I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Įvertinta profesinių mokymo įstaigų veiklos kokybė

2021-07-28

Nacionalinė švietimo agentūra šiais metais atliko 12 profesinio mokymo įstaigų išorinį vertinimą. Veiklos išorinis vertinimas yra viena iš profesinio mokymo kokybės užtikrinimo priemonių.

„Profesiniam mokymui keliami vis aukštesni reikalavimai, kurie priklauso nuo profesinio mokymo įstaigų veiklos kokybės. Vertinimo metu surinkti duomenys rodo, jog Lietuvos profesinio mokymo įstaigos kryptingai atlieka pagrindinę joms skirtą misiją – tenkinti Lietuvos ūkio šakų darbuotojų paklausą ir siūlyti asmenims patrauklias profesinio mokymo programas bei sudaryti kokybiškas mokymosi sąlygas. Tokią išvadą leidžia daryti teigiami visų mokyklų veiklos vertinimai“, – NŠA Stebėsenos ir vertinimo departamento direktorius Vidmantas Jurgaitis.

Profesinių mokyklų veikla vertinama 5 srityse: tai lyderystė ir vadyba (apimant kokybės vadybą, bendruomenės ir darbdavių įtraukimą, regiono darbo rinkos poreikius atitinkančių profesinio mokymo  pasiūlą); profesinio mokymo programų įgyvendinimas (apimant mokymo organizavimą, mokinių ir pedagogų pasitenkinimą juo); personalas (apimant profesijos mokytojų kvalifikaciją ir jos kėlimą); mokymo ir mokymosi ištekliai (apimant materialinių ir metodinių išteklių pakankamumą); mokymo ir mokymosi rezultatai (apimant mokinių kvalifikaciją, kvalifikaciją įgijusių mokinių įsidarbinimą, mokinių ir darbdavių pasitenkinimas įsidarbinusių absolventų įgytomis kompetencijomis).

Atrinktų 12 profesinio mokymo įstaigų veikla įvertinta teigiamai. Vertinimo rezultatai rodo, kad mokymo įstaigų veiklos kokybė dažnai vertinta kaip vidutiniška. 4 iš 12 vertintų mokymo įstaigų veikla atskirose srityse dažniausiai įvertinta labai gera. Tačiau pasitaikė ir mokymo įstaigų, kurių veikla tam tikrose vertintose srityse (pvz., mokymo ir mokymosi rezultatai, profesinio mokymo programų įgyvendinimas) buvo įvertinta patenkinamai.

Išorinis vertinimas atliktas remiantis Profesinio mokymo įstaigų išorinio vertinimo metodika, tad šis procesas leido ne tik įvertinti mokyklas ir bet ir įvertinti metodikos tinkamumą mokyklų vertinimui. Taip pat vertinant profesines mokyklas buvo remtasi šių įstaigų turimais planais, trejų metų veiklos ataskaitomis, statistiniais duomenimis, viešai apie jas prieinama informacija bei informacija, surinkta nuotolinių susitikimų su tikslinėmis grupėmis (mokiniais, mokytojais, absolventais, socialiniais partneriais) metu.

Dėl šalyje paskelbto karantino mokymo įstaigų išorinis vertinimas vyko nuotoliniu būdu. Jį atliko ekspertų grupės, kurias sudarė Nacionalinės švietimo agentūros, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro deleguoti ekspertai.

Profesinėms mokykloms ekspertai pateikė rekomendacijas dėl tobulintų veiklų. Tarp jų dažniausiai minimos veiklos, susijusios su socialinių partnerių įsitraukimu į mokymo įstaigos veiklos planavimą, aktyvesniu pameistrystės mokymo formos diegimu, mokytojų kvalifikacijos tobulinimu, mokymo išteklių planavimu ir panaudojimu mokymo procese, duomenų rinkimu ir jų tikslingu naudojimu mokymo įstaigos veiklos tobulinime.

 Daugiau informacijos:

NŠA Komunikacijos ir kontaktų skyrius, tel. 8 658 18061, el. p. ziniasklaidai@nsa.smm.lt.

Skip to content