų archyvavimo mechanizmą;
  • užtikrinti efektyvų ir saugų asmens duomenų rinkimą bei tvarkymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis ir Mokinių registro saugos nuostatais;
  • teikti duomenis kitoms informacinėms sistemoms ir registrams

Registro tvarkytojai yra mokyklos (toliau – Švietimo teikėjai), kiti švietimo teikėjai, vykdantys pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir (ar) formaliojo profesinio mokymo, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančias, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas.

Prie Mokinių registro prisijungti galite adresu: https://mokiniai.emokykla.lt

Švietimo teikėjas, siekiantis tapti Mokinių registro duomenų tvarkytoju, turi gauti leidimą dirbti su Mokinių registro duomenimis. Mokinių registro naudotojo registravimo prašymą ir Pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį galite rasti adresu: https://mokiniai.emokykla.lt/

Užpildytus Mokinių registro Naudotojo dokumentus (originalus) reikia pateikti:

  • atitinkamos savivaldybės švietimo skyriui, kai švietimo įstaigos steigėjas yra savivaldybė;
  • siųsti adresu: K. Kalinausko g. 7, LT-03107, Vilnius, Nacionalinė švietimo agentūra, kai švietimo/mokslo įstaiga yra valstybinė arba nevalstybinė.

Mokinių registro dokumentus (nuostatai, duomenų saugos nuostatai) galite rasti prisijungę adresu:
https://www.krisin.smm.lt/aikos2-krisin/
public/registroPerziura.xhtml?id=88

Mokinių registro naudotojams reikalingą informaciją (Darbų tvarką, MR tvarkytojo vadovą, Mokymo medžiagą ir kt. informaciją) galite rasti prisijungę adresu: https://mokiniai.emokykla.lt/

 

[2023-10-02] Automatinis duomenų gavimas iš Mokinių registro ir / arba Pedagogų registro į mokyklų naudojamą Mokyklos informacinę sistemą

 

Mokinių registre duomenys iš Švietimo ir mokslo institucijų, Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų, Diplomų ir atestatų, Licencijų, Pedagogų, Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registrų gaunami automatiniu būdu, o iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Nacionalinio egzaminų centro informacinės sistemos ir Užsieniečių registro – duomenų teikimo sutartyse nustatytais terminais ir būdais.

Mokinių registro tvarkytojas duomenų gavėjams duomenis ir dokumentus teikia pagal pateiktus raštiškus prašymus arba pagal Mokinių registro tvarkytojo su duomenų gavėjais sudarytas duomenų teikimo sutartis. Duomenų teikimo sutartyse nurodoma duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, tvarka ir teikiamų Mokinių registro duomenų apimtis, o prašyme –duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir duomenų apimtis.

Atnaujinta: 2023-10-02

Skip to content