I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Mokykloms parengta atmintinė įtraukties principo taikymui

2022-12-27

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) parengė atmintinę mokykloms „Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla?“, kurioje pateiktos praktinių veiksmų kryptys padėtų mokykloms geriau pasiruošti įtraukties principu grindžiamam ugdymui.

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. visos šalies mokyklos turės priimti visus mokinius ir teikti jiems kokybišką ugdymą nediskriminuojant dėl ugdymosi poreikių įvairovės, suteikiant reikalingą, jo ugdymosi poreikius atliepiančią pagalbą.

„Įtraukusis ugdymas visuomenėje dažnai suprantamas per siaurai – tai nėra tik tinkamiausių ugdymosi sąlygų neįgaliems ar specialiųjų poreikių turintiems vaikams sudarymas. Tai svarbus perėjimo nuo „mokyklos visiems“ prie „mokyklos kiekvienam“ ugdymo modelio etapas. Labai svarbu, kad ne tik švietimo bendruomenė, bet ir plačioji visuomenė suprastų įtrauktį ir jos teisingumą kaip kokybiško ugdymo pagrindą vertinant kiekvieną besimokantįjį ir mokinių mokymosi poreikių įvairovę“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Atmintinėje „Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla?“ aprašoma 12 sričių, kuriomis mokykla siekia įgyvendinti įtraukties principą. Jų turinys aprėpia mokyklos bendruomenės nuostatas ir susitarimus, mokyklos veiklos planavimą ir organizavimą, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, emocinę gerovę, švietimo pagalbos organizavimą, ugdymo aplinką, ugdymo turinio planavimą, mokymą ir mokymąsi, mokinio vertinimą, pasiekimus ir pažangą bei kitus svarbius įtraukties reiškinio aspektus.

Įtraukties siekiančiose mokyklose rekomenduojama mokytojams personalizuoti mokymą, kurti į sėkmę orientuotą mokymosi patirtį, didinančią mokinių įsitraukimą į ugdymo procesą. NŠA specialistai atkreipia dėmesį, kad vertinant mokinių  pasiekimus ir pažangą, turėtų būti atsižvelgiama į individualiame ugdymo ar pagalbos plane keliamus ugdymo tikslus, numatytus pritaikymus, pagalbą. Švietimo pagalbos specialistai kartu su mokytojais, mokiniais, jų tėvais turėtų analizuoti mokymosi nesėkmių priežastis, priimti tinkamus sprendimus, numatyti į mokinio poreikius orientuotą pagalbą.

Ugdymo aplinkos požiūriu palankios ugdymo sąlygos visiems turėtų būti kuriamos šalinant atsirandančias kliūtis, galinčias kelti judėjimo ar kitų sunkumų įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Siekiant įtraukties labai svarbi ir emocinė gerovė, ir mokyklos bei klasės taisyklės, kad mokinių skirtybių suvokimas ir jų pripažinimas atsispindėtų mokinių ir mokytojų bendravime. Mokiniai, turintys įvairių ugdymosi poreikių, turi būti skatinami ir mokomi valdyti savo elgesį, prisiimti atsakomybę.

NŠA specialistų parengta atmintinė turėtų paskatinti mokyklas analizuoti ir tobulinti mokykloje vykstančius įtraukties procesus, įsivertinti turimus žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius, ugdymo praktiką, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, priimti bendrus susitarimus, kurie padėtų įveikti kylančius iššūkius įgyvendinant įtraukties principą.

Atmintinė mokykloms „Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla?“ skelbiama NŠA interneto svetainėje www.nsa.smm.lt.

Skip to content