I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504



Parašykite
tiesiogiai




Sekite mus


Baigėsi projekto „Tęsk“ pedagogų kompetencijų vertinimo instrumentų paketo taikymo mokymai ir pristatymo renginiai

2022-03-03

2021 m. rugsėjo – 2022 m. sausio mėnesiais vyko projekto „Tęsk“ Pedagogų kompetencijų vertinimo instrumentų taikymo mokymai pagal dvi kvalifikacijos tobulinimo programas: „Kompetencijų vertinimo instrumentai“, „Pedagogų kompetencijos aprašas ir jo praktinis taikymas“. Mokymuose dalyvavo ikimokyklinio, pradinio ugdymo pedagogai, mokytojai dalykininkai, neformaliojo švietimo mokytojai, profesijos mokytojai, švietimo pagalbos specialistai bei švietimo administravimo darbuotojai – ugdymo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, skyrių vedėjai, iš viso – 394 dalyviai.

Mokymų dalyviai susipažino su atnaujintu Pedagogo profesijos kompetencijų aprašu, jo turiniu, kompetencijų aprašo ir kvalifikacijos tobulinimo sąsajomis bei taikymo galimybėmis, praktiškai išbandė kompetencijų vertinimo instrumentus, įsivertinto kompetencijas, mokėsi tikslingai planuoti tolesnį profesinį augimą bei tobulėjimą.

Kvalifikacijos tobulinimo programos „Pedagogų kompetencijų vertinimo instrumentų taikymo mokymai“ mokomosios medžiagos turinį ir lektorių darbą mokymų dalyviai vertina pozityviai. Pateikiame keletą išsakytų nuomonių:

Apie programą „Pedagogų kompetencijų aprašas ir jo praktinis taikymas“ – „Mokymai labai geri, gavau tikslią ir naudingą informaciją. Lektoriai pateikė labai naudingų analizei gerosios praktikos pavyzdžių, tai ypač veiksminga. Patobulinau gebėjimą nustatyti asmeninius kompetencijų tikslus, pagilinau suvokimą apie kompetencijos svarbą ir naudą asmeniniam profesiniam tobulėjimui, ugdymo kokybės gerinimui organizacijoje. Labai patiko paprastas ir šiltas bendravimas, praktinės užduotys ir dalijimasis patirtimi. Esu tikra, kad panaudosiu ją praktinėje veikloje.“

Apie programą „Kompetencijų vertinimo instrumentų taikymo mokymai“ – „Mokymai lakoniški, aiškiai struktūruoti, lengvai pritaikomi vertinimui ir įsivertinimui. Nagrinėjant instrumentą, atliekant įvairias užduotis lektorė nuolat iliustravo ir stiprino supratimą įvairiais, vaizdingais pavyzdžiais, tai praplėtė suvokimą, padėjo surasti savų pavyzdžių. Pateiktos tikslingos praktinės užduotys ir jų apimtis. Sudarytos sąlygos diskutuoti, dalytis, analizuoti medžiagą, ją pritaikant savo situacijai. Ypatingai teigiamas mokymų mikroklimatas. Labai profesionaliai parinkta medžiagos ir mokymų formos dermė. Naudinga medžiaga, kurią tikrai pritaikysiu veikloje.“

 

2022 m. vasario 17–18 ir 25 dienomis bendradarbiavimo ir komunikavimo platformoje „MS Teams“ vyko Pedagogų kompetencijų vertinimo instrumentų paketo pristatymo renginiai, kuriuose dalyvavo 77 pedagogo kvalifikaciją turintys asmenys iš įvairių Lietuvos regionų bei suinteresuoti asmenys iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Vytauto Didžiojo universiteto, Nacionalinės švietimo agentūros ir kitų įstaigų.

Pedagogų kompetencijų vertinimo instrumentų paketą pristatė jo rengėjai – VšĮ „Šiuolaikinių didaktikų centras“ ekspertai.

Renginių metu nuolat pabrėžiama, kad Pedagogų kompetencijų vertinimo instrumentų pakete, kurį sudaro mokytojų ir pagalbos mokiniui (išskyrus psichologus) atnaujintas kompetencijų aprašas (toliau – Kompetencijų aprašas) ir pedagogų kompetencijų vertinimo priemonių rinkinys (toliau – Kompetencijų vertinimo rinkinys), įvardytos kompetencijos ir jų vertinimas pirmiausiai skirti pedagoginės veiklos refleksijai, įsivertinant savo profesinės veiklos rezultatus, taip pat iškeliant kompetencijų tobulinimo tikslus, planuojant karjeros galimybes.

Atkreipiamas dėmesys, kad šis dokumentas gali būti pedagogo karjeros gairėmis, kokias kompetencijas ir kaip tobulinti siekiant profesinės karjeros ugdymo įstaigoje ar platesnėje profesinėje bendruomenėje. Pažymima, kad pedagogai gali įsivertinti kompetencijų lygmenį, remdamiesi kompetencijų aprašų lentelėse nurodytais kriterijais. Akcentuojama, kad šiuo dokumentu taip pat galima naudotis priimant pedagogus į darbą ugdymo / mokymo įstaigoje. Paaiškinama, kad mokyklos vadovai, priimantys į darbą pedagogus, gali kelti papildomų reikalavimų, atsižvelgdami į pareigybės aprašyme numatytas funkcijas. Pažymima, kad dokumento projektas taip pat gali būti parankus sudarant pedagogų kompetencijų tobulinimo programas, jose nurodant tobulinamas kompetencijas ir jų lygmenį.

Atsakydami į renginio dalyvių klausimus dėl Pedagogų kompetencijų vertinimo instrumentų paketo praktinio taikymo, dokumento projekto sudarytojai pabrėžia, kad praktinės dokumento įgyvendinimo galimybės perduodamos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kompetencijai.

Su Pedagogų kompetencijų vertinimo instrumentų paketo pristatymo skaidrėmis maloniai kviečiame susipažinti čia. Norintiems detaliai ir išsamiai susipažinti su galutiniu Pedagogų kompetencijų vertinimo instrumentų paketo projektu, rekomenduojame su juo  susipažinti čia.

Skip to content