I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Skelbiami matematikos, informatikos, geografijos ir biologijos užduočių pavyzdžiai

2023-08-14

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) skelbia matematikos ir informatikos brandos egzaminų, geografijos, biologijos ir informatikos tarpinių patikrinimų užduočių pavyzdžius.

Tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų užduočių, atitinkančių Vidurinio ugdymo programą, pavyzdžiai rengiami ruošiantis pasikeitusiam mokinių pasiekimų išoriniam vertinimui nuo šio rugsėjo pradėjus mokyti pagal atnaujintas ugdymo programas.

Užduočių pavyzdžiai viešai prieinami NŠA interneto svetainėje ir informacinėje testavimo sistemoje BETA  (https://beta.etestavimas.lt).

Matematikos brandos egzaminas po dviejų metų bendruoju kursu ir išplėstiniu kursu besimokiusiems mokiniams bus skirtingi.

Siekiant mokytojus ir mokinius supažindinti su brandos egzamino užduočių  struktūra, vertinamais mokinių gebėjimais, parengti bendrojo ir išplėstinio kurso užduočių pavyzdžiai pagal atnaujintą matematikos bendrąją programą.

Dabar skelbiami matematikos valstybinio brandos egzamino užduočių pavyzdžiai: vienas skirtas bendruoju kursu besimokiusiems mokiniams, kitas – išplėstiniu kursu besimokiusiems mokiniams. Taip pat su kiekvienu užduoties pavyzdžiu pateikiama ir vertinimo instrukcija, formulių rinkiniai, atsakymų lapai bei informacija apie kiekvieno uždavinio priskyrimą turinio sričiai, kognityvinių gebėjimų grupei, pasiekimų lygiui ir pasiekimų sričiai.

Skelbiamos ir papildytos matematikos valstybinio brandos egzamino vertinimo gairės, kuriose tam tikri vertinimo principai iliustruojami mokinių sprendimo pavyzdžiais su atitinkamais jų vertinimais.

Matematikos pirmojo tarpinio patikrinimo bendrojo ir išplėstinio kurso užduočių pavyzdžiai paskelbti gegužės mėnesį.

Informatikos tarpinio patikrinimo užduotis parengta remiantis III gimnazijos klasės mokymosi turiniu, atsižvelgiant į atnaujintą Informatikos bendrąją programą: apimanti tris kognityviniųgebėjimų sritis: žinias ir supratimą, jų taikymą ir aukštesniuosiusmąstymo gebėjimus. Užduotys yra keturių pasiekimų lygių: slenkstinio, patenkinamo, pagrindinio, aukštesniojo.

Tarpinio patikrinimo užduotį sudaro pasirenkamojo ir trumpojo atsakymo bei struktūriniai klausimai, apimantys šias mokymosi sritis: skaitmeninio turinio kūrimo; algoritmų ir programavimo; duomenų tyrybos ir informacijos; technologinių problemų sprendimo; virtualiosios komunikacijos ir bendradarbiavimo; saugaus elgesio. Atlikus visą tarpinio patikrinimo užduotį maksimali surinktų taškų suma siekia 40 taškų.

Informatikos brandos egzamino užduoties pavyzdį sudaro 3 dalys:testas, apimantis skaitmeninio turinio kūrimo ir saugaus elgesio mokymosi turinį; praktinė duomenų tyrybos ir informacijos užduotis; praktinė algoritmų ir programavimo užduotis.Maksimali galimų surinkti taškų suma – 60 taškų.

Informatikos užduoties pavyzdį galima praktiškai išbandyti savarankiškai jas atliekant informacinėje testavimo sistemoje BETA  (https://beta.etestavimas.lt).

Biologijos ir geografijos tarpinio patikrinimo užduočių pavyzdžius sudaro po dvi dalis: pasirenkamojo ir trumpojo atsakymo bei struktūriniai klausimai. Kiekvieną struktūrinį klausimą sudaro poklausimiai, susiję su pagrindine bendra informacija, pateikta struktūrinio klausimo pradžioje, nepriklausomi vienas nuo kito ir nesusiję su prieš tai pateiktais atsakymais. Įvadinė informacija pateikiama tekstu, kuris papildomas diagramomis, paveikslais, schemomis ar lentelėmis, žemėlapiais (geografijos užduotyje).

Biologijos tarpinio patikrinimo užduoties pavyzdys parengtas remiantis III gimnazijos klasės mokymosi turiniu, apimančiu ląstelės biologiją, molekulinę biologiją ir biochemiją. Užduoties pavyzdžio struktūriniai klausimai skirti tiriamosios veiklos ir duomenų interpretavimo pasiekimams patikrinti.

Geografijos tarpinio patikrinimo užduoties pavyzdys parengtas remiantis III gimnazijos klasės mokymosi turiniu, apimančiu geografinio mąstymo, Žemės sistemos ir globaliųjų iššūkių žmonijai, vidinės ir išorinės Žemės jėgos bei reljefo kaitos, atmosferos ir vandenyno procesų, geografinio zoniškumo ir dirvožemio temas.

Ir biologijos, ir geografijos užduoties maksimali galimų surinktų taškų suma siekia 40 taškų.

Užduočių pavyzdžiai pateikti viešam švietimo bendruomenės aptarimui, numatoma organizuoti viešąsias konsultacijas. Jei bus pateikta pasiūlymų, rekomendacijų, užduotys bus koreguojamos.  Pasiūlymai teikiami el. paštu info@nsa.smm.lt iki rugpjūčio 25 d.

Kitų dalykų patikrinimų užduočių pavyzdžiai bus paskelbti iki rugpjūčio 17 d.

Skip to content