I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Viešųjų konsultacijų naudą patvirtina dalyvių apklausa: gauta informacija taikoma praktikoje

2022-02-03

Nuotolinės viešosios konsultacijos – vienas iš būdų, kaip tobulinti bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio švietimo įstaigų vadovams ir jų pavaduotojams ugdymui profesines kompetencijas pandemijos sąlygomis. Praėjusiais metais Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) surengė per 20 tokių nuotolinių viešųjų konsultacijų, kuriose dalyvavo virš 2400 dalyvių.

Daugiausiai – 10 – viešųjų konsultacijų buvo surengta pavaduotojams, 7 konsultacijos buvo skirtos tiems, kuriems rūpi mokyklos veiklos įsivertinimas ir tobulinimas, dar 4 konsultacijos surengtos naujai tikslinei grupei – pirmus dvejus metus dirbantiems švietimo įstaigų vadovams.

Siekiant išsiaiškinti jų naudą mokyklų veiklos tobulinimui, atlikta tikslinė dalyvių apklausa. Pasak Nacionalinės švietimo agentūros Mokyklų veiklos plėtros skyriaus vedėjos Albinos Vilimienės, vienas svarbiausių naudingumo rodiklių – viešųjų konsultacijų turinio taikymas praktikoje.

NŠA apklausoje dalyvavo virš 660 respondentų, maždaug trečdalis visų viešųjų konsultacijų dalyvių. Daugiau kaip pusę atsakiusiųjų sudarė pavaduotojai ugdymui, gimnazijų skyrių vedėjai, apie ketvirtadalį – mokytojai, o likusi dalis – švietimo įstaigų vadovai, savivaldybių atstovai. Daugiausia atsakiusiųjų buvo iš didžiųjų miestų.

Daugiau nei 50 proc. apklausos respondentų dalyvavo beveik pusėje visų surengtų viešųjų konsultacijų, t. y. devyniose iš dvidešimt vienos konsultacijų. Tai rodo, kad respondentai buvo aktyvūs konsultacijų dalyviai.

Labiausiai domėtasi tuo konsultacijų turiniu, kuris aktualus organizuojant ugdymo procesą COVID-19 pandemijos laikotarpiu, derinant nuotolinį ir kontaktinį mokymąsi, kompensuojant mokymosi praradimus dėl pandemijos ir gerinant nacionalinius mokinių mokymosi pasiekimus mokykloje. Taip pat akivaizdu, jog mokyklos veiklos įsivertinimo duomenų panaudojimas tebėra aktualus klausimas: ypač domėtasi, kaip naudoti duomenis tobulinant mokyklos veiklą, kaip planuoti mokyklų veiklos įsivertinimo bei pažangos duomenimis grįstą mokyklos veiklą.

Apklausos rezultatai parodė, kad pateiktas teorines žinias ugdymo procese labai dažnai ir dažnai pritaiko 62 proc. respondentų, dar beveik 35 proc. jų atsakė, kad teorines žinias pritaiko kartais. Per konsultacijas pristatytomis gerosiomis patirtimis labai dažnai ir dažnai praktikoje naudojasi beveik 64 proc. respondentų, kartais naudojasi – 33 proc. apklausos dalyvių.

Daugiausia teorines žinias ir pristatytas gerąsias patirtis labai dažnai pritaiko dalyvavusieji pirmus dvejus metus dirbantiems švietimo įstaigų vadovams skirtose konsultacijose. Palyginus su kitomis tikslinėmis grupėmis, būtent jie daugiausia tvirtino, kad pateiktų žinių ir patirčių pritaiko. Nors pavaduotojams ugdymui buvo skirta daugiausia konsultacijų, jose dalyvavusieji daugiausia teigė, jog žinias ir patirtis pritaiko tik kartais.

Apklausos dalyvių buvo klausiama ir apie konsultacijų turinio pritaikymą švietimo įstaigos praktikoje. Išanalizavus virš 230 gautų atsakymų, paaiškėjo, jog daugiausia pritaikytos tos žinios ir patirtys,  kurios buvo susietos su mokyklos veiklos įsivertinimu, planavimu ir nuotolinio mokymo organizavimu.

Vertindami konsultacijų turinį apklausos dalyviai siūlė nepamiršti aktualių temų (pvz., bendrųjų programų diegimo, įtraukiojo ugdymo, gabiųjų vaikų ugdymo, teorijos ir praktikos dermės) ir  praktinę naudą darbe nešančio turinio. Jų teigimu, teorija reikalinga, bet pasidalinimas  patirtimi padeda labiau suprasti, kaip dar kitaip galima padaryti.

„Gauti rezultatai leidžia teigti, jog naujai gautos švietimo įstaigos pareigos  bei itin jautri mokyklos įsivertinimo sritis kelia didžiausią norą mokytis ir yra naudingiausias. Ugdymo organizavimo procesas yra labiausiai pažįstamas, greitai standartizuojamas, jame surasti naujų žinių ar patirčių nėra taip paprasta. Todėl pavaduotojams skirtų viešosios konsultacijų turinį ateityje planuojame labiau orientuoti į gylį, vadovautis ir naujausių mokslinių tyrimų duomenimis.

„Apibendrinant  respondentų grįžtamąjį ryšį apie viešąsias konsultacijas, galime teigti, kad jos buvo naudingos. Tai vertinga  švietimo pagalba nacionaliniu lygiu. Tikimės tęsti tai, kas buvo gera, kurti tolesnį pasitikėjimą bei kolegišką bendradarbiavimą“, – teigia Mokyklų veiklos plėtros skyriaus vedėja.

Skip to content