I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


DUK

Nuo 2024 metų visų Lietuvos mokyklų vienuoliktokai laikys privalomų ir pasirenkamų dalykų tarpinius patikrinimus. Jie bus kitais metais laikomų brandos egzaminų dalis: tarpinio patikrinimo rezultatas sudarys 40 proc. brandos egzamino įvertinimo.

Kodėl reikia tarpinių patikrinimų?

Tai galimybė išskaidyti didžiulį mokymosi krūvį baigiamojoje klasėje ir kaupti įvertinimą dalimis, mokytis nuosekliau, atsiskaityti palaipsniui, nenukeliant visko į vieną brandos egzaminų sesijos mėnesį.

Kaip tarpiniai patikrinimai susiję su brandos egzaminais?

įvedus tarpinius patikrinimus valstybinis egzaminas bus laikomas dalimis, mažesnėmis apimtimis.
kadangi per tarpinį patikrinimą galima gauti 40 proc. galutinio egzamino vertinimo taškų, to užtenka, kad egzaminas būtų išlaikytas. per tarpinį patikrinimą surinkęs ne mažiau kaip 35 taškus iš 40 galimų, abiturientas ateis į valstybinį egzaminą žinodamas, kad jis jau išlaikytas, kad ir kiek taškų per jį surinktų.

Kokius mokomuosius dalykus apims tarpiniai patikrinimai?

Tarpiniai patikrinimai rengiami iš privalomų ir privalomai pasirenkamų dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros, tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros, matematikos, užsienio kalbų, visuomeninio ugdymo, gamtamokslinio ir technologinio ugdymo dalykų.

Kada vyks tarpiniai patikrinimai?

Tarpiniai patikrinimai vyks 2024 m. kovo 5 d. – balandžio 5 d. ir gegužės 6-7 d.

Kur ir kaip bus vykdomi tarpiniai patikrinimai?

Tarpiniai patikrinimai vyks mokyklose, mokiniams įprastoje aplinkoje, vietoje pirmos ar antros pamokos. dauguma patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros pirmąjį (kalbėjimo) tarpinį patikrinimą, vyks elektroniniu būdu. mokinių atliktos užduotys bus vertinamos automatiškai, jie preliminarius rezultatus sužinos iškart, kai tik baigs spręsti tarpinio patikrinimo užduotis.

Ką daryti, jei netenkina tarpinio patikrinimo rezultatas?

III gimnazijos klasės mokiniai, jei jų netenkins gautas tarpinio patikrinimo rezultatas, tarpinius pasiekimų patikrinimus galės perlaikyti iš naujo 2025 m. pavasarį (IV gimnazijos klasėje), išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros pirmąjį tarpinį (kalbėjimo) patikrinimą. perlaikymo galimybė bus sudaryta tik vienerius metus – pirmiesiems abiturientams, kurie laiko tarpinius patikrinimus.

Ar tarpinių patikrinimų įvertinimai bus įrašyti atestate?

Brandos atestate įrašomi tiek tarpinio patikrinimo rezultatai, tiek bendras valstybinio brandos egzamino rezultatas, susidedantis iš tarpinio patikrinimo ir egzamino, laikyto pagrindinės sesijos metu. tačiau nelaikant brandos egzamino, brandos atestate bus fiksuojamas tik tarpinio patikrinimo rezultatas.

Ar gali mokinys laikyti dalyko brandos egzaminą, jeigu nelaikė bent vieno to dalyko tarpinio patikrinimo?

Mokinys negali laikyti dalyko brandos egzamino, jeigu nelaikė bent vieno to dalyko tarpinio patikrinimo.

Ar mokinys gali laikyti brandos egzaminą, jeigu bent iš vieno tarpinio patikrinimo yra gavęs nulį taškų?

Taip, laikyti brandos egzaminą galima.

Ar yra išimčių, kada mokinys gali nelaikyti tarpinio patikrinimo?

Taip, valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše nurodytais atvejais.

Ar bus galima teikti tarpinio patikrinimo apeliacijas?

Ne. Apeliacijos bus teikiamos po viso valstybinio brandos egzamino.

Ar gali pirmojo tarpinio patikrinimo dėl pateisinamų priežasčių nelaikęs mokinys jį laikyti iki brandos egzamino?

Taip, kartu su kitų mokslo metų iii gimnazijos klasės mokiniais.

Kur galima susipažinti su tarpinių patikrinimų užduočių pavyzdžiais?

Bendrojo ir išplėstinio kurso užduočių pavyzdžiai, parengti pagal atnaujintų bendrųjų programų reikalavimus, viešai prieinami informacinėje testavimo sistemoje beta. čia užduotis galima ne tik peržiūrėti, bet ir praktiškai jas atlikti.

Kur mokytojai galėtų rasti papildomos informacijos apie tarpinius patikrinimus?

Svarbiausia informacija skelbiama Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) svetainėje. čia pateikiamas mokomųjų dalykų tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų užduočių aprašas, kuriame detalizuotas tiek tarpinio patikrinimo, tiek brandos egzamino užduoties pobūdis, užduoties atlikimo trukmė, priemonės ir pan. skelbiami tarpinių patikrinimų užduočių išbandyti pavyzdžiai, vertinimo instrukcijos, atsakymų lapai, pagrindžianti medžiaga.

Kokiose mokyklose gali būti skiriami tarpinių patikrinimų vykdymo centrai?

pakartotiniams lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos bendrojo ir išplėstinio kursų antriesiems tarpiniams patikrinimams vykdyti savivaldybės teritorijoje skiriamas vienas vykdymo centras bazinėje mokykloje. daugiau vykdymo centrų galima skirti, jeigu viename centre yra registruota 50 ir daugiau kandidatų.

Kaip tarpiniai patikrinimai bus pritaikomi mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių?

Remiantis patvirtintomis gydytojų konsultacinės komisijos pažymomis, pagal šios komisijos rekomendaciją tokiems kandidatams sudaromos atskiros tarpinio patikrinimo vykdymo sąlygos. prašymą ir gydytojų konsultacinės komisijos pažymą iki einamųjų mokslo metų lapkričio 24 d. mokinys turi pateikti mokyklos vadovui. Mokyklos vadovas, remdamasis jam pateiktais dokumentais, priims sprendimą dėl dalyko tarpinio patikrinimo vykdymo instrukcijų pritaikymo.

Į kokio dydžio grupes skirstomi tarpinį patikrinimą laikantys kandidatai?

išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros bendrojo ir išplėstinio kursų antrąjį patikrinimą, kitus tarpinius patikrinimus laikantys kandidatai suskirstomi į ne didesnes kaip 12 kandidatų grupes.

Ką į tarpinio patikrinimo vykdymo patalpą gali atsinešti kandidatai?

Tarpinio patikrinimo vykdymo instrukcijoje yra nurodytos priemonės, kurias kandidatas gali turėti su savimi. mobiliojo ryšio ir kitas informacijos perdavimo ar priėmimo priemones įsinešti draudžiama.

Ar reikia laikyti visų pasiriktų dalykų tarpinius patikrinimus?

Tarpinis patikrinimas yra ugdymo proceso dalis, kuri leidžia sukaupti dalį galutinio įvertinimo ir suteikia galimybę laikyti to dalyko valstybinį brandos egzaminą. kadangi tarpinis patikrinimas yra integrali ugdymo proceso dalis,  į ją neatvykti, kaip ir kas dieną į mokyklą, galima tik dėl objektyvių priežasčių (ligos, asmeninių priežasčių ir pan.).

2025 m. viduriniam išsilavinimui įgyti (brandos atestatui gauti)  reikės būti išlaikius du valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros ir mokinio pasirinktą brandos egzaminą.  taigi, norėdami gauti brandos atestatą 2025 metais, šių mokslo metų iii gimnazijos klasės mokiniai turėtų laikyti bent lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieno dalyko tarpinį patikrinimą (gauti 1–40 balų įvertinimą).

Jei III gimnazijos klasės mokinys be pateisinamos priežasties nelaikys kurio nors dalyko tarpinio patikrinimo šiais mokslo metais,  jis būdamas IV gimnazijos klasėje neturės teisės laikyti atitinkamo dalyko brandos egzamino. Gali atsitikti taip, kad IV klasėje gimnazistas persigalvos ir nuspręs rinktis kitų dalykų egzaminus, nei buvo planavęs anksčiau. jeigu jis nebus išlaikęs to dalyko tarpinio patikrinimo, to brandos egzamino rinktis nebegalės.

Taigi laikyti visų dalykų tarpinius ar tik dalies – mokinio pasirinkimas, orientuojantis į jo tikslus –  ar tikslas yra tik gauti brandos atestatą, ar turėti teisę stoti į aukštąją mokyklą. 2025 m. norint stoti į aukštąją mokyklą reikės būti išlaikius bent tris valstybinius egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir vieną pasirinktą. Stojant į menų studijas matematikos egzaminas nebūtinas, reikia būti išlaikius ne mažiau kaip 2 valstybinius brandos egzaminus.

Ar galima keisti lietuvių kalbos ir literatūros arba matematikos kursą iš B į A ar atvirkščiai?

Tai galima daryti. Tačiau nusprendus keisti kursą tada, kai jau išlaikytas pirmasis tarpinis patikrinimas, teks jį perlaikyti nauju pasirinktu kursu. Keisti kursą galima iki pateikiant prašymą dėl brandos egzaminų laikymo IV klasėje.

Jeigu paskutinėje IV klasėje noriu iš esmės keisti savo mokymosi profilį?

Taip, galima rinksis mokytis kitų dalykų, tačiau IV klasėje reikės laikyti naujai pasirinktų dalykų tarpinius patikrinimus.

Jei tarpiniame patikrinime surinkau pakankamai taškų, ar galiu nebelaikyti brandos egzamino?

Tarpinio patikrinimo metu surinkus ne mažiau kaip 35 taškus valstybinis egzaminas jau laikomas išlaikytu, tačiau į jį atvykti vis tiek reikia.

Ką svarbu žinoti rengiantis 2023–2024 mokslo metų brandos egzaminams 

 1. Ką turėčiau atsinešti į egzaminą?

Vykdamas į brandos egzaminą ar jo dalį būtinai pasitikrink, ar pasiėmei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.

Taip pat pasirūpink atsarginiu tušinuku ir pieštuku, jei reikia – skaičiuotuvu, gali atsinešti ir geriamojo vandens.

Visos priemonės, kurių prireiks laikant brandos egzaminą, yra nurodytos kiekvieno dalyko brandos egzamino vykdymo instrukcijoje.

Brandos egzaminų vykdymo instrukcijos prieš egzaminus skelbiamos Nacionalinės švietimo agentūros internetinėje svetainėje.

 1. Kokiu tušinuku galiu rašyti per egzaminą?

Visų brandos egzaminų metu į atsakymų lapą galima rašyti juodai ar mėlynai rašančiu tušinuku; korektūros priemonėmis naudotis draudžiama.

Kiekvieno egzamino metu pasilik pakankamai laiko atsakymų perrašymui į atsakymų lapą: pieštuku, o ne juodai ar mėlynai rašančiu tušinuku parašyti atsakymai vertinami kaip neteisingi! Taip pat stenkis rašyti tvarkingai, įskaitomai ir tik atsakymams skirtose vietose.

 1. Kokiu skaičiuotuvu galiu naudotis per egzaminą?

Brandos egzamino metu galima naudotis tik skaičiuotuvu be tekstinės atminties, t. y., tokiu skaičiuotuvu, kurio klaviatūra neturi viso lotyniškojo raidyno, o skaičiuotuvo ekrane gali būti matomos viena arba dvi eilutės, iš kurių viena skirta veiksmui užrašyti, kita – atsakymui pateikti.

Čia gali rasti brandos egzaminų metu tinkamų naudoti skaičiuotuvų pavyzdžius:

 1. Ar egzamino metu galiu naudotis mobiliuoju telefonu?

Mobiliuoju telefonu egzamino metu naudotis draudžiama! Prieš egzaminą palik jį atskiroje patalpoje.

 1. Kur galiu rasti praėjusių metų egzaminų užduotis?

Ankstesnių metų brandos egzaminų užduotis ir jų priedus gali rasti ir savo žinias pasitikrinti Nacionalinės švietimo agentūros internetinėje svetainėje: https://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/brandos-egzaminai/egzaminu-uzduotys/.

 1. Ar per lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą galiu naudotis kompiuteriu?

Taip, šio egzamino metu praėjus valandai nuo egzamino pradžios bus suteikiama galimybė naudotis kompiuteriu, kuriame yra suskaitmeninti privalomų programos autorių kūriniai. Tai, kas svarbu, galėsi pasižymėti užduoties sąsiuvinyje.

Kiekvienas kompiuteriu gali naudotis iš viso 20 minučių: vieną kartą ne ilgiau kaip 20 minučių arba du kartus po 10 minučių. Likus pusantros valandos iki egzamino pabaigos kompiuteriu bus galima naudotis tik 10 minučių, jei eilėje lauks ir kiti mokiniai, tad norint pasinaudoti kompiuteriu rekomenduojama nelaukti egzamino pabaigos.

Egzamino metu bus galima naudotis ir Dabartinės lietuvių kalbos žodynu bei dvikalbiais žodynais.

 1. Kas nutiks, jei pavėluosiu į egzaminą?

Pavėlavus į brandos egzaminą ne daugiau nei 30 minučių egzaminą laikyti leidžiama, tačiau egzamino užduoties atlikimo laikas nebus pratęsiamas. Pavėlavus daugiau nei 30 minučių, brandos egzaminas nelaikomas.

Pavėlavus į užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino kalbėjimo dalį daugiau kaip 15 minučių ši egzamino dalis taip pat nelaikoma.

 1. Ką daryti, jei neatvykau į egzaminą?

Neatvykus į egzaminą, tą pačią ar kitą dieną mokyklos vadovui reikia pateikti neatvykimo priežastį paaiškinančius dokumentus ir prašymą atidėti pasirinktą egzaminą pakartotinei sesijai. Sprendimą dėl egzamino atidėjimo pakartotinei sesijai priims mokyklos vadovas. 

 1. Ką daryti, jei neišlaikiau egzamino?

Per pagrindinę sesiją neišlaikius privalomojo lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ar mokyklinio brandos egzamino pakartotinėje sesijoje bus galima laikyti tik mokyklinį brandos egzaminą.

Neišlaikius kitų mokyklinių ar valstybinių brandos egzaminų, juos bus galima laikyti tik kitais metais. Tad jei neišlaikei tau svarbaus egzamino ar jį išlaikei nepakankamai gerai, kad įstotum į savo norimą studijų programą, specialiai jam ruoškis papildomai ir laikyk jį kitais metais. 

 1. Kiek egzaminų iš viso galiu laikyti?

Be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, kuris yra privalomas, galima rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus ir brandos darbą.

Brandos darbas yra prilyginamas mokykliniam brandos egzaminui, jo rezultatas įskaitomas stojant į aukštąsias mokyklas.

 1. Kiek egzaminų turėčiau išlaikyti, kad gaučiau brandos atestatą?

Norint gauti brandos atestatą reikia būti išlaikius du brandos egzaminus (išskyrus atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino mokyklos vadovo įsakymu abiturientas yra atleistas).

Vienas iš jų – lietuvių kalbos ir literatūros – yra privalomas. Šio egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – galima rinktis savo nuožiūra.

 1. Ar galiu nelaikyti užsienio kalbos egzamino, jei esu išlaikęs tarptautinį tos kalbos egzaminą?

Taip, valstybinio užsienio kalbos egzamino galima nelaikyti tada, jei anksčiau buvo išlaikytas CAE, CPE, IELTS, DALF, TOEFL ar kitas tarptautinis užsienio kalbos testas ar egzaminas. Stojant į aukštąją mokyklą jo įvertinimas gali būti įskaitomas vietoj valstybinio užsienio kalbos brandos egzamino.

Mokinys, pasirinkęs laikyti užsienio kalbos valstybinį brandos egzaminą, mokyklos vadovui turi pateikti tarptautinį užsienio kalbos egzamino, kurio įvertinimas pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis yra ne žemesnio kaip B1 lygio, išlaikymo dokumentą ir prašymą atleisti nuo valstybinio brandos egzamino. 

 1. Ką daryti, jei nesutinku su gautu egzamino įvertinimu?

Jei nesutinki su valstybinio brandos egzamino įvertinimu, per 2 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos mokyklos vadovui gali teikti apeliaciją, kad darbas būtų dar kartą peržiūrėtas ir įvertintas iš naujo.

Jei nesutinki su pagrindinės sesijos mokyklinio egzamino įvertinimu, mokyklos vadovui galima teikti apeliaciją per 2 darbo dienas, pakartotinės sesijos – per 1 darbo dieną po to, kai buvo paskelbti dalyko brandos egzamino rezultatai.

Apeliaciją rekomenduojama teikti tuo atveju, jei gerai susipažinai su savo darbo rezultatais bei atlikto valstybinio brandos egzamino darbo virtualia kopija ir esi pagrįstai įsitikinęs įvertinimo klaidingumu.

Brandos atestatai bus išduodami taip pat tik paaiškėjus apeliacijos rezultatams, kadangi jie įrašomi į brandos atestato priedą. 

 1. Ar galiu laikyti egzaminus per pakartotinę sesiją?

Pakartotinėje sesijoje brandos egzaminus gali laikyti tie mokiniai, kuriems pagrindinės sesijos dalykų brandos egzaminai buvo atidėti dėl pateisinamos priežasties. Ar priežastis pateisinama ir ar atidėti egzaminus, sprendžia mokyklos vadovas.

Atnaujinta: 2024-02-05

Skip to content