I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Kviečiame mokymuose tobulinti skaitmeninę kompetenciją

2021-04-12

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama projektą „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-02-0001), kviečia asmenis, atsakingus už IKT veiklą mokykloje ar besidominčius ir padedančius diegti technologijas, dalyvauti skaitmeninės kompetencijos tobulinimo mokymuose.

Mokymų programos tikslas – suteikti mokyklų darbuotojams, koordinuojantiems IKT veiklą, reikalingų žinių ir praktinių įgūdžių, gerinti šių darbuotojų, kaip ugdymo proceso dalyvių, teikiamų paslaugų kokybę ir efektyvumą. Programa parengta vadovaujantis Europos orientaciniais metmenimis skaitmeninę kompetenciją turinčioms švietimo organizacijoms („DigCompOrg“ (https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg/framework), ugdymo įstaigos mokymo ir mokymosi savianalizės priemone SELFIE, atsižvelgiant į mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodiką ir pateikiant pavyzdžių, kaip organizuoti IKT veiklą pedagoginiu, vadybiniu ir technologiniu aspektais.

Mokymus baigę IKT koordinatoriai gebės teikti pagalbą mokyklos bendruomenei, konsultuoti, kaip efektyviai organizuoti ir stiprinti skaitmeninių technologijų diegimo procesus ir siekti inovatyvių sprendimų.

Siūlomi penki internetiniai mokymų kursai. Numatoma vieno mokymo kurso trukmė – 60 ak. val. Mokymų programos vykdymas vyks nuotoliniu būdu (vieno kurso mokymai truks apie mėnesį). Mokymai yra nemokami. Kiekvieną kursą sudaro trys teminiai moduliai.

Kviečiame rinktis vieną iš siūlomų kursų grupių programų ir registruotis čia: https://forms.office.com/r/frgAByZpdJ

Pateikiame mokymo modulių trumpus aprašymus, kad dalyviai galėtų lengviau pasirinkti labiausiai dominantį mokymų kursą.

 

Profesinis tobulėjimas (60 ak. val.)

Skaitmeninė kompetencija: įsivertink ir tobulėk. Šiame modulyje dalyviams bus pristatyti „DigCompEdu“ ir „Mentep“ skaitmeninės kompetencijos aprašai, skaitmeninės kompetencijos įsivertinimas naudojant SELFIE priemonę, kitos įsivertinimo priemonės, skaitmeninių technologijų atrankos metodai, saugus elgesys internete.

Profesinės raidos svarba ir galimybės. Modulis skirtas visiems, kam aktualus profesinis tobulėjimas. Dalyviai susipažins su profesinės raidos formomis ir galimybėmis, atliks asmeninės profesinės raidos formų analizę, sužinos naudingus profesijos augimo, kvalifikacijos tobulinimo būdus.

Neformalusis ir savaiminis mokymasis. Pagrindinė modulio užduotis – sukurti prielaidas stiprinti supratimą ir vertybinę nuostatą, kad mokymosi patirtys gali būti įvairios, numatyti mokymosi rezultatai gali būti pasiekti už mokyklos ribų, švietimo institucija turi gebėti tai atpažinti ir įskaityti. Sukurti prielaidas susipažinti ir išbandyti tęstinio mokymosi, neformalaus švietimo, savišvietos mokymosi pasiekimų pateikimo, kaupimo, demonstravimo skaitmenines priemones. Modulis skirtas: mokytojams, IKT kuratoriams, mokyklų vadovams.

Mokymosi procesas (60 ak. val.)

Veiksmingas mokymasis skaitmeniniame amžiuje. Skirtas mokytojams, besidomintiems IKT taikymu pamokoje ir projektinėje veikloje. Dalyviai susipažins su edukacinių skaitmeninių technologijų įvairove, probleminio ir projektinio ugdymo metodais, tyrinėjimais grįstu mokymu ir mokymusi, ugdymo proceso personalizavimu naudojant skaitmenines technologijas, išbandys mokymo ir mokymosi praktikas.

Įtraukiančios ir motyvuojančios vertinimo formos. Modulis skirtas visiems mokytojams, besidomintiems IKT taikymu pamokose. Dalyviai supažindinami su grįžtamojo atsako, įsivertinimo ir tarpusavio vertinimo svarba, pateikiami formuojamojo vertinimo metodai, priemonės, skaitmeniniai sprendimai.

Mokymosi proceso analizė. Dalyviams bus pristatyta proceso analizės vieta mokyklos strateginiuose sprendimuose, mokymosi proceso analizės duomenų panaudojimas ir tobulinimo sprendimai, grįsti gautais duomenimis.

Skaitmeniniai ištekliai (60 ak. val.)

Skaitmeniniai ištekliai: dalijimasis ir bendradarbiavimas. Modulis skirtas mokytojams ir vadovams, besidomintiems IKT taikymu ir sklaida. Dalyviams bus pristatytos skaitmeninės technologijos, skirtos bendravimui ir bendradarbiavimui, tyrinėjimais grįstų metodų galimybės ir nauda.

Skaitmeninis turinys ir autorių teisės. Skirtas mokytojams, besidomintiems IKT diegimu ugdyme, ir IKT koordinatoriams. Mokymuose dalyviai susipažins su įstatymais, saugančiais intelektinę nuosavybę ir autorių teises, išmoks ieškoti atvirųjų švietimo išteklių ir, išbandę keletą taikomųjų programų, sukurs savo 2 val. atvirąjį kursą, pažymėtą CC licencija.

Skaitmeninis ugdymo turinys: kūrimas, perkūrimas ir integravimas. Modulis skirtas dalyviams, kurie nori susipažinti, kurti, perkurti ir išbandyti skaitmeninio turinio vizualizavimo technologijas.

Besimokančios mokyklos erdvės (60 ak. val.)

Mokykla kaip besimokanti ir lyderiaujanti organizacija. Modulis skirtas dalyviams, norintiems stiprinti komunikaciją su bendruomene, siekiant išsiaiškinti jos poreikius, planuojant ir įgyvendinant pokyčius skaitmeninių technologijų taikymo srityje bei imantis lyderystės. Mokymuose bus pristatytos problemų sprendimo technikos, pokyčių diegimo proceso analizavimas ir sprendimų priėmimas.

Tinklaveikos vaidmuo mokykloje. Modulis skirtas bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams ir vadovams. Mokymų metu bus siekiama suteikti žinių ir plėtoti dalyvių supratimą apie tinklaveiką, dalijimąsi ir bendradarbiavimą, aptariama junglaus mokymosi kultūra. Praktinės veiklos metu bus naudojami įvairūs skaitmeniniai, papildytos realybės įrankiai, organizuojami žinių mainams skirti renginiai, kuriami skaitmeniniai ženkliukai.

Fizinės ir virtualios mokymosi erdvės. Šiame modelyje pristatomas fizinės mokymosi erdvės įrengimas siekiant optimizuoti skaitmeninio amžiaus mokymosi priemonių prieinamumą, virtualios mokymosi aplinkos ir mokymosi platformos; nagrinėjamas virtualios mokymosi erdvės projektavimas, dalyviai praktiškai išbando virtualias aplinkas.

Ateities mokyklos komunikacija ir infrastruktūra (60 ak. val.)

Ateities mokymas ir ugdymas: kintantys poreikiai ir skaitmeninių technologijų integracija. Tikslas – suteikti žinių apie kintančią švietimo organizacijos vidinę ir išorinę aplinką sparčios skaitmeninių technologijų plėtros kontekste, ugdyti gebėjimą lanksčiai derinti naujus bendruomenių poreikius su organizacijos misija, vizija ir strategija. Kursas skirtas mokyklų vadovams, pavaduotojams, mokytojams ir visiems, besidomintiems skaitmeninių technologijų integracija.

Komunikacijos strategija ir partnerystės svarba. Modulio programos dalyviai, dalyvaudami šiuose mokymuose, išmoks parengti mokyklos komunikacijos strategiją, kurti partnerysčių tinklus, taikyti veiksmingas IKT priemones ir būdus, skirtus vidinei ir išorinei komunikacijai. Mokymuose kviečiami dalyvauti mokyklų, darželių, neformalaus švietimo mokytojai.

Skaitmeninė infrastruktūra: galimybės ir įgyvendinimas. Programa orientuota padėti švietimo institucijai įgyti reikiamas kompetencijas įsidiegiant procesus, skirtus veiksmingai nustatyti, parinkti ir visais organizacijos lygmenimis taikyti įvairias skaitmenines mokymosi technologijas, atitinkančias jos veiklos mastą ir poreikius. Programoje gali dalyvauti visi pedagogai, siekiantys daugiau sužinoti apie skaitmeninę infrastruktūrą švietimo įstaigose, jos galimybes, plėtrą ir įgyvendinimą.

 

Mokymų dalyvių skaičius ribotas. 60 ak. val. mokymų kursą baigę dalyviai gaus kvalifikacijos tobulinimo programos baigimo pažymėjimus.

Kilus klausimams, galima kreiptis į projekto vadovę Astą Buinevičiūtę el. paštu asta.buineviciute@nsa.smm.lt, tel. 8 658 18277.

 

Laura Stankevičienė
Projekto „Mokyklų darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijos tobulinimas“ (projekto kodas 09.2.1-ESFA-V-726-02-0001) metodininkė
El. p. laura.stankeviciene@nsa.smm.lt, tel. 8 659 01419

Skip to content