I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Asmens duomenų apsauga

Agentūra, esant duomenų subjekto prašymui įgyvendinti teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, turi pateikti:

  1. informaciją, ar duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi ar ne;
  2. su asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją, numatytą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi;
  3. tvarkomų asmens duomenų kopiją.

Už duomenų subjekto pasikartojančius ir neproporcingus prašymus, kuriais prašoma susipažinti su asmens duomenimis ir/ar gauti tvarkomų asmens duomenų kopijas, išskyrus kai atitinkami asmens duomenys duomenų subjektui teikiami pirmą kartą po jų tvarkymo pradžios duomenų tvarkytojo turima forma, duomenų tvarkytojas gali imti atlyginimą, kurio dydis nustatomas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 10 straipsnyje nustatyta tvarka. Kai duomenų subjektas prašymą susipažinti su asmens duomenimis pateikia elektroninėmis priemonėmis, informacija ir (ar) asmens duomenų kopija pateikiama duomenų tvarkytojo turima elektronine forma, išskyrus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip.

Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 16 straipsniu, turi teisę reikalauti, kad bet kokie jo tvarkomi netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs papildyti.

Duomenų subjekto teisė ištrinti jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais. Duomenų subjekto prašymas ištrinti asmens duomenis turi būti motyvuotas, jame turi būti nurodytas bent vienas iš Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje nurodytų pagrindų.

Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais Agentūra privalo įgyvendinti duomenų subjekto teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą.

Informuojame, kad Jums kreipiantis į Agentūrą, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi duomenų apsaugos pareigūno funkcijų vykdymo tikslu, įskaitant bet neapsiribojant duomenų subjektų prašymų nagrinėjimą, asmens duomenų saugumo pažeidimų vertinimą ir kt.

Plačiau apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą skaitykite Privatumo pranešime.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai
dap@nsa.smm.lt

Dokumentai


Asmens duomenų tvarkymo nacionalinėje švietimo agentūroje tvarkos aprašas

Vaizdo duomenų rinkimo ir tvarkymo Nacionalinėje švietimo  agentūroje taisyklės

Nacionalinės švietimo agentūros privatumo pranešimas

Atnaujinta: 2022-04-25

Skip to content