I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Rugsėjo 1-ąją pro mokyklų duris įžengs ir permainos

2023-09-01

Pasitinkant rugsėjo 1-ąją Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) tradiciškai pristato svarbiausius pokyčius, aktualijas ir naujoves, kurios laukia mokyklų naujaisiais mokslo metais, pradedant atnaujintu ugdymo turiniu, mokinių pasiekimų vertinimu, baigiant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo galimybėmis ir naujomis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis.

Vasariški permainų vėjai neaplenkė ir pačios Nacionalinės švietimo agentūros. Jos direktorė Rūta Krasauskienė pabrėžia, kad naujuosius mokslo metus Nacionalinė švietimo agentūra pasitinka labai pasikeitusi: „Anksčiau veikėme kaip švietimo pagalbos įstaiga, kuri atliko atliko patariamąsias ir projektų vykdymo funkcijas, o nuo liepos 1 d. tapome viešojo administravimo įstaiga. Prie agentūros funkcijų prisidėjo valstybinė švietimo teikėjų veiklos priežiūra, švietimo sistemos stebėsena, kurios pagrindu būtų kuriami, modeliuojami ir diegiami novatoriški švietimo sprendimai. Ką tai reiškia mums kaip organizacijai? Viena vertus, tai yra iššūkis, antra vertus, tai naujos galimybės, naujas kelias keisti požiūrį, atrasti naujus būdus reikiamiems sprendimams priimti ir įgyvendinti“.

Pertvarkytos NŠA veiklą dabar įgyvendina 6 departamentai. Pasiekimų departamentas atsakingas už mokinių pasiekimų patikrinimų, nacionalinių ir tarptautinių patikrinimų organizavimą bei vykdymą, kiekybinę ir kokybinę tyrimų analizę. Ugdymo departamentas atsako už ugdymo programų projektų rengimą, metodinių rekomendacijų ruošimą, švietimo įstaigų aprūpinimo standarto analizę ir parengimą. Informacinių išteklių departamentas kuruoja informacines sistemas ir švietimo registrus, užtikrina egzaminų, patikrinimų užduočių elektroninį vykdymą. Kokybės vertinimo departamentas atlieka švietimo paslaugų teikėjų veiklos rizikos analizę, organizuoja mokyklų, kvalifikacijos tobulinimo bei kitų švietimo institucijų veiklos vertinimą ir akreditavimą. Bendrųjų reikalų departamentas atsako už agentūros dokumentų valdymą, vykdo viešųjų pirkimų procedūras, užtikrina rengiamų teisės aktų ir sutarčių atitikimą teisinėms normoms.

Vienas didžiausių pokyčių nuo šio rugsėjo – į mokyklas ateinantis atnaujintas ugdymo turinys. Kaip svarbiausias pagalbos mokytojams priemones, susijusias su naujų bendrojo ugdymo programų diegimu, NŠA Ugdymo turinio skyriaus vedėja Saulė Vingelienė įvardina pedagogų mokymus, metodinę paramą ir interaktyvų Švietimo portalą (www.emokykla.lt). Jame pateikiama išsami informacija apie bendrąsias ugdymo programas, mokinių pasiekimų, kompetencijų dėmenų, mokymosi turinio ryšį, o taip pat metodinė ir kita medžiaga, planai, rekomendacijos, tarpdalykinės temos, paieškos bendrosiose programose galimybė. Reikiamos medžiagos atskirų dalykų mokytojai gali ieškoti filtruodami informaciją pagal mokymo dalyką. Švietimo portale skelbiama visa informacija apie naujų vadovėlių įsigijimą: kokie nauji vadovėliai išleisti, kokius vadovėlius kokioms klasėms jau galima užsisakyti.

Yra parengtos bendrųjų programų įgyvendinimo rekomendacijos, aprėpiančios naujo turinio mokymąsi, aukštesnių pasiekimų ugdymą, tarpdalykinių temų integravimą, veiklų planavimą, skaitmenines mokymo priemones, užduočių pavyzdžius, literatūrą, šaltinius ir kitus aspektus.

Rudenį prasidės matematikos pagrindinio ir vidurinio ugdymo, chemijos, informatikos, pradinio ugdymo, istorijos, geografijos mokytojams skirti mokymai. Bus organizuojami mokymai ir kitų dalykų mokytojams.

„Jau įvykusių mokymų medžiaga patalpinta „Moodle“ aplinkoje, visi norintys gali prie jos prisijungti ir susipažinti, kokia informacija pateikta apie naują dalyko turinį, apie dalyko vertinimą, ir taip sustiprinti savo kompetencijas rengiantis naujųjų programų diegimui“, – sako S. Vingelienė. Anot jos, pasiruošti atnaujinto ugdymo turinio diegimui padės ir NŠA „Youtube“ kanale pateikti vaizdo klipai, filmai, pristatymai mokytojams apie kompetencijų ugdymą, bendrųjų programų diegimo rekomendacijas, įtraukųjį ugdymą ir kt.

Išorinio mokinių pasiekimų vertinimo naujaisiais mokslo metais pokyčius apžvelgęs NŠA Pasiekimų departamento direktorius Vidmantas Jurgaitis pažymi, kad 2023 – 2024 mokslo metais neplanuojamos nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų (NMPP) organizavimo ir vykdymo permainos. Tęsiama tradicija, kad NMPP vykdyti sausio – vasario mėnesiais. NMPP temos bus tikslinamos ir skelbiamos atsižvelgus ir į atnaujintą ugdymo turinį. Šiais mokslo metais neplanuojami ir esminiai Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų (PUPP) organizavimo, vykdymo ir mokinių darbų vertinimo pokyčiai. 2024 m. reikalavimo pasiekti slenkstinį PUPP vertinimo lygį norintiesiems mokytis gimnazijose dar nėra.

Daugiausia pokyčių bus susiję su brandos egzaminais: šiais mokslo metais galios du brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašai. „Mokykloms šiuo atveju reikės labai įdėmiai žiūrėti, kuriuo aprašu vadovautis. Kai kalbame apie 2024 m. abiturientų laidą, tai esminių pokyčių nenumatoma, visi ir mokykliniai, ir valstybiniai brandos egzaminai bus vykdomi taip, kaip iki šiol. Daugiau dėmesio reikėtų atkreipti į Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą 2025 metams. Viena iš naujovių – galimybė po metų perlaikyti tarpinį patikrinimą. Toks leidimas galios tik vienerius metus. Nustatyti nauji egzaminų pavadinimai, pavyzdžiui, matematikos A, matematikos B ir kiti“, – sako V. Jurgaitis.

Informacija apie pasirengimą pasiekimų patikrinimų pokyčiams skelbiama NŠA svetainėje. Čia pateikiami tarpinių patikrinimų ir VBE užduočių išbandyti pavyzdžiai, vertinimo instrukcijos, atsakymų lapai, pagrindžianti medžiaga.

NŠA Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėjos Albinos Vilimienės, pristačiusios galimybes mokytojams šiais metais kelti savo kvalifikaciją, teigimu, netrukus bus pradėtos įgyvendinti trys jau akredituotos Nacionalinės kvalifikacijos tobulinimo programos, aktualios atnaujinant ugdymo turinį: „Gyvenimo įgūdžių mokomojo dalyko įgyvendinimas pagrindiniame ugdyme“, „Įtraukusis ugdymas universalaus dizaino ugdymuisi prieigoje“, „Įtraukiosios mokyklos kūrimo strategijos“.

Lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokytojai, norintys pagilinti savo žinias apie atnaujintas bendrąsias programas ir konsultuotis dėl jų įgyvendinimo, kviečiami į tikslines NŠA konsultacijas. Švietimo įstaigų vadovams sudaryta galimybę tobulinti kvalifikaciją ilgalaikės mentorystės programoje. NŠA vykdomas projektas „Edtech“ pedagogus kviečia į skaitmeninių kompetencijų tobulinimo mokymus. NŠA parengė ir Neformaliojo švietimo programų registre įregistravo 61 pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą.

NŠA taip pat siūlo pedagogų perkvalifikavimo studijų programų mokomųjų dalykų – informatikos, matematikos, biologijos, chemijos, fizikos, užsienio kalbų, specialiosios pedagogikos ir kt. – modulius. Studijos iš dalies bus vykdomos nuotoliniu būdu. Mokytojai bei švietimo įstaigų vadovai gali rinktis ir magistro studijas informatikos, edukologijos bei vadybos krypčių studijų programose.

Šiais mokslo metais bus tęsiamas skaitmeninės švietimo transformacijos procesas, kuriam NŠA skiria didelį dėmesį. Pasak NŠA „Edtech“ centro vadovės Indrės Šuolienės, vykdant projektą „Edtech“, šį rudenį bus pateiktos naujos skaitmeninės mokymo priemonės: tai suskaitmeninti moduliai gabiems vaikams, atnaujinta priemonė „Gestų kalba ir aš“, suskaitmenintos informatikos užduotys 1 – 8 klasei, 50 vaizdo pamokų matematikai, Lietuvos geografija 5 – 8 klasei bei Lietuvos istorija 5-8 klasei. Šį rudenį „Edtech“ projektas atrankoje dalyvavusioms mokykloms perduos 500 kompiuterinės hibrdinės įrangos komplektų, kuriuos sudaro kompiuteris, interaktyvus ekranas, vaizdo kamera, kolonėlės ir kiti priedai.

Svarbiausios 2023 – 2024 mokslo metų permainos ir su jomis susijusios NŠA veiklos buvo aptartos šalies švietimo bendruomenei skirtame renginyje „Kas naujo naujais mokslo metais?“. Renginio įrašą galima peržiūrėti NŠA „Youtube“ paskyroje.

Skip to content