I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Licencijų registras

  • Registre kaupiami duomenis apie Registro objektus –  licencijas  vykdyti  formaliojo  profesinio  mokymo  programas  ir leidimus vykdyti aukštojo mokslo studijas.
  • Registro paskirtis – registruoti Registro objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti,  saugoti  jų  duomenis  ir  dokumentus,  teikti  Registro  duomenis  fiziniams  ir juridiniams asmenims (jų filialams).
  • Registro  duomenis  įrašymui  į  Registrą  teikia Registro duomenų  teikėjai  –  juridiniai  asmenys,  Lietuvos  Respublikoje  įsteigti Europos  Sąjungos  valstybės  narėse  ir  kitose  Europos  ekonominės  erdvės  valstybėse įsisteigusių  įmonių  filialai  ir  fiziniai  asmenys,  vykdantys  formaliojo  profesinio  mokymo programas,  ir  Lietuvos  nevalstybinės  aukštosios  mokyklos,  vykdančios  aukštojo  mokslo studijas,  užsienio  aukštosios  mokyklos,  vykdančios  studijas  filiale  Lietuvoje  pagal  tos užsienio aukštosios mokyklos  studijų programas  ir užsiimančios kita  su  studijomis  susijusia veikla,  Lietuvos  aukštosios  mokyklos  ar  kiti  juridiniai  asmenys,  vykdantys  studijas  pagal kitos  valstybės  aukštosios  mokyklos  studijų  programas  ir  užsiimantys  kita  su  studijomis susijusia veikla.

Registro duomenų teikėjai, siekiantys gauti licencijas  vykdyti  formaliojo  profesinio  mokymo  programas, leidimus vykdyti aukštojo mokslo studijas, teikia  Švietimo ir mokslo ministerijai  dokumentus,  nurodytus  Formaliojo profesinio mokymo  licencijavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.  birželio  29 d.  nutarimu  Nr. 822  (Žin.,  2004,  Nr. 103-3797;  2011,  Nr. 89-4259) ir  Leidimų  vykdyti  studijas  išdavimo  ir  registravimo  tvarkos  apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1503 (Žin., 2003, Nr. 140-4674; 2006, Nr. 70-2599).

Licencijų registras reorganizuotas, nuostatai pakeisti 2015-09-28 ŠMM ministro įsakymu Nr. V-1015 „Dėl Licencijų registro reorganizavimo ir ŠMM ministro 2005-01-24 įsakymo NR. ISAK-100 „Dėl Licencijų registro“ pakeitimo“ 

Visais klausimais dėl Registro kreiptis el. pašto adresais grazina.zemlo@nsa.smm.lt .

 

Registro duomenys yra skelbiami Atviroje informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemoje (AIKOS)  www.aikos.smm.lt.

 

Dokumentai


AIKOS2 LR projektas III

Licencijų registro nuostatai patvirtinti ŠMM ministro 2015 m. rugsėjo-28 d. įsakymu Nr. V-1015 „Dėl Licencijų registro reorganizavimo ir ŠMM ministro 2005-01-24 įsakymo NR. ISAK-100 „Dėl Licencijų registro“ pakeitimo“  (aktuali nuostatų redakcija)

Licencijų registro duomenų saugos nuostatai patvirtinti 2016-05-20 ŠMM ministro įsakymu Nr. V-457 „DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2006 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-814 „DĖL LICENCIJŲ REGISTRO DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“  (TAR, 2016-05-20, Nr. 13724 )

Licencijų registro specifikacija

Atnaujinta: 2023-11-15

Skip to content