I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Skelbiami nauji ir atnaujinti 2025 m. brandos egzaminų užduočių pavyzdžiai

2023-12-21

Atsižvelgdama į valstybinių brandos egzaminų pokyčius, Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) rengia egzaminų užduočių pavyzdžius bei tobulina jų vertinimo kriterijus.

NŠA interneto svetainėje paskelbti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino užduočių pavyzdžiai bei atnaujintas vertinimo kriterijų projektas. Šie užduočių pavyzdžiai buvo išbandyti skirtingose mokyklose. Po išbandymo buvo tobulinami užduočių vertinimo kriterijai, apimantys turinio, kalbos taisyklingumo ir teksto raiškos vertinimą. Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rašymo daliai bus pateikiamos dviejų tipų užduotys: grožinio teksto interpretavimas ir probleminio klausimo, pateikto grožinio teksto pagrindu, svarstymas remiantis kultūrine patirtimi.

Prie jau parengtų pirmosios užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo užduočių pavyzdžių ir vertinimo lentelių, pateiktos ir rašymo dalies užduočių vertinimo lentelės, jų atitikimo B2+ kalbos mokėjimo lygio reikalavimams pagrindimas. Rašymo dalį sudarys trys užduotys: teksto kūrimas, laiško rašymas ir duomenų komentavimas. Pastaroji užduotis yra nauja užsienio kalbos egzamine, ja tikrinami kandidatų gebėjimai apibendrinti, detaliai apibūdinti, palyginti. Kartu su anglų kalbos rašymo užduočių pavyzdžiais paskelbti mokinių atliktų užduočių pavyzdžiais su įvertinimais ir vertinimo komentarais.

Nuo šių mokslo metų vidurinio ugdymo programą papildė nauji mokomieji dalykai – filosofija bei ekonomika ir verslumas. NŠA parengė pastarojo dalyko brandos egzamino užduoties pavyzdžius. Egzaminą sudarys trys dalys: trumpojo atsakymo ir struktūriniai klausimai bei praktinės užduotys, kurios apims uždavinius, situacijos analizę bei įžvalgų pateikimą. Egzamino temos: valstybės vaidmuo ekonomikoje, ekonomikos rodiklių nagrinėjimas bei vertinimas, globalinių ekonomikos procesų supratimas. Praktinių užduočių sritys: orientavimasis rinkoje, asmeninių finansų tvarkymas, verslo organizavimas.

Atnaujinti filosofijos brandos egzamino užduoties pavyzdžiai. Antrąją šio egzamino dalį sudaro filosofinio esė kūrimas. Esė bus rašomas pagal pateiktus  filosofijos šaltinius. Paskelbtos abiejų minėtų dalykų egzaminų vertinimo instrukcijos, kuriose nurodyta, už ką ir kiek taškų skiriama vertinant.

Taip pat paskelbti atnaujinti geografijos ir istorijos brandos egzaminų vertinimo kriterijai. Abiejų šių egzaminų užduočių pavyzdžiai apima samprotaujamojo pobūdžio teksto – geografijos argumentuoto teksto bei istorinio pasakojimo – kūrimą. Vertinimo kriterijai nusako, už ką ir kiek taškų skiriama vertinant sukurtą tekstą. Rudenį mokyklose vyko istorinio pasakojimo kūrimo išbandymas. Išanalizavus rezultatus ir atsižvelgus į gautus pasiūlymus, vertinimo kriterijų projektas buvo pakoreguotas. Šiais vertinimo kriterijais bus remiamasi rengiant metodinę priemonę istorijos mokytojams, egzamino vertintojams.

Brandos egzaminų užduočių, atitinkančių Vidurinio ugdymo programą, pavyzdžiai rengiami ir išbandomi ruošiantis pasikeitusiam mokinių pasiekimų išoriniam vertinimui, nuo šio rugsėjo pradėjus mokyti pagal atnaujintas ugdymo programas. Parengti užduočių pavyzdžiai padės geriau pasiruošti artėjantiems pokyčiams: mokytojai ir mokiniai supažindinami brandos egzaminų užduočių struktūra, vertinimo principais ir kriterijais.

Skip to content