I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Išleisti metodiniai leidiniai pedagogams ir specialistams, dirbantiems su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais

2022-09-26

Nacionalinė švietimo agentūra, siekdama suteikti metodinę pagalbą pedagogams ir specialistams, dirbantiems su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais, išleido tris metodinius leidinius: „Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų?“, „Įtraukioji klasė: elgesio sprendimai“, „Įtraukusis ugdymas: elgesio sprendimai klasėje ir už jos ribų“.

Leidinys „Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų?“ tai yra bandymas pateikti informaciją apie vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų (ASS), įvairiapusio ugdymo perspektyvą, pasitelkiant multidisciplininę prieigą bei teorijos ir praktikos integraciją. Metodiniame leidinyje ir jo prieduose pateikta informacija skirta susipažinti su vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, požymiais ir skirtybėmis, suteikti naudingos praktinės informacijos, pagrįstos edu­kologijos, psichologijos ir medicinos mokslų tyrėjų bei praktikų patirtimi.

Leidinį papildo vaizdinė pagalbinė medžiaga, skirta gilesniam knygoje pateiktos informacijos suvo­kimui. Jis itin svarbus lavinant vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, pažintinius, komunikacinius, socialinius įgūdžius, taikant probleminio elgesio prevencijos ir kontrolės strategijas, modeliuojant tinkamą elgesį, parenkant ir taikant šiems vaikams tinkamas socialines edukacines ugdymo ir socialinės įtraukties priemones, suprantant įtraukiojo ugdymo principus ir įgyvendinimo galimybes, plėtojant bendradarbiavimą su tėvais. Vaizdo rinkinį sudaro šešios dalys. Jos atitinka metodinės knygos skyrius ir juos papildo praktinėmis iliustracijomis bei paaiškinimais. Kiekvieną dalį sudaro konkretūs gerosios praktikos pavyzdžiai ir ekspertų komentarai.

B. Aune, B. Burt, P. Gennaro knygų „Įtraukusis ugdymas: elgesio sprendimai klasėje ir už jos ribų“ ir „Įtraukioji klasė: elgesio sprendimai“ tikslas – pasiūlyti paprastas priemones mokytojams, kurių klasėje yra moksleivis ar moksleivių, savo elgesiu apsunkinančių mokymąsi.

Knyga „Įtraukioji klasė: elgesio sprendimai“  skirta spręsti probleminiam moksleivių elgesiui klasėje, su kuriuo dažnai susiduria pedagogai, paslaugų teikėjai ir tėvai. Šią knygą sudaro keturios pagrindinės dalys, kiekvienoje  iš jų yra aptariamas labiausiai paplitęs elgesys, būdingas minėtiems sutrikimams: 1) judėjimo problemos; 2) vengimas ir atsiskyrimas; 3) su rutina ir mokymusi susiję sunkumai; 4) socialinės ir emocinės problemos. Tai pagalbos priemonė mokytojams, padėsianti įveikti konkrečias problemas, kurių gali kilti kasdienėje veikloje. Kitaip tariant, jei vaikas padaro A, siūloma mokytojui daryti B, kad problema taptų mažesnė ir būtų galima toliau atlikti pamokos užduotis, naudingas visiems moksleiviams.

Knygoje Įtraukusis ugdymas: elgesio sprendimai klasėje ir už jos ribų“ pateikiami paprasti metodai ir idėjos, skirtos konkrečiam elgesiui koreguoti. Kaip ir pirmoji knyga, ši taip pat padalyta į skyrius: 1) „Klasėje“; 2) „Už klasės ribų“; 3) „Fizinio lavinimo pamokos ir žaidimai“; 4) „Pertraukos“; 5) „Pietų pertrauka ir užkandžiavimas“ ir 6) „Kaip dalytis elgsenos problemų sprendimais“. Tokia forma atspindi tipišką dieną mokykloje.

Tikimės, kad šie leidiniai padės išplėsti bei pagilinti tėvų, mokytojų ir kitų specialistų žinias, taip pat lavinti gebėji­mus atliepti vaikų, turinčių ASS, ugdymo poreikius, skatinant, stiprinant ir palaikant pozityvų šių vaikų elgesį, atskleidžiant jų unikalumą ir individualų potencialą bei konstruojant į sėkmę nukreiptas ugdymo situacijas.

Leidiniai bus dalijami projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ renginių metu.

Leidiniai išleisti įgyvendinant projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.2-ESFA-V-715 „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“).

Kristina Pranienė
Nacionalinės švietimo agentūros
projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų
ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“
veiklos metodininkė
El. p. kristina.praniene@nsa.smm.lt

Skip to content