I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Trečius metus Lietuvos ugdymo įstaigose išbandomas pradedančiųjų pedagogų stažuotės modelis

2020-12-16

Nacionalinė švietimo agentūra 2018–2022 metais vykdo projektą „Tęsk“. Projekto 2.1 veiklos „Pedagoginės stažuotės išbandymas” siekiamas rodiklis – parengtas stažuočių įgyvendinimo paketas (stažuočių modelis ir stažuočių priemonių rinkiniai).

Projekto finansuojamų mokymų bei renginių tikslinės grupės: stažuotę išbandantys pradedantieji pedagogai (stažuotojai), jų mentoriai (kolegos pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, ugdymo įstaigų administracijos atstovai), aukštųjų mokyklų dėstytojai (modelio kūrimo ekspertai ir stažuotės vadovai), ugdymo įstaigų, kuriose išbandomas stažuotės modelis, pedagogų bendruomenės atstovai.

Pagal šiuo metu aktualius švietimo dokumentus, pedagoginę stažuotę privaloma atlikti pirmaisiais pedagogo darbo švietimo įstaigoje metais (Pedagogų rengimo reglamentas, 2018). Stažuotės tikslas – padėti pradedančiam pedagogui plėtoti ir gilinti studijų metu įgytas kompetencijas, sklandžiai integruotis į švietimo bendruomenę. Siekiant šio tikslo pradedančiam pedagogui užtikrinama metodinė ir dalykinė pagalba. Pedagoginę stažuotę bendradarbiavimo pagrindais įgyvendina švietimo įstaiga, kurioje įsidarbina pedagogas, kartu su pedagogo stažuotojo pasirinkta aukštąja mokykla, vykdančia pedagogikos krypties studijų programas (Pedagogų rengimo reglamentas (2018) ir Pedagogų rengimo modelio aprašas (2017)).

Dalyvauti projekte kiekvienų metų rugsėjo mėnesį buvo kviečiamos visos ugdymo įstaigos, kurios įdarbino pradedančiuosius pedagogus, norinčios prisijungti prie stažuotės modelio išbandymo bei pasiruošti stažuotės modelio įdiegimui po projekto. Per trejus metus stažuotės modelio išbandyme dalyvavo ugdymo įstaigų pedagogai iš 31 Lietuvos savivaldybės (žr. 1 lentelėje).

1 lentelė

Pedagoginės stažuotės modelio išbandyme dalyvavo 31 savivaldybės įvairių ugdymo įstaigų bendruomenės

20182019 m. m. 20192020 m. m. 20202021 m. m.
 

Druskininkų, Elektrėnų,

Kauno, Kėdainių, Kėdainių r.,

Klaipėdos, Klaipėdos r.,

Kretingos; Panevėžio,

Radviliškio,  Šalčininkų r.,

Šiaulių,  Švenčionių r.,

Telšių r., Trakų, Ukmergės,

Vilkaviškio r., Vilniaus,

Visagino

Kauno, Kėdainių r.,

Klaipėdos, Klaipėdos r.,

Mažeikių, Panevėžio,

Radviliškio r., Šakių,

Šiaulių, Šiaulių r.,

Utenos, Vilniaus,

Vilniaus r.

Alytaus, Druskininkų,

Jonavos, Kauno,

Kazlų Rūdos, Klaipėdos,

Klaipėdos r.,  Kretingos,

Marijampolės, Palangos,

Panevėžio, Radviliškio,

Šiaulių, Širvintų, Trakų,

Ukmergės, Vilniaus

Šiais mokslo metais stažuotė išbandoma 58-se Lietuvos ugdymo įstaigose. Projekto „Tęsk“ stažuotojams bei mentoriams nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio organizuojamos grupinės ir individualios supervizijos, vyksta kvalifikacijos tobulinimo mokymai (40 val.) stažuotojams, mentoriams, stažuočių vadovams.

2021 m. pradžioje projekto dalyviai bus kviečiami į refleksijas, bus organizuojami ugdymo įstaigų bendruomenių (ugdymo įstaigų pedagogų ir administracijos atstovų) mokymai pagal programas: „Kolegialus bendravimas ir bendradarbiavimas mokyklos bendruomenėje“, „Besimokančios mokyklos kultūros kūrimas“, „Bendradarbiavimas profesinio tobulėjimo kelyje“, „Pedagoginės veiklos reflektyvus į(si)vertinimas“, „Ugdomojo vadovavimo modeliavimas ir taikymas mokyklos bendruomenėje“.

2021 m. pavasarį planuojama organizuoti užsienio kvalifikacijos tobulinimo stažuotes į Šiaurės Airiją, Norvegiją ir Vokietiją. Planuojama užsienio stažuočių tikslinė grupė – mentoriai.

Tikimasi, kad projekto dalyviai, gilindami žinias, dalindamiesi užsienio šalyse bei Lietuvoje įgyta patirtimi, tobulindamiesi organizuojamuose mokymuose bei kituose renginiuose (žr. 2 lentelėje), pasirengs savarankiškam, kryptingam tobulinimuisi ir stažuotės proceso vykdymui. Tikėtina, kad stažuotės modelį išbandžiusios ir sėkmingai įdiegusios ugdymo įstaigos dalinsis gerąja patirtimi savo regionuose, kursis stažuotę vykdančių ugdymo įstaigų tinklai.

2 lentelė

Išbandant stažuotės modelį, projekto dalyvių kompetencijų tobulinimui organizuojami renginiai bei mokymai 2020–2021 m. m.

Renginys, mokymai Tikslinė grupė
Konsultaciniai renginiai aukštosiose mokyklose stažuotės pradžioje ir pabaigoje Stažuotės modelio kūrimo komandos ekspertai, stažuočių vadovai, mentoriai, stažuotojai, ugdymo įstaigos, kurioje vykdoma stažuotė, administracijos atstovai
Grupinės ir individualios supervizijos Stažuotojai, mentoriai
5 d. (40 val.) kvalifikacijos tobulinimo mokymai Stažuočių vadovai, mentoriai, stažuotojai
Refleksijos (du kartus per mokslo metus) Stažuočių vadovai, mentoriai, stažuotojai
5 d. (40 val.) kvalifikacijos tobulinimo mokymai ugdymo įstaigų bendruomenėms Ugdymo įstaigos, kuriose išbandomas stažuotės modelis, administracijos ir pedagogų atstovai
Kvalifikacijos tobulinimas užsienio stažuotėse (2021 m. numatomos stažuotės Vokietijoje, Norvegijoje, Š. Airijoje) Mentoriai
200 (per trejus stažuotės išbandymo metus) vizitų į Lietuvos ugdymo įstaigas su tikslu dalintis gerąja patirtimi, kurti bendradarbiavimo tinklą Stažuočių vadovai, mentoriai, stažuotojai

 

Trumpai apie įgyvendintus pedagoginės stažuotės modelio išbandymo etapus.

Per praėjusius 2018–2019 m. m., 2019–2020 m. m., kuriant ir išbandant pedagoginės stažuotės modelį, sėkmingai dalyvavo ir stažuotę baigė per 100 pradedančių pedagogų, jiems talkino apie 100 mentorių, per 50 stažuotės vadovų bei 12 stažuotės modelio kūrimo komandos ekspertų iš 6-ių aukštųjų mokyklų (projekto partnerių: KTU, MRU, ŠU, VDU, VIKO, VU).

2018–2019 m. m. pradedančiųjų pedagogų stažuotės modelis buvo išbandomas 44-iose Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, įgyvendinančiose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 2019–2020 m. m. prie stažuotės modelio išbandymo prisijungė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančios švietimo įstaigos, o į mentorystės procesus įsijungė švietimo pagalbos specialistai. Iš viso dalyvavo 48 įstaigos (lopšeliai–darželiai, pradinės, pagrindinės mokyklos, mokyklos–darželiai, progimnazijos, gimnazijos, mokyklos–daugiafunkciai centrai, LKNUC, Kauno taikomosios dailės mokykla, Klaipėdos technologijų mokymo centras).

 

Projektas „Tęsk“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001) finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonės „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.

 

Kristina Viršulienė

Projekto „Tęsk“ 2.1.1. specialistė-koordinatorė

El. p. Kristina.Virsuliene@nsa.smm.lt

Skip to content