I–IV 8.00-17.00
V 8.00-15.45


Paskambinkite
8 658 18504Parašykite
tiesiogiai
Sekite mus


Tarpiniai patikrinimai: dažniausiai užduodami klausimai

Nuo 2024 metų visų Lietuvos mokyklų vienuoliktokai laikys privalomų ir pasirenkamų dalykų tarpinius patikrinimus. Jie bus kitais metais laikomų brandos egzaminų dalis: tarpinio patikrinimo rezultatas sudarys 40 proc. brandos egzamino įvertinimo.

Tai galimybė išskaidyti didžiulį mokymosi krūvį baigiamojoje klasėje ir kaupti įvertinimą dalimis, mokytis nuosekliau, atsiskaityti palaipsniui, nenukeliant visko į vieną brandos egzaminų sesijos mėnesį.

Įvedus tarpinius patikrinimus valstybinis egzaminas bus laikomas dalimis, mažesnėmis apimtimis.
Kadangi per tarpinį patikrinimą galima gauti 40 proc. galutinio egzamino vertinimo taškų, to užtenka, kad egzaminas būtų išlaikytas. Per tarpinį patikrinimą surinkęs ne mažiau kaip 35 taškus iš 40 galimų, abiturientas ateis į valstybinį egzaminą žinodamas, kad jis jau išlaikytas, kad ir kiek taškų per jį surinktų.

Tarpiniai patikrinimai rengiami iš privalomų ir privalomai pasirenkamų dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros, tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros, matematikos, užsienio kalbų, visuomeninio ugdymo, gamtamokslinio ir technologinio ugdymo dalykų.

Tarpiniai patikrinimai vyks 2024 m. kovo 5 d. – balandžio 5 d. ir gegužės 3-7 d.

Tarpiniai patikrinimai vyks mokyklose, mokiniams įprastoje aplinkoje, vietoje pirmos ar antros pamokos. Dauguma patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros pirmąjį (kalbėjimo) tarpinį patikrinimą, vyks elektroniniu būdu. Mokinių atliktos užduotys bus vertinamos automatiškai, jie preliminarius rezultatus sužinos iškart, kai tik baigs spręsti tarpinio patikrinimo užduotis.

III gimnazijos klasės mokiniai, jei jų netenkins gautas tarpinio patikrinimo rezultatas, tarpinius pasiekimų patikrinimus galės perlaikyti iš naujo 2025 m. pavasarį (IV gimnazijos klasėje), išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros pirmąjį tarpinį (kalbėjimo) patikrinimą. Perlaikymo galimybė bus sudaryta tik vienerius metus – pirmiesiems abiturientams, kurie laiko tarpinius patikrinimus.

Brandos atestate įrašomi tiek tarpinio patikrinimo rezultatai, tiek bendras valstybinio brandos egzamino rezultatas, susidedantis iš tarpinio patikrinimo ir egzamino, laikyto pagrindinės sesijos metu. Tačiau nelaikant brandos egzamino, brandos atestate bus fiksuojamas tik tarpinio patikrinimo rezultatas.

Mokinys negali laikyti dalyko brandos egzamino, jeigu nelaikė bent vieno to dalyko tarpinio patikrinimo.

Apeliacijos dėl tarpinio patikrinimo atskirai neteikiamos. Apeliacijos bus teikiamos po viso valstybinio brandos egzamino. Apeliacijos metu tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino darbai peržiūrimi ir vertinami iš naujo.

Bendrojo ir išplėstinio kurso užduočių pavyzdžiai, parengti pagal atnaujintų bendrųjų programų reikalavimus, viešai prieinami informacinėje testavimo sistemoje BETA. Čia užduotis galima ne tik peržiūrėti, bet ir praktiškai jas atlikti.

Svarbiausia informacija skelbiama Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) svetainėje. Čia pateikiamas mokomųjų dalykų tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų užduočių aprašas, kuriame detalizuotas tiek tarpinio patikrinimo, tiek brandos egzamino užduoties pobūdis, užduoties atlikimo trukmė, priemonės ir pan. Skelbiami tarpinių patikrinimų užduočių išbandyti pavyzdžiai, vertinimo instrukcijos, atsakymų lapai, pagrindžianti medžiaga.

Pakartotiniams lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos bendrojo ir išplėstinio kursų antriesiems tarpiniams patikrinimams vykdyti savivaldybės teritorijoje skiriamas vienas vykdymo centras bazinėje mokykloje. Daugiau vykdymo centrų galima skirti, jeigu viename centre yra registruota 50 ir daugiau kandidatų.

Remiantis patvirtintomis gydytojų konsultacinės komisijos pažymomis, pagal šios komisijos rekomendaciją tokiems kandidatams sudaromos atskiros tarpinio patikrinimo vykdymo sąlygos. Prašymą ir gydytojų konsultacinės komisijos pažymą iki einamųjų mokslo metų lapkričio 24 d. mokinys turi pateikti mokyklos vadovui. Mokyklos vadovas, remdamasis jam pateiktais dokumentais, priims sprendimą dėl dalyko tarpinio patikrinimo vykdymo instrukcijų pritaikymo.

Išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros bendrojo ir išplėstinio kursų antrąjį patikrinimą, kitus tarpinius patikrinimus laikantys kandidatai suskirstomi į ne didesnes kaip 12 kandidatų grupes.

Tarpinio patikrinimo vykdymo instrukcijoje yra nurodytos priemonės, kurias kandidatas gali turėti su savimi. Mobiliojo ryšio ir kitas informacijos perdavimo ar priėmimo priemones įsinešti draudžiama.

Tarpinis patikrinimas yra ugdymo proceso dalis, kuri leidžia sukaupti dalį galutinio įvertinimo ir suteikia galimybę laikyti to dalyko valstybinį brandos egzaminą. Kadangi tarpinis patikrinimas yra integrali ugdymo proceso dalis,  į ją neatvykti, kaip ir kas dieną į mokyklą, galima tik dėl objektyvių priežasčių (ligos, asmeninių priežasčių ir pan.).

2025 m. viduriniam išsilavinimui įgyti (brandos atestatui gauti)  reikės būti išlaikius du valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros ir mokinio pasirinktą brandos egzaminą.  Taigi, norėdami gauti brandos atestatą 2025 metais, šių mokslo metų III gimnazijos klasės mokiniai turėtų laikyti bent lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieno dalyko tarpinį patikrinimą.

Jei III gimnazijos klasės mokinys be pateisinamos priežasties nelaikys kurio nors dalyko tarpinio patikrinimo šiais mokslo metais,  jis būdamas IV gimnazijos klasėje neturės teisės laikyti atitinkamo dalyko brandos egzamino. Gali atsitikti taip, kad IV klasėje gimnazistas persigalvos ir nuspręs rinktis kitų dalykų egzaminus, nei buvo planavęs anksčiau. Jeigu jis nebus išlaikęs to dalyko tarpinio patikrinimo, to brandos egzamino rinktis nebegalės.

Taigi laikyti visų dalykų tarpinius ar tik dalies – mokinio pasirinkimas, orientuojantis į jo tikslus –  ar tikslas yra tik gauti brandos atestatą, ar turėti teisę stoti į aukštąją mokyklą. 2025 m. norint stoti į aukštąją mokyklą reikės būti išlaikius bent tris valstybinius egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir vieną pasirinktą. Stojant į menų studijas matematikos egzaminas nebūtinas, reikia būti išlaikius ne mažiau kaip 2 valstybinius brandos egzaminus.


Tai galima daryti. Tačiau nusprendus keisti kursą tada, kai jau išlaikytas pirmasis tarpinis patikrinimas, teks jį perlaikyti nauju pasirinktu kursu. Keisti kursą galima iki pateikiant prašymą dėl brandos egzaminų laikymo IV klasėje.


Taip, galima rinksis mokytis kitų dalykų, tačiau IV klasėje reikės laikyti naujai pasirinktų dalykų tarpinius patikrinimus.


Tarpinio patikrinimo metu surinkus ne mažiau kaip 35 taškus valstybinis egzaminas jau laikomas išlaikytu, tačiau į jį atvykti vis tiek reikia.

Mokinys mokyklos nustatyta tvarka gali keisti mokymosi dalyką ar dalyko kursą (lietuvių kalbos ir literatūros arba matematikos) nuo 2024 m. sausio 31 d. iki lapkričio 15 d.

Šiuo laikotarpiu:

  • pakeitęs mokymosi dalyką, pvz., vietoj fizikos pasirinkdamas mokytis chemiją, jis chemijos tarpinį patikrinimą laikys būdamas IV g. klasėje su tuometiniais III g. klasės mokiniais. Fizikos tarpiniame patikrinime tokiu atveju dalyvauti jam nereikės. Atitinkamas pavyzdys galioja ir keičiant kitus mokymosi dalykus;
  • keisdamas matematikos arba lietuvių kalbos ir literatūros dalyko kursą (iš bendrojo (B) kurso į išplėstinį (A) ir atvirkščiai) pirmąjį tarpinį patikrinimą jis laikys IV g. klasėje su tuometiniais III g. klasės mokiniais.

Dalyko kurso keitimas laikomas nauju mokomuoju dalyku, todėl mokinys IV g. klasėje ne perlaikys, o iš naujo laikys pasirinkto kurso tarpinį patikrinimą ir neateidamas į tarpinį patikrinimą III g. klasėje, jis nepraranda galimybės laikyti tarpinio patikrinimo naujai pasiriktu dalyko kursu IV g. klasėje. Tik šiuo atveju, mokinys būdamas IV g. klasėje, pirmiausia turės laikyti antrąjį tarpinį patikrinimą, o tik vėliau pirmąjį, nes antrieji tarpiniai patikrinimai numatomi vykdyti anksčiau nei kovo-balandžio mėn.

Antrąjį tarpinį matematikos arba lietuvių kalbos ir literatūros tarpinį patikrinimą mokinys, pakeitęs dalyko kursą, laikys įprastu antrųjų tarpinių patikrinimų tvarkaraštyje numatytu laiku.

Atnaujinta: 2024-02-14

Skip to content