I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Kviečiame pradedančiuosius pedagogus dalyvauti pedagoginės stažuotės modelio išbandyme 2020–2021 mokslo metais

2020-06-01

Kviečiame pradedančiuosius pedagogus, įdarbintus ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančiose švietimo įstaigose (arba ketinančius įsidarbinti iki 2020 09 01), prisijungti prie pedagoginės stažuotės modelio išbandymo 2020–2021 m. m. projekte „Tęsk“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001).

Pradedantieji pedagogai, ketinantys dalyvauti pedagoginėje stažuotėje, turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. Turėti aukštąjį išsilavinimą.
  2. Turėti pedagogo kvalifikaciją.
  3. Pedagoginio darbo patirties požiūriu turi atitikti vieną iš šių sąlygų:

3.1. 2020–2021 mokslo metai bus pirmieji pedagoginio darbo metai.

3.2. Turi pedagoginio darbo patirties, tačiau dirbo dar neturėdami pedagogo kvalifikacijos.

3.3. Turi iki 12 mėn. ankstesnės pedagoginio darbo patirties ir grįžta į pedagoginį darbą po ne mažiau kaip 5 metų pertraukos.

3.4. Grįžta dirbti pedagoginį darbą po 10 metų ar ilgesnės pertraukos.

Atkreipiame dėmesį, kad registracijos anketą galima bus užpildyti nuo 2020 m. birželio 15 d. iki 2020 m. liepos 5 d. Anketą gali užpildyti pradedantysis pedagogas (sutaręs dėl dalyvavimo projekte su švietimo įstaigos vadovu) arba švietimo įstaigos vadovas, sutaręs su stažuotės vadovu ir mentoriumi (galima skirti du mentorius, atsižvelgiant į būsimojo stažuotojo planuojamas tobulinti kompetencijas).

Registracijos anketa

Pasibaigus atrankos etapui, per 5 darbo dienas atrankos komisijos nariai aukštosiose mokyklose informuos asmeniškai visus dalyvius jų registracijos anketoje nurodytu el. pašto adresu apie atrankos rezultatus.

2020–2021 m. m. projekto dalyviai turės galimybę tobulinti profesines kompetencijas mokymuose, dalyvauti grupinėse ir individualiose supervizijose, refleksijose, bus organizuojami projekte dalyvaujančių mokyklų gerosios patirties dalinimosi vizitai. Mentoriai galės dalyvauti užsienio stažuotėje, o švietimo įstaigų pedagogams bus sudarytos galimybės tobulinti savo profesines kompetencijas mokymuose.

Kilus klausimams, maloniai kviečiame kreiptis į atsakingus projekto „Tęsk“ ekspertus aukštosiose mokyklose bei Nacionalinėje švietimo agentūroje:

 

Institucija Vardas, pavardė El. pašto adresas, telefono numeris
Kauno technologijos universitetas Berita Simonaitienė berita.simonaitiene@ktu.lt;

8 687 87 888

Mykolo Romerio universitetas Romas Prakapas prakapas@mruni.eu;

8 618 62 544

Šiaulių universitetas Edita Musneckienė edita.musneckiene@su.lt;

8 687 57 248

Vilniaus kolegija Rima Aleknavičiūtė-Stasiulė aleknaviciute.r@gmail.com;

8 601 17 028

Vilniaus universitetas Asta Meškauskienė asta.meskauskiene@fsf.vu.lt;

8 686 82 450

Vytauto Didžiojo universitetas Asta Lapėnienė asta.lapeniene@vdu.lt;

8 699 93 412

Nacionalinė švietimo agentūra Kristina Viršulienė kristina.virsuliene@nsa.smm.lt;

8 681 48 215

 

Išsami informacija apie 2020–2021 m. m. atranką, laisvų vietų skaičių, pradedančiųjų pedagogų stažuotės organizavimą ir kt. skelbiama aukštųjų mokyklų interneto svetainėse (arba telefonu aukščiau lentelėje nurodytais kontaktais):

KTU: https://ktu.edu/projects/tesk/;

MRU: https://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/edukologijos-ir-socialinio-darbo-institutas/#tab_1;

ŠU: www.tsi.su.lt;

VDU: https://www.vdu.lt/lt/vdu-kviecia-dalyvauti-projekto-tesk-pedagogineje-stazuoteje/;

ViKo: https://pdf.viko.lt/projektas-tesk/;

VU: https://www.fsf.vu.lt/ugdymo-mokslu-institutas/instituto-ivykiai#naujai-isidarbinusiems-mokytojams-pedagogine-stazuote.

Trumpai apie projektą

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus, skatinant veiksmingus pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Prie pokyčių įgyvendinimo bus prisidedama dviem kryptimis: a) diegiant inovacijas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo srityje ir b) pasirengimo dirbti pedagogo darbą srityje.

Projekto 2.1 veikla „Pedagoginės stažuotės išbandymas“

Pedagoginę stažuotę privaloma atlikti pirmaisiais pedagogo darbo švietimo įstaigoje metais (Pedagogų rengimo reglamentas, 2018). Stažuotės tikslas – padėti pradedančiam pedagogui plėtoti ir gilinti studijų metu įgytas kompetencijas, sklandžiai integruotis į švietimo įstaigos bendruomenę. Siekiant šio tikslo pradedančiam pedagogui užtikrinama metodinė ir dalykinė pagalba. Pedagoginę stažuotę bendradarbiavimo pagrindais įgyvendina pradedantysis pedagogas (stažuotojas), švietimo įstaiga, kurioje įsidarbina pedagogas, kartu su aukštąja mokykla, vykdančia pedagogikos krypties studijų programas (Pedagogų rengimo reglamentas (2018) ir Pedagogų rengimo modelio aprašas (2017)).

Trumpai apie įgyvendintus stažuotės modelio išbandymo etapus *

* 2018–2019 m. m. pradedančiųjų pedagogų stažuotės modelis buvo išbandomas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, įgyvendinančiose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

2019–2020 m. m. prie stažuotės modelio išbandymo prisijungė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančios švietimo įstaigos, o į mentorystės procesus įsijungė švietimo pagalbos specialistai.

Per dvejus mokslo metus, kuriant ir išbandant pedagoginės stažuotės modelį, sėkmingai dalyvavo ir stažuotę baigė per 100 pradedančių mokytojų, jiems talkino apie 100 mentorių, per 50 stažuotės vadovų, 6-ių aukštųjų mokyklų (projekto partnerių: ŠU, KTU, MRU, VDU, VU, ViKo) ekspertai. Pradedantieji pedagogai dalyvavo refleksijose, o mokyklų bendruomenės nariai – mokymuose. Mentoriai, stažuočių vadovai vyko į užsienio stažuotes, susipažino su užsienio šalių patirtimi organizuojant pradedančiųjų pedagogų sėkmingą karjeros pradžią.

Projektas „Tęsk“ finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.

Kristina Viršulienė
Nacionalinės švietimo agentūros
Projekto „Tęsk” (Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001) specialistė-koordinatorė
El. p. kristina.virsuliene@nsa.smm.lt

Skip to content