I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registras

  • Registre kaupiami duomenys apie Registro  objektus  –  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  patvirtintą  formaliojo  profesinio mokymo, studijų arba ugdymo programą, sudarytą iš teorinio ir praktinio mokymo dalykų ar modulių, kurią baigus įgyjamas atitinkamas išsilavinimas ir (arba) suteikiama kvalifikacija ar leidimas  dirbti  konkretų  darbą, kvalifikacijas,  profesinius  standartus  ir profesinio rengimo standartus.
  • Registro paskirtis – registruoti Registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti,  sisteminti,  saugoti  ir  teikti  fiziniams  ir  juridiniams  asmenims  registro duomenis  ir dokumentus, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.
  • Registro duomenų teikėjai – aukštosios mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, Ugdymo plėtotės centras, Studijų kokybės vertinimo centras, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija arba jų filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla).

Registro duomenų teikėjai duomenis teikia Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Visais klausimais dėl Registro kreiptis el. pašto adresu genovaite.kezyte@nsa.smm.lt.

Registro duomenys yra skelbiami Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS)  www.aikos.smm.lt

 

Dokumentai


AIKOS2 SMPKR projektas III

  Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro nuostatai  Lietuvos Respublikos Seimo svetainėje 

Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų kodavimo taisyklės

Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro duomenų saugos nuostatai 

Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro specifikacija

Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų registravimo tvarkos aprašas ir priedai 

Atnaujinta: 2022-12-18

Skip to content