I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Svarstoma, kaip po trejų metų atrodys brandos egzaminų užduotys

2022-12-07

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) parengė valstybinių brandos egzaminų užduočių aprašo projektą. Švietimo bendruomenei svarstyti pateiktame dokumente išsamiai išdėstytas nuo 2024 m. vyksiančių tarpinių patikrinimų III-IV gimnazijos klasėse ir nuo 2025 m. vyksiančių brandos egzaminų užduočių pobūdis.

„Projekte apibrėžiama, koks bus dalykų tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų užduočių pobūdis, vertinimo taškų suma, jų pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius, atliktų užduočių vertinimas ir kiti mokinių pasiekimų patikrinimų aspektai. Projektas išsiųstas švietimo bendruomenės atstovams. Artimiausiu metu planuojame rengti susitikimus su mokytojų dalykininkų, mokyklų vadovų asociacijomis, bendrųjų programų rengėjais, savivaldybių švietimo padaliniais numatytiems pokyčiams pristatyti“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Nuo 2024-2025 mokslo metų keisis valstybinių brandos egzaminų laikymo tvarka. Planuojama, kad valstybinio brandos egzamino įvertinimą sudarys dvi dalys: 60 balų už brandos egzaminą ir 40 balų už tarpinį patikrinimą. Privalomų ir privalomai pasirenkamų dalykų tarpiniuose patikrinimuose turės dalyvauti visi juos mokytis pasirinkę mokiniai, jie vyks III-IV gimnazijos klasėse.

Projekte numatyti du tarpiniai lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimai: pirmasis skirtas kalbėjimui, antrasis – skaitymui, teksto supratimui ir literatūros bei kultūros pažinimui. Bus vertinama, kaip mokinys dalyvauja įvairiose komunikavimo situacijose, klausosi ir kalba, atsižvelgdamas į situaciją, tikslą, adresatą; ar tinkamai vartoja kalbinės raiškos priemones, laikosi kalbos normų; kaip taiko klausymosi ir kalbėjimo strategijas. Taip pat bus tikrinama, kaip mokinys aptaria skaitomą tekstą, analizuoja jį, interpretuoja, daro išvadas, remdamasis literatūros žiniomis, vertina skaitomo teksto turinį ir raišką. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamine numatyta pateikti su rašymu susijusias užduotis: grožinio teksto interpretavimą ir probleminio klausimo pateikto grožinio teksto pagrindu svarstymą, remiantis kultūrine patirtimi. Bus vertinama, kaip mokinys geba kurti tekstus atsižvelgiant į rašymo tikslą, adresatą ir komunikavimo situaciją, ar kuriamas tekstas yra tinkamos struktūros, ar rašoma taisyklinga ir stilinga kalba.

Matematikos pirmojo ir antrojo tarpinio patikrinimo užduotys bus sudarytos iš dviejų dalių. Pirmojoje dalyje reikės atlikti uždarojo tipo uždavinius ir atsakyti į kelių tipų klausimus: pasirenkamojo atsakymo su vienu teisingu atsakymu, pasiūlytų atsakymų porų susiejimo, eiliškumo nustatymo, objektų įkėlimo iš pateikto sąrašo, elementų pažymėjimo vizualizacijoje ir kt. Antrojoje dalyje bus pateikti trumpojo atsakymo uždaviniai ir klausimai.

Projekte pateikti lietuvių kalbos ir literatūros, tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros, pirmosios ir antrosios užsienio kalbos, matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, informatikos, inžinerinių technologijų, istorijos, geografijos, ekonomikos ir verslumo, filosofijos tarpinių patikrinimų ir egzaminų užduoties aprašai.

Projektas paskelbtas švietimo portale emokykla.lt: https://byt.lt/GSMNQ. Pasiūlymus projektui galima teikti iki sausio 15 d. el. paštu saule.vingeliene@nsa.smm.lt.

Skip to content