I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Įvyko viešoji konsultacija lietuvių kalbos ir literatūros, tautinių mažumų gimtųjų kalbų ir užsienio kalbų, istorijos / pilietiškumo pagrindų, dorinio ugdymo (etikos, tikybos) dalykų mokytojams

2020-03-09

Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą ,,Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), 2020 m. vasario 13 d. lietuvių kalbos ir literatūros, tautinių mažumų gimtųjų kalbų ir užsienio kalbų, istorijos / pilietiškumo pagrindų, dorinio ugdymo (etikos, tikybos) mokytojams organizavo viešąją konsultaciją „Ugdymo ir vertinimo proceso tobulinimo kryptys įvairių dalykų pamokose“, kurios tikslas buvo sudaryti galimybes mokytojams tobulinti dalykines kompetencijas ugdymo turinio atnaujinimo kontekste. Viešosios konsultacijos metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginių programų skyriaus patarėja dr. Rita Dukynaitė pranešime „Lietuvos mokinių pasiekimai: tobulinimo kryptys“ išsamiai pristatė tarptautinių turimų (ypač paskutinio 2018 m. PISA) tyrimų esminius rezultatus ir mūsų švietimo sistemai kylančius iššūkius (kintančius švietimo tikslus, kintantį švietimo kontekstą, kintantį vertinimo pobūdį). Lektorė pateikė vieną PISA tyrimo teksto suvokimo užduotį, paaiškino jos sudėtingumą. Asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ vadovas Arminas Varanauskas savo pranešimu „Medijų raštingumas: ugdymo galimybės dorinio ugdymo, kalbų ir socialinių mokslų pamokose“ įdomiai ir gana išsamiai pagrindė, kodėl svarbu ir kokiais būdais galima ugdyti mokinių medijų ir informacinį raštingumą, pateikė praktinių pavyzdžių kalbų, istorijos, pilietinio ugdymo, dorinio ugdymo dalykų temoms.

Po pietų dorinio ugdymo, kalbų ir socialinių mokslų mokytojai dirbo grupėse.

Dorinis ugdymas

Dorinio ugdymo mokytojai kartu su dr. Andriumi Sprindžiūnu iš Mykolo Romerio universiteto aptarė vertybių ugdymą dorinio ugdymo pamokose. Lektorius savo pranešimu „Lietuvos visuomenės raida ir demokratinių vertybių puoselėjimas“ skatino kalbėti apie mokyklos ir visuomenės partnerystę kovojant su korupcija. Benas Aldakauskas iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus pristatė pranešimą „Antikorupcinio švietimo platforma mokiniams“.

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai susitiko su Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento laikinai einančia Pasiekimų patikrinimo užduočių rengimo skyriaus vedėjo pareigas dr. Gitana Notrimaite-Muzikevičiene, kuri supažindino lituanistus su  mokinių pasiekimų vertinimo aktualijomis ir kaita, pateikdama tarptautinės patirties pavyzdžių pristatė išorinio vertinimo kaitos modelio kryptis. Lektorė kvietė klausytojus pasvarstyti, kiek jie pritartų teiginiui, kad valstybinis brandos egzaminas turėtų būti ne vienintelis instrumentas, skirtas vidurinės mokyklos abituriento dalyko pasiekimams įvertinti ir baigiamajam įverčiui suformuoti. Pranešėja paragino aktyviai dalyvauti 2020 m. kovo 24–25 d. atliekant išbandomas lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos užduotis, kurios leistų tobulinti mokinių pasiekimų vertinimo sistemą.

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Onutė Baumilienė, pratęsdama I sesijoje kalbėjusio Armino Varanausko mintis apie medijas, pabrėžė mokinių kritinio mąstymo ugdymo svarbą ir patarė dalyviams kuriant medijų raštingumo ugdymo veiklas įvertinti kontekstinius veiksnius. Lektorė pateikė praktinių medijų įtraukimo pavyzdžių, kuriuos mokytojai galės taikyti lietuvių kalbos ir literatūros pamokose.

Tautinių mažumų gimtosios kalbos

Naujus būdus tyrinėti tekstą rusų kalbos pamokose demonstravo Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos doc. dr. Marina Romanenkova ir Vilniaus „Santaros“ gimnazijos rusų kalbos mokytoja Jovana Šikšnian. Buvo parodyti mokslinis ir mokytojo praktiko teksto skaitymo ir supratimo būdai. Buvo pristatyti instrumentai, galintys sudominti šiuolaikinį mokinį  skaitytoją.

Olga Velavičiūtė – rusų kalbos mokytoja, įvairių projektų, susijusių su šiuolaikine vaikų literatūra, organizatorė, redaktorė – pasidalijo savo patirtimi tema „Šiuolaikinė rusų vaikų literatūra mokykloje“. Seminaro metų buvo pristatyta įvairiam amžiui skirta šiuolaikinė rusų vaikų literatūra: svarbiausios knygos, autoriai, įvykiai šioje srityje šiandien. Dėmesys buvo skirtas  įvairiems ištekliams, padedantiems dirbti su naujomis knygomis, įvairių žanrų tekstais.

Lenkų kalbos mokytojai buvo supažindinami su vertinimui ir įsivertinimui skirtais IKT įrankiais. Jie turėjo galimybę išbandyti juos, aptarti taikymo būdus ir dalintis su kolegomis gerąja patirtimi.

Buvo daug diskutuota apie tai, kokie visuomenės ir mokyklos pokyčiai skatina keisti ir atnaujinti ugdymo turinį, kuo ypatingas šiuolaikinis mokinys, besimokantis daugiakalbėje aplinkoje. Viešoji konsultacija baigėsi ugdymo turinio atnaujinimo problematikos aptarimu – mokytojai teikė rekomendacijas dėl ugdymo proceso planavimo ir rezultatų vertinimo tobulinimo, diskutavo apie būdus, kaip pagerinti mokinių skaitymo gebėjimus, kurie dažnai nulemia visų dalykų mokinių pasiekimų rezultatus.

Istorija ir pilietiškumo pagrindai

Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytojai klausėsi dr. Ramūno Trimako iš Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos paskaitos „Propagandos kaip istorinio reiškinio raida ir kontekstai”, kurioje lektorius išsamiai pristatė propagandos kaip reiškinio esmę, pateikė gausių pavyzdžių, iliustracijų, kurias mokytojai galės panaudoti savo pamokose. Nacionalinės švietimo agentūros darbuotojai Salomėja Bitlieriūtė ir Evaldas Bakonis pristatė Ugdymo sodo galimybes ugdant medijų raštingumą ir supažindinant mokinius su nacionaliniu saugumu bei diskutavo su dalyviais apie Lietuvos mokinių istorijos ir pilietiškumo ugdymo pasiekimų gerinimo galimybes, pristatė Nacionalinės švietimo agentūros atliktų tyrimų rezultatus vertinant istorijos ir kitų socialinių mokslų kokybę.

Lietuvos mokinių pasiekimai: tobulinimo kryptys. dr. Rita Dukynaitė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Strateginių programų skyrius

Medijų raštingumas: ugdymo galimybės dorinio ugdymo, kalbų ir socialinių mokslų pamokose. Arminas Varanauskas, Asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ direktorius

Projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ informacija

Skip to content