I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Studentų registras

Studentų registro paskirtis – registruoti Lietuvos aukštųjų mokyklų ir Lietuvoje veikiančių užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

Studentų registre tvarkomų asmens duomenų tvarkymo tikslas – studentų apskaita Lietuvos aukštųjų mokyklų ir Lietuvos Respublikoje įsteigtų užsienio aukštųjų mokyklų filialų (toliau – Aukštosios mokyklos) bei šalies lygmenimis, teisingų, išsamių, nuolat atnaujinamų duomenų teikimas institucijoms bei kitiems juridiniams asmenims ir duomenų analizės rezultatais pagrįstas švietimo ir mokslo sistemos valdymas

Juo siekiama:

 • užtikrinti patikimos bei aktualios informacijos apie Lietuvos aukštųjų mokyklų ir Lietuvoje veikiančių užsienio aukštųjų mokyklų filialų studentus naudojimą aukštosios mokyklos Švietimo ir mokslo ministerijos lygmeniu bei statistinėse ataskaitose;
 • sisteminti ir analizuoti duomenis apie studentų judėjimą tarp aukštųjų mokyklų ir studijų programų;
 • sisteminti ir analizuoti duomenis apie anksčiau įgytą išsilavinimą;
 • sisteminti ir analizuoti duomenis apie studentų sustabdžiusių (pertraukusių) ir nutraukusių studijas aukštosiose mokyklose;
 • sisteminti ir analizuoti duomenis apie studentų dalines studijas Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose;
 • sisteminti ir analizuoti duomenis apie užsienio šalių piliečius studijuojančius Lietuvos aukštosiose mokyklose;
 • sisteminti ir analizuoti duomenis apie studentų studijas ir studijų rezultatus;
 • sisteminti ir analizuoti duomenis apie studijų finansavimo šaltinius;
 • sisteminti ir analizuoti duomenis apie studijų paskolas;
 • sisteminti ir analizuoti duomenis apie studentus, gaunančius stipendijas;
 • sisteminti ir analizuoti duomenis apie baigtas studijas;
 • įgyvendinti duomenų archyvavimo mechanizmą;
 • užtikrinti efektyvų ir saugų asmens duomenų rinkimą bei tvarkymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis;
 • teikti duomenis kitoms informacinėms sistemoms bei registrams;
 • Studentų registro tvarkytojais gali būti tik aukštųjų mokyklų paskirti asmenys.

Siekiant tapti Studentų registro duomenų tvarkytoju, turite gauti leidimą dirbti su Studentų registro duomenimis. Studentų registro naudotojo registravimo prašymą ir Pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį galite rasti adresu: https://studentai.emokykla.lt/studreg/ skiltyje Dokumentai->SR naudotojų registravimas

Studentų registro dokumentus (nuostatai, duomenų saugos nuostatai) galite rasti prisijungę adresu: https://www.krisin.smm.lt/aikos2-krisin/public/registroPerziura.xhtml?id=95)

Visą su Studentų registru susijusią informaciją (SR tvarkytojo vadovą, kitus dokumentus, dažniausiai užduodamus klausimus, naujienas, studentui ar buvusiam studentui Pažymos apie studijas formavimo iš SR instrukciją, kitus dokumentus) galite rasti adresu: https://studentai.emokykla.lt/studreg/

Visais Studentų registro duomenų tvarkymo klausimais kreipkitės į administratorių (el. pašto adresas mazvydas.jablonskis@nsa.smm.lt )

 

Studentų registro duomenys iš Švietimo ir mokslo institucijų, Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų, Diplomų ir atestatų, Mokinių registrų gaunami automatiniu būdu, o iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro ir valstybės informacinių sistemų „Paskola-3“ ir „Parama“ – duomenų teikimo sutartyse nustatytais terminais ir būdais.

Susijusioms valstybės informacinėms sistemoms ir registrams Studentų registro duomenys teikiami pagal duomenų teikimo sutartis. Mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijoms ir teismams teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti Studentų registro duomenys teikiami pagal prašymą ir (arba) sutartis.

Atnaujinta: 2022-09-13

Skip to content