I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Baigėsi mokymo nuotoliniu būdu refleksijos

2020-04-10

Baigėsi  Nacionalinės švietimo agentūros organizuotos mokymo nuotoliniu būdu refleksijos, kurių tikslas – pasidalinti nuotolinio ugdymo patirtimis, aptarti pasiekimus ir stiprinti mokytojų bendradarbiavimą. Įvyko 20 refleksijų, kuriose dalyvavo 1096 įvairių dalykų mokytojai. Norėdami išsiaiškinti mokytojų ketinimus dalintis savo patirtimis, pakvietėme juos atsakyti į kelis klausimus apie jų patirtis mokant nuotoliniu būdu. Gavome 1360 dalyvių atsakymus. Štai kaip pasiskirstė mokytojų pasirinkimai (lentelė Nr.1):

Lentelė Nr.1. Mokytojų pasirinkimas dalintis savo patirtimi.

Kokia nuotolinio mokymo patirtimi norėtumėte pasidalinti (galima rinktis kelis variantus) Dalyvių atsakymai
Virtualių mokymosi aplinkų naudojimo 475
Mokomosios medžiagos atrankos ir užduočių rengimo 434
Mokymosi metodų naudojimo 256
Vertinimo ir įsivertinimo metodų ir įrankių taikymo 266
Mokymosi proceso organizavimo 390
Mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimo 263
Norėčiau išgirsti kitų gerąją patirtį ir pritaikyti savo darbe 303

Iš apklausos duomenų paaiškėjo, kad mokytojai labiausia pasirengę ir įvaldę virtualių mokymosi aplinkų naudojimą bei mokomosios medžiagos atrankos ir užduočių rengimą. Taip pat nemaža dalis mokytojų nurodė, kad turi patirties mokymo proceso organizavime ir gali ja dalintis. Mokymo metodų naudojimo, vertinimo, įsivertinimo bei mokinių motyvacijos stiprinimo klausimais sutiko dalintis mažiau mokytojų, kas leidžia daryti prielaidą, kad reikalingas šių dalykinių ir bendrųjų kompetencijų stiprinimas. Apie tai mokytojai kalbėjo ir refleksijų metu.

Gamtos mokslų mokytojai daug dėmesio skyrė ugdymo planų peržiūrai ir keitimui bei skaitmeninių įrankių, platformų atrankai, pabrėždami, kad būtina ugdymo planų peržiūra ir keitimas, atsižvelgiant į socialinio ekonominio konteksto sudėtingumą. Jie dalijosi problemų, susijusių su nuotolinio mokymu nedidelėje kaimo mokykloje, rūpesčiais ir pabrėžė, kad labai svarbūs yra mokyklos bendruomenės susitarimai, palaikymas nuotolinio mokymosi metu.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai pastebėjo, kad nuotolinis mokymas susijęs ir su mokytojų požiūriu į naują darbo formą: nuo to, kaip mokytojas ir mokiniai bendraus ir bendradarbiaus, kaip pasieks mokymo turinį, dėl kokių mokymo priemonių, programų jie susitars, priklausys ugdymo(si) kokybė bei kėlė mokinių atsiskaitymo ir net asmens tapatybės nustatymo nuotolinių atsiskaitymų metu klausimus.

Matematikos mokytojai aptarė realių vaikų mokymosi aplinkų šeimoje aspektą, nes dalis vaikų dalijasi namuose vienu kompiuteriu su tėvais, broliais ir sesėmis, todėl tiesioginių pamokų ir užduočių reikėtų skirti mažiau nei buvo mokantis mokykloje tiesiogiai, taip pat mažiau naudoti įvairių skirtingų platformų ir aplinkų, užduotis pateikti konkrečias ir būtinai nurodyti iki kada jos turi būti atliktos. Mokytojai guodėsi, kad labai daug laiko atima darbų taisymas, jiems dar trūksta vertinimo ir įsivertinimo metodų ir įrankių taikymo gebėjimų.

Istorijos mokytojai pastebėjo, kad nuotolinis mokymas bei įvairių elektroninių išteklių  panaudojimas praplečia mokytojo galimybes organizuoti įdomesnes istorijos ir pilietiškumo ugdymo pamokas ir taip stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją. Mokytojai diskutavo mokinio mokymosi laiko organizavimo tema ir pastebėjo, kad nuotolinis mokymosi būdas užtrunka ilgiau, be to, tam  turi įtakos mokinio mokymosi sąlygos šeimoje, todėl buvo keliamas diskusinis klausimas dėl savalaikio užduočių atlikimo svarbos ar į tai verta atsižvelgti vertinant mokinio atliktus darbus, ar svarbiau, kad jis kokybiškai atliktų užduotį, nors ir vėluodamas. Tačiau mokytojai sutarė, kad savalaikė komunikacija tarp mokinio ir mokytojo yra privaloma.

Apibendrinant refleksijas galima teigti, kad tokia nuotolinių susitikimų forma, kurioje mokytojai gali dalintis savo patirtimis, jiems yra įdomi, priimtina. Refleksijų metu jiems įdomu pasimokyti iš kolegų patirties, susipažinti su kitais kolegomis iš visos Lietuvos, kurti bendradarbiavimo tinklus bei gauti kolegų paramą profesiniais klausimais.

Salomėja Bitlieriūtė
Nacionalinės švietimo agentūros
Švietimo pagalbos departamento
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja
El. p. salomeja.bitlieriute@nsa.smm.lt

Skip to content