I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Kviečiame pirmus metus dirbančius pedagogus dalyvauti projekte „Tęsk”

2020-10-20

Maloniai kviečiame pirmus metus dirbančius pedagogus prisijungti prie stažuotės modelio išbandymo. Yra likusios septynios laisvos vietos pradedantiesiems pedagogams, kurių stažuotę pasirengę kuruoti stažuotės vadovai iš Kauno technologijos universiteto, Mykolo Romerio universiteto,  Vilniaus kolegijos,  Vilniaus universiteto.

Pedagogų rengimo reglamente (2018) numatyta, kad pedagoginę stažuotę atlieka kiekvienas pradedantysis pedagogas, o kiekviena švietimo įstaiga sudaro sąlygas pedagoginei stažuotei įgyvendinti. 2020–2021 mokslo metais projekto dalyviams (pradedantiesiems pedagogams, jų mentoriams, ugdymo įstaigos pedagogams) bus sudarytos sąlygos pasirengti kokybiškai organizuoti ir vykdyti stažuotės procesą: tobulinti pedagogines ir kt. kompetencijas, dalyvaujant kvalifikacijos tobulinimo mokymuose, refleksijose, supervizijose, jungiantis, bendraujant su kitomis švietimo įstaigomis, dalinantis gerąja patirtimi, konsultuojantis su aukštųjų mokyklų dėstytojais ir kt.

Pradedantieji pedagogai, įdarbinti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančiose švietimo įstaigose ir ketinantys dalyvauti stažuotėje, turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. Turėti aukštąjį išsilavinimą.
  2. Turėti pedagogo kvalifikaciją.
  3. Pedagoginio darbo patirties požiūriu tenkinti vieną iš šių sąlygų:

3.1. 2020–2021 mokslo metai – pirmieji pedagoginio darbo metai po pedagogo kvalifikacijos įgijimo (gali turėti pedagoginio darbo patirties iki pedagogo kvalifikacijos įgijimo).

3.2. Turi iki 12 mėn. ankstesnės pedagoginio darbo patirties ir grįžta į pedagoginį darbą po ne mažiau kaip 5 metų pertraukos.

3.3. Grįžta dirbti pedagoginį darbą po 10 metų ar ilgesnės pertraukos.

 

Registracijos anketą prašome užpildyti iki 2020 m. spalio 30 d. Anketą gali užpildyti pradedantysis pedagogas (sutaręs dėl dalyvavimo projekte su švietimo įstaigos vadovu) arba švietimo įstaigos vadovas, sutaręs su pradedančiuoju pedagogu ir mentoriumi (galima skirti du mentorius, atsižvelgiant į būsimojo stažuotojo planuojamas tobulinti kompetencijas).

Pasibaigus atrankos etapui, per 3 darbo dienas atrankos komisijos nariai informuos asmeniškai visus dalyvius jų registracijos anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu apie atrankos rezultatus.

Į klausimus atsakys atrankos komisijos nariai:

Institucija Vardas, pavardė El. pašto adresas, tel. nr.
Kauno technologijos universitetas Berita Simonaitienė berita.simonaitiene@ktu.lt;

8 687 87 888

Mykolo Romerio universitetas Romas Prakapas prakapas@mruni.eu;

8 618 62 544

Vilniaus kolegija Rima Aleknavičiūtė-Stasiulė r.aleknaviciute-stasiule@pdf.viko.lt;

8 601 17 028

Vilniaus universitetas Asta Meškauskienė asta.meskauskiene@fsf.vu.lt;

8 686 82 450

Nacionalinė švietimo agentūra Kristina Viršulienė kristina.virsuliene@nsa.smm.lt;

8 681 48 215

 

Trumpai apie projektą „Tęsk“

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus, skatinant veiksmingus pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Prie pokyčių įgyvendinimo prisidedama diegiant inovacijas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir pasirengimo dirbti pedagogo darbą srityse.

Projekto 2.1 veikla „Pedagoginės stažuotės išbandymas“.

Pedagoginę stažuotę privaloma atlikti pirmaisiais pedagogo darbo švietimo įstaigoje metais. Stažuotės trukmė – vieni mokslo metai. Stažuotės tikslas – padėti pradedančiajam pedagogui plėtoti ir gilinti studijų metu įgytas kompetencijas, sklandžiai integruotis į švietimo įstaigos bendruomenę. Siekiant šio tikslo pradedančiajam pedagogui užtikrinama metodinė ir dalykinė pagalba. Pedagoginę stažuotę bendradarbiavimo pagrindais įgyvendina pradedantysis pedagogas (stažuotojas), švietimo įstaiga, kurioje įsidarbina pedagogas, kartu su aukštąja mokykla, vykdančia pedagogikos krypties studijų programas.

Daugiau skaitykite: Pedagogų rengimo reglamente (2018) ir Pedagogų rengimo modelio apraše (2017).

Trumpai apie įgyvendintus stažuotės modelio išbandymo etapus *

* 2018–2019 m. m. pradedančiųjų pedagogų stažuotės modelis buvo išbandomas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, įgyvendinančiose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

2019–2020 m. m. prie stažuotės modelio išbandymo prisijungė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančios švietimo įstaigos, o į mentorystės procesus įsijungė švietimo pagalbos specialistai.

Per praėjusius dvejus mokslo metus, kuriant ir išbandant pedagoginės stažuotės modelį, sėkmingai dalyvavo ir stažuotę baigė per 100 pradedančiųjų mokytojų, jiems talkino apie 100 mentorių, per 50 stažuotės vadovų, 6-ių aukštųjų mokyklų (projekto partnerių: ŠU, KTU, MRU, VDU, VU, ViKo) ekspertai. Pradedantieji pedagogai dalyvavo refleksijose, o mokyklų bendruomenės nariai – mokymuose. Mentoriai, stažuočių vadovai vyko į užsienio stažuotes, susipažino su užsienio šalių patirtimi organizuojant pradedančiųjų pedagogų sėkmingą karjeros pradžią.

2020–2021 m. m. stažuotės modelio išbandyme dalyvauja lopšelių-darželių, progimnazijų, gimnazijų, pradinių mokyklų, daugiafunkcių, profesinio rengimo, mokymo centrų  pradedantieji pedagogai iš daugiau nei 15 Lietuvos miestų ir miestelių, iš viso 66 pradedantieji pedagogai, per 70 mentorių. Nuo spalio mėnesio dalyvauja konsultaciniuose renginiuose, grupinėse supervizijose, rengia stažuotės programas, sprendžia jiems kylančius iššūkius profesinėje veikloje, dalinasi patirtimi, analizuoja situacijas, konsultuojasi su profesionalais.

 

Projektas „Tęsk“ finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.

 

Kristina Viršulienė

Nacionalinės švietimo agentūros

Projekto „Tęsk“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001) specialistė-koordinatorė

El. p. kristina.virsuliene@nsa.smm.lt

Skip to content